Ν. Μπάρμπας, Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου, 2009


Ν. Μπάρμπας, Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου, 2009

Ως γνωστό, χαρακτηριστικό γνώρισμα της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας μας είναι η συχνή τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτής. Το φαινόμενο δε αυτό οφείλεται τόσο στην ανάγκη προσαρμογής των δημοσιονομικών πολιτικών της χώρας μας προς τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας (εθνικής και παγκόσμιας), όσο και στην ανάγκη προσαρμογής των εθνικών φορολογικών ρυθμίσεων προς τις νεότερες εξελίξεις του αυξημένης τυπικής ισχύος κοινοτικού δικαίου. Καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή ασκεί και η νεότερη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με στόχο την ενημέρωση και τη διευκόλυνση στο έργο του Έλληνα νομικού-φοροτεχνικού, κρίθηκε αναγκαία η έκδοση του παρόντος κώδικα, που φέρει τον τίτλο «Συλλογή Νομοθεσίας Φορολογικού Δικαίου», πλήρως ενημερωμένου με τις ισχύουσες μέχρι τέλος του 2008 φορολογικές ρυθμίσεις.

Edition info

Title
Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-392-4
Pages
1266
Price
€ 110.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 4, 78 του Συντάγματος 1975/1986/

2001)

II. Άμεσοι φόροι

Α. Φορολογία εισοδήματος

1. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994)

2. Φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ. μετα-

ξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών της Ε.Ε. (Ν. 2578/

1998)

3. Φορολογικό καθεστώς διανεμομένων κερδών μεταξύ θυγατρι-

κών και μητρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών της

Ε.Ε. (Ν. 2578/1998)

4. Πολυμερής Σύμβαση Διαιτησίας (Ν. 2216/1994)

5. Φορολογία των φυσικών προσώπων, κατοίκων της Ελλάδας στα

προϊό ντα αποταμίευσης προερχόμενα από καταθέσεις σε πιστωτι-

κό ίδρυμα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (Ν.

3312/2005)

6. Κοινό σύστημα φορολόγησης των διανεμόμενων τόκων και δικαιω-

μάτων σε διακρατικό ενδοκοινοτικό επίπεδο (Ν. 3312/2005)

7. Φορολογία πλοίων (Ν. 27/1975)

Β. Φορολογία κεφαλαίου

1. Κώδικας διατάξεων για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονι-

κών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία (Ν. 2961/2001)

2. Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων (Ν. 1587/1950)

3. Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθρα 11-19 Ν. 3427/2005)

4. Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος (άρθρα 2-10 Ν. 3427/2005)

5. Ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) (άρθρα 5-19, 36 Ν. 3634/2008)

6. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)

7. Ειδικός φόρος επί ακινήτων (άρθρα 15-18, 30 περ. η΄ Ν.

3091/2002)

ΙΙΙ. Έμμεσοι φόροι

1. Γενικός φόρος κατανάλωσης

α. Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000)

β. i. Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006,

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ii. Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008,

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο

παροχής υπηρεσιών

iii. Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008,

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή

του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία

2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο

κράτος - μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος -

μέλος

2. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (άρθρα 53-141 Εθνικού Τελωνειακού Κώ-

δικα Ν. 2960/2001)

3. Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρο 20 Ν. 2948/2001).

4. Έμμεσος φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17-31 Ν.

1676/1986)

5. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (άρθρα 1-52 και 142-185 Ν.

2960/2000)

IV. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992)

V. Φορολογικές κυρώσεις

1. Διοικητικές και ποινικές φορολογικές κυρώσεις (άρθρα 1-22 παρ. 3, 24-

25, 38 Ν. 2523/1997

2. Ποινικές κυρώσεις λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το

Δημόσιο (άρθρα 25 Ν. 1882/1990)

3. Κυρώσεις των τελωνειακών παραβάσεων (άρθρα 153, 154, 184,

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001)

VΙ. Διατάξεις φορολογικής διαδικασίας και δικονομίας

1. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 1-12, 16-33 Ν. 2690/1999).

2. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο (άρθρα 13-

17 Ν. 3296/2004)

3. Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ληξιπρόθεσμων οφει-

λών (άρθρα 23-27 Ν. 3697/2008)

Πίνακας περιεχομένων

4. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (άρθρα 1-11, 41 Ν.

3259/2004)

5. Συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. στον τομέα της άμεσης

και έμμεσης φορολογίας (άρθρα 19-24Α Ν. 1914/1990)

6. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)

VΙI. Διατάξεις κοινοτικού φορολογικού δικαίου (αμέσου εφαρμογής)

1. Διατάξεις Συνθήκης ΕΚ (άρθρα 23-26, 87-89, 90-93)

2. Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Κανονισμός 450/2008 ΕΚ του Συμ-

βουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Το δικαιικό και γραφειοκρατικό φαινόμενο της φορολογικής ενημερότητας, ενός πολύ σημαντικού θεσμού για το Δίκαιο και την οικονομία στην Ελλάδα, υφίσταται με την ίδια ένταση...
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την προηγούμενη έκδοση του ΚΦΕ (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος που περιλαμβάνεται...
Φορολογικός Πολυκώδικας - 20 Νομοθετήματα, 6η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #37
Χαρακτηριστικό της περιόδου που ακολούθησε την Ε΄ έκδοση του Φορολογικού Πολυκώδικα (2020-2022) είναι η δυναμική εξέλιξη της φορολογικής νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στον...
Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021
Οι συνεχείς τροποποιήσεις των φορολογικών διατάξεων και οι θεσμικές αλλαγές στο πεδίο του φορολογικού δικαίου και ιδίως στα ζητήματα του προσδιορισμού και της είσπραξης των...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...