Ν. Μπάρμπας, Φορολογία εισοδήματος, 4η έκδ., 2011


Ν. Μπάρμπας, Φορολογία εισοδήματος, 4η έκδ., 2011

Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη και την έρευνα των νέων φορολογικών ρυθμίσεων της φορολογίας εισοδήματος

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρέμβαση της Τρόικας και του Μνημονίου στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας είχαν ως άμεση συνέπεια από τα μέσα του 2010 την ανατροπή σε σημαντικό βαθμό , μεταξύ άλλων, και του ισχύοντος μέχρι τότε νομικού καθεστώτος της φορολογίας του εισοδήματος (ΚΦΕ).
Το μέγεθος δε των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των σχετικών διατάξεων ήταν τόσο εκτεταμένο, ώστε για την ενημέρωση του χρήστη χρειάσθηκε με την παρούσα, Δ΄ έκδοση, της μελέτης «Φορολογία εισοδήματος» να γίνει όχι απλά, όπως συνηθίζεται, επικαιροποίηση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά σε σημαντικό βαθμό η αντικατάσταση του περιεχομένου αυτής.
Μεταξύ των νέων φορολογικών ρυθμίσεων δεσπόζουσα θέση κατέχουν: η αναγνώριση ως αφορολόγητο του ποσού εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου βάσει αποδείξεων, η ενεργοποίηση των τεκμηρίων ετήσιας δαπάνης, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που κυρίως δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη.
Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της παρούσας έκδοσης καταβλήθηκε προσπάθεια όχι απλά να περιληφθούν σ’ αυτήν οι νέες διατάξεις του ΚΦΕ, αλλά και να αναλυθούν με βάση τις αρχές της δημοσιονομικής θεωρίας και της νομολογίας των δικαστηρίων (εθνικών διοικητικών και του ΔΕΚ), χωρίς να παραλείπεται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον συγγραφέα, η άσκηση κριτικής θεώρησης και πρόταση των ενδεδειγμένων ρυθμίσεων ακόμη και «de lege ferenda».
Για τους παραπάνω λόγους, η παρούσα νέα έκδοση του συγγράμματος «Φορολογία εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων», αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους ασχολούμενους με τη μελέτη και έρευνα του αντικειμένου αυτής (εκπαιδευτικούς, σπουδαστές, υποψηφίους διαγωνισμών κ.λ.π.) όσο και για τους εφαρμοστές αυτού (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, υπαλλήλους της δημοσιονομικής διοίκησης κ.λ.π.)

Edition info

Title
Φορολογία εισοδήματος
Φυσικών και νομικών προσώπων. (Επιστημονική και νομολογιακή ανάλυση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν με τους Νόμους 3614/2007, 3697/2008, 3756/2009, 3758/2009, 3763/2009, 3775/2009, 3790/2009, 3808/2009, 3842/2010, 3845/2010, 3888/2010, 3943/2011)
© 2011
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-683-3
Pages
XXXVIII + 559
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογοι

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Τμήμα Πρώτο

Έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Ι. Εισόδημα με τη στενή του όρου έννοια

Α. Η σταθερότητα της πηγής

Β. Η περιοδικότητα του προϊόντος

Γ. Ο χρηματικός χαρακτήρας ή τουλάχιστον η δυνατότητα άμεσης αποτίμησής του σε χρηματικές μονάδες

ΙΙ. Ευρεία έννοια του φορολογικού εισοδήματος

Α. Η θεωρία της οικονομικής επαύξησης

Β. Διεύρυνση της έννοιας του εισοδήματος της χώρας μας με τις διατάξεις του ΚΦΕ

α. Οικονομικά στοιχεία εισοδήματος με χαρακτήρα ωφελήματος

β. Οικονομικά στοιχεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα

Τμήμα Δεύτερο

Ιστορική εξέλιξη της νομοθεσίας περί φορολογίας

του εισοδήματος στη χώρα μας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Τμήμα Πρώτο

Εισοδήματα από κεφάλαιο

Ι. Εισόδημα από ακίνητα (Α΄-Β΄ κατηγορία)

Α. Εισόδημα από οικοδομές

α. Έννοια του εισοδήματος

αα. Γενικές περιπτώσεις

αβ. Ειδικές περιπτώσεις

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος

βα. Προσδιορισμός του ακαθάριστου εισοδήματος

ββ. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

βγ. Απαλλαγές από το φόρο

Β. Εισόδημα από εκμίσθωση γαιών

α. Έννοια του εισοδήματος

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος

βα. Προσδιορισμός του ακαθάριστου εισοδήματος

ββ. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

ΙΙ. Εισόδημα από κινητές αξίες

Α. Έννοια του εισοδήματος

α. Κατηγορία εισοδήματος γενικών περιπτώσεων

β. Κατηγορία εισοδήματος ειδικών περιπτώσεων

γ. Απαλλαγές από το φόρο

Β. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Γ. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος και περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης αυτού

α. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

β. Περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος

γ. Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης

δ. Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το φόρο

ε. Παρακράτηση του φόρου

εα. Νομικό καθεστώς πριν την ισχύ του Νόμου 3943/2011

εβ. Νομικό καθεστώς μετά την ισχύ του Νόμου 3943/2011

Δ. Η κοινοτική οδηγία 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων ταμιευτηρίου

α. Προπαρασκευαστικές προσπάθειες για την έγκριση της Οδηγίας

Τμήμα Δεύτερο

Εισοδήματα από επιχειρήσεις

Ι. Εισόδημα Δ΄ κατηγορίας από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις

Α. Έννοια του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις

α. Στενή έννοια

β. Ευρεία έννοια

Β. Διαχειριστική περίοδος

Γ. Προσδιορισμός του εισοδήματος

α. Προσδιορισμός του ακαθάριστου εισοδήματος

αα. Λογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων κερδών

i. Με βάση το περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων

ii. Με βάση το κόστος των αγορασθέντων εμπορευμάτων αυξανόμενο με το μικτό κέρδος

αβ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός

β. Μέθοδοι προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος

βα. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων (άρθρο 31 ΚΦΕ)

i. Αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχείρισης

ii. Αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των ρητά αναφερομένων επαγγελματικών δαπανών

iii. Αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα μη ρητά αναφερομένων επαγγελματικών δαπανών

iv. Αναπροσαρμογή των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων μετά από έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών

v. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α ΚΦΕ και του άρθρου 26 Ν. 3728/2008 (αγορανομικός έλεγχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης

ββ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος

i. Τακτικός εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

iα. Προϋποθέσεις σε σχέση με την τήρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ

iβ. Εφαρμογή των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους στα ακαθάριστα έσοδα

iγ. Πρόσθεση ορισμένων ποσών

ii. Ο έκτακτος εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος (περαίωση Ν. 3888/2010)

iii. Ειδικοί εξωλογιστικοί μέθοδοι προσδιορισμού του εισοδήματος

iiiα. Καταργηθείς εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων

iiiβ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων

iiiβα. Τεχνικές επιχειρήσεις κατασκευής οικοδομικών έργων

iiiββ. Τεχνικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων με σύμβαση έργου

iiiβγ. Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομών (άρθρο 35)

iiiγ. Προσδιορισμός του εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων (άρθρο 37 ΚΦΕ)

Δ. Περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης ορισμένων εισοδημάτων από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα (άρθρο 13 ΚΦΕ)

E. Παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις

ΙΙ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Α. Έννοια του εισοδήματος

Β. Προσδιορισμός του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις

α. Κανονικός προσδιορισμός του εισοδήματος

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση το σύστημα των αντι­κειμενικών κριτηρίων

γ. Εκπτώσεις και απαλλαγές από το εισόδημα γεωργικών επιχειρήσεων

Τμήμα τρίτο

Εισοδήματα από εργασία

Ι. Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Α. Έννοια και απαλλαγές του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

α. Έννοια

β. Απαλλαγές

βα. Ποσά μη θεωρούμενα ως εισοδήματα

ββ. Προσωπικές απαλλαγές από το φόρο

i. Για λόγους διπλωματικών σχέσεων με τα ξένα κράτη

ii. Για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς

Β. Χρόνος απόκτησης και προσδιορισμός του εισοδήματος

α. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος

Γ. ??????????? ?????????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ????????? (????? 14 ???) 213Περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 14 ΚΦΕ)

ΙΙ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή (Ζ΄ πηγή)

Α. Έννοια του εισοδήματος και χρόνος απόκτησης αυτού

α. Έννοια του εισοδήματος

β. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (άρθρο 48 παρ. 6 ΚΦΕ)

Β. Τρόποι προσδιορισμού του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων

α. Λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος

β. Εξωλογιστικός (τεκμαρτός) προσδιορισμός του εισοδήματος

βα. Τακτικός εξωλογιστικός προσδιορισμός

ββ. Ο έκτακτος εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος (περαίωση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τμήμα Πρώτο

Τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα του φόρου

Ι. Νομική έννοια του φυσικού προσώπου

ΙΙ. Κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων στη φορολογία του εισοδήματος

Α. Με βάση το κριτήριο της κατοικίας

α. Απεριόριστη φορολογία του εισοδήματος

β. Έννοιες της κατοικίας

γ. Έννοια της φορολογικής κατοικίας και της συνήθους διαμονής

Β. Με βάση το κριτήριο της πηγής

ΙΙΙ. Υποκείμενοι στο φόρο για τα οικογενειακά εισοδήματα

Α. Υποκείμενοι στο φόρο για τα εισοδήματα των συζύγων

Β. Υποκείμενο του φόρου για τα εισοδήματα των ανηλίκων παιδιών

Γ. Πρόσωπα της οικογένειας θεωρούμενα ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο

Τμήμα Δεύτερο

Υποκείμενα του φόρου μη φυσικά πρόσωπα

Ι. Σχολάζουσα κληρονομιά

ΙΙ. Οι ημεδαπές προσωπικές και αστικές εταιρίες καθώς και οι ενώσεις επιτηδευματιών χωρίς νομική προσωπικότητα

Α. Οι ημεδαπές προσωπικές εταιρίες και οι αστικές εταιρίες

α. Οι ημεδαπές προσωπικές εταιρίες

Β. Ενώσεις επιτηδευματιών χωρίς νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τμήμα Πρώτο

Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος

Ι. Πραγματικός προσδιορισμός του εισοδήματος

Α. Η αρχή του αλγεβρικού αθροίσματος του καθαρού ποσού των επιμέρους κατηγοριών εισοδήματος μη απαλλασσόμενων ρητώς του φόρου

α. Έννοια της αρχής

β. Εισοδήματα απαλλασσόμενα ρητώς από το φόρο

Β. Αρχή του αποκτώμενου εισοδήματος

Γ. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

ΙΙ. Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Α. Έννοια του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος

Β. Προσδιορισμός του εισοδήματος με βάση το τεκμήριο των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

α. Τα στοιχεία του τεκμηρίου

β. Περιπτώσεις μη εφαρμογής και δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (άρθρο 18 ΚΦΕ)

βα. Περιπτώσεις μη εφαρμογής του τεκμηρίου των αντικειμενικών δαπανών

i. Κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς

ii. Κατά το ισχύον νομικό καθεστώς

ββ. Δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου των αντικειμενικών δαπανών

Γ. Τεκμήριο δαπάνης για την απόκτηση ορισμένων νέων περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες)

α. Περιπτώσεις εφαρμογής του τεκμηρίου

β. Περιπτώσεις μη εφαρμογής του τεκμηρίου της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Δ. Ο υπολογισμός του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος και περιπτώσεις δικαιολόγησης της διαφοράς μεταξύ δηλούμενου και τεκμαιρόμενου

α. Ο υπολογισμός του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος

β. Περιπτώσεις δικαιολόγησης της διαφοράς μεταξύ δηλούμενου και εισοδήματος και του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Ε. Κριτική θεώρηση των φορολογικών τεκμηρίων υπό το πρίσμα των διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος

α. Απόψεις υπέρ της συνταγματικότητας των φορολογικών τεκμηρίων

β. Απόψεις κατά της συνταγματικότητας των τεκμηρίων

γ. Η άποψή μας

γα. Υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς

γβ. Υπό το ισχύον καθεστώς του Ν. 3842/2010

Τμήμα Δεύτερο

Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος

Ι. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Α. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος με την έκπτωση ορισμένων δαπανών

Β. Εφαρμογή της κοινής προοδευτικής κλίμακας στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα

α. Η φορολογική κλίμακα

β. Συγκριτική θεώρηση μεταξύ της νέας και των προηγούμενων φορολογικών κλιμάκων

γ. Φορολογικές ελαφρύνσεις με τη μέθοδο της μείωσης του ακαθάριστου φόρου

Γ. Διαμόρφωση του τελικά οφειλόμενου ποσού φόρου με ορι­σμένες προσαυξήσεις και μειώσεις του αναλογούντος φόρου

α. Προσαύξηση με τον προκαταβλητέο φόρο

β. Περιπτώσεις μείωσης του φόρου

βα. Μειώσεις του φόρου λόγω συμψηφισμού του παρακρατηθέντος φόρου στην πηγή

ββ. Μείωση του φόρου για την αποφυγή της διεθνούς διπλής φορολο­γίας

βγ. Μειώσεις λόγω υποβολής δήλωσης μέσω διαδικτύου και καταργηθείσες μειώσεις από το οικ. έτος 2007

