Ν. Κλαμαρής/Γ. Ορφανίδης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2014


Ν. Κλαμαρής/Γ. Ορφανίδης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2014

Στην παρούσα ενιαία έκδοση (του Εγχειριδίου Αστικού Δικονομικού Δικαίου) αναλύονται διεξοδικά τα Ένδικα Μέσα και η Αναγκαστική Εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές νομικής και στη νεώτερη γενιά νομικών να εντρυφήσουν στην έγκυρη διδασκαλία του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, όπως αυτή διδάχθηκε και εκφράστηκε από τον Γεώργιο Θ. Ράμμο. Όπου κρίθηκε αναγκαίο –για λόγους που επέβαλε είτε η σύγχρονη επιστημονική κίνηση, είτε η νομολογιακή εξέλιξη, είτε η νεώτερη δικονομική νομοθεσία– έγιναν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών προστίθενται στην παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος του όλου έργου οι νέες δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τα Ένδικα Μέσα και την Αναγκαστική Εκτέλεση.

Edition info

Title
Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Ένδικα μέσα - Αναγκαστική εκτέλεση
© 2014
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-153-1
Pages
LXIV + 751
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ των Ν. Κλαμαρή και Γ. Ορφανίδη για την παρούσα ενοποιημένη έκδοση (Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Α΄ Τόμο της πρώτης εκδόσεως

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Β΄ Τόμο της πρώτης εκδόσεως

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Γ΄ Τόμο της πρώτης εκδόσεως

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου Θ. Ράμμου στον Δ΄ Τόμο της πρώτης εκδόσεως

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ν. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση [του Γ΄ ημιτόμου (Ειδικές Διαδικασίες) του II τόμου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ν. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση [του Β΄ ημιτόμου (Ασφαλιστικά Μέτρα) του III τόμου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ν. Κλαμαρή για τη δεύτερη έκδοση [του Α΄ ημιτόμου (Εκούσια Δικαιοδοσία) του IV τόμου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ των Ν. Κλαμαρή και Γ. Ορφανίδη για τη δεύτερη έκδοση [του Β΄ ημιτόμου (Ένδικα Μέσα) του II τόμου]

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ- ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ι. Ορισμός -Έννοια.

§

ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος.

§

ΙΙΙ. Περιορισμός του αριθμού των ενδίκων μέσων.

§

IV. Διακρίσεις των ενδίκων μέσων.

§

V. Γενικές αρχές που ισχύουν στα ένδικα μέσα.

§

VI. Διάκριση παραδεκτού και βασιμότητας ενδίκων μέσων.

§

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. Εισαγωγή.

§

II. Η προϋπόθεση της ερημοδικίας.

§

III. Ορισμός – Έννοια.

§

IV. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας.

§

V. Άσκηση της ανακοπής αποτέλεσμα αυτής και εισαγωγή προς συζήτηση.

§

VI. Συζήτηση και απόφαση επί της ανακοπής.

§

VII. Ένδικα μέσα.

§

VIII. Συνέπειες της αποφάσεως.

§

Ι. Ορισμός – Έννοια.

§

II. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της εφέσεως.

§

III. Άσκηση της εφέσεως, αποτέλεσμα αυτής και εισαγωγή αυτής προς συζήτησιν.

§

IV. Η συζήτηση στο ακροατήριο.

§

V. Αντέφεση.

§

VI. Η επ’ ακροατηρίου διαδικασία κατά την έκκλητη δίκη.

§

VII. Παραίτηση. Αποδοχή.

§

VIII. Απόφαση επί της εφέσεως.

§

IX. Έκταση της εξουσίας του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου.

§

Χ. Επεκτατικό αποτέλεσμα.

§

XI. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.

§

Ι. Ορισμός. Έννοια.

§

II. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αναψηλαφήσεως.

§

III. Άσκηση αναψηλαφήσεως, αποτέλεσμα αυτής και εισαγωγή αυτής προς συζήτηση.

§

IV. Συζήτηση και απόφαση επί της αναψηλαφήσεως.

§

V. Ένδικα μέσα.

§

Ι. Ορισμός. Έννοια.

§

II. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αναιρέσεως.

