Λ. Θεοχαρόπουλος/Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου, τόμ. 1, 5η έκδ., 2002


Λ. Θεοχαρόπουλος/Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου, τόμ. 1, 5η έκδ., 2002
Συλλογή των βασικών νόμων από τους οποίους αποτελείται το σύστημα της εσωτερικής φορολογίας της χώρας μας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί προς το κοινοτικό δίκαιο. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό υπαγορεύθηκαν από την θέση που έχει λάβει κατά καιρούς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί των διατάξεων του εθνικού δικαίου που κρίθηκαν αντίθετες προς το αυξημένης τυπικής δύναμης κοινοτικό δίκαιο.

Περιλαμβάνονται:
" Τροποποιήσεις στις διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν την διαδικασία συντάξεως και ψηφίσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 79) και τον δικαστικό έλεγχο των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο(άρθρο 97).
" Αλλαγές που επήλθαν και στο νομικό καθεστώς του δικονομικού φορολογικού δικαίου, με την ενσωμάτωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Νόμος 4125/1960) στον ενιαίο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που θεσπίσθηκε με τον Ν. 2717/1999 και αποτελεί πλέον το κοινό δικονομικό δίκαιο που εφαρμόζουν τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας .
" Αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994)
" Στη φορολογία κεφαλαίου, οι με το νόμο 2961/2001 ενσωματωμένες σε ένα νέο ενιαίο Κώδικα διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών, καθώς και οι τροποποιήσεις στις διατάξεις της νομοθεσίας περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
" Διατάξεις τις σχετικές με την φορολογία επί της δαπάνης κατανάλωσης.
" Ο νόμος 2859/2000 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως ισχύει κατά την 1/1/2002
" Διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι ρυθμίσεις των κοινοτικών οδηγιών οι σχετικές με την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα πετρελαίου, στο οινόπνευμα και στα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και στα προϊόντα επεξεργασμένου καπνού.
" Η διά του Ν.2948/2001 εναρμόνιση της φορολογικής μας νομοθεσίας ενόψει της κυκλοφορίας του Ευρώ ως κοινού πλέον νομίσματος στις συναλλαγές των Κρατών μελών της Ευρωζώνης από την 1-1-2002.

Edition info

Title
Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου
© 2002
Authors
Volume
vol. 1
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-301-616-0
Pages
1041
Price
€ 88.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Πρώτου Τόμου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Συνταγματικές δημοσιονομικές διατάξεις και

Δικονομικές φορολογικές διατάξεις

1. Συνταγματικές δημοσιονομικές διατάξεις (Κατά το ισχύον Σύνταγμα του 1975/1986/2001)

2. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, όπως ισχύει κατά την 1/1/2002)

3. Συναφείς δικονομικές διατάξεις

- Άρθρον 8 παρ. 4 ν.δ. 4486/1965

- Για τις φορολογικές διαφορές Δήμων και Κοινοτήτων

α) Ν. 505/1976

β) Ν. 1406/1983

γ) Ν. 1416/1984

- Φορολογικές δηλώσεις υπό επιφύλαξιν

α) Ν.Δ. 3629/1956 (άρθρο 5)

β) Ν. 1473/1984 (άρθρο 39)

Δικαστικός φορολογικός συμβιβασμός. Ν.Δ. 4600/1966 (άρθρο 1) Αίτηση ακυρώσεως ή τροποποιήσεως οριστικοποιημένης φορολογικής πράξεως

Άρθρο 1 Ν. 1406/1938

Αμφισβήτηση με προσφυγή της προκαθορισμένης τιμής μεταβιβαζόμενου ακινήτου: άρθρο 41), όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984

Για την προθεσμία προσβολής εκκαθαριστικού σημειώματος εις την φορολογία εισοδήματος

Για την προθεσμία ανακλήσεως φορολογικής δηλώσεως εισοδήματος και ασκήσεως προσφυγής σε περίπτωση απορρίψεως της ανακλήσεως

Άρθρο 4 (§§ 10 και 11) του Νόμου 1882/1990

Αίτηση Αναιρέσεως

α) Ν.Δ. 170/1973 (άρθρα 19, 53-57)

β) Π.Δ. 331/85 (άρθρο δέκατο έκτο)

Για την υπογραφή δικογράφων από δικηγόρο

α) Ν. 2479/1997 (άρθρο 4 § 2α')

β) Ν. 2479/1997 (άρθρο 4 § 1α)

γ) Ν. 2298/1995 (άρθρο 12)

Άλλες διατάξεις σχετικές με τις αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε

ΒΙΒΛΙΟ Α'

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(Μονομερείς)


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Μ. Στυλιανίδου, Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, 2023
Μια πλήρης παρουσίαση της συμβολής του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022