Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο, 10η έκδ., 2017


Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο, 10η έκδ., 2017

Η παρούσα έκδοση ακολουθεί τη νομοθετική βούληση όπως διατυπώθηκε στο ν. 4446/2016, με τον οποίο γίνεται νέα παρέμβαση σε διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, λόγω έντασης της οικονομικής κρίσης, με σκοπό να περιοριστούν ή ανακοπούν οι συνέπειες της κρίσης χρέους με τις επιπτώσεις της σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και την απασχόληση. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 62 του πρόσφατου νόμου ν. 4472/2017 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 162 και 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, που αναφέρονται στην απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων, με προσθήκη επιπλέον τριών άρθρων 163α-163γ στον Πτ. Κώδικα για βελτίωση και απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας σε σχέση με εκποιήσεις στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και την περάτωση της διαδικασίας.

Δεδομένου ότι οι νεότερες νομοθετικές επεμβάσεις καταργούν ρυθμίσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως είχαν διατυπωθεί αρχικά ή με νεότερες νομοθετικές επεμβάσεις, πρέπει να επισημανθεί ειδικά ότι οι προβλεπόμενες καταργήσεις δεν επενεργούν αναδρομικά γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος κήρυξης της εκάστοτε πτώχευσης προκειμένου να προσδιορίζεται χρονικά το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Edition info

Title
Πτωχευτικό δίκαιο
© 2017
Author
Edition
10th ed.
ISBN
978-960-568-673-4
Pages
LII + 851
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

γενικη εισαγωγη

ο νεοσ «πτωχευτικοσ κωδικασ»

(νομοσ 3588/2007)

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 1. Αναγκαιότητα του πτωχευτικού Δικαίου

1. Αυτοτελές σύστημα κανόνων

2. Πλεονεκτήματα απέναντι στο κοινό δικονομικό δίκαιο

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του πτωχευτικού Δικαίου

3. Η πτώχευση ως μορφή πραγμάτωσης ευθύνης

4. Η πτώχευση θεσμός αναγκαστικής εκτέλεσης

5. H πτώχευση θεσμός συλλογικής και καθολικής εκτέλεσης

6. Πτωχευτική αυτοδιοίκηση

7. Διάσπαση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης

§ 3. Ιστορική εξέλιξη της πτώχευσης

8. Οι ρίζες της πτώχευσης στο ρωμαϊκό δίκαιο

9. Missio in bona και bonorum venditio ως θεσμοί αναγκαστικής εκτέλεσης

10. Χαρακτηριστικά της missio in bona και της bonorum venditio.

11. Εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου στους μεταγενέστερους χρόνους

12. Νεότερο δίκαιο

13. Ελληνική νομοθεσία

§ 4. Επισκόπηση του θεσμού της πτώχευσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

14. Κήρυξη της πτώχευσης

15. Ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης

16. Διαδικασία της πτώχευσης

§ 5. Επίδραση συνταγματικών κανόνων στο θεσμό της πτώχευσης.

17. Διατάξεις του προϊσχύσαντος πτωχευτικού δικαίου αμφισβητούμενης συνταγματικότητας

§ 6. Aναφορά στο διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

18. Περί των αρχών της ενότητας και της πολλαπλότητας

§ 7. Eπισκόπηση ξένων δικαίων

1. Γαλλία

2. Γερμανία

3. Ιταλία

4. Ολλανδία

5. Bέλγιο

6. Λουξεμβούργο

7. Ισπανία

8. Ελβετία

9. Λιχτενστάϊν

10. Ηνωμένο Βασίλειο

11. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

12. Ουγγαρία

13. Κίνα

14. Ρωσία

15. Καναδάς

16. Αυστραλία

17. Βραζιλία

18. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

19. Τουρκία

20. Νότιος Αφρική

21. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

22. Σλοβακία

§ 8. Ευρωπαϊκό δίκαιο της πτώχευσης

Α. Ο Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

19. Δυσχέρειες εναρμόνισης του δικαίου της πτώχευσης

20. Γενικές παρατηρήσεις επί του Καν. 1346/2000

21. Αναφορά στη δομή του Κανονισμού

22. Κανόνες δικαιοδοσίας

23. Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων

24. Η ρύθμιση της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας

25. Τα δικαιώματα των αλλοδαπών δανειστών. Καταργήσεις

Β. Σύσταση της επιτροπής την 12.3.2014 «Για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα [c (2014) 1500 τελικό]

Γ. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 25η Μαΐου «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»

§ 9. Διασυνοριακή πτώχευση - Υιοθέτηση του πρότυπου Νόμου UNCITRAL 1997

26. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

27. Σκοπός της ρύθμισης

28. Η αναγκαιότητα

29. Ένταξη στο πτωχευτικό δίκαιο

30. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

31. Αίτηση Συνδρομής από Ελληνικά δικαστήρια προς αρχές του εξωτερικού

32. Πρόσβαση αλλοδαπών συνδίκων σε Ελληνικά δικαστήρια

33. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών - Απόφαση και συνέπειες.

34. Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων

35. Διασυνοριακή συνεργασία

36. Συντονισμός συντρεχουσών διαδικασιών

37. Εκκρεμή ζητήματα προς τον Πρότυπο Νόμο

38. Η σημασία της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας από τη διεθνή πρακτική

§ 10. Άλλα διεθνή κείμενα

39. Πτώχευση και Σύμβαση των Βρυξελλών της 27.9.1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία

40. H Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί πτωχεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 113.

41. Προστασία εργαζομένων και μικροκαταθετών. Εξυγίανση και εκ­καθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων

§ 11. Επίλογος εισαγωγής

42. Οι σύγχρονες τάσεις

43. Μεταξύ νομικής διαδικασίας και επιχειρηματικής ενέργειας

44. Περί της λεγόμενης πτώχευσης η υπερχρέωσης των καταναλωτών

45. Πτώχευση κράτους

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. Υποκειμενικές προϋποθέσεις - πτωχευτική ικανότητα

§ 1. Πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων

46. Εμπορική ιδιότητα

47. Πτωχευτική ικανότητα παραιτηθέντος εμπόρου

48. Πτώχευση θανόντος

49. Eυθύνη τρίτου στην πτώχευση του οφειλέτη

§ 2. Πτωχευτική ικανότητα νομικών προσώπων

50. Προϋποθέσεις

51. Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας

52. Λυθείσα εταιρία

53. Μετατραπείσα εταιρία

54. Άκυρη εταιρία

55. Υπό ίδρυση κεφαλαιουχική εταιρία

56. Μονοπρόσωπη και εικονική εταιρία

57. Πτωχευτική ικανότητα διαφόρων εταιρικών μορφών

§ 3. Ενώσεις προσώπων

58. Χαρακτηριστικά

59. Πτωχευτική ικανότητα σωματείου

§ 4. Συνέπειες ως προς τις εταιρίες και τους εταίρους

60. Κεφαλαιουχικές εταιρίες

61. Προσωπικές εταιρίες

§ 5. Παράλληλες διαδικασίες. Επιπτώσεις

62. Αδυναμία κήρυξης σε πτώχευση λόγω παράλληλης διαδικασίας.

§ 6. Νέοι μηχανισμοί επέκτασης της ευθύνης στην πτώχευση κεφαλαιουχικών εταιριών 159.

63. Προλεγόμενα

64. Ευθύνη εκπροσώπων και διευθυντών

65. Υποκατάσταση εταιρικών δανείων σε θέση εισφορών

66. Παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας

67. Δικαιοπολιτικές εκτιμήσεις

§ 7. Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων

68. Η ανάγκη ρυθμίσεων. Επιπτώσεις της πτώχευσης

69. Αίτηση πτώχευσης από το ίδιο νομικό πρόσωπο

70. Ρυθμίσεις για πτώχευση προσωπικών εμπορικών εταιριών

71. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών

72. Απόδοση ευθύνης βάσει άτυπων συμμετοχών

73. Ειδικότερα καθήκοντα διοικητών εταιρείας σε οικονομική αδυναμίας

74. Ποινική ευθύνη

74α.Ευθύνη εκπροσώπων Δημοσίου και πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

IΙ. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

1. Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

§ 8. ΄Eννοια της παύσης των πληρωμών

75. Θεωρίες

76. Παύση πληρωμών και αδυναμία προς εκπλήρωση

77. Νομοθετικός ορισμός της παύσης πληρωμών

78. Χαρακτηριστικά

79. Απόδειξη της παύσης των πληρωμών

80. Εκπλήρωση υποχρεώσεων με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα

81. Παύση των πληρωμών και αξιογραφική αναγωγή

81α. Ανεπάρκεια πτωχευτικής περιουσίας

2. ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

§ 9. Έννοια

82. Σκοπός

83. Το περιεχόμενο των εννοιών

84. Προσωπικό δικαίωμα - επαπειλούμενη αδυναμία

85. Η αίτηση

86. Κύρωση λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 1. Γενικά

87. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης

88. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσης

89. Δικαίωμα του πιστωτή

§ 2. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση πιστωτή

90. Αίτηση του πιστωτή

91. ΄Eννομο συμφέρον του πιστωτή

92. Παραίτηση του πιστωτή

93. Εξόφληση της απαίτησης του αιτούντα

94. Αμφισβήτηση της απαίτησης από τον οφειλέτη

§ 3. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση του οφειλέτη

95. Νομική φύση της δυνατότητας του οφειλέτη

96. Άσκηση

97. Προσκομιζόμενα στοιχεία

§ 4. Κήρυξη της πτώχευσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος

98. Ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης

§ 5. Δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης

99. Nομική φύση της απόφασης

100. Διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης

101. Αντικείμενο απόδειξης

§ 6. Περιεχόμενο της απόφασης

102. Απόφαση επί της αρμοδιότητας του δικαστηρίου

103. Ορισμένες ερμηνευτικές διευκρινίσεις

104. Πιστοποίηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων

105. Καθορισμός και μετάθεση χρόνου παύσης πληρωμών

106. Ορισμός των οργάνων της πτώχευσης

107. Δημοσιότητα

108. Καταχωρήσεις

109. Εκτελεστότητα

110. Χωριστή πτώχευση για κάθε οφειλέτη

111. Ρυθμίσεις γενικής φύσεως

§ 7. Λόγοι απόρριψης της αίτησης

112. Περιπτώσεις

Ι. Μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων

113. Μη συνδρομή υποκειμενικών ή αντικειμενικών προϋποθέσεων

ΙΙ. Ανεπάρκεια περιουσίας ως έλλειψη της αντικειμενικής

προϋπόθεσης «επάρκειας»

114. Σκοπός

115. Η έννοια της επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη

116. Κάλυψη εξόδων διαδικασίας

117. Η κρίση του δικαστηρίου

118. Καταχωρήσεις

119. Μη ισοδυναμία με πτώχευση

ΙΙΙ. Απόρριψη λόγω καταχρηστικής άσκησης

120. Το έννομο συμφέρον

121. Περιπτωσιολογία καταχρηστικής χρησιμοποίησης της αίτησης

122. Ευθύνη σε αποζημίωση για άσκηση καταχρηστικής αίτησης

§ 8. Ένδικα μέσα

123. Το προϊσχύσαν και το νέο καθεστώς

124. Πτωχευτική ανακοπή

125. Έφεση - Αναίρεση

126. Κοινοί κανόνες επί ανακοπής και έφεσης

127. Αίτηση ανάκλησης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ουσιαστικο πτωχευτικο δικαιο

128. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ συνεπειεσ τησ πτωχευσησ

ωσ προσ τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ι. Συνέπειες προσωπικής φύσης

§ 1. Κατάργηση περιορισμών προσωπικής ελευθερίας και μειωτικών κυρώσεων 245.