§

III. Άσκηση αναιρέσεως και αποτέλεσμα αυτής.

§

IV. Εισαγωγή της υποθέσεως προς συζήτηση. Προδικασία. Αρμοδιότητα.

§

V. Προπαρασκευή της συζητήσεως στο ακροατήριο.

§

VI. Κυρία διαδικασία και συζήτηση στο ακροατήριο.

§

VII. Εξουσία του Αρείου Πάγου.

§

VIII. Έκταση του ελέγχου του Αρείου Πάγου.

§

IX Εφαρμοστέον δίκαιον.

§

Χ. Απόφαση επί της αναιρέσεως.

§

XI. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής.

§

XII. Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος της παραπομπής του Αρείου Πάγου.

§

XIII. Η διαδικασία ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου.

§

Ι. Γενικά.

§

II. Νομική φύση της αγωγής.

§

III. Φύση απαριθμήσεως. Αποκλειστική ή ενδεικτική.

§

IV. Αποκλεισμός ή απαράδεκτο της αγωγής.

§

V. Αρμοδιότητα.

§

VI. Άσκηση της αγωγής.

§

VII. Αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως

§

VIII. Συνέπειες της παραδοχής της αγωγής.

§

IX. Τα ισχύοντα σε άκυρες αποφάσεις.

§

Ι. Γενικά.

§

II. Διαφορές από ένδικα μέσα.

§

III. Ενδεικτική απαρίθμηση.

§

Ι. Ορισμός – Έννοια.

§

II. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής.

§

III. Νομική φύση. Άσκηση. Εισαγωγή για συζήτηση και εκδίκαση.

§

IV. Πρόσθετοι λόγοι.

§

V. Συνέπειες της ασκήσεως ανακοπής.

§

VI. Ειδικοί κανόνες.

§

Ι. Ορισμός – Έννοια.

§

II. Τριτανακοπή και παράλληλα ή υποκατάστατα αυτής ένδικα βοηθήματα.

§

III. Χρησιμοποίηση και λειτουργία της τριτανακοπής.

§

IV. Διακρίσεις της τριτανακοπής.

§

V. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της τριτανακοπής.

§

VI. Άσκηση της τριτανακοπής, αποτελέσματα της και εισαγωγή προς συζήτηση.

§

VII. Συζήτηση και απόφαση για την ανακοπή.

§


ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

§

Τίτλος Πρώτος: Ορισμός - Έννοια και σημασία της αναγκαστικής εκτελέσεως - Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αναγκαστική εκτέλεση και αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Διαγνωστική διαδικασία και αναγκαστική εκτέλεση. Ασφαλιστικά ή επειγούσης φύσεως μέτρα και αναγκαστική εκτέλεση.

§

Τίτλος Τέταρτος: Ουσιαστικό δεδικασμένο και εκτελεστότητα.

§

Τίτλος Πέμπτος: Περιεχόμενο, κατεύθυνση και σκοπός της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

§

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Όργανα της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Νομική φύση των σχέσεων των οργάνων της ανάγκαστικής Εκτελέσεως προς τα λοιπά πρόσωπα αυτής.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Διαδικαστικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

V. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των οργάνων της εκτελέσεως και των δικαστηρίων.

§

VI. Ικανότητα του να είναι κάποιος διάδικος στη διαδικασία της εκτελέσεως.

§

VII. Ικανότητα να διεξάγει κάποιος ή να μετέχει στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ιδίω ονόματι.

§

VIII. Ικανότητα να παρίσταται και να ενεργεί αυτοπρόσωπα ή μετά ή διά δικαστικού πληρεξουσίου κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Προϋποθέσεις της παροχής της εννόμου προστασίας διά αναγκαστικής Εκτελέσεως - 1. Γενικές παρατηρήσεις.

§

ΙΙ. Ύπαρξη δικαιώματος επιδεκτικού κοινοποίησης με αναγκαστική εκτέλεση.

§

III. Νομιμοποίηση των διαδίκων στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

IV. Ύπαρξη έννομου συμφέροντος στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Ύπαρξη τίτλου εκτελεστού.

§

Τίτλος Τρίτος: Προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις.

§

Τίτλος Τέταρτος: Αλλοδαποί τίτλοι.

§

Τίτλος Πέμπτος: Αλλοδαπές διαιτητικές αποφάσεις ως εκτελεστοί τίτλοι.

§ 353Α

Τίτλος Έκτος: Εκτελεστοί τίτλοι από συμφωνία.

§

Τίτλος Έβδομος: Περιαφή του εκτελεστήριου τύπου στους εκτελεστούς τίτλους. Έκδοση απογράφου.

