Σ. Ψυχομάνης, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων), 2014


Σ. Ψυχομάνης, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων), 2014

Οι διατάξεις του νόμου 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» έθεσαν εξ αρχής πολλούς –σχεδόν ισάριθμους– νομικούς ερμηνευτικούς προβληματισμούς, που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον νομικό κόσμο και τους υπό προστασία υπερχρεωμένους πολίτες.

Στο σύνολό του, είναι νόμος φλύαρος, δυσνόητος, δυσερμήνευτος, παρά την καθαρότητα του στόχου του, γιατί σε υπερβάλλοντα βαθμό αναζητούσε και αναζητεί ισορροπίες μεταξύ πλειόνων αντιτιθεμένων συμφερόντων, μεταξύ πλειόνων κλάδων δικαίου, μεταξύ πλειόνων πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων, μεταξύ εγγενών συστημικών αδυναμιών και κοινωνικών αναγκών, μεταξύ όντος και δέοντος, μεταξύ υποκειμενικής νομοθετικής αβελτηρίας και νομοθετικής πρωτοτυπίας και αποτελεσματικότητας, μεταξύ πολιτικής, δικαίου και ηθικής. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες και τις υποκειμενικές αμαρτίες του νόμου όξυναν οι αλλεπάλληλες μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, που τελειωμό, δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχουν.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησής του και απέριττης, κατά το δυνατόν, απόδοσής του.

Edition info

Title
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων)
(Μετά και το νόμο 4161/2013)
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-112-8
Pages
VIII + 102
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ι. Πτώχευση εμπόρων και μη εμπόρων.

ΙIΙ. Ο νόμος 3869/2010, γενικά (Αντικείμενο – Σκοπός – Διαδι­κασίες ρύθμισης)

Β. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός με διαμεσολάβηση.

1. Έννοια.

2. Διαδικασία.

3. Νομική φύση.

ΙΙΙ. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός μετά την υποβολή αίτη­σης ρύθμισης

1. Έννοια και διαδικασία.

2. Κατάθεση αίτησης.

3. Κατάθεση εγγράφων.

4. Συνέπειες της καταθέσεως αίτησης.

5. Κατάρτιση και επικύρωση του προδικαστικού συμβιβα­σμού μετά την κατάθεση αίτησης ρύθμισης

6. Νομική φύση.

7. Η κατάσταση επί αποτυχίας του συμβιβασμού.

α. Η απόφαση αναστολής των διωκτικών μέτρων.

β. Η απόφαση περί καταβολής μηνιαίων δόσεων.

IV. Ο «προδικαστικός» συμβιβασμός μετά την ημέρα της μη γενομένης επικύρωσης

V. Οι «προδικαστικοί» συμβιβασμοί, κατά τη νομική τους φύ­ση, ειδικότερα

Δ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Ι. Γενικά.

ΙΙ. H ρύθμιση χωρίς ρευστοποίηση περιουσίας.

ΙΙΙ. Η ρύθμιση με ρευστοποίηση περιουσίας.

1. Ορισμός εκκαθαριστή.

2. Η ρευστοποίηση.

3. Η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

ΙV. Νόμιμη διορθωτική ρύθμιση.

V. Η απαλλαγή του οφειλέτη από υπόλοιπα χρεών.

VI. H έκπτωση από τη ρύθμιση και την απαλλαγή.

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Ι. Νομική φύση της διαδικασίας και των ενεργειών του οφει­λέτη.

ΙΙ. Η ύπαρξη συνοφειλετών σε ολόκληρο, εγγυητών και εμ­πράγματων ασφαλειών

ΙΙΙ. Ο θάνατος του οφειλέτη.

ΙV. Αρχείο αιτήσεων – Προσβασιμότητα – Διαγραφές.

V. Ένδικα μέσα – Αναστολή εκτελέσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ο νόμος 3869/2010

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #76
Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και...
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022
Τη νέα αυτή Ι΄ έκδοση του παρόντος επέβαλε η ανάγκη προσαρμογής της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου προς τα δεδομένα των νεώτερων τροποποιήσεων του αρχικού νομοθετήματος –του...
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από...
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...