129. Καταργήσεις μέτρων και κυρώσεων

§ 2. Επιπτώσεις προσωπικής φύσεως

130. Περιορισμοί και μέτρα συνεργασίας

131. Επίδραση στις σχέσεις προς τέκνα. Γονική μέριμνα

132. Επίδραση στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Κοινοκτημοσύνη

133. Μη απώλεια της εμπορικής ιδιότητας

134. Στερήσεις

135. Αδυναμία αναλογίας

136. Εγγραφή στο μητρώο πτωχευσάντων

137. Πρόσθετες υποχρεώσεις του οφειλέτη

ΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 3. Έννοια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

138. Ο νομικός κανόνας

139. Η νομική σημασία

140. Χρονική έκταση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

141. Το πρόβλημα της νομικής φύσης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

§ 4. Πτωχευτική περιουσία

142. ΄Εννοια και όρια προσδιορισμού της πτωχευτικής περιουσίας.

143. ΄Ορια από την έννοια της «περιουσίας»

144. Όρια από την «εκτελεστική φύση» της πτώχευσης ή από τη «δυνατότητα της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης»

145. Όρια από το «δικαίωμα» του οφειλέτη στην περιουσία

146. Όρια από το «χρόνο κτήσης»

147. Νέα κτήση και νομικά πρόσωπα

148. Πτωχευτική περιουσία και σχέδιο αναδιοργάνωσης

149. Πτωχευτική, μεταπτωχευτική και εξωπτωχευτική περιουσία

150. Νομική φύση της πτωχευτικής περιουσίας

§ 5. Δικαιοπραξίες κατά παράβαση της αρχής της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης 285.

151. Ο κανόνας

152. Προϋποθέσεις της αρχής

153. Η ανενέργεια της δικαιοπραξίας ως συνέπεια της παράβασης του κα­νόνα

154. Σύμπραξη του συνδίκου

155. Η νομική θέση του αντισυμβαλλομένου

§ 6. Ανάθεση στον οφειλέτη

156. Το πρότυπο του θεσμού

157. Προϋποθέσεις

158. Αφαίρεση της ανάθεσης

159. Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 7. Εξουσίες προς διεξαγωγή δικών μετά την κήρυξη της πτώχευσης

160. Παύση νομιμοποίησης του οφειλέτη. Υπεισέλευση του συνδίκου

161. Εξαιρέσεις

162. Διακοπή της δίκης

163. Χαρακτηριστικά της δίκης

164. Διάρκεια της διακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

συνεπειεσ τησ πτωχευσησ ως προς

τουσ πτωχευτικουσ πιστωτεσ

§ 1. Κατηγορίες πιστωτών

165. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί και ομαδικοί πιστωτές

166. Νομική μεταχείριση κάθε κατηγορίας πιστωτών

167. Υπεγγυότητα πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας

§ 2. ΄Eννοια του πτωχευτικού πιστωτή και χαρακτηριστικά της πτωχευτικής απαίτησης 312.

168. Πτωχευτικός πιστωτής in abstracto και in concreto

169. Γεννημένη απαίτηση

170. Χρηματική απαίτηση

171. Απαιτήσεις υπό αίρεση

172. Απαίτηση εναγώγιμη

173. Μεταβολή στο πρόσωπο του πιστωτή

174. Κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών

§ 3. Ομάδα των πιστωτών

175. Γενική ιδέα

176. Σχετικά με τη νομική προσωπικότητα της ομάδας

177. Κοινωνία συμφερόντων και διαδικαστική κοινωνία

178. Κοινωνία ζημίας

179. Θέση

Ι. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΓΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

180. Γενική ιδέα

§ 4. Άρση του δικαιώματος ατομικής δίωξης του οφειλέτη

181. Θεμελίωση της αρχής

182. Περιεχόμενο της αρχής

183. Χρονικά όρια

184. Παράβαση της αρχής

§ 5. Πλασματική λήξη των μη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων

185. Ο νομικός κανόνας

186. Προϋποθέσεις

187. Έκπτωση προεξοφλητικού τόκου

§ 6. Παύση τοκογονίας

188. Ο νομικός κανόνας

189. Προϋποθέσεις

ΙΙ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

§ 7. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές

190. Γενική παρατήρηση

191. Διατήρηση ατομικών διώξεων

192. Εξαίρεση ειδικής και προσωρινής φύσης

193. Προϋποθέσεις για την αναστολή ειδικής φύσης

194. Χρονικός περιορισμός αναστολής

195. Ανάληψη μέτρων και επέκταση της αναστολής

196. Συνέπειες παράβασης

197. Διατήρηση των ατομικών διώξεων κατ’ απόκλιση από την εξαίρεση

198. Διατήρηση άλλων δικαιωμάτων

199. Προσημειούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ

§ 1. Κατάργηση των συνεπειών της πτώχευσης σε βάρος του άλλου συζύγου 354.

200. Μη επίπτωση στην περιουσία του άλλου συζύγου

§ 2. Κατάσταση των συνοφειλετών εις ολόκληρον και των εγγυητών

201. Αμετάβλητο της υποχρέωσης

202. Συνέπειες

§ 3. Ικανοποίηση του δανειστή

203. Γενική ιδέα προστασίας του δανειστή

204. Έκταση εφαρμογής διατάξεων του νόμου

205. Λύση διαφόρων υποθέσεων

206. Περιπτωσιολογία

207. Αποφυγή «διπλής συμμετοχής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

208. Γενικές και ειδικές ρυθμίσεις

§ 2. Επίδραση της πτώχευσης επί εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων

209. ΄Eννοια εκκρεμούς αμφοτεροβαρούς σύμβασης

§ 3. Η αρχή διατήρησης της ισχύος των συμβάσεων

210. Ο κανόνας ισχύος των συμβάσεων. Δικαιολογική θεμελίωση.

211. Αναφορά σε μη λυόμενες συμβάσεις

212. Το δικαίωμα του συνδίκου προς εκπλήρωση

213. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης

214. Αποτελέσματα της εκπλήρωσης

215. Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης

216. Το λεγόμενο «δικαίωμα του συνδίκου σε μη εκπλήρωση»

217. Συμβάσεις συναπτώμενες από τον σύνδικο

§ 4. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα

218. Έννοια

219. Δικαίωμα καταγγελίας

220. Λύση της σύμβασης διαρκούσης της πτώχευσης

§ 5. Συμβάσεις λυόμενες με την πτώχευση

221. Κοινοί χαρακτήρες των λυόμενων συμβάσεων

222. Συμβάσεις συναπτόμενες «intuitu personae»

223. Συμβάσεις λυόμενες συνεπεία ρήτρας

224. Συμβάσεις ιδιαιτέρως ρυθμιζόμενες

§ 6. Περιπτώσεις ειδικά ρυθμιζόμενες στον Κώδικα

Ι. Συμψηφισμός

225. Διατήρηση της εξουσίας συμψηφισμού

226. Το άθικτο του δικαιώματος συμψηφισμού κατά το κοινοτικό δίκαιο

227. Δικαίωμα σε συμψηφισμό

228. Άθικτο του συμψηφισμού για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά πα­ράγωγα

229. Συμψηφισμός απαιτήσεων από συστήματα διακανονισμού πληρωμών

230. Συμψηφισμός στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας 396.

ΙΙ. Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης

231. Εξουσία του συνδίκου

232. Τρόπος μετάβασης

233. Προϋποθέσεις

234. Παράκαμψη της συναίνεσης του αντισυμβαλλομένου

235. Αποτελέσματα

ΙΙΙ. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

236. Γενικά

237. Διάσωση της ρήτρας

238. Φύση της ρύθμισης

239. Κανόνες

240. Ο οφειλέτης πωλητής με επιφύλαξη κυριότητας

241. Επιφύλαξη κυριότητας στην πτώχευση του αγοραστή

242. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος επιλογής

243. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

§ 1. Περί αποχωρισμού και διεκδίκησης στην πτώχευση

244. Αρχή - έννοια

§ 2. Αποχωρισμός

245. Έννοια

246. Δικαίωμα προς αποχωρισμό

247. Αντικείμενο αποχωρισμού

248. Αξίωση αποχωρισμού και αξίωση ενέγγυων πιστωτών

249. Αξίωση αποχωρισμού και πτωχευτική διεκδίκηση

250. Προϋποθέσεις

251. Υποκατάστατος αποχωρισμός

252. Πρόσθετες προϋποθέσεις της υποκατάστασης

253. Υποκατάσταση

254. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού

§ 3. Πτωχευτική διεκδίκηση

255. Αρχή και εξαίρεση

§ 4. Πτωχευτική διεκδίκηση από τον κύριο κινητού πράγματος

256. Περιπτώσεις

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

257. Αντικείμενα διεκδίκησης

258. Προϋποθέσεις - Απόδειξη

ΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

259. Ρυθμιζόμενη περίπτωση

260. Φύση και προϋποθέσεις της διεκδικητικής αξίωσης

ΙΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

261. Νομική διάταξη - Έκταση εφαρμογής

262. Προϋποθέσεις

§ 5. Πτωχευτική διεκδίκηση και επίσχεση κινητών από τον πωλητή

263. Γενικά - Τρεις υποθέσεις

264. ΄Eκταση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 39 ΠτΚ

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

265. Έννοια και σημασία της διάταξης άρθρ. 39 § 1 ΠτΚ

266. Νομική φύση του δικαιώματος του πωλητή

267. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος

ΙΙ. ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

268. Δικαίωμα επίσχεσης

269. Προϋποθέσεις

§ 6. Υποκατάσταση της ομάδας των πιστωτών στη σύμβαση της πώλησης

270. Δικαίωμα επιλογής του συνδίκου

271. Υποκατάσταση της ομάδας

272. Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

273. Γενική ιδέα

274. Ο κανόνας

275. Συνταγματικότητα του θεσμού

276. Δικαιούχος προς άσκηση της ανάκλησης

277. Η έννοια της πράξης

278. Διακρίσεις των ανακαλούμενων πράξεων

279. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο

§ 2. Περί του δικαιώματος της ανάκλησης

280. Νομική φύση

281. Σύγκριση της πτωχευτικής ανάκλησης προς άλλους θεσμούς του αστικού και δικονομικού δικαίου