κεφαλαιο εβδομο

§

Τίτλος Πρώτος: Επιταγή προς εκτέλεση.

§

Τίτλος Δεύτερος: Συνέπειες της επιδόσεως της επιταγής προς εκτέλεση.

§

Τίτλος Τρίτος: Προθεσμία συνεχίσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Τέταρτος: Πρόσθετες διατυπώσεις της προδικασίας και της συνεχίσεως της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις. Κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Δεύτερος: Εντολή ή αίτηση προς εκτέλεση.

§

Τίτλος Τρίτος: Δαπάνες της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Τέταρτος: Χρόνος και τρόπος ενεργείας των οργάνων της εκτελέσεως. Γενικές διατυπώσεις της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§ 3

Τίτλος Πέμπτος: Δημοσιότητα στην αναγκαστική εκτέλεση.

§

Τίτλος Έκτος: Κατάργηση ή περιορισμός των γενικών διατυπώσεων της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Έβδομος: Έναρξη και λήξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Όγδοος: Διαφορές και δίκες σχετικές με την εκτέλεση. Έννοια. Περιεχόμενο.

§

Τίτλος Ένατος: Αντιρρήσεις, ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως. Εφαρμοστέοι κανόνες.

§

Τίτλος Δέκατος: Χρόνος ασκήσεως της ανακοπής κατά της εκτελέσεως. Σταδιακή προβολή των ελαττωμάτων της διαδικασίας της εκτελέσεως.

§

Τίτλος Ενδέκατος: Το σύστημα ή αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Δωδέκατος: Άσκηση της ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως και συνέπειες αυτής.

§

Τίτλος Δέκατος Τρίτος: Ανακοπή τρίτου κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Δέκατος Τέταρτος: Κανόνες που ισχύουν στις δίκες τις σχετικές με την εκτέλεση.

§

Τίτλος Δέκατος Πέμπτος: Αναστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την απόδοση ή παράδοση κινητού πράγματος κατ’ είδος, ορισμένου ή ποσότητας από ορισμένα κινητά πράγματα.

§

Τίτλος Τρίτος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την παροχή αντικαταστατών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεωγράφων.

§

Τίτλος Τέταρτος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την απόδοση ή παράδοση ακινήτων πραγμάτων.

§

Τίτλος Πέμπτος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την απόδοση ή παράδοση πλοίων ή αεροσκαφών.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αναγκαστική εκτέλεση σχετικά με υλικές πράξεις επιδεκτικές ενέργειας και από άλλον εκτός από τον υπόχρεο.

§

Τίτλος Τρίτος: Αναγκαστική εκτέλεση σχετικά με υλικές πράξεις ανεπίδεκτες εκτελέσεως από τρίτο.

§

Τίτλος Τέταρτος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχείρηση νομικών πράξεων. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με την παράλειψη ή ανοχή πράξεων.

§

§

Τίτλος Πρώτος.

§

Τίτλος Δεύτερος: Απόδοση ή παράδοση τέκνου.

§

Τίτλος Τρίτος: Αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων κ.λπ. σχετικά με την επικοινωνία γονέων και τέκνων.

§

Τίτλος Τέταρτος: Αναγκαστική εκτέλεση (αποφάσεων κ.λπ.) για την αποκατάσταση της έγγαμης συμβιώσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Διακρίσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων.

§

Τίτλος Πρώτος: Έννοια και είδη κατασχέσεως.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προϋποθέσεις. Υποκειμενικά, αντικειμενικά όρια και όρια της δυνατότητας επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως. Περιορισμοί και ακατάσχετα.

393Α

Τίτλος Τρίτος: Κανόνες που ισχύουν ως προς τη σειρά της επιβολής της αναγκαστικής κατασχέσεως.

§

Τίτλος Τέταρτος: Η ύπαρξη και η σημασία της αναγκαστικής κατασχέσεως καθ’ εαυτή και ως προϋπόθεση της περαιτέρω διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Οι έννομες συνέπειες της επιβολής της αναγκαστικής κατασχέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Διαδικασία επιβολής κατασχέσεως.

§

Τίτλος Δεύτερος: Συνέπειες της επιβολής (της) αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών στα χέρια του οφειλέτη.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις. Επιβολή της κατασχέσεως.

§

Τίτλος Δεύτερος: Συνέπειες της αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτων.

