Λ. Κοτσίρης/Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων, 3η έκδ., 2006


Λ. Κοτσίρης/Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων, 3η έκδ., 2006

Ο εμπλουτισμός του δικαίου εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων τόσο από το νομοθέτη όσο και από τη δικαστηριακή πρακτική και τη θεωρία κατέστησαν αναγκαία την τρίτη έκδοση του παρόντος συγγράμματος, για μια ολοκληρωμένη θεώρηση του ως άνω θεσμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά την εφαρμογή του Ν. 1892/1990.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των προβληματικών επιχειρήσεων
© 2006
Authors
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-445-110-3
Pages
XVIII + 293
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

1. Σύνολο ειδικών διατάξεων

2. Η εξυγίανση ως μορφή συλλογικής εκτέλεσης

3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής και πτωχευτικής διαδικασίας σε ένα λειτουργικό σύστημα αφερεγγυότητος

§ 2. Νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου της εξυγίανσης

Γενικά

4. Αναγκαστική εξυγίανση από τους πιστωτές

5. Το σύστημα εξυγίανσης κατά το ν. 1386/1983

6. Η «αποκρατικοποίηση» του δικαίου της εξυγίανσης με το ν. 1892/1990

7. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το ν. 2601/1998

7α. Ο Κανονισμός 1346/2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητος

§ 3. Γενική σύγκριση μεταξύ των μορφών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 4445 και 46, 46α και 46β του ν. 1892/1990

8. Διάκριση μεταξύ εκούσιας εξυγίανσης και ειδικής (αναγκαστικής) εκκαθάρισης

9. Ιεράρχηση των διαδικασιών των άρθρων 44, 46 και 46α του ν. 1892/1990

10. Προτεραιότητα εφαρμογής

§ 4. Συνταγματικότητα του θεσμού της εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων

11. Γενικός προβληματισμός

12. Συνταγματικότητα του Ν. 1386/1983

13. Ζητήματα Κοινοτικού Δικαίου

14. Συνταγματικότητα Ν. 1892/1990

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

15. Κατάρτιση της συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης

§ 1. Η επιχείρηση

16. Έννοια υπαγόμενης επιχείρησης

17. Λόγοι υπαγωγής

§ 2. Οι πιστωτές

18. Νόμιμη πλειοψηφία συμβαλλομένων πιστωτών

19. Δέσμευση μη συμβεβλημένων πιστωτών

20. Προστασία μειοψηφίας

21. Πιστωτές που δεν περιέχονται στον ισολογισμό

§ 3. Συναίνεση των εταίρων ή μετόχων

22. Γραπτή συναίνεση των εταίρων ή μετόχων

§ 4. Οικονομική κάλυψη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

22α. Εξασφάλιση της οικονομικής κάλυψης των οφειλομένων προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης εισφορών, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας

§ 5. Η διατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης

23. Μη εκποίηση λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων

24. Κριτήριο βιωσιμότητας

§ 6. Η νομική φύση της συμφωνίας

25. Είδος αστικού συμβιβασμού

26. Διαφοροποιήσεις από αστικό και πτωχευτικό συμβιβασμό

27. Έγγραφος τύπος της συμφωνίας

§ 7. Το περιεχόμενο της συμφωνίας

28. «Ρύθμιση» και «περιορισμός» των χρεών

29. Περιεχόμενο

30. Προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας

31. Άλλο εξυγιαντικό περιεχόμενο

32. Νομολογιακά παραδείγματα

33. Αναστολή των ατομικών διώξεων

34. Ρυθμιζόμενες απαιτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

§ 1. Διαδικασία επικύρωσης

35. Δικαστική επικύρωση

§ 2. Αίτηση για επικύρωση

36. Υποβολή αίτησης

37. Υποχρεωτική κοινοποίηση της αίτησης

§ 3. Τηρητέα διαδικασία

38. Εκούσια δικαιοδοσία

39. Απαγόρευση αναίρεσης

§ 4. Εξουσία ελέγχου της συμφωνίας από το Εφετείο

40. Έκταση της εξουσίας

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

§ 5. Κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων

41. Ελεύθερη διαπραγμάτευση

§ 6. Μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

42. Καθολική δέσμευση

43. Ως προς τους συμβαλλόμενους πιστωτές

44. Ως προς τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές

45. Αποδέσμευση των μη συμβληθέντων πιστωτών

46. Μη ατελής ενοχή

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

47. Γενικά

48. Ως προς τις εμπράγματες ασφάλειες

49. Ως προς τους εγγυητές

§ 7. Σχέση της συμφωνίας με εκκρεμούσα πτώχευση και εκκαθάριση

50. Ως προς την πτώχευση

51. Ως προς την εκκαθάριση

§ 8. Συνέπειες αποτυχίας της συμφωνίας

52. Μη εκτέλεση της συμφωνίας

§ 9. Το καθεστώς των φορολογικών απαλλαγών

53. Δημοσιονομικά πλεονεκτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Ι. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

§ 1. Η επιτροπεία του άρθρου 45 ως οργανωτικό πλαίσιο προδικασίας για την επίτευξη της συμφωνίας του άρθρου

54. Οργανωτικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων

§ 2. Προϋποθέσεις θέσης της επιχείρησης υπό επιτροπεία

55. Γενικά

§ 3. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

56. Θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις

57. Αρνητική ουσιαστική προϋπόθεση

§ 4. Τυπική προϋπόθεση. Έκδοση δικαστικής απόφασης για το διορισμό επιτρόπου

58. Διαδικασία διορισμού

59. Περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης

60. Δημοσίευση της απόφασης

§ 5. Αρμοδιότητες του επιτρόπου – Σχέση του με τα όργανα της εταιρίας

61. Αρμοδιότητες

62. Το λειτούργημα του επιτρόπου

63. Σχέση του επιτρόπου με τα όργανα της εταιρίας. Περιορισμοί

§ 6. Καθήκοντα και εξουσίες του επιτρόπου

64. Δικαίωμα ενημέρωσης

65. Υποχρέωση εχεμύθειας

66. Χρονικά όρια ολοκλήρωσης του έργου

§ 7. Ευθύνη επιτρόπου – Αμοιβή

67. Ευθύνη

68. Αμοιβή επιτρόπου

§ 8. Αποτελέσματα διορισμού επιτρόπου

69. Γενική ιδέα

70. Αναστολή ατομικών διώξεων

71. Αναστολή της τοκοφορίας

§ 9. Παύση του έργου του επιτρόπου και της επιτροπείας – Αποτελέσματα

72. Γενική ιδέα

73. Η λήξη του έργου του επιτρόπου

74. Αντικατάσταση επιτρόπου

75. Λήξη της επιτροπείας

76. Αποτελέσματα

77. Μη επίτευξη της συμφωνίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

78. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν. 1892/1990

79. Γενικά

Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν. 1892/1990

§ 1. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου

80. Λόγοι υπαγωγής

§ 2. Νόμιμο ποσοστό που εκπροσωπεί ο πιστωτής ή οι πιστωτές που υποβάλλουν την αίτηση

81. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§ 1. Υπαγωγή της επιχείρησης στην εκκαθάριση του άρθρου

82. Αίτηση υπαγωγής

83. Αρμόδιο δικαστήριο

84. Περιεχόμενο της απόφασης

§ 2. Διορισμός εκκαθαριστή

85. Τηρητέα διαδικασία

86. Αμοιβή

87. Καθήκοντα εκκαθαριστή

88. Έκπτωση και αντικατάσταση του εκκαθαριστή

89. Ο εκκαθαριστής ως όργανο της διαδικασίας εκκαθάρισης

90. Λογοδοσία εκκαθαριστή

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

91. Γενικά

§ 1. Συνέπειες από της υποβολής της αίτησης

92. Απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης

93. Μη κήρυξη πτώχευσης

§ 2. Συνέπειες με τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για υπαγωγή

94.1. Μη λύση νομικού προσώπου. Συνέχιση λειτουργίας

95. Παύση της εξουσίας των οργάνων διοίκησης της εταιρίας

96.3. Αυτοδίκαιη λύση των σχέσεων εργασίας

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

§ 1. Πώληση με πλειστηριασμό

97. Διαδικασία ρευστοποίησης

98. Διαδικασία ικανοποίησης

V. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ν. 1892/1990

99. Γενικά

§ 1. Τρόποι περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας

100. Ολοκλήρωση των ενεργειών του εκκαθαριστή

101. Ανάκληση της δικαστικής απόφασης

102. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α Ν. 1892/1990

103. Γενικά

104. Ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46β

Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α ν 1892/1990

§ 1. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 46α

105. Λόγοι υπαγωγής

§ 2. Νόμιμο ποσοστό που εκπροσωπεί ο πιστωτής ή οι αιτούντες πιστωτές

106. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§ 1. Υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α ν. 1892/1990

107. Αίτηση υπαγωγής

108. Αρμόδιο δικαστήριο

109. Περιεχόμενο της απόφασης

§ 2. Διορισμός εκκαθαριστή

110. Τηρητέα διαδικασία

111. Αποστολή του εκκαθαριστή

112. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α

113. Γενικά

§ 1. Συνέπειες από το χρόνο υποβολής της αίτησης

114. Αναστολή των ατομικών διώξεων

§ 2. Συνέπειες με τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για υπαγωγή

115. Πτωχευτική απαλλοτρίωση

116. Συνέχιση λειτουργίας – Προσωρινή παραμονή εργαζομένων

116α. Επίδραση στις μισθώσεις ενυπόθηκων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 31 § 3 ν. 2538/1997

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

§ 1. Διαδικασία ρευστοποίησης του ενεργητικού

117. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

118. Υπόμνημα προσφοράς

119. Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

120. Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση

121. Αξιολόγηση προσφορών. Σύμβαση μεταβίβασης

122. Έγκριση πιστωτών

123. Καταβολή πλειστηριάσματος. Πράξη πιστοποίησης εξόφλησης

124. Συνέπειες εξόφλησης πλειστηριάσματος

§ 2. Διαδικασία ικανοποίησης των δανειστών

125. Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων

126. Σύνταξη πίνακα κατάταξης

127. Μη τελεσφόριση α΄ και β΄ διαγωνισμού. Τμηματική πώληση της επιχείρησης

128. Ανάκληση της απόφασης για την ειδική εκκαθάριση

129. Πώληση αυτοτελούς μονάδας παραγωγής

V. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α

§ 1. Ο νομικός χαρακτήρας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

130. Ειδική διαδικασία εκποίησης

130α. Θέση

130β. Προσβολή της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού

§ 2. Παραμερισμός των κανόνων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α

131. Ως προς τον καθορισμό τιμής πρώτης προσφοράς

132. Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

§ 3. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων της περιουσίας της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως συνόλου

133. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων της περιουσίας της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως συνόλου

134. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων ως συνόλου

135. Παραλειφθέντα περιουσιακά στοιχεία

136. Εκποίηση με “ελεύθερη διαπραγμάτευση”

137. Φορολογικά ζητήματα

§ 4. Σύνταξη του πίνακα κατάταξης. Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

138. Πίνακας κατάταξης ως διαδικαστική πράξη

139. Προαφαίρεση και παρακράτηση ποσών

140. Μη προαφαίρεση ποσών

141. Διανομή του πλειστηριάσματος

142. Μερική ικανοποίηση πιστωτών. Συνέπειες

VI. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

143. Γενικά

§ 1. Τρόποι περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας

144. Ολοκλήρωση των ενεργειών του εκκαθαριστή

145. Ανάκληση της απόφασης του Εφετείου για τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση

VII. Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46β

146. Γενικά

§ 1. Προϋποθέσεις υπαγωγής

147. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

148. Τυπική προϋπόθεση. Έκδοση δικαστικής απόφασης

149. Επιμήκυνση προθεσμιών

§ 2. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκκαθάρισης του άρθρου 46β ν. 1892/1990

150. Ως προς το λειτούργημα του εκκαθαριστή

151. Ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης

152. Ως προς τη διαδικασία πώλησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

153. Εφαρμογή του άρθρου 46β και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 46α

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

154. Γενική θεώρηση

§ 2. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης

155. Προϋποθέσεις υπαγωγής

156. Διαδικασία υπαγωγής

157. Κυρώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Ν. 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”

2. Ν. 1386/1983 “Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων”

3. Νόμος υπ’ αριθμ. 2601 της 14.4.1998 (ΦΕΚ Α΄ 81 της 15.4.1998) “Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις”

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

78. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν. 1892/1990

79. Γενικά

Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν. 1892/1990

§ 1. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου

80. Λόγοι υπαγωγής

§ 2. Νόμιμο ποσοστό που εκπροσωπεί ο πιστωτής ή οι πιστωτές που υποβάλλουν την αίτηση

81. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§ 1. Υπαγωγή της επιχείρησης στην εκκαθάριση του άρθρου

82. Αίτηση υπαγωγής

83. Αρμόδιο δικαστήριο

84. Περιεχόμενο της απόφασης

§ 2. Διορισμός εκκαθαριστή

85. Τηρητέα διαδικασία

86. Αμοιβή

87. Καθήκοντα εκκαθαριστή

88. Έκπτωση και αντικατάσταση του εκκαθαριστή

89. Ο εκκαθαριστής ως όργανο της διαδικασίας εκκαθάρισης

90. Λογοδοσία εκκαθαριστή

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

91. Γενικά

§ 1. Συνέπειες από της υποβολής της αίτησης

92. Απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης

93. Μη κήρυξη πτώχευσης

§ 2. Συνέπειες με τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για υπαγωγή

94.1. Μη λύση νομικού προσώπου. Συνέχιση λειτουργίας

95. Παύση της εξουσίας των οργάνων διοίκησης της εταιρίας

96.3. Αυτοδίκαιη λύση των σχέσεων εργασίας

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

§ 1. Πώληση με πλειστηριασμό

97. Διαδικασία ρευστοποίησης

98. Διαδικασία ικανοποίησης

V. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ν. 1892/1990

99. Γενικά

§ 1. Τρόποι περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας

100. Ολοκλήρωση των ενεργειών του εκκαθαριστή

101. Ανάκληση της δικαστικής απόφασης

102. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α Ν. 1892/1990

103. Γενικά

104. Ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46β

Ι. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α ν 1892/1990

§ 1. Επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 46α

105. Λόγοι υπαγωγής

§ 2. Νόμιμο ποσοστό που εκπροσωπεί ο πιστωτής ή οι αιτούντες πιστωτές

106. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

§ 1. Υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α ν. 1892/1990

107. Αίτηση υπαγωγής

108. Αρμόδιο δικαστήριο

109. Περιεχόμενο της απόφασης

§ 2. Διορισμός εκκαθαριστή

110. Τηρητέα διαδικασία

111. Αποστολή του εκκαθαριστή

112. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α

113. Γενικά

§ 1. Συνέπειες από το χρόνο υποβολής της αίτησης

114. Αναστολή των ατομικών διώξεων

§ 2. Συνέπειες με τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για υπαγωγή

115. Πτωχευτική απαλλοτρίωση

116. Συνέχιση λειτουργίας – Προσωρινή παραμονή εργαζομένων

116α. Επίδραση στις μισθώσεις ενυπόθηκων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 31 § 3 ν. 2538/1997

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

§ 1. Διαδικασία ρευστοποίησης του ενεργητικού

117. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

118. Υπόμνημα προσφοράς

119. Διακήρυξη διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

120. Υποβολή προσφορών – Αποσφράγιση

121. Αξιολόγηση προσφορών. Σύμβαση μεταβίβασης

122. Έγκριση πιστωτών

123. Καταβολή πλειστηριάσματος. Πράξη πιστοποίησης εξόφλησης

124. Συνέπειες εξόφλησης πλειστηριάσματος

§ 2. Διαδικασία ικανοποίησης των δανειστών

125. Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων

126. Σύνταξη πίνακα κατάταξης

127. Μη τελεσφόριση α΄ και β΄ διαγωνισμού. Τμηματική πώληση της επιχείρησης

128. Ανάκληση της απόφασης για την ειδική εκκαθάριση

129. Πώληση αυτοτελούς μονάδας παραγωγής

V. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46α

§ 1. Ο νομικός χαρακτήρας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

130. Ειδική διαδικασία εκποίησης

130α. Θέση

130β. Προσβολή της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού

§ 2. Παραμερισμός των κανόνων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α

131. Ως προς τον καθορισμό τιμής πρώτης προσφοράς

132. Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

§ 3. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων της περιουσίας της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως συνόλου

133. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων της περιουσίας της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ως συνόλου

134. Μεταβίβαση των ενεργητικών στοιχείων ως συνόλου

135. Παραλειφθέντα περιουσιακά στοιχεία

136. Εκποίηση με «ελεύθερη διαπραγμάτευση»

137. Φορολογικά ζητήματα

§ 4. Σύνταξη του πίνακα κατάταξης. Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

138. Πίνακας κατάταξης ως διαδικαστική πράξη

139. Προαφαίρεση και παρακράτηση ποσών

140. Μη προαφαίρεση ποσών

141. Διανομή του πλειστηριάσματος

142. Μερική ικανοποίηση πιστωτών. Συνέπειες

VI. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

143. Γενικά

§ 1. Τρόποι περάτωσης της εκκαθαριστικής διαδικασίας

144. Ολοκλήρωση των ενεργειών του εκκαθαριστή

145. Ανάκληση της απόφασης του Εφετείου για τη θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση

VII. Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46β

146. Γενικά

§ 1. Προϋποθέσεις υπαγωγής

147. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

148. Τυπική προϋπόθεση. Έκδοση δικαστικής απόφασης

149. Επιμήκυνση προθεσμιών

§ 2. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας εκκαθάρισης του άρθρου 46β ν. 1892/1990

150. Ως προς το λειτούργημα του εκκαθαριστή

151. Ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης

152. Ως προς τη διαδικασία πώλησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

153. Εφαρμογή του άρθρου 46β και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 46α

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

154. Γενική θεώρηση

§ 2. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης

155. Προϋποθέσεις υπαγωγής

156. Διαδικασία υπαγωγής

157. Κυρώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

2. Ν. 1386/1983 «Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων»

3. Νόμος υπ’ αριθμ. 2601 της 14.4.1998 (ΦΕΚ Α΄ 81 της 15.4.1998) «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις»

4. Ν. 3372/2005 για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Αθλητισμού»

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου, 2012
Θεωρητική ανάλυση και ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε ένα χρήσιμο βοήθημα για το εμπορικό δίκαιο. Το παρόν αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές των Νομικών Σχολών. Δεν...
Χ. Μαστροκώστας, Η πτώχευση του εταίρου-εκκαθαριστή ομόρρυθμης εταιρείας, 1995
Τα προβλήματα στο στάδιο της εκκαθάρισης της Ομόρρυθμης Εταιρίας εξετάζονται στη μελέτη του λέκτορα της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρήστου Ι. Μαστροκώστα....
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....