Ελληνικά English
| | | |

Books


Σ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2005

Edition info

Title
Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών
Σύμφωνα με τους νόμους 3340/2005 και 3371/2005
© 2005
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-445-017-4
Pages
XVI + 357
Price
€ 35.00
In stock

Σ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2005


Σ. Παγώνη, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2005

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη νομική προσέγγιση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και, κυρίως, της κατασταλτικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του δικαστικού ελέγχου των κυρώσεων, που αυτή επιβάλλει. Στο πρώτο μέρος (γενικό) εξετάζονται: η δομή της κεφαλαιαγοράς (πρωτογενής και δευτερογενής), οι νομοθετικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, με τη θέση σε ισχύ των νόμων 3152/2003, 3340/2005 και 3371/2005, και στην κοινοτική-διεθνή και οι εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς με την έκδοση νέων οδηγιών (π.χ. οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση της αγοράς). Ακολουθεί η εξέταση της νομικής φύσης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οργανωτικής δομής και των εξουσιών της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη συγκρότησης στην Ελλάδα μιας ενιαίας αρχής εποπτικής των τριών επιμέρους αγορών -τραπεζικής, κεφαλαιαγοράς και ασφαλειαγοράς όσο και μετατροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε Ανεξάρτητη Αρχή. Το δεύτερο μέρος (ειδικό) αποτελείται από δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στην κατασταλτική εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το δεύτερο στον δικαστικό έλεγχο των κυρώσεων.

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο διαιρείται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, που αποτελούν επιμέρους «κατηγορίες» κατασταλτικής επέμβασης της εποπτικής αρχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της «κατάχρησης αγοράς», όπως αυτή ορίζεται πλέον στη νέα κοινοτική οδηγία 2003/6/ΕΚ (Ν. 3340/2005), με ειδικότερες μορφές την απαγόρευση της «καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών» (insider trading) και της «χειραγώγησης της αγοράς» (market manipulation), αλλά και στο ζήτημα της «σύγκρουσης συμφερόντων» των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τον δικαστικό έλεγχο των πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα τη φύση των πράξεών της, που υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο, τη φύση των ένδικων διαφορών από την προσβολή των κυρώσεων, το περιεχόμενο του δικαστικού ελέγχου των διοικητικών κυρώσεων και την ανάγκη προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το έργο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναλυτική βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), πρόσφατη νομολογία και είναι ενημερωμένο και πλήρως εναρμονισμένο με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Αποτελεί δε ένα χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο όχι μόνο για τον νομικό, αλλά και για κάθε ασχολούμενο με το χρηματιστήριο.

Edition info

Title
Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών
Σύμφωνα με τους νόμους 3340/2005 και 3371/2005
© 2005
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-445-017-4
Pages
XVI + 357
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – Η ΑΝΑΓΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΄Η ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ;

Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ

Α. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΟ-ΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ

Β. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Γ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Δ. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

I. Φορείς εποπτείας σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

1. Ηνωμένο Βασίλειο

2. Η Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3. Οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών

II. Φορείς εποπτείας στις τρίτες χώρες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α

Z. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

I. Committee of European Securities Regulators- C.E.S.R.

II. Ιnternational Organization of Securities Commissions- I.O.S.C.O.

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α. H ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Β. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ι. Κύρια Όργανα

ΙΙ. Ο Οργανισμός Λειτουργίας της και οι πόροι της

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ι. Εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρόσωπα

ΙΙ. Προληπτικός έλεγχος:

1. Κανονιστική Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2. Γνωμοδοτική Αρμοδιότητα της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ελέγχου τήρησης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς (γενικά)

α) Η παροχή αδειών ως μέτρο άσκησης προληπτικής εποπτείας

β) Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για εποπτεία των εταιριών με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες στο χρηματιστήριο

γ) Η εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των οργανωμένων αγορών αυτού

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ

ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ι. Παραβίαση της υποχρέωσης διαφάνειας και παροχής επαρκούς πληροφόρησης

1. Έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο

2. Έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά την εισαγωγή

α) Περιοδική ενημέρωση και πληροφόρηση για σημαντικές μεταβολές στη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου

β) Διασφάλιση της άμεσης ενημέρωσης των επενδυτών ως προς νέα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την εταιρία

3. Η δημοσίευση «προβλέψεων» για την εξέλιξη μελλοντικών οικονομικών μεγεθών

4. Απαλλαγή από την υποχρέωση πληροφόρησης – Αναβολή δημοσιοποίησης

ΙΙ. Απαγόρευση της «κατάχρησης αγοράς»

1. Καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών (εμπιστευτικών) πληροφοριών

α) Παραδείγματα

β) Το προϊσχύσαν δίκαιο και η δικαιολόγηση της θέσπισης της απαγόρευσης κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών

γ) Τροποποιήσεις που επέφερε η νέα Οδηγία 2003/6/ΕΚ.

δ) Η εναρμόνιση του Ελληνικού δικαίου στην οδηγία 2003/6/ΕΚ

i) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα «προνομιακής» πληροφορίας

ii) Κατηγορίες «κατόχων» προνομιακών πληροφοριών

iii) Περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών και συγκριτικό δίκαιο

ε) Η επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περιπτώσεις κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών και τάσεις της ελληνικής νομολογίας

2. Χειραγώγηση αγοράς

α) Παραδείγματα

β) Το προϊσχύσαν Ελληνικό Δίκαιο σχετικά με τη χειραγώγηση

γ) Η νέα ρύθμιση της χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/6/ΕΚ και το νόμο 3340/2005.

δ) Διαφοροποίηση της πράξης χειραγώγησης της αγοράς από την καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών

ΙΙΙ. Παράγοντες της κεφαλαιαγοράς και «σύγκρουση συμφερόντων»

ΙV. Η διαγραφή εισηγμένων στο χρηματιστήριο κινητών αξιών ως κύρωση παραβατικής συμπεριφοράς

V. H ανάκληση άδειας λειτουργίας

1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Χ.Ε

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ (πρώην Ε.Λ.Δ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Γ. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ι. Αίτηση ακυρώσεως ή ανακοπή;

ΙΙ. Αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή ουσίας;

Δ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε. Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account