§

Τίτλος Τρίτος: Αναγκαστική κατάσχεση ασυγκόμιστων (ηρτημένων κ.λπ.) καρπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

§

Παραίτηση απ’ την Αναγκαστική κατάσχεση και οι συνέπειες αυτής.

§

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων.

§

Τίτλος Τρίτος: Προπαρασκευαστικές διατυπώσεις του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Δημοσιεύσεις. Κηρύξεις.

§

Τίτλος Τέταρτος: Αναστολή ή αναβολή του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Επιβολή διατυπώσεων και πρόσθετων όρων για τη διεξαγωγή του.

§

Τίτλος Πέμπτος: Ματαίωση της διενέργειας του αναγκαστικού πλειστηριασμού.

§

Τίτλος Έκτος: Διεξαγωγή αναστέλλοντος ή ματαιωθέντος αναγκαστικού πλειστηριασμού, που ανεστάλη ή ματαιώθηκε.

§

Τίτλος Έβδομος: Υποκατάσταση άλλου δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος και εξακολούθηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Όγδοος: Εξακολούθηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως εν γένει κατά των κληρονόμων και άλλων διαδόχων του οφειλέτη ή υπόχρεου.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Σειρά και τρόπος διεξαγωγής της πλειοδοσίας. Πλειστηριασμός περισσοτέρων πραγμάτων.

§

Τίτλος Τρίτος: Ικανότητα και εξουσία για πλειοδοσία.

§

Τίτλος Τέταρτος: Βάση του πλειστηριασμού. Διεξαγωγή της πλειοδοσίας.

§

Τίτλος Πέμπτος: Τέλος της πλειοδοσίας. Κατακύρωση.

§

Τίτλος Έκτος: Μη προσέλευση πλειοδοτών. Συνέπειες. Κατακύρωση στον υπέρ ου η εκτέλεση. Διεξαγωγή νέου πλειστηριασμού.

§

Τίτλος Έβδομος: Επανάληψη του πλειστηριασμού. Εξώδικη εκποίηση του πράγματος.

§

Τίτλος Όγδοος: Έκθεση διεξαγωγής του πλειστηριασμού.

§

Τίτλος Ένατος: Αναγκαστική εκποίηση χρηματιστηριακών πραγμάτων αναγκαστικώς κατεσχημένων.

§

Τίτλος Δέκατος: Πλειστηριασμός και εκποίηση νομισμάτων ή άλλων χρυσών ή αργυρών αντικειμένων.

§

Τίτλος Ενδέκατος: Πλειστηριασμός ασυγκόμιστων καρπών.

§

Τίτλος Δωδέκατος: Χωριστός πλειστηριασμός παραρτημάτων ακινήτων.

§

Τίτλος Δέκατος Τρίτος: Δικαίωμα εξαγοράς. Όροι και συνέπειες της ασκήσεως αυτού.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Τα ιδιαίτερα αποτελέσματα της κατακυρώσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Υποχρεώσεις του υπερθεματιστή από την κατακύρωση.

§

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες μη εκπληρώσεως κ.λπ. των υποχρεώσεων του υπερθεματιστή.

§

Τίτλος Πέμπτος: Τα δικαιώματα του υπερθεματιστή από την κατακύρωση

§

Τίτλος Έκτος: Εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

§ 429Α

Τίτλος Έβδομος: Διαδοχή στα δικαιώματα από την κατακύρωση και στις υποχρεώσεις απ’ αυτήν από τον υπερθεματιστή.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ως νομική πράξη.

§

Τίτλος Τρίτος: Οι θεωρητικές και πρακτικές πλευρές του προβλήματος.

§

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες της νομικής φύσεως του αναγκαστικού πλειστηριασμού.

§

Τίτλος Πέμπτος: Συνέπειες του αναγκαστικού πλειστηριασμού έναντι τρίτων.

§ 434Α

Τίτλος Έκτος: Νομική φύση της λειτουργίας και των έννομων συνεπειών του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Διαφορά από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αναγκαστικός πλειστηριασμός και ουσιαστικό δεδικασμένο.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αναπλειστηριασμός.

§

Τίτλος Τρίτος: Αναγκαστική εκτέλεση κατά του υπερθεματιστή πριν την διεξαγωγή του αναπλειστηριασμού (παραλείπεται).

§

Τίτλος Τέταρτος: Αναγκαστική εκτέλεση κατά του υπερθεματιστή που αναδείχθηκε στον αρχικό πλειστηριασμό, μετά τη διεξαγωγή του αναπλειστηριασμού (παραλείπεται).