γ. Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2009

ΙΙ. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιριών και ενώσεων επιτηδευματιών

Α. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Β. Εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή επί του καθαρού εισοδήματος

Γ. Αναπροσαρμογή του τελικού ποσού του αναλογούντος φόρου με ορισμένες προσαυξήσεις και μειώσεις

α. Προσαυξήσεις

β. Μειώσεις

Τμήμα Τρίτο

Διοικητική διαδικασία βεβαιώσεως του φόρου εισοδήματος

φυσικών προσώπων

Ι. Γενικότητες

?. ?????? 3Α. Δήλωση

α. Υπόχρεοι

β. Ανάκληση δήλωσης

γ. Δήλωση με επιφύλαξη

δ. Τρόποι υποβολής δήλωσης - προθεσμία - αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. - έλεγχος

Β. Φύλλο ελέγχου - Διοικητική επίλυση της διαφοράς - Δικαστικός συμβιβασμός

α. Φύλλο ελέγχου

β. Διοικητική επίλυση της διαφοράς

βα. Γενική διαδικασία

ββ. Ειδική διαδικασία

γ. Διαιτητική επίλυση της διαφοράς

δ. Δικαστικός συμβιβασμός

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

???????? ?????

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τμήμα Πρώτο

Φορολογία του εισοδήματος των ημεδαπών νομικών προσώπων

κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ι. Έννοια του ημεδαπού νομικού προσώπου

ΙΙ. Υποκείμενα και αντικείμενο του φόρου εισοδήματος ημε­δαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης

Α. Υποκείμενα του φόρου

Β. Αντικείμενο του φόρου

α. Των ημεδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών

β. Αντικείμενο του φόρου των ημεδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών

Γ. Προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων

α. Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου εισοδήματος

αα. Κέρδη περιλαμβανόμενα στα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου

αβ. Έσοδα ρητώς απαλλασσόμενα από τη φορολογία

β. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

βα. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

ββ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Γ. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης - προθεσμία και περιεχόμενο αυτής - αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

ΙΙΙ. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος

Α. Των ημεδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών.

α. Διορθωτικές προσαυξήσεις

β. Διορθωτικές μειώσεις

Β. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών

α. Διορθωτικές μειώσεις

β. Διορθωτικές προσαυξήσεις

IV. Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των ημεδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος αναλογικού φορολογικού συντελεστή στο φορολογητέο εισόδημα

α. Ιστορική επισκόπηση του τρόπου υπολογισμού του φόρου στα εισοδήματα των νομικών προσώπων από το οικονομικό έτος 2003 μέχρι σήμερα

β. Ισχύον νομικό καθεστώς

βα. Υπό την ισχύ του Νόμου 3842/2010

ββ. Υπό την ισχύ του Νόμου 3943/2011

γ. Διορθωτικές μεταβολές του ποσού του αναλογούντος φόρου

γα. Διορθωτικές προσαυξήσεις

γβ. Διορθωτικές μειώσεις

δ. Έκτακτες εισφορές στα καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων

δα. Έκτακτη εισφορά του Ν. 3808/2009

δβ. Έκτακτη εισφορά του Ν. 3845/2010

Τμήμα Δεύτερο

Φορολογία του εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων

κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ι. Υποκείμενα και αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Υποκείμενα του φόρου

Β. Αντικείμενο του φόρου

α. Φορολόγηση με βάση το κριτήριο της πηγής του εισοδήματος

β. Φορολόγηση με βάση το κριτήριο της μόνιμης εγκατάστασης

αα. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης από την άποψη του αυτόνομου εθνικού δικαίου

αβ. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης από την άποψη του διεθνούς φορολογικού δικαίου

ΙΙ. Ειδικά καθεστώτα φορολογίας του εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Ειδικό καθεστώς φορολογίας του εισοδήματος των αλλοδαπών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων

Β. Ειδικό καθεστώς φορολόγησης του εισοδήματος των ελληνικών θυγατρικών εταιριών σε σχέση με τα εισοδήματα των αλλοδαπών μητρικών τους, με βάση το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο

Γ. Φορολογική μεταχείριση των διανεμόμενων κερδών από ελληνική θυγατρική προς την αλλοδαπή μητρική της με βάση το κοινοτικό δίκαιο

α. Σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ και του Ν. 2578/1998

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποιητικής Οδηγίας 2003/123/ΕΚ και του Νόμου 3453/2006

Δ. Ειδικό καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων με την μορφή υπεραξιών κατά την αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διακρατικό κοινοτικό επίπεδο (οδηγία 90/434/ΕΟΚ)

α. Σκοπός της οδηγίας

β. Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

γ. Βασικές ρυθμίσεις της οδηγίας

δ. Νομολογία του ΔΕΚ

Ε. Ειδικό κοινό καθεστώς φορολόγησης των διανεμόμενων τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών μελών της Ε.Ε. (Οδηγία 2003/49/ΕΚ)

α. Λόγοι υπαγορεύοντες την υιοθέτηση της οδηγίας 2003/49/ΕΚ

β. Βασικές ρυθμίσεις της οδηγίας

γ. Πρόταση τροποποιητικής οδηγίας

ΙΙΙ. Προσδιορισμός του φορολογητέου στην Ελλάδα εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παράλληλη εφαρμογή της συγκριτικής ως διορθωτικής της πρώτης μεθόδου

α. Λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του εισοδήματος

β. Συγκριτική μέθοδος ως διορθωτική της λογιστικής μεθόδου

βα. Αναμόρφωση των κερδών της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης

ββ. Αναμόρφωση των κερδών της ελληνικής θυγατρικής εταιρίας σε σχέση με τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή μητρική

Β. Εξωλογιστικές μέθοδοι προσδιορισμού του καθαρού κέρδους των αλλοδαπών επιχειρήσεων

α. Η κοινή εξωλογιστική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων

β. Η ειδική εξωλογιστική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος της έμμεσης κλασματικής (ή αναλογικής) κατανομής ορισμένων κερδών ημεδαπής προέλευσης των αλλοδαπών επιχειρήσεων

Γ. Αναμόρφωση των ημεδαπής προέλευσης κερδών επιχειρήσεων κρατών μελών της ΕΕ, με βάση την κοινοτική Σύμβαση Διαιτησίας 90/436/ΕΟΚ

α. Λόγοι επιβάλλοντες τη σύναψη της σύμβασης

β. Πεδίο εφαρμογής και αρχές διέπουσες τις διατάξεις της Σύμβασης

βα. Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

ββ. Αρχές διέπουσες τις διατάξεις της Σύμβασης

γ. Διαδικασίες επίλυσης της διαφοράς

γα. Η διαδικασία του φιλικού διακανονισμού

γβ. Η διαιτητική διαδικασία

ΙV. Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος και υπολογισμός του οφειλόμενου φόρου για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Γενικός τρόπος προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος ημεδαπής προέλευσης των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Β. Ειδικοί τρόποι υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

α. Ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου για τα αποκτώμενα εισοδήματα στην Ελλάδα από υποκαταστήματα αλλοδαπών ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών

β. Ειδικός τρόπος προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και υπολογισμού του φόρου του υποκαταστήματος στην Ελλάδα των αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιριών

βα. Ειδικός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος

ββ. Ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου

γ. Ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του φόρου των αλλοδαπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ορισμένα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης

γα. Περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος χωρίς τη διατήρηση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα

γβ. Περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από τη διατήρηση ή όχι στη χώρα μας μόνιμης εγκατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τμήμα Πρώτο

Διάκριση μεταξύ των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού

χαρακτήρα και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ι. Οι λόγοι της διάκρισης των νομικών προσώπων σε κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άποψη της εφαρμογής της νομοθεσίας περί φορολογίας του εισοδήματος

ΙΙ. Κριτήρια διάκρισης μεταξύ των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τμήμα Δεύτερο

Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου των νομικών προσώπων

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ι. Υποκείμενο του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Τα υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τον ΚΦΕ

α. Υποκείμενα στη φορολογία εισοδήματος ημεδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

β. Υποκείμενα στη φορολογία εισοδήματος ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου δικαίου

Β. Υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΙΙ. Αντικείμενο του φόρου, προσδιορισμός του εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Α. Αντικείμενο του φόρου, προσδιορισμός του εισοδήματος των ημεδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

α. Αντικείμενο του φόρου

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος

γ. Υπολογισμός του φόρου

Β. Αντικείμενο του φόρου, προσδιορισμός του εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου των αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

α. Αντικείμενο του φόρου

β. Προσδιορισμός του εισοδήματος

γ. Υπολογισμός του φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Ι. Υπό ελληνική σημαία

ΙΙ. Υπό ξένη σημαία

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022