§ 3. Συνέπειες της ενοχικής φύσης της ανακλητικής αξίωσης

282. Ουσιαστικές συνέπειες

283. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης

284. Φύση της δίκης. Αρμοδιότητα

285. Τύχη του μετ’ ανάκληση αποδιδόμενου αντικειμένου

286. Ανάκληση κατά την πτώχευση θανόντος

§ 4. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

287. Περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις

288. Προϋπόθεση μόνη. Χρόνος διενέργειας της πράξης

I. ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

289. Γενικότητα του κανόνα

290. Ελάττωση της περιουσίας

291. Δωρεές λόγω ηθικού καθήκοντος ή από λόγους ευπρέπειας

292. Αποτελέσματα της ανάκλησης

II. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

293. Αναφορά στο χρόνο πληρωμής

294. ΄Eκταση εφαρμογής

ΙΙΙ. Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

295. Αναφορά στον τρόπο πληρωμής

296. Ομαλή πληρωμή

297. Ανώμαλη πληρωμή

298. Αποτελέσματα της ανάκλησης γενομένων πληρωμών

IV. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ Η ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

299. Σημασία του κανόνα

300. Αναφορά στο χρόνο σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας

301. Ανακλητές εμπράγματες και ενοχικές ασφάλειες

302. Τύχη προσημείωσης

303. Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού ή απαίτησης

304. Αποτελέσματα της ανάκλησης

§ 5. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

305. Γενική παρατήρηση

306. Προϋποθέσεις

307. Χρόνος διενέργειας της πράξης

308. Γνώση της παύσης των πληρωμών

309. Ζημία της ομάδας των πιστωτών

310. Πεδίο εφαρμογής της δυνητικής ανάκλησης

311. Εξαιρετική περίπτωση άρθρου 47 ΠτΚ

§ 6. Δόλια βλάβη των πιστωτών

312. Νέα διάταξη

313. Προϋποθέσεις

314. Το βάρος της απόδειξης

315. Εύρος εφαρμογής της διάταξης

§ 7. Εξαιρούμενες από την ανάκληση πράξεις

316. Κατηγορίες

317. Ειδικές ρυθμίσεις διασφάλισης των χρηματαγορών

§ 8. Διαδικασία - Συνέπειες

318. Δικαστική απόφαση. Νομιμοποίηση

319. Συνέπειες της απόφασης

320. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου

321. Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

διαδικασια τησ πτωχευσησ

322. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

§ 1. Πτωχευτικό δικαστήριο

323. Γενική ιδέα

324. ΄Aσκηση ανώτατης εποπτείας

325. Aρμοδιότητα επί πτωχευτικών δικών. Διαχρονικό δίκαιο

326. ΄Eννοια πτωχευτικής υπόθεσης

327. Σχέση πτωχευτικού δικονομικού δικαίου και ΚΠολΔ

328. Πτωχευτική διαδικασία

329. Ειδικές ρυθμίσεις

§ 2. Ο Εισηγητής

330. Ορισμός

331. Συμμετοχή στην εξέλιξη της διαδικασίας

332. Ενδιάμεσες εξουσίες

333. Περί της νομικής φύσης της «διάταξης» και της «δικαιοδοσίας» του εισηγητή

§ 3. Ο σύνδικος

334. Γενική ιδέα

335. Διορισμός

336. Μεταβολές στη συνδικία - Αντικατάσταση συνδίκου

337. Υποχρεώσεις

338. Λογοδοσία του συνδίκου

339. Αστική ευθύνη του συνδίκου

340. Η αντιμισθία του συνδίκου

341. Το λειτούργημα του συνδίκου

342. Νομική θέση του συνδίκου. Ευθύνη του κράτους

§ 4. Η συνέλευση των πιστωτών

343. Όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας. Νομική φύση

344. Μέλη - Συμμετοχή

345. Έργο της συνέλευσης

346. Σύγκληση και λήψη αποφάσεων

347. Ειδική συνέλευση των ομολογιούχων

§ 5. Η επιτροπή πιστωτών

348. Νομική θέση. Κατάργηση;

349. Δομή

350. Καθήκοντα

351. Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

διασφαλιση και διοικηση του ενεργητικου

§ 1. Γενικά

Ι. Προληπτικά Μέτρα

352. Σκοπός - Κριτήριο

353. Προϋποθέσεις

354. Η γενική ρήτρα «αναγκαιότητας» του μέτρου

355. Τα επί μέρους μέτρα

356. Δημοσιότητα - Ισχύς της απόφασης

ΙΙ. Συντηρητικά μέτρα

357. Σκοπός

358. Εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα οφειλετών

359. Λήψη αναγκαίων συντηρητικών μέτρων

360. Εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου υπέρ της ομάδας

ΙΙΙ. Σφράγιση

361. Επίθεση σφραγίδων

362. Αντικείμενα σφραγιστέα και μη

363. Αποσφράγιση - Απογραφή

364. Σχέση προς τις διατάξεις του ΚΠολΔ περί σφραγίσεως

§ 2. Η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

365. Οι εξουσίες του συνδίκου

366. Συντηρητικές πράξεις

367. Είσπραξη απαιτήσεων

368. Δικαστικές ενέργειες

369. Συμβιβασμός

370. Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά

371. Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών

372. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

373. Περιπτωσιολογία πράξεων διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΞΗ

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 1. Αντικείμενο της εξέλεγξης

374. Γενικές παρατηρήσεις

375. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε επαλήθευση

§ 2. Αναγγελία των απαιτήσεων

376. Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων κατά τους Καν. 1346/ 2000 και 2015/848 546.

377. Ενημέρωση και πρόσκληση των πιστωτών

378. Τρόπος αναγγελίας

379. Χρόνος αναγγελίας

380. Συνέπειες παράλειψης

381. Σύνταξη πίνακα

382. Εκπρόθεσμη αναγγελία

383. Φύση και αποτελέσματα της αναγγελίας

384. Απαιτήσεις του Δημοσίου

§ 3. Διαδικασία της επαλήθευσης

385. Εξέλεγξη των πιστώσεων

§ 4. Αντιρρήσεις κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων

386. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις

387. Δικαιούχος σε προβολή αντιρρήσεων

388. Προσωρινή και οριστική κρίση επί των αντιρρήσεων

389. Αρμόδιο δικαστήριο

390. Προδικασία - Κανόνες διαδικασίας

391. Νομική φύση της απόφασης επί των αντιρρήσεων. Συνέπειες.

392. Αντικείμενο της αναγνώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 1. Γενική διάταξη

393. Κεντρική ιδέα

§ 2. Ρυθμίσεις υπό το καθεστώς ν. 4336/2015

394. Προϋποθέσεις - διαδικασία

§ 3. Νέες ρυθμίσεις κατά τροποποίηση του ένατου κεφαλαίου του Πτωχ. Κώδικα (άρθρ. 62 ν. 4472/2017)

395. Προϋποθέσεις υπαγωγής

396. Διαδικαστικές παρεκκλίσεις

§ 4. Ρυθμίσεις νέων άρθρων 163α-163γ ΠτΚ

397. Προσθήκη νέων άρθρων ΠτΚ

397α. Εκποίηση κινητών (νέο άρθρο 163α)

397β. Εκποίηση ακινήτων (νέο άρθρ. 163β)

397γ. Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας (νέο άρθρ. 163γ).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

398. Πρόληψη και διάσωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

§ 1. Θεσμός πρόληψης της πτώχευσης

399. Προπτωχευτικό στάδιο. Ο νέος θεσμός και η κατάργησή του

400. Νομική φύση της διαδικασίας

§ 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

401. Υποκειμενικές, αντικειμενικές, διαδικαστικές

§ 3. Η δικαστική παρέμβαση

402. Δυνητικός ορισμός εμπειρογνώμονα

403. Ενέργειες του πτωχευτικού δικαστηρίου

404. Ειδικότερα επί των προληπτικών μέτρων

§ 4. Μεσολάβηση για σύναψη συμφωνίας

405. Ο μεσολαβητής και το έργο του

406. Πέρας του λειτουργήματος και της διαδικασίας

407. Συμμετοχή Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.α.

§ 5. Επικύρωση της συμφωνίας

408. Επικύρωση της συμφωνίας

409. Λόγοι απόρριψης της αίτησης

§ 6. Αποτελέσματα της επικύρωσης

410. Πολλαπλότητα συνεπειών ως προς τα πρόσωπα

411. Ως προς τους συμβαλλομένους πιστωτές

412. Ως προς τον οφειλέτη

413. Ως προς τους εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληρον

414. Ως προς τους μη υπογράψαντες πιστωτές

415. Άλλες συνέπειες

§ 7. Λύση της συμφωνίας

416. Τρόποι λύσης της συμφωνίας

417. Συνέπειες της λύσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης

418. Συσχετισμός διαδικασιών συνδιαλλαγής και εξυγίανσης

419. Συσχετισμός με τη γενική διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα

§ 2. Διαδικασία εξυγίανσης

420. Προϋποθέσεις

421. Αρμοδιότητα

§ 3. Απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών - Σύμπραξη άλλων

422. Πλειοψηφίες

423. Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων-Σύμπραξη τρίτων

424. Σύμπραξη τρίτων

§ 4. Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων

425. Συναίνεση στη συμφωνία

§ 5. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

426. Ενδεικτικός χαρακτήρας

§ 6. Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης - Δικάσιμος -Κλητεύσεις

427. Αίτηση

428. Δικάσιμος - Κλητεύσεις

§ 7. Αυτοδίκαιη αναστολή

429. Αυτόματη αναστολή - Αποτέλεσμα

§ 8. Προληπτικά μέτρα

430. Έκταση

§ 9. Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης - Αποτελέσματα - Ακύ­ρωση

431. Προϋποθέσεις - Βιωσιμότητα

432. Αποτελέσματα της επικύρωσης

433. Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

434. Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωση

§ 10. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας

435. Εμπειρογνώμονες

§ 11. Καταργηθείσες διατάξεις

436. Ενσωματωθείσες διατάξεις

437. Ειδική εκκαθάριση (καταργηθείσα)

§ 12. Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου

438. Διατάξεις

439. Χρέη υποκείμενα σε ρύθμιση

440. Είδος ρύθμισης

441. Προϋποθέσεις της ρύθμισης

442. Επέκταση των ρυθμίσεων

§ 13. Έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης χρεών

443. Εισαγωγικά

444. Ιδιότητες οφειλετών

445. Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης δεσμευτικής φύσεως

446. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

σχεδιο αναδιοργανωσησ

§ 1. Σκοπός και σημασία

447. Η θέση του σχεδίου στην πτωχευτική διαδικασία

448. Αλλοδαπά νομοθετικά πρότυπα

§ 2. Η γενική διάταξη

449. Διάταξη ανοικτών σκοπών

450. Το συμβατό με την οικονομική τάξη

451. Η διαδρομή της διαδικασίας

§ 3. Νομική φύση του σχεδίου

452. Συσχετισμός με τον πτωχευτικό συμβιβασμό

453. Επί του συμβατικού μέρους

454. Επί του δικονομικού χαρακτήρα

455. Η θεωρία της οργανωτικής πράξης των πιστωτών

456. Σύμβαση ιδιότυπη

§ 4. Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης

457. Η υποβολή της πρότασης

458. Δικαιούχοι σε υποβολή πρότασης

459. Ο οφειλέτης δικαιούχος

460. Πιστωτές δικαιούχοι

461. Συνέπειες της υποβολής της πρότασης σχεδίου

§ 5. Το αυτόνομο περιεχόμενο του σχεδίου

462. Το τριπλό ελάχιστο περιεχόμενο

463. Το πληροφοριακό μέρος

464. Το περιγραφικό μέρος

465. Το διαμορφωτικό ή διαπλαστικό μέρος

466. Πρόσθετα γραπτά στοιχεία

§ 6. Το εκ του νόμου περιεχόμενο του σχεδίου

467. Ρυθμιστικές βάσεις

468. Καταργηθέν ελάχιστο ποσοστό

469. Υποχρεωτική κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων

470. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών

471. Αρχή ίσης μεταχείρισης

§ 7. Δικαστική προεξέταση του σχεδίου (Καταργηθείσα διαδικασία)

472. Ο σκοπός

473. Υποχρέωση άμεσης αυτεπάγγελτης προεξέτασης

474. Λόγοι απόρριψης

475. Το αμετάκλητο της απόφασης. Συνέπειες

476. Μέτρα διασφάλισης της πτωχευτικής περιουσίας

§ 8. Αποδοχή του σχεδίου

477. Χρονική διαδρομή και σύνδεση προθεσμιών

478. Αυτεπάγγελτη προώθηση του σχεδίου

§ 9. Σύγκληση και ψηφοφορία

479. Διαδοχικές φάσεις

480. Η συζήτηση επί του σχεδίου

481. Ψηφοφορία επί του σχεδίου

482. Κανόνες ψηφοφορίας

483. Νόμιμα τεκμήρια

484. Αναγκαίες πλειοψηφίες

§ 10. Ενδιάμεσα ζητήματα

485. Τροποποίηση του σχεδίου

486. Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο

§ 11. Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου πιστωτών

487. Λειτουργία

488. Πλασματική συναίνεση

489. Προϋποθέσεις παραμερισμού της συναίνεσης

§ 12. Επικύρωση του σχεδίου

490. Η σημασία της δικαστικής επικύρωσης

491. Δικαστική επιβεβαίωση της μη αποδοχής

492. Διαδικασία επικύρωσης

493. Έκταση εξέτασης

494. Επικύρωση και σχέδιο υπό όρους

495. Λόγοι απόρριψης του σχεδίου

§ 13. Αποτελέσματα της επικύρωσης

496. Το σχέδιο «νόμος» των μερών

497. Ενέργεια διαμορφωτική και δεσμευτική

498. Συνευθύνη άλλων προσώπων

499. Φυσική ενοχή επί υπερκάλυψης διαμορφωμένης απαίτησης

500. Επικύρωση σχεδίου και πτωχευτική απαλλοτρίωση

501. Αποτελέσματα εκ του νόμου

502. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ρευστοποίηση ως αντικείμενο του σχεδίου

503. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ακύρωση του σχεδίου

504. Εκτελεστότητα

§ 14. Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση

505. Αυτοδίκαιη ακύρωση λόγω καταδίκης για χρεοκοπία

506. Δυνητική ακύρωση με διαπλαστική απόφαση

§ 15. Αποτελέσματα της ακύρωσης του σχεδίου

507. Αυτοδίκαιη επέλευση των αποτελεσμάτων

508. Λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης

509. Αποδέσμευση των πιστωτών

510. Ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών διώξεων

511. Απαλλαγή των υπέρ του σχεδίου εγγυητών (Καταργηθείσα)

512. Πράξεις υποκείμενες σε ακύρωση

§ 16. Ατομική ανατροπή του σχεδίου

513. Η μη εκπλήρωση όρων προς ορισμένο πιστωτή

514. Άσκηση του δικαιώματος

515. Αποτελέσματα της ατομικής ανατροπής

516. Η σημασία της ατομικής ανατροπής

§ 17. Κήρυξη νέας πτώχευσης

517. Ματαίωση του σχεδίου

518. Κανόνες κήρυξης της νέας πτώχευσης

519. Πρόσθετα αποτελέσματα ως προς πιστωτές

520. Επαναφορά των απαιτήσεων στην αρχική τους μορφή

521. Μη αναβίωση εμπράγματων ασφαλειών

522. Διατήρηση νέων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων

523. Γενικός προνομιούχος χαρακτήρας απαιτήσεων νέας χρηματο­δότησης 706.

§ 18. Εποπτεία εκπλήρωσης

524. Η εποπτεία ως υποχρεωτική διαδικασία

525. Ο σύνδικος ως επόπτης

526. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνδίκου

527. Πράξεις με σύμπραξη του συνδίκου

528. Διάρκεια της εποπτείας

ΜΕΡΟΣ πεμπτο

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ενωση των πιστωτων

§ 1. Εκκαθάριση ενεργητικού

529. Έννοιες

530. Αυτοδίκαιη είσοδος

531. Η ένωση ως στάδιο ρευστοποίησης

532. Διατήρηση των οργάνων και του καθεστώτος της πτώχευσης.

533. Παύση εργασιών της πτώχευσης στο στάδιο της ένωσης

534. Ρυθμιζόμενες μορφές εκποίησης

535. Δημόσιο και εκποίηση περιουσίας

§ 2. Εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου

536. Σκοπός

537. Διαδικασίες εκποίησης λόγω ποσού. Κοινή προϋπόθεση

538. Επιχείρηση και αποτίμησή της

539. Άδεια του εισηγητή

540. Η διακήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού

541. Αποσφράγιση προσφορών και κατακύρωση

542. H σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης

543. Η εξόφληση του τιμήματος

544. Συνέπειες της εξόφλησης

545. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης

546. Επανάληψη του δημόσιου εκπλειστηριασμού

§ 3. Ευεργετικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση

547. Σκοπός

548. Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

549. Περιορισμός αμοιβών και δικαιωμάτων

550. Σύμπραξη του Δημοσίου

551. Περιορισμός της ευθύνης του αποκτώντα

§ 4. Χωριστή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

552. Προϋποθέσεις

553. Εκποίηση κινητών και εμπορευμάτων

554. Εκποίηση ακινήτων

555. Αντιστοιχία προς πράξεις εκτέλεσης του ΚΠολΔ

556. Αναλογική εφαρμογή ως προς τους ενεχυρούχους

557. Νομική φύση της εκποίησης - Κατάλληλη εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ

§ 5. Προσβολή πράξεων εκποίησης

558. Σύστημα ανακοπών

559. Προσβαλλόμενες πράξεις. Νομιμοποίηση

560. Προθεσμία ανακοπής

561. Ρύθμιση του ανασταλτικού αποτελέσματος

562. Απόφαση επί της ανακοπής

§ 6. Διανομή - Εκκαθάριση παθητικού

563. Κατάθεση εισπραχθέντων

564. Πίνακας διανομής

565. Ανακοπή κατά του πίνακα

566. Προαφαίρεση και παρακράτηση ποσών

567. Κατάταξη ανά κατηγορίες πιστωτών στην πτώχευση

568. Προνόμια

569. Γενικά προνόμια - Σειρά κατάταξης

570. Κατάταξη ειδικών προνομίων

571. Πώληση επιχείρησης ως συνόλου και ειδικά προνόμια

572. Αναγκαστική εκτέλεση σε πτώχευση και κατάταξη πιστωτών.

573. Προβληματισμοί ως προς την κατάταξη των ομαδικών πιστωτών και των πιστωτών που έχουν γενικό προνόμιο

574. Συρροή προνομίων

575. Ειδικά προνόμια

576. Το Δημόσιο στην ένωση των πιστωτών

577. Χρόνος γέννησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης

578. Περί των δικαιωμάτων των ενυπόθηκων πιστωτών

579. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής

580. Διανομή εκπλειστηριάσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

παυση εργασιων τησ πτωχευσης

§ 1. Προϋποθέσεις της παύσης των εργασιών

581. Γενική ιδέα

582. Ουσιαστική προϋπόθεση μόνη

583. Διαδικασία

§ 2. Αποτελέσματα κήρυξης της παύσης των εργασιών

584. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών γενικά

585. Περάτωση της πτώχευσης

586. Άρση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

587. Ανάληψη ατομικών καταδιωκτικών μέτρων από τους πιστωτές.

588. Παύση των λειτουργημάτων

§ 3. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

589. Θεσμός γενικής εφαρμογής έννοια. Έννοια

590. Προϋποθέσεις

591. Διαδικαστική προϋπόθεση

592. Συνέπεια της κήρυξης συγγνωστού

593. Κήρυξη συγγνωστού στην παύση των εργασιών

594. Προσωπική κράτηση και Διεθνές Σύμφωνο

595. Επανέναρξη παραγραφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο

πτωχευτικη αποκατασταση (Καταργηθείς θεσμός)

ΑΠΑΛΛΑΓΉ

§ 1. Νομική ρύθμιση και λόγοι

596. Νομική ρύθμιση

597. Λόγοι αποκατάστασης

598. Προσωπική έκταση εφαρμογής

599. Εξουσία του δικαστηρίου

§ 2. Αποτελέσματα της αποκατάστασης

600. Αποτελέσματα επί των συνεπειών της πτώχευσης

601. Δυνητική περάτωση

602. Ανατροπή της αποκατάστασης του οφειλέτη

603. Απαλλαγή του οφειλέτη κατά το ν. 4446/2016 (άρθρ. 169)

604. Περίοδος απαλλαγής

605. Αποτελέσματα της απαλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

§ 1. Χρόνος διάρκειας της πτώχευσης

606. Σκοπός

607. Η παρέλευση χρόνου ως τρόπος αυτοδίκαιης περάτωσης της πτώ­χευσης

608. Περάτωση λόγω διάρκειας εκκρεμών πτωχεύσεων

§ 2. Αποτελέσματα λόγω παρόδου διάρκειας

609. Παραπομπή στις περί παύσεως των εργασιών διατάξεις

610. Επιμέρους αποτελέσματα

611. Έναρξη αποτελεσμάτων

612. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 1. Ποινικός κολασμός πράξεων σχετιζομένων με την πτώχευση.

613. Προγενέστερο και νέο δίκαιο

§ 2. Χρεοκοπία

614. Αδικήματα διαπραττόμενα από δόλο ή αμέλεια

615. Χρονικά όρια διάπραξης του εγκλήματος

616. Εξαφάνιση ή παρασιώπηση

617. Ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές δικαιοπραξίες

618. Προμήθεια εμπορευμάτων με πίστωση ή διάθεση κάτω της αξίας τους

619. Ψευδής παράσταση δικαιωμάτων άλλων ή αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων 799.

620. Παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων

621. Εξαφάνιση ή απόκρυψη εμπορικών βιβλίων ή άλλων

622. Παράλειψη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

623. Ελάττωση περιουσίας και παρασιώπηση δικαιοπρακτικών σχέσεων

624. Ποινές

§ 3. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή

625. Η διάταξη

626. Ικανοποίηση ή εξασφάλιση πιστωτή

§ 4. Ποινική ευθύνη άλλων προσώπων. Δικονομικές ρυθμίσεις

627. Επέκταση κύκλου ποινικών υπευθύνων

628. Ποινική ευθύνη τρίτων (άρθρο 173)

629. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών (άρθρο 174)

630. Αδικήματα συνδίκων (άρθρο 175)

631. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων (άρθρο 176)

632. Δικονομικές διατάξεις (άρθρο 177)

§ 5. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

633. Γενικά

634. Περιορισμός της ευθύνης (άρθρ. 178)

635. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα (άρθρ. 179)

636. Έναρξη ισχύος του κώδικα (άρθρ. 180)

637. Καταργούμενες διατάξεις (άρθρ. 181)

638. Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182)

639. Εκκρεμείς διαδικασίες

Εκ της βιβλιογραφίας

Λημματικό Ευρετήριο.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

γενικη εισαγωγη

ο νεοσ «πτωχευτικοσ κωδικασ»

(νομοσ 3588/2007)

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 1. Αναγκαιότητα του πτωχευτικού Δικαίου

1. Αυτοτελές σύστημα κανόνων

2. Πλεονεκτήματα απέναντι στο κοινό δικονομικό δίκαιο

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του πτωχευτικού Δικαίου

3. Η πτώχευση ως μορφή πραγμάτωσης ευθύνης

4. Η πτώχευση θεσμός αναγκαστικής εκτέλεσης

5. H πτώχευση θεσμός συλλογικής και καθολικής εκτέλεσης

6. Πτωχευτική αυτοδιοίκηση

7. Διάσπαση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης

§ 3. Ιστορική εξέλιξη της πτώχευσης

8. Οι ρίζες της πτώχευσης στο ρωμαϊκό δίκαιο

9. Missio in bona και bonorum venditio ως θεσμοί αναγκαστικής εκτέλεσης

10. Χαρακτηριστικά της missio in bona και της bonorum venditio.

11. Εξέλιξη του πτωχευτικού δικαίου στους μεταγενέστερους χρόνους

12. Νεότερο δίκαιο

13. Ελληνική νομοθεσία

§ 4. Επισκόπηση του θεσμού της πτώχευσης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα

14. Κήρυξη της πτώχευσης

15. Ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης

16. Διαδικασία της πτώχευσης

§ 5. Επίδραση συνταγματικών κανόνων στο θεσμό της πτώχευσης.

17. Διατάξεις του προϊσχύσαντος πτωχευτικού δικαίου αμφισβητούμενης συνταγματικότητας

§ 6. Aναφορά στο διεθνές πτωχευτικό δίκαιο

18. Περί των αρχών της ενότητας και της πολλαπλότητας

§ 7. Eπισκόπηση ξένων δικαίων

1. Γαλλία

2. Γερμανία

3. Ιταλία

4. Ολλανδία

5. Bέλγιο

6. Λουξεμβούργο

7. Ισπανία

8. Ελβετία

9. Λιχτενστάϊν

10. Ηνωμένο Βασίλειο

11. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

12. Ουγγαρία

13. Κίνα

14. Ρωσία

15. Καναδάς

16. Αυστραλία

17. Βραζιλία

18. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

19. Τουρκία

20. Νότιος Αφρική

21. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

22. Σλοβακία

§ 8. Ευρωπαϊκό δίκαιο της πτώχευσης

Α. Ο Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας

19. Δυσχέρειες εναρμόνισης του δικαίου της πτώχευσης

20. Γενικές παρατηρήσεις επί του Καν. 1346/2000

21. Αναφορά στη δομή του Κανονισμού

22. Κανόνες δικαιοδοσίας

23. Αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων

24. Η ρύθμιση της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας

25. Τα δικαιώματα των αλλοδαπών δανειστών. Καταργήσεις

Β. Σύσταση της επιτροπής την 12.3.2014 «Για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα [c (2014) 1500 τελικό]

Γ. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 25η Μαΐου «Περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»

§ 9. Διασυνοριακή πτώχευση - Υιοθέτηση του πρότυπου Νόμου UNCITRAL 1997

26. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

27. Σκοπός της ρύθμισης

28. Η αναγκαιότητα

29. Ένταξη στο πτωχευτικό δίκαιο

30. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

31. Αίτηση Συνδρομής από Ελληνικά δικαστήρια προς αρχές του εξωτερικού

32. Πρόσβαση αλλοδαπών συνδίκων σε Ελληνικά δικαστήρια

33. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών - Απόφαση και συνέπειες.

34. Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων

35. Διασυνοριακή συνεργασία

36. Συντονισμός συντρεχουσών διαδικασιών

37. Εκκρεμή ζητήματα προς τον Πρότυπο Νόμο

38. Η σημασία της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας από τη διεθνή πρακτική

§ 10. Άλλα διεθνή κείμενα

39. Πτώχευση και Σύμβαση των Βρυξελλών της 27.9.1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία

40. H Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί πτωχεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης

41. Προστασία εργαζομένων και μικροκαταθετών. Εξυγίανση και εκ­καθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων

§ 11. Επίλογος εισαγωγής

42. Οι σύγχρονες τάσεις

43. Μεταξύ νομικής διαδικασίας και επιχειρηματικής ενέργειας

44. Περί της λεγόμενης πτώχευσης η υπερχρέωσης των καταναλωτών

45. Πτώχευση κράτους

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. Υποκειμενικές προϋποθέσεις - πτωχευτική ικανότητα

§ 1. Πτωχευτική ικανότητα φυσικών προσώπων

46. Εμπορική ιδιότητα

47. Πτωχευτική ικανότητα παραιτηθέντος εμπόρου

48. Πτώχευση θανόντος

49. Eυθύνη τρίτου στην πτώχευση του οφειλέτη

§ 2. Πτωχευτική ικανότητα νομικών προσώπων

50. Προϋποθέσεις

51. Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας

52. Λυθείσα εταιρία

53. Μετατραπείσα εταιρία

54. Άκυρη εταιρία

55. Υπό ίδρυση κεφαλαιουχική εταιρία

56. Μονοπρόσωπη και εικονική εταιρία

57. Πτωχευτική ικανότητα διαφόρων εταιρικών μορφών

§ 3. Ενώσεις προσώπων

58. Χαρακτηριστικά

59. Πτωχευτική ικανότητα σωματείου

§ 4. Συνέπειες ως προς τις εταιρίες και τους εταίρους

60. Κεφαλαιουχικές εταιρίες

61. Προσωπικές εταιρίες

§ 5. Παράλληλες διαδικασίες. Επιπτώσεις

62. Αδυναμία κήρυξης σε πτώχευση λόγω παράλληλης διαδικασίας.

§ 6. Νέοι μηχανισμοί επέκτασης της ευθύνης στην πτώχευση κεφαλαιουχικών εταιριών 158.

63. Προλεγόμενα

64. Ευθύνη εκπροσώπων και διευθυντών

65. Υποκατάσταση εταιρικών δανείων σε θέση εισφορών

66. Παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας

67. Δικαιοπολιτικές εκτιμήσεις

§ 7. Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων

68. Η ανάγκη ρυθμίσεων. Επιπτώσεις της πτώχευσης

69. Αίτηση πτώχευσης από το ίδιο νομικό πρόσωπο

70. Ρυθμίσεις για πτώχευση προσωπικών εμπορικών εταιριών

71. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών

72. Απόδοση ευθύνης βάσει άτυπων συμμετοχών

73. Ειδικότερα καθήκοντα διοικητών εταιρείας σε οικονομική αδυναμίας

74. Ποινική ευθύνη

IΙ. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

1. Η ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

§ 8. ΄Eννοια της παύσης των πληρωμών

75. Θεωρίες

76. Παύση πληρωμών και αδυναμία προς εκπλήρωση

77. Νομοθετικός ορισμός της παύσης πληρωμών

78. Χαρακτηριστικά

79. Απόδειξη της παύσης των πληρωμών

80. Εκπλήρωση υποχρεώσεων με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα

81. Παύση των πληρωμών και αξιογραφική αναγωγή

2. ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

§ 9. Έννοια

82. Σκοπός

83. Το περιεχόμενο της έννοιας

84. Προσωπικό δικαίωμα

85. Η αίτηση

86. Κύρωση λόγω ευνοϊκής μεταχείρισης πιστωτή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

§ 1. Γενικά

87. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης

88. Τρόποι πρόκλησης της κήρυξης της πτώχευσης

89. Δικαίωμα του πιστωτή

§ 2. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση πιστωτή

90. Αίτηση του πιστωτή

91. ΄Eννομο συμφέρον του πιστωτή

92. Παραίτηση του πιστωτή

93. Εξόφληση της απαίτησης του αιτούντα

94. Αμφισβήτηση της απαίτησης από τον οφειλέτη

§ 3. Πρόκληση κήρυξης της πτώχευσης με αίτηση του οφειλέτη

95. Νομική φύση της δυνατότητας του οφειλέτη

96. Άσκηση

97. Προσκομιζόμενα στοιχεία

§ 4. Κήρυξη της πτώχευσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος

98. Ανάγκη προστασίας της δημόσιας τάξης

§ 5. Δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης

99. Nομική φύση της απόφασης

100. Διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης

101. Αντικείμενο απόδειξης

§ 6. Περιεχόμενο της απόφασης

102. Απόφαση επί της αρμοδιότητας του δικαστηρίου

103. Ορισμένες ερμηνευτικές διευκρινίσεις

104. Πιστοποίηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων

105. Καθορισμός και μετάθεση χρόνου παύσης πληρωμών

106. Ορισμός των οργάνων της πτώχευσης

107. Δημοσιότητα

108. Καταχωρήσεις

109. Εκτελεστότητα

110. Χωριστή πτώχευση για κάθε οφειλέτη

111. Ρυθμίσεις γενικής φύσεως

§ 7. Λόγοι απόρριψης της αίτησης

112. Περιπτώσεις

Ι. Μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων

113. Μη συνδρομή υποκειμενικών ή αντικειμενικών προϋποθέσεων

ΙΙ. Ανεπάρκεια περιουσίας

114. Σκοπός

115. Η έννοια της ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη

116. Κάλυψη εξόδων διαδικασίας

117. Η κρίση του δικαστηρίου

118. Καταχωρήσεις

119. Μη ισοδυναμία με πτώχευση

ΙΙΙ. Απόρριψη λόγω καταχρηστικής άσκησης

120. Το έννομο συμφέρον

121. Περιπτωσιολογία καταχρηστικής χρησιμοποίησης της αίτησης

122. Ευθύνη σε αποζημίωση για άσκηση καταχρηστικής αίτησης

§ 8. Ένδικα μέσα

123. Το προϊσχύσαν και το νέο καθεστώς

124. Πτωχευτική ανακοπή

125. Έφεση

126. Κοινοί κανόνες επί ανακοπής και έφεσης

127. Αίτηση ανάκλησης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ουσιαστικο πτωχευτικο δικαιο

128. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ συνεπειεσ τησ πτωχευσησ

ωσ προσ τον ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ι. Συνέπειες προσωπικής φύσης

§ 1. Κατάργηση περιορισμών προσωπικής ελευθερίας και μειωτικών κυρώσεων 243.

129. Καταργήσεις μέτρων και κυρώσεων

§ 2. Επιπτώσεις προσωπικής φύσεως

130. Περιορισμοί και μέτρα συνεργασίας

131. Επίδραση στις σχέσεις προς τέκνα. Γονική μέριμνα

132. Επίδραση στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Κοινοκτημοσύνη

133. Μη απώλεια της εμπορικής ιδιότητας

134. Στερήσεις

135. Αδυναμία αναλογίας

136. Εγγραφή στο μητρώο πτωχευσάντων

137. Πρόσθετες υποχρεώσεις του οφειλέτη

ΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 3. Έννοια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

138. Ο νομικός κανόνας

139. Η νομική σημασία

140. Χρονική έκταση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

141. Το πρόβλημα της νομικής φύσης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

§ 4. Πτωχευτική περιουσία

142. ΄Εννοια και όρια προσδιορισμού της πτωχευτικής περιουσίας.

143. ΄Ορια από την έννοια της «περιουσίας»

144. Όρια από την «εκτελεστική φύση» της πτώχευσης ή από τη «δυνατότητα της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης»

145. Όρια από το «δικαίωμα» του οφειλέτη στην περιουσία

146. Όρια από το «χρόνο κτήσης»

147. Νέα κτήση και νομικά πρόσωπα

148. Πτωχευτική περιουσία και σχέδιο αναδιοργάνωσης

149. Πτωχευτική, μεταπτωχευτική και εξωπτωχευτική περιουσία

150. Νομική φύση της πτωχευτικής περιουσίας

§ 5. Δικαιοπραξίες κατά παράβαση της αρχής της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης 283.

151. Ο κανόνας

152. Προϋποθέσεις της αρχής

153. Η ανενέργεια της δικαιοπραξίας ως συνέπεια της παράβασης του κα­νόνα

154. Σύμπραξη του συνδίκου

155. Η νομική θέση του αντισυμβαλλομένου

§ 6. Ανάθεση στον οφειλέτη

156. Το πρότυπο του θεσμού

157. Προϋποθέσεις

158. Αφαίρεση της ανάθεσης

159. Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

§ 7. Εξουσίες προς διεξαγωγή δικών μετά την κήρυξη της πτώχευσης

160. Παύση νομιμοποίησης του οφειλέτη. Υπεισέλευση του συνδίκου

161. Εξαιρέσεις

162. Διακοπή της δίκης

163. Χαρακτηριστικά της δίκης

164. Διάρκεια της διακοπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

συνεπειεσ τησ πτωχευσησ ως προς

τουσ πτωχευτικουσ πιστωτεσ

§ 1. Κατηγορίες πιστωτών

165. Πτωχευτικοί, μεταπτωχευτικοί και ομαδικοί πιστωτές

166. Νομική μεταχείριση κάθε κατηγορίας πιστωτών

167. Υπεγγυότητα πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας

§ 2. ΄Eννοια του πτωχευτικού πιστωτή και χαρακτηριστικά της πτωχευτικής απαίτησης 310.

168. Πτωχευτικός πιστωτής in abstracto και in concreto

169. Γεννημένη απαίτηση

170. Χρηματική απαίτηση

171. Απαιτήσεις υπό αίρεση

172. Απαίτηση εναγώγιμη

173. Μεταβολή στο πρόσωπο του πιστωτή

174. Κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών

§ 3. Ομάδα των πιστωτών

175. Γενική ιδέα

176. Σχετικά με τη νομική προσωπικότητα της ομάδας

177. Κοινωνία συμφερόντων και διαδικαστική κοινωνία

178. Κοινωνία ζημίας

179. Θέση

Ι. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΓΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

180. Γενική ιδέα

§ 4. Άρση του δικαιώματος ατομικής δίωξης του οφειλέτη

181. Θεμελίωση της αρχής

182. Περιεχόμενο της αρχής

183. Χρονικά όρια

184. Παράβαση της αρχής

§ 5. Πλασματική λήξη των μη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων

185. Ο νομικός κανόνας

186. Προϋποθέσεις

187. Έκπτωση προεξοφλητικού τόκου

§ 6. Παύση τοκογονίας

188. Ο νομικός κανόνας

189. Προϋποθέσεις

ΙΙ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

§ 7. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές

190. Γενική παρατήρηση

191. Διατήρηση ατομικών διώξεων

192. Εξαίρεση ειδικής και προσωρινής φύσης

193. Προϋποθέσεις για την αναστολή ειδικής φύσης

194. Χρονικός περιορισμός αναστολής

195. Ανάληψη μέτρων και επέκταση της αναστολής

196. Συνέπειες παράβασης

197. Διατήρηση των ατομικών διώξεων κατ’ απόκλιση από την εξαίρεση

198. Διατήρηση άλλων δικαιωμάτων

199. Προσημειούχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ

§ 1. Κατάργηση των συνεπειών της πτώχευσης σε βάρος του άλλου συζύγου 352.

200. Μη επίπτωση στην περιουσία του άλλου συζύγου

§ 2. Κατάσταση των συνοφειλετών εις ολόκληρον και των εγγυητών

201. Αμετάβλητο της υποχρέωσης

202. Συνέπειες

§ 3. Ικανοποίηση του δανειστή

203. Γενική ιδέα προστασίας του δανειστή

204. Έκταση εφαρμογής διατάξεων του νόμου

205. Λύση διαφόρων υποθέσεων

206. Περιπτωσιολογία

207. Αποφυγή «διπλής συμμετοχής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

208. Γενικές και ειδικές ρυθμίσεις

§ 2. Επίδραση της πτώχευσης επί εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων

209. ΄Eννοια εκκρεμούς αμφοτεροβαρούς σύμβασης

§ 3. Η αρχή διατήρησης της ισχύος των συμβάσεων

210. Ο κανόνας ισχύος των συμβάσεων. Δικαιολογική θεμελίωση.

211. Αναφορά σε μη λυόμενες συμβάσεις

212. Το δικαίωμα του συνδίκου προς εκπλήρωση

213. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης

214. Αποτελέσματα της εκπλήρωσης

215. Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης

216. Το λεγόμενο «δικαίωμα του συνδίκου σε μη εκπλήρωση»

217. Συμβάσεις συναπτώμενες από τον σύνδικο

§ 4. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα

218. Έννοια

219. Δικαίωμα καταγγελίας

220. Λύση της σύμβασης διαρκούσης της πτώχευσης

§ 5. Συμβάσεις λυόμενες με την πτώχευση

221. Κοινοί χαρακτήρες των λυόμενων συμβάσεων

222. Συμβάσεις συναπτόμενες «intuitu personae»

223. Συμβάσεις λυόμενες συνεπεία ρήτρας

224. Συμβάσεις ιδιαιτέρως ρυθμιζόμενες

§ 6. Περιπτώσεις ειδικά ρυθμιζόμενες στον Κώδικα

Ι. Συμψηφισμός

225. Διατήρηση της εξουσίας συμψηφισμού

226. Το άθικτο του δικαιώματος συμψηφισμού κατά το κοινοτικό δίκαιο

227. Δικαίωμα σε συμψηφισμό

228. Άθικτο του συμψηφισμού για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά πα­ράγωγα

229. Συμψηφισμός απαιτήσεων από συστήματα διακανονισμού πληρωμών

230. Συμψηφισμός στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας 394.

ΙΙ. Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης

231. Εξουσία του συνδίκου

232. Τρόπος μετάβασης

233. Προϋποθέσεις

234. Παράκαμψη της συναίνεσης του αντισυμβαλλομένου

235. Αποτελέσματα

ΙΙΙ. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

236. Γενικά

237. Διάσωση της ρήτρας

238. Φύση της ρύθμισης

239. Κανόνες

240. Ο οφειλέτης πωλητής με επιφύλαξη κυριότητας

241. Επιφύλαξη κυριότητας στην πτώχευση του αγοραστή

242. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος επιλογής

243. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

§ 1. Περί αποχωρισμού και διεκδίκησης στην πτώχευση

244. Αρχή - έννοια

§ 2. Αποχωρισμός

245. Έννοια

246. Δικαίωμα προς αποχωρισμό

247. Αντικείμενο αποχωρισμού

248. Αξίωση αποχωρισμού και αξίωση ενέγγυων πιστωτών

249. Αξίωση αποχωρισμού και πτωχευτική διεκδίκηση

250. Προϋποθέσεις

251. Υποκατάστατος αποχωρισμός

252. Πρόσθετες προϋποθέσεις της υποκατάστασης

253. Υποκατάσταση

254. Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κινητού

§ 3. Πτωχευτική διεκδίκηση

255. Αρχή και εξαίρεση

§ 4. Πτωχευτική διεκδίκηση από τον κύριο κινητού πράγματος

256. Περιπτώσεις

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

257. Αντικείμενα διεκδίκησης

258. Προϋποθέσεις - Απόδειξη

ΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

259. Ρυθμιζόμενη περίπτωση

260. Φύση και προϋποθέσεις της διεκδικητικής αξίωσης

ΙΙΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

261. Νομική διάταξη - Έκταση εφαρμογής

262. Προϋποθέσεις

§ 5. Πτωχευτική διεκδίκηση και επίσχεση κινητών από τον πωλητή

263. Γενικά - Τρεις υποθέσεις

264. ΄Eκταση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 39 ΠτΚ

Ι. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

265. Έννοια και σημασία της διάταξης άρθρ. 39 § 1 ΠτΚ

266. Νομική φύση του δικαιώματος του πωλητή

267. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος

ΙΙ. ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

268. Δικαίωμα επίσχεσης

269. Προϋποθέσεις

§ 6. Υποκατάσταση της ομάδας των πιστωτών στη σύμβαση της πώλησης

270. Δικαίωμα επιλογής του συνδίκου

271. Υποκατάσταση της ομάδας

272. Διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

273. Γενική ιδέα

274. Ο κανόνας

275. Συνταγματικότητα του θεσμού

276. Δικαιούχος προς άσκηση της ανάκλησης

277. Η έννοια της πράξης

278. Διακρίσεις των ανακαλούμενων πράξεων

279. Προϊσχύσαν και ισχύον δίκαιο

§ 2. Περί του δικαιώματος της ανάκλησης

280. Νομική φύση

281. Σύγκριση της πτωχευτικής ανάκλησης προς άλλους θεσμούς του αστικού και δικονομικού δικαίου

§ 3. Συνέπειες της ενοχικής φύσης της ανακλητικής αξίωσης

282. Ουσιαστικές συνέπειες

283. Αναγκαιότητα δικαστικής απόφασης

284. Φύση της δίκης. Αρμοδιότητα

285. Τύχη του μετ’ ανάκληση αποδιδόμενου αντικειμένου

286. Ανάκληση κατά την πτώχευση θανόντος

§ 4. Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

287. Περιοριστικώς προβλεπόμενες περιπτώσεις

288. Προϋπόθεση μόνη. Χρόνος διενέργειας της πράξης

I. ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

289. Γενικότητα του κανόνα

290. Ελάττωση της περιουσίας

291. Δωρεές λόγω ηθικού καθήκοντος ή από λόγους ευπρέπειας

292. Αποτελέσματα της ανάκλησης

II. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

293. Αναφορά στο χρόνο πληρωμής

294. ΄Eκταση εφαρμογής

ΙΙΙ. Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

295. Αναφορά στον τρόπο πληρωμής

296. Ομαλή πληρωμή

297. Ανώμαλη πληρωμή

298. Αποτελέσματα της ανάκλησης γενομένων πληρωμών

IV. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ Η ΕΝΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

299. Σημασία του κανόνα

300. Αναφορά στο χρόνο σύστασης της εμπράγματης ασφάλειας

301. Ανακλητές εμπράγματες και ενοχικές ασφάλειες

302. Τύχη προσημείωσης

303. Καταπιστευτική μεταβίβαση κινητού ή απαίτησης

304. Αποτελέσματα της ανάκλησης

§ 5. Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

305. Γενική παρατήρηση

306. Προϋποθέσεις

307. Χρόνος διενέργειας της πράξης

308. Γνώση της παύσης των πληρωμών

309. Ζημία της ομάδας των πιστωτών

310. Πεδίο εφαρμογής της δυνητικής ανάκλησης

311. Εξαιρετική περίπτωση άρθρου 47 ΠτΚ

§ 6. Δόλια βλάβη των πιστωτών

312. Νέα διάταξη

313. Προϋποθέσεις

314. Το βάρος της απόδειξης

315. Εύρος εφαρμογής της διάταξης

§ 7. Εξαιρούμενες από την ανάκληση πράξεις

316. Κατηγορίες

317. Ειδικές ρυθμίσεις διασφάλισης των χρηματαγορών

§ 8. Διαδικασία - Συνέπειες

318. Δικαστική απόφαση. Νομιμοποίηση

319. Συνέπειες της απόφασης

320. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου

321. Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

διαδικασια τησ πτωχευσησ

322. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

§ 1. Πτωχευτικό δικαστήριο

323. Γενική ιδέα

324. ΄Aσκηση ανώτατης εποπτείας

325. Aρμοδιότητα επί πτωχευτικών δικών. Διαχρονικό δίκαιο

326. ΄Eννοια πτωχευτικής υπόθεσης

327. Σχέση πτωχευτικού δικονομικού δικαίου και ΚΠολΔ

328. Πτωχευτική διαδικασία

329. Ειδικές ρυθμίσεις

§ 2. Ο Εισηγητής

330. Ορισμός

331. Συμμετοχή στην εξέλιξη της διαδικασίας

332. Ενδιάμεσες εξουσίες

333. Περί της νομικής φύσης της «διάταξης» και της «δικαιοδοσίας» του εισηγητή

§ 3. Ο σύνδικος

334. Γενική ιδέα

335. Διορισμός

336. Μεταβολές στη συνδικία

337. Υποχρεώσεις

338. Λογοδοσία του συνδίκου

339. Αστική ευθύνη του συνδίκου

340. Η αντιμισθία του συνδίκου

341. Το λειτούργημα του συνδίκου

342. Νομική θέση του συνδίκου. Ευθύνη του κράτους

§ 4. Η συνέλευση των πιστωτών

343. Όργανο της πτωχευτικής διαδικασίας. Νομική φύση

344. Μέλη - Συμμετοχή

345. Έργο της συνέλευσης

346. Σύγκληση και λήψη αποφάσεων

347. Ειδική συνέλευση των ομολογιούχων

§ 5. Η επιτροπή πιστωτών

348. Νομική θέση

349. Δομή

350. Καθήκοντα

351. Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

διασφαλιση και διοικηση του ενεργητικου

§ 1. Γενικά

Ι. Προληπτικά Μέτρα

352. Σκοπός - Κριτήριο

353. Προϋποθέσεις

354. Η γενική ρήτρα «αναγκαιότητας» του μέτρου

355. Τα επί μέρους μέτρα

356. Δημοσιότητα - Ισχύς της απόφασης

ΙΙ. Συντηρητικά μέτρα

357. Σκοπός

358. Εγγραφή εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα οφειλετών

359. Λήψη αναγκαίων συντηρητικών μέτρων

360. Εγγραφή υποθήκης εκ του νόμου υπέρ της ομάδας

ΙΙΙ. Σφράγιση

361. Επίθεση σφραγίδων

362. Αντικείμενα σφραγιστέα και μη

363. Αποσφράγιση - Απογραφή

364. Σχέση προς τις διατάξεις του ΚΠολΔ περί σφραγίσεως

§ 2. Η διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας

365. Οι εξουσίες του συνδίκου

366. Συντηρητικές πράξεις

367. Είσπραξη απαιτήσεων

368. Δικαστικές ενέργειες

369. Συμβιβασμός

370. Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά

371. Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών

372. Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

373. Περιπτωσιολογία πράξεων διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΞΗ

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 1. Αντικείμενο της εξέλεγξης

374. Γενικές παρατηρήσεις

375. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε επαλήθευση

§ 2. Αναγγελία των απαιτήσεων

376. Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεων κατά τον Καν. 1346/ 2000

377. Ενημέρωση και πρόσκληση των πιστωτών

378. Τρόπος αναγγελίας

379. Χρόνος αναγγελίας

380. Συνέπειες παράλειψης

381. Σύνταξη πίνακα

382. Εκπρόθεσμη αναγγελία

383. Φύση και αποτελέσματα της αναγγελίας

384. Απαιτήσεις του Δημοσίου

§ 3. Διαδικασία της επαλήθευσης

385. Εξέλεγξη των πιστώσεων

§ 4. Αντιρρήσεις κατά την εξέλεγξη των πιστώσεων

386. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις

387. Δικαιούχος σε προβολή αντιρρήσεων

388. Προσωρινή και οριστική κρίση επί των αντιρρήσεων

389. Αρμόδιο δικαστήριο

390. Προδικασία - Κανόνες διαδικασίας

391. Νομική φύση της απόφασης επί των αντιρρήσεων. Συνέπειες.

392. Αντικείμενο της αναγνώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

§ 1. Γενική διάταξη

393. Κεντρική ιδέα

394. Προϋποθέσεις

395. Μη διορισμός επιτροπής πιστωτών

§ 2. Εκδίκαση αμφισβητήσεων

396. Εκδίκαση αμφισβητήσεων από τον εισηγητή

397. Προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

398. Πρόληψη και διάσωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

§ 1. Θεσμός πρόληψης της πτώχευσης

399. Προπτωχευτικό στάδιο. Ο νέος θεσμός

400. Νομική φύση της διαδικασίας

§ 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

401. Υποκειμενικές, αντικειμενικές, διαδικαστικές

§ 3. Η δικαστική παρέμβαση

402. Δυνητικός ορισμός εμπειρογνώμονα

403. Ενέργειες του πτωχευτικού δικαστηρίου

404. Ειδικότερα επί των προληπτικών μέτρων

§ 4. Μεσολάβηση για σύναψη συμφωνίας

405. Ο μεσολαβητής και το έργο του

406. Πέρας του λειτουργήματος και της διαδικασίας

407. Συμμετοχή Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.α.

§ 5. Επικύρωση της συμφωνίας

408. Επικύρωση της συμφωνίας

409. Λόγοι απόρριψης της αίτησης

§ 6. Αποτελέσματα της επικύρωσης

410. Πολλαπλότητα συνεπειών ως προς τα πρόσωπα

411. Ως προς τους συμβαλλομένους πιστωτές

412. Ως προς τον οφειλέτη

413. Ως προς τους εγγυητές και συνοφειλέτες εις ολόκληρον

414. Ως προς τους μη υπογράψαντες πιστωτές

415. Άλλες συνέπειες

§ 7. Λύση της συμφωνίας

416. Τρόποι λύσης της συμφωνίας

417. Συνέπειες της λύσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης

417α. Συσχετισμός διαδικασιών συνδιαλλαγής και εξυγίανσης

417β. Συσχετισμός με τη γενική διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα.

§ 2. Προϋποθέσεις υπαγωγής

417γ. Υποκειμενικές-αντικειμενικές-διαδικαστικές

§ 3. Δικαστική παρέμβαση

417δ. Υποχρεωτικός ορισμός εμπειρογνώμονα

417ε Απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας

417στ. Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

§ 4. Προληπτικά μέτρα

417ζ. Διαδικασία-είδη

§ 5. Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης

417η. Προθεσμία σύναψης συμφωνίας

417θ. Δυνητική σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών

417ι. Σύναψη της συμφωνίας

417ια. Περιεχόμενο της συμφωνίας

§ 6. Η επικύρωση της συμφωνίας

417ιβ. Αίτηση-Επικύρωση

417ιγ. Αποτελέσματα επικύρωσης

§ 7. Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

417ιδ. Προϋποθέσεις

417ιε. Σειρά αναστολών

417ιστ. Επιφυλάξεις δικαιοπολιτικής φύσεως

§ 8. Ειδική εκκαθάριση

417ιζ. Σκοπός

417ιη. Προϋποθέσεις

§ 9. Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας

417ιθ. Κωλύματα-Αμοιβές

§ 10. Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέων

417κ. Επιτρεπτό συναίνεσης

§ 11. Ρύθμιση χρεών οφειλετών του Δημοσίου

417κα. Διατάξεις

417κβ. Χρέη υποκείμενα σε ρύθμιση

417κγ. Είδος ρύθμισης

417κδ. Προϋποθέσεις της ρύθμισης

417κε. Επέκταση των ρυθμίσεων

§ 12. Έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης χρεών

417κστ. Εισαγωγικά

417 κζ. Ιδιότητες οφειλετών

417κη. Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης δεσμευτικής φύσεως

417κθ. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

σχεδιο αναδιοργανωσησ

§ 1. Σκοπός και σημασία

418. Η θέση του σχεδίου στην πτωχευτική διαδικασία

419. Αλλοδαπά νομοθετικά πρότυπα

§ 2. Η γενική διάταξη

420. Διάταξη ανοικτών σκοπών

421. Το συμβατό με την οικονομική τάξη

422. Η διαδρομή της διαδικασίας

§ 3. Νομική φύση του σχεδίου

423. Συσχετισμός με τον πτωχευτικό συμβιβασμό

424. Επί του συμβατικού μέρους

425. Επί του δικονομικού χαρακτήρα

426. Η θεωρία της οργανωτικής πράξης των πιστωτών

427. Σύμβαση ιδιότυπη

§ 4. Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης

428. Η υποβολή της πρότασης

429. Δικαιούχοι σε υποβολή πρότασης

430. Ο οφειλέτης δικαιούχος

431. Ο σύνδικος δικαιούχος

432. Συνέπειες της υποβολής της πρότασης σχεδίου

§ 5. Το αυτόνομο περιεχόμενο του σχεδίου

433. Το τριπλό ελάχιστο περιεχόμενο

434. Το πληροφοριακό μέρος

435. Το περιγραφικό μέρος

436. Το διαμορφωτικό ή διαπλαστικό μέρος

437. Πρόσθετα γραπτά στοιχεία

§ 6. Το εκ του νόμου περιεχόμενο του σχεδίου

438. Ρυθμιστικές βάσεις

439. Καταργηθέν ελάχιστο ποσοστό

440. Υποχρεωτική κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων

441. Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών

442. Αρχή ίσης μεταχείρισης

§ 7. Δικαστική προεξέταση του σχεδίου

443. Ο σκοπός

444. Υποχρέωση άμεσης αυτεπάγγελτης προεξέτασης

445. Λόγοι απόρριψης

446. Το αμετάκλητο της απόφασης. Συνέπειες

447. Μέτρα διασφάλισης της πτωχευτικής περιουσίας

§ 8. Αποδοχή του σχεδίου

448. Χρονική διαδρομή και σύνδεση προθεσμιών

449. Αυτεπάγγελτη προώθηση του σχεδίου

§ 9. Σύγκληση και ψηφοφορία

450. Διαδοχικές φάσεις

451. Η συζήτηση επί του σχεδίου

452. Ψηφοφορία επί του σχεδίου

453. Κανόνες ψηφοφορίας

454. Νόμιμα τεκμήρια

455. Αναγκαίες πλειοψηφίες

§ 10. Ενδιάμεσα ζητήματα

456. Τροποποίηση του σχεδίου

457. Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο

§ 11. Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκου

458. Λειτουργία

459. Πλασματική συναίνεση

460. Προϋποθέσεις παραμερισμού της συναίνεσης

§ 12. Επικύρωση του σχεδίου

461. Η σημασία της δικαστικής επικύρωσης

462. Δικαστική επιβεβαίωση της μη αποδοχής

463. Διαδικασία επικύρωσης

464. Έκταση εξέτασης

465. Επικύρωση και σχέδιο υπό όρους

466. Λόγοι απόρριψης του σχεδίου

§ 13. Αποτελέσματα της επικύρωσης

467. Το σχέδιο «νόμος» των μερών

468. Ενέργεια διαμορφωτική και δεσμευτική

469. Συνευθύνη άλλων προσώπων

470. Φυσική ενοχή επί υπερκάλυψης διαμορφωμένης απαίτησης

471. Επικύρωση σχεδίου και πτωχευτική απαλλοτρίωση

472. Αποτελέσματα εκ του νόμου

473. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ρευστοποίηση ως αντικείμενο του σχεδίου

474. Περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και ακύρωση του σχεδίου

475. Εκτελεστότητα

§ 14. Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση

476. Αυτοδίκαιη ακύρωση λόγω καταδίκης για χρεοκοπία

477. Δυνητική ακύρωση με διαπλαστική απόφαση

§ 15. Αποτελέσματα της ακύρωσης του σχεδίου

478. Αυτοδίκαιη επέλευση των αποτελεσμάτων

479. Λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης

480. Αποδέσμευση των πιστωτών

481. Ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών διώξεων

482. Απαλλαγή των υπέρ του σχεδίου εγγυητών

483. Πράξεις υποκείμενες σε ακύρωση

§ 16. Ατομική ανατροπή του σχεδίου

484. Η μη εκπλήρωση όρων προς ορισμένο πιστωτή

485. Άσκηση του δικαιώματος

486. Αποτελέσματα της ατομικής ανατροπής

487. Η σημασία της ατομικής ανατροπής

§ 17. Κήρυξη νέας πτώχευσης

488. Ματαίωση του σχεδίου

489. Κανόνες κήρυξης της νέας πτώχευσης

490. Πρόσθετα αποτελέσματα ως προς πιστωτές

491. Επαναφορά των απαιτήσεων στην αρχική τους μορφή

492. Μη αναβίωση εμπράγματων ασφαλειών

493. Διατήρηση νέων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων

494. Γενικός προνομιούχος χαρακτήρας απαιτήσεων νέας χρηματο­δότησης 700.

§ 18. Εποπτεία εκπλήρωσης

495. Η εποπτεία ως υποχρεωτική διαδικασία

496. Ο σύνδικος ως επόπτης

497. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνδίκου

498. Πράξεις με σύμπραξη του συνδίκου

499. Διάρκεια της εποπτείας

ΜΕΡΟΣ πεμπτο

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ενωση των πιστωτων

§ 1. Εκκαθάριση ενεργητικού

500. Έννοιες

501. Αυτοδίκαιη είσοδος

502. Η ένωση ως στάδιο ρευστοποίησης

503. Διατήρηση των οργάνων και του καθεστώτος της πτώχευσης.

504. Παύση εργασιών της πτώχευσης στο στάδιο της ένωσης

505. Ρυθμιζόμενες μορφές εκποίησης

505α. Δημόσιο και εκποίηση περιουσίας

§ 2. Εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου

506. Σκοπός

507. Διαδικασίες εκποίησης λόγω ποσού. Κοινή προϋπόθεση

508. Επιχείρηση και αποτίμησή της

509. Άδεια του δικαστηρίου

510. Η διακήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού

511. Αποσφράγιση προσφορών και κατακύρωση

512. H σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης

513. Η εξόφληση του τιμήματος

514. Συνέπειες της εξόφλησης

515. Νομική φύση της σύμβασης μεταβίβασης

516. Επανάληψη του δημόσιου εκπλειστηριασμού

§ 3. Ευεργετικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση

517. Σκοπός

518. Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις

519. Περιορισμός αμοιβών και δικαιωμάτων

520. Σύμπραξη του Δημοσίου

521. Περιορισμός της ευθύνης του αποκτώντα

§ 4. Χωριστή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

522. Προϋποθέσεις

523. Εκποίηση κινητών και εμπορευμάτων

524. Εκποίηση ακινήτων

525. Αντιστοιχία προς πράξεις εκτέλεσης του ΚΠολΔ

526. Αναλογική εφαρμογή ως προς τους ενεχυρούχους

527. Νομική φύση της εκποίησης

§ 5. Προσβολή πράξεων εκποίησης

528. Σύστημα ανακοπών

529. Προσβαλλόμενες πράξεις. Νομιμοποίηση

530. Προθεσμία ανακοπής

531. Ρύθμιση του ανασταλτικού αποτελέσματος

532. Απόφαση επί της ανακοπής

§ 6. Διανομή - Εκκαθάριση παθητικού

533. Κατάθεση εισπραχθέντων

534. Πίνακας διανομής

535. Ανακοπή κατά του πίνακα

536. Προαφαίρεση και παρακράτηση ποσών

537. Κατάταξη ανά κατηγορίες πιστωτών στην πτώχευση

538. Προνόμια

539. Γενικά προνόμια - Σειρά κατάταξης

540. Κατάταξη ειδικών προνομίων

541. Πώληση επιχείρησης ως συνόλου και ειδικά προνόμια

542. Αναγκαστική εκτέλεση σε πτώχευση και κατάταξη πιστωτών.

543. Προβληματισμοί ως προς την κατάταξη των ομαδικών πιστωτών και των πιστωτών που έχουν γενικό προνόμιο

544. Συρροή προνομίων

545. Ειδικά προνόμια

546. Το Δημόσιο στην ένωση των πιστωτών

547. Χρόνος γέννησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης

548. Περί των δικαιωμάτων των ενυπόθηκων πιστωτών

549. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής

550. Διανομή εκπλειστηριάσματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

παυση εργασιων τησ πτωχευσης

§ 1. Προϋποθέσεις της παύσης των εργασιών

551. Γενική ιδέα

552. Ουσιαστική προϋπόθεση μόνη

553. Διαδικασία

§ 2. Αποτελέσματα κήρυξης της παύσης των εργασιών

554. Αποτελέσματα της παύσης των εργασιών γενικά

555. Περάτωση της πτώχευσης

556. Άρση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης

557. Ανάληψη ατομικών καταδιωκτικών μέτρων από τους πιστωτές.

558. Παύση των λειτουργημάτων

§ 3. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

559. Θεσμός γενικής εφαρμογής έννοια. Έννοια

560. Προϋποθέσεις

561. Διαδικαστική προϋπόθεση για άλλους τρόπους περάτωσης της πτώ­χευσης

562. Συνέπεια της κήρυξης συγγνωστού

563. Κήρυξη συγγνωστού στην παύση των εργασιών

564. Προσωπική κράτηση και Διεθνές Σύμφωνο

565. Επανέναρξη παραγραφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο

πτωχευτικη αποκατασταση

§ 1. Νομική ρύθμιση και λόγοι

566. Νομική ρύθμιση

567. Λόγοι αποκατάστασης

568. Προσωπική έκταση εφαρμογής

569. Εξουσία του δικαστηρίου

§ 2. Αποτελέσματα της αποκατάστασης

570. Αποτελέσματα επί των συνεπειών της πτώχευσης

571. Δυνητική περάτωση

572. Ανατροπή της αποκατάστασης του οφειλέτη

573. Απαλλαγή του οφειλέτη

573α. Απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου

573β. Προϋποθέσεις απαλλαγής κατά το άρθρο 170α

573γ. Περίοδος απαλλαγής

573δ. Αποτελέσματα της απαλλαγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

§ 1. Χρόνος διάρκειας της πτώχευσης

574. Σκοπός

575. Η παρέλευση χρόνου ως τρόπος αυτοδίκαιης περάτωσης της πτώ­χευσης

576. Περάτωση λόγω διάρκειας εκκρεμών πτωχεύσεων

§ 2. Αποτελέσματα λόγω παρόδου διάρκειας

577. Παραπομπή στις περί παύσεως των εργασιών διατάξεις

578. Επιμέρους αποτελέσματα

579. Έναρξη αποτελεσμάτων

580. Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

§ 1. Ποινικός κολασμός πράξεων σχετιζομένων με την πτώχευση.

581. Προγενέστερο και νέο δίκαιο

§ 2. Χρεοκοπία

582. Αδικήματα διαπραττόμενα από δόλο ή αμέλεια

583. Χρονικά όρια διάπραξης του εγκλήματος

584. Εξαφάνιση ή παρασιώπηση

585. Ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές δικαιοπραξίες

586. Προμήθεια εμπορευμάτων με πίστωση ή διάθεση κάτω της αξίας τους

587. Ψευδής παράσταση δικαιωμάτων άλλων ή αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων 793.

588. Παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων

589. Εξαφάνιση ή απόκρυψη εμπορικών βιβλίων ή άλλων

590. Παράλειψη σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

591. Ελάττωση περιουσίας και παρασιώπηση δικαιοπρακτικών σχέσεων

592. Ποινές

§ 3. Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή

593. Η διάταξη

594. Ικανοποίηση ή εξασφάλιση πιστωτή

§ 4. Ποινική ευθύνη άλλων προσώπων. Δικονομικές ρυθμίσεις

595. Επέκταση κύκλου ποινικών υπευθύνων

596. Ποινική ευθύνη τρίτων (άρθρο 173)

597. Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών (άρθρο 174)

598. Αδικήματα συνδίκων (άρθρο 175)

599. Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων (άρθρο 176)

600. Δικονομικές διατάξεις (άρθρο 177)

§ 5. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

601. Γενικά

602. Περιορισμός της ευθύνης (άρθρ. 178)

603. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα (άρθρ. 179)

604. Έναρξη ισχύος του κώδικα (άρθρ. 180)

605. Καταργούμενες διατάξεις (άρθρ. 181)

606. Μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182)

607. Εκκρεμείς διαδικασίες

Εκ της βιβλιογραφίας

Λημματικό Ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #76
Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και...
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 10η έκδ., 2022
Τη νέα αυτή Ι΄ έκδοση του παρόντος επέβαλε η ανάγκη προσαρμογής της ύλης του Πτωχευτικού Δικαίου προς τα δεδομένα των νεώτερων τροποποιήσεων του αρχικού νομοθετήματος –του...
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από...
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...