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§ 439Α

Τίτλος Δεύτερος: Εκκαθάριση και προσδιορισμός των εξόδων της εκτελέσεως.

§ 439Β

Τίτλος Τρίτος: Υπολογισμός των απαιτήσεων των δανειστών.

§ 439Γ

Τίτλος Τέταρτος: Διαπίστωση της επάρκειας του πλειστηριάσματος. Διανομή και ικανοποίηση των δανειστών.

§ 439Δ

Τίτλος Πέμπτος: Διαπίστωση της ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αναγγελία των δανειστών.

§

Τίτλος Τρίτος: Επαλήθευση των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν.

§

Τίτλος Τέταρτος: Διανομή του πλειστηριάσματος.

§

Τίτλος Πέμπτος: Καταβολή στον καθού η εκτέλεση οφειλέτη κ.λπ.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Περιεχόμενο του πίνακα κατατάξεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Γνωστοποίηση του πίνακα (της) κατατάξεως.

§

Τίτλος Τέταρτο: Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Συνέπειες της ασκήσεως (της) ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως.

§

Τίτλος Έκτος: Η απόφαση που εκδίδεται στην ανακοπή ή στις ανακοπές κατά του πίνακα κατατάξεως. Ένδικα μέσα. Συνέπειές της.

§

Τίτλος Έβδομος: Συνέπειες της μη ασκήσεως ή της μη νόμιμης ασκήσεως ανακοπής κατά του πίνακα (της) κατατάξεως.

§

Τίτλος Όγδοος: Εκτέλεση του πίνακα (της) κατατάξεως.

§

Τίτλος Ένατος: Σύνταξη συμπληρωματικού πίνακα κατατάξεως.

§

§

§

§

§

§

§

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές Παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Διαδικασία. Απόφαση και συνέπειες της ανατροπής της αναγκαστικής κατασχέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προϋποθέσεις του επιτρεπτού της επιβολής (της) κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.

§

Τίτλος Τρίτος: Διαδικασία επιβολής (της) αναγκαστικής κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.

§

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες της επιβολής της αναγκαστικής κατασχέσεως στα χέρια τρίτου.

§

Τίτλος Πέμπτος: Καθήκον ή υποχρέωση του τρίτου στα χέρια του οποίου έγινε η κατάσχεση για δήλωση.

§

Τίτλος Έκτος: Συνέπειες της παραλείψεως της δηλώσεως του τρίτου

§

Τίτλος Έβδομος: Ανακοπή κατά της δηλώσεως (του) τρίτου.

§

Τίτλος Όγδοος: Η επί της ανακοπής κατά της δηλώσεως (του) τρίτου κ.λπ. εκδιδόμενη απόφαση και οι συνέπειες αυτής.

§

Τίτλος Ένατος: Η συνέχεια της διαδικασίας επί καταφατικής δηλώσεως του τρίτου.

§

Τίτλος Δέκατος: Κατάσχεση απαιτήσεως ασφαλισμένης με ενέχυρο ή υποθήκη.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προϋποθέσεις του επιτρεπτού της επιβολής κατασχέσεως ορισμένων ειδικών περιουσιακών στοιχείων.

§

Τίτλος Τρίτος: Απόφαση επί της αιτήσεως για την παροχή αδείας επιβολής κατασχέσεως ειδικών περιουσιακών στοιχείων Ένδικα μέσα. Συνέπειες αυτής.

§

Τίτλος Τέταρτος: Η διαδικασία της επιβολής της κατασχέσεως ορισμένων ειδικών περιουσιακών στοιχείων.

§

Πέμπτος τίτλος: Η διαδικασία που ακολουθεί μετά την κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων.

§

Τίτλος Έκτος: Συνέπειες της διεξαγωγής του πλειστηριασμού του κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου και διανομή του πλειστηριάσματος.

§

Τίτλος Έβδομος: Διαδικασία ικανοποιήσεως των δανειστών κ.λπ. όταν διορισθεί διαχειριστής.

§

Τίτλος Όγδοος: Παύση της διαχειρίσεως του δικαιώματος.

§

Τίτλος Ένατος: Λογοδοσία του διαχειριστού. Ευθύνη του από τη διαχείριση.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αντικείμενο εφαρμογής και διαδικασία επιβολής της αναγκαστικής διαχειρίσεως. Συνέπειες.

§

Τίτλος Τρίτος: Διεξαγωγή και πορεία της αναγκαστικής διαχειρίσεως.

§

Τίτλος Τέταρτος: Διάθεση των εισπραττομένων από τους καρπούς και τα εισοδήματα του ακινήτου ή της επιχειρήσεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Λήξη και παύση της αναγκαστικής διαχειρίσεως. Λογοδοσία του διαχειριστή.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Περιπτώσεις και προϋποθέσεις της απαγγελίας και της επιβολής (της) προσωπικής κρατήσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Τρόπος απαγγελίας ή διατάξεως της προσωπικής κρατήσεως.

§

Τίτλος Τέταρτος: Εκτέλεση της αποφάσεως για την προσωπική κρά­τη­ση.

§

Τίτλος Πέμπτος: Επίσχεση του κρατουμένου.

§

Τίτλος Έκτος: Απόλυση του κρατουμένου.

§

Τίτλος Έβδομος: Διαφορές ή έριδες για την προσωπική κράτηση.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων που ανάγονται στις διαδικαστικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Τρίτος: Συνέπειες της ελλείψεως των προϋποθέσεων παροχής εννόμου προστασίας.

§

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες της ελλείψεως των (ειδικών) προϋποθέσεων του επιτρεπτού της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Συνέπειες της μη τηρήσεως της προδικασίας, των προσθέτων προπαρασκευαστικών διατυπώσεων και της προθεσμίας συνεχίσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Έκτος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Έβδομος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων της κύριας διαδικασίας για όλα τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Όγδοος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων της κύριας διαδικασίας στην εκτέλεση προς ικανοποίηση απαιτήσεων για την απόδοση ή παράδοση πραγμάτων.

§

Τίτλος Ένατος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων της κυρίας διαδικασίας στην εκτέλεση προς ικανοποίηση απαιτήσεων που ανάγονται στην επιχείρηση ή παράλειψη ή ανοχή πράξεων.

§

Τίτλος Δέκατος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων της κύριας διαδικασίας στην εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων για την παράδοση ή απόδοση τέκνων, για την επικοινωνία γονέων και τέκνων και για την αποκατάσταση της εγγάμου συμβιώσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Ελαττώματα που ανάγονται στην προδικασία και τις πρόσθετες διατυπώσεις της εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων.

§

Τίτλος Τρίτος: Ελαττώματα που ανάγονται στην κύρια διαδικασία της εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων.

§ 506 Α

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες της υπάρξεως ελαττωμάτων στην εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Ανακοπή (ή αγωγή) ακυρώσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως. Απόφαση. Ένδικα μέσα.

§

Τίτλος Τρίτος: Νομική φύση της αποφάσεως που αποφαίνεται επί της ανακοπής κ.λπ. κατά της εκτελέσεως. Νομικός χαρακτήρας της αποφάσεως που κηρύσσει την ακυρότητα ή που ακυρώνει τη διαδικασία της εκτελέσεως ή κάποια πράξη της.

§

Τίτλος Τέταρτος: Συνέπειες της αποφάσεως που εκδίδεται επί της ανακοπής κατά της εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πέμπτος: Οι επιμέρους συνέπειες της ακυρώσεως της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως ή τμήματος της ή συγκεκριμένων πράξεων της.

§

Τίτλος Έκτος: Παραίτηση από τις συνέπειες των ελαττωμάτων (ακυρότητα κ.λπ.) της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Έβδομος: Ανακοπή τρίτου κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Διεξαγωγή εκουσίου ή δικαστικού πλειστηριασμού. Εφαρμοστέοι κανόνες.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Οι αντανακλαστικές εκδηλώσεις της ενότητας της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Επανάληψη ή ουσιαστική περάτωση της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προϋποθέσεις και περιορισμοί (της) ατονίας ή αποδυναμώσεως της εκτελεστότητας.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Προϋποθέσεις της αξιώσεως προς αποκατάσταση ζημιών από την αναγκαστική εκτέλεση.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Διακριτικά στοιχεία και γνωρίσματα της καταχρήσεως δικαιώματος στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

§

Τίτλος Πρώτος: Γενικές παρατηρήσεις.

§

Τίτλος Δεύτερος: Αρμοδιότητα και διαδικασία σε περίπτωση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.

§

Τίτλος Τρίτος: Ειδικά θέματα επαναφοράς των πραγμάτων στην κατάσταση πριν από τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως