Κ. Πολυζωγόπουλος, Η αρχή της μη ικανοποίησης του δικαιώματος (άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ), 2013


Κ. Πολυζωγόπουλος, Η αρχή της μη ικανοποίησης του δικαιώματος (άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ), 2013 Στην παρούσα αντιμετωπίζεται το ερμηνευτικό πρόβλημα που προκύπτει, όσον αφορά στην έκταση εφαρμογής του κανόνα του άρθρου 692 § 4 ΚΠολΔ περί μη ικανοποίησης του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση, και στις περιπτώσεις λήψης των πρόσφορων ασφαλιστικών μέτρων προς προσωρινή ρύθμιση κατάστασης.
Στη θεωρία έχουν υποστηριχθεί από επιφανείς δικονομολόγους και οι δύο θεωρητικά δυνατές απόψεις, ενώ έντονος είναι ο σχετικός προβληματισμός και στη νομολογία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζει συχνά άκριτα τον παραπάνω κανόνα, με συνέπεια την απόρριψη αιτήσεων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης, χωρίς καν προσπάθεια αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων με βάση τη συνδυασμένη εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 692 § 1 και 732 ΚΠολΔ.
Σκοπός της μελέτης είναι, μέσα από την ανάλυση των αντίθετων απόψεων στη θεωρία, όπως αυτές αφομοιώθηκαν και στη νομολογία, να επιχειρήσει να καταδείξει εκ νέου με βάση τη γραμματική, αλλά και τη λογική (ιστορική και συστηματική και ιδίως τελολογική) μέθοδο ερμηνείας το αληθές νόημα της διάταξης του άρθρου 692 § 4 ΚΠολΔ και το πεδίο εφαρμογής αυτού, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 731 και 732 ΚΠολΔ.

Edition info

Title
Η αρχή της μη ικανοποίησης του δικαιώματος (άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ)
ή το «πικρόν ποτήριον» του δικαστού
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-944-5
Pages
VIII + 91
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η άποψη υπέρ της εφαρμογής του κανόνα του άρθρ. 692 § 4 ΚΠολΔ και στην προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

1. Η ερμηνευτική προσέγγιση του προβλήματος

2. Η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των «εξαιρέσεων» του κανόνα

α. Η παραβίαση του άρθρου 2 § 1 του Συντάγματος

β. Η καταδίκη σε παροχή ή παράλειψη, που προκύπτει από διαρκή ενοχή ή διαρκή έννομη σχέση

γ. Οι «προβληματικές» περιπτώσεις

3. Τα προβλήματα που προκαλεί η άποψη αυτή

α. Το πρόβλημα της κεκαλυμμένης αρνησιδικίας

β. Η (πιθανή) «ασυμβατότητα» της αυστηρής εφαρμογής του άρθρου 692 § 4 με την αρχή της δίκαιης δίκης (άρθρο 6 Ι ΕΣΔΑ)

γ. Το προβληματικό ισοζύγιο των εξαιρέσεων

δ. Το πρόβλημα των διαρκών ενοχών και εννόμων σχέσεων

ε. Ο κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων

ΙΙΙ. Η άποψη του Γ. Μητσόπουλου

IV. Η «αναδόμηση» της άποψης του Γ. Μητσόπουλου

1. Η γραμματική ερμηνεία

2. Εξακρίβωση του «ιστορικώς ηθελημένου»

3. Η συστηματική έρευνα

4. Η τελολογική ερμηνεία

V. Σύνοψη Συμπερασμάτων

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία