Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική οντότητα, 2009


Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική οντότητα, 2009

Το αντικείμενο μελέτης που πραγματεύεται το παρόν τεύχος, έχει ως αφετηρία την αναζήτηση των στοιχείων που διαφοροποιούν το αμοιβαίο κεφάλαιο, ως (οικο)νομική οντότητα, από άλλα (οικο)νομικά μορφώματα, τα οποία προτείνονται ως επενδυτικά μέσα. Αυτή η διαφοροποίηση, που θεμελιώνεται σε μία sui generis νομική φύση, εκδηλώνεται καταρχήν κατά την έναρξη της «ζωής» του αμοιβαίου κεφαλαίου, δηλαδή τη σύστασή του, καθίσταται δε επίσης φανερή και κατά το πέρας της «ζωής»του κεφαλαίου, που επέρχεται με τη λύση του. Μένει η διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, που εκδηλώνεται σε ποικίλες εκφάνσεις και που θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για προσεχή τεύχη της σειράς του δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Edition info

Title
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική οντότητα
© 2009
Author
Series
ISBN
978-960-445-405-1
Pages
318
Price
€ 32.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
Ι. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Α. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ως οργανισμός συλλογικών επενδύ¬σεων σε κινητές αξίες 8
1. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον οργανισμό συλλογι-
κών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αναφέρονται στο
χαρτοφυλάκιο 11
α. Η συλλογικότητα της διαχείρισης 12
β. Η αρχή της κατανομής των κινδύνων 26
2. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον οργανισμό συλλογι-
κών επενδύσεων σε κινητές αξίες και αναφέρονται στον
επενδυτή 30
α. Η προσφορά του οργανισμού στο κοινό 30
β. Ο ανοικτός χαρακτήρας του οργανισμού 53
Β. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ως πλέγμα έννομων σχέσεων 67
1. Σχέσεις παθητικής στάσης χωρίς δυνατότητα ενεργοποίη-
σης 67
α. Η σχέση των μεριδιούχων με τα στοιχεία του ενεργητικού
του αμοιβαίου κεφαλαίου 67
β. Η σχέση των μεριδιούχων μεταξύ τους 73
2. Σχέσεις παθητικής στάσης με δυνατότητα ενεργοποίησης 79
α. Η σχέση των μεριδιούχων με την εταιρία διαχείρισης και
το θεματοφύλακα 79
β. Η δυνατότητα αντίδρασης των μεριδιούχων έναντι της
στάσης της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα 87
3. Σχέσεις ενεργητικής στάσης 93
α. Ο ρόλος της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα
στη λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου 94
β. Η σχέση της εταιρίας διαχείρισης με το θεματοφύλακα 107
γ. Η ανεξαρτησία της εταιρίας διαχείρισης και του θεμα-
το¬φύλακα 109
Γ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ως ιδιόμορφος οργανισμός 119
1. Η περιουσιακή αυτοτέλεια του αμοιβαίου κεφαλαίου 119
α. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ομάδα περιουσίας 119
β. Η υπεγγυότητα του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου 123
2. Η διάκριση του αμοιβαίου κεφαλαίου από συγγενείς έν-
νοιες 128
α. Η διάκριση από την εταιρία 128
β. Η διάκριση από την επιχείρηση και την κοινωνία 138

ΙΙ. ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

Α. Η σύσταση του αμοιβαίου κεφαλαίου

1. Η διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας του αμοιβαίου

κεφαλαίου

α. Το υποκείμενο της διαμόρφωσης των κανόνων λειτουρ-

γίας του αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου ως σημείο ανα-

φοράς των κανόνων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφα-

λαίου

γ. Η δυνατότητα διαμόρφωσης των κανόνων λειτουργίας

του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτός του πεδίου ρύθμισης των

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

2. Ο σχηματισμός του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου

κεφαλαίου

α. Η συγκέντρωση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού

β. Η κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού στο

θεματοφύλακα

3. Ο έλεγχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σύ-

σταση του αμοιβαίου κεφαλαίου

α. Ο έλεγχος της επάρκειας της διαφύλαξης των συμφερό-

ντων των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Ο έλεγχος καταλληλότητας των φορέων εξουσίας στο α-

μοιβαίο κεφάλαιο

Β. Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου

1. Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη διανομή της πε-

ριουσίας του

α. Οι λόγοι λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Η διαδικασία λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου

2. Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς τη διανομή της

περιουσίας του

α. Η συγχώνευση αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Η διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου

γ. Η αλλαγή εθνικότητας αμοιβαίου κεφαλαίου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....