Σ. Μούζουλας, Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο, 2008


Σ. Μούζουλας, Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο, 2008 Σειρά: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων

Με το παρόν τεύχος, εγκαινιάζεται η σειρά του «δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων». Αυτή η σειρά, η ιδέα της οποίας ανήκει στον εκδότη της κ. Παναγιώτη Σάκκουλα, σταδιακά, θα επιχειρήσει να καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος ενός συστήματος κανόνων που τείνει να αυτονομηθεί, σε σχέση με το γενικότερο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει ως αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Αυτή η αυτονόμηση βρίσκει τις ρίζες της, πέρα από την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η συλλογική διαχείριση, στην πολιτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν εντάσσουν τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μεταξύ των επενδυτικών υπηρεσιών τις οποίες ρυθμίζει η οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα (οδηγία MiFID).

Η σειρά, με την αποσπασματική μελέτη του δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία «σαλαμοποίησης» που εκφράζει ο εναρμονισμός των εθνικών δικαίων, ο οποίος επεκτείνεται κατά στάδια, με την προοπτική να λάβει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος. Αυτή η προοπτική, ως στόχος, τίθεται και για την παρούσα σειρά. Θα ακολουθήσουν και άλλα τεύχη, που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα και με τις εξελίξεις της νομοθεσίας. Αυτές οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, με την έναρξη των εργασιών για την οδηγία ΟΣΕΚΑ IV, η οποία θα δώσει νέο έναυσμα για τη μελέτη πρόσθετων ζητημάτων, πέρα από αυτά που ανακύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 85/611, όπως ισχύει σήμερα και του ελληνικού ν. 3283/04.

Η σειρά θα καλύψει και θέματα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου, τα οποία, ως προς το ελληνικό δίκαιο, άπτονται του τρόπου λειτουργίας των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/05, καθώς και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ειδικής μορφής, όπως οι οργανισμοί που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/99.

Ελπίζουμε ότι η ιδέα της ανάλυσης του δικαίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε αυτοτελείς μελέτες θα υλοποιηθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας τόσο στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων όσο και στη συστηματική ερμηνεία τους.


Δε θα πρέπει δε να παραλείψει κανείς να παραβλέψει και την εφαρμογή της οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, γνωστής ως MiFID, η οποία οδήγησε στη θέσπιση του ν. 3606/07. Αν και η συλλογική διαχείριση τίθεται εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της οδηγίας, η διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, που συνιστούν χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της οδηγίας, δε μπορεί παρά να λάβει τουλάχιστον υπόψη της την προβληματική που εκφράζει η οδηγία. Αυτή δε η προβληματική εντοπίζεται κατά βάση στην καθιέρωση ενός συστήματος διαφάνειας, που λειτουργεί προς όφελος των επενδυτών, αλλά και που αυξάνει τις υποχρεώσεις αυτών που προσφέρουν χρηματοπιστωτικά μέσα, ιδίως σε ιδιώτες πελάτες, δηλαδή στο κοινό. Η απομόνωση της συλλογικής διαχείρισης από τη γενικότερη υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για την εφαρμογή της οδηγίας, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ως χρηματοπιστωτικών μέσων, δημιουργεί πεδίο προβληματισμού, ως προς το εάν και κατά πόσο τα δίκτυα διάθεσης μεριδίων θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπει η οδηγία. Η ενδεχόμενη αναγνώριση της άποψης ότι η οδηγία εφαρμόζεται στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων, δημιουργεί πρόσθετο πεδίο ευθύνης, το οποίο ακόμη δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Η προβληματική όμως εξακολουθεί να υφίσταται, ως πρόκληση, για τον ερευνητή νομικό, αλλά, αύριο και για τον πρακτικό εφαρμοστή του δικαίου, ο οποίος θα επιδιώξει να θεμελιώσει την ευθύνη του δικτύου διάθεσης ή, αντίστροφα να επιτρέψει την αποποίηση της ευθύνης αυτού του δικτύου.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Edition info

Title
Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο
© 2008
Author
Series
ISBN
978-960-445-304-7
Pages
XVI + 143
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VΙΙ
ΣΕΙΡΑ: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων XIΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η αναζήτηση πταίσματος στη συμπεριφορά της εταιρίας διαχείρισης

1. Πταίσμα κατά την εποπτεία του δικτύου διάθεσης μεριδίων

2. Πταίσμα κατά τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων

Β. Η αναζήτηση πταίσματος στη συμπεριφορά του επενδυτή

1. Η υποκειμενικοποίηση της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής

2. Η συμπεριφορά του επενδυτή ως στοιχείο μείωσης ή εξαφάνισης της ευθύνης της εταιρίας διαχείρισης

Συμπεράσματα πρώτου μέρους

ΙΙ. Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η θεμελίωση της ευθύνης της εταιρίας διαχείρισης στο πταίσμα του προσώπου του δικτύου διάθεσης μεριδίων

1. Η δημιουργία σχέσης πρόστησης μεταξύ της εταιρίας διαχείρισης και των προσώπων του δικτύου διάθεσης μεριδίων

2. Η αποδοχή της πρόστησης ειδικότερα κατά την καταβολή του αντιτίμου της συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο

Β. Η εκτίμηση και άλλων παραμέτρων για την οριοθέτηση της αντικειμενικής ευθύνης της εταιρίας διαχείρισης από αδικοπραξία

1. Η απόκτηση της ιδιότητας του μεριδιούχου ως κριτήριο αντικειμενικοποίησης της ευθύνης της εταιρίας διαχείρισης

2. Ο νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων του προσώπου του δικτύου διάθεσης μεριδίων ως στοιχείο αντικειμενικοποίησης της ευθύνης της εταιρίας διαχείρισης

Συμπεράσματα δεύτερου μέρους

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....