Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022


Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022

Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης». Επιπλέον, το περιεχόμενο του έργου επεκτείνεται και σε ορισμένες απολύτως συναφείς διατάξεις, από το τρίτο βιβλίο του ΚΠολΔ, περί των Ενδίκων Μέσων.

Το έργο παρουσιάζει μία σταθερή και εύληπτη δομή που επιτρέπει στον αναγνώστη να αναζητήσει άμεσα τη διάταξη που επιθυμεί και ειδικότερα το επιμέρους σημείο που τον απασχολεί. Χρήσιμη σε αυτή τη διαδικασία αποδεικνύεται και η διάταξη της ύλης σε παραγράφους με περιορισμένη έκταση και εξειδικευμένο περιεχόμενο, ώστε ο αναγνώστης, παρακολουθώντας τους εύστοχους τίτλους, να μπορεί να εντοπίσει άμεσα το προς μελέτη ζήτημα. Ειδικότερα, σε κάθε άρθρο παρουσιάζονται σε ξεχωριστές παραγράφους το προϊσχύσαν δίκαιο και οι απόψεις της Συντακτικής Επιτροπής (του ΣχΠολΔ) και στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους θέματα υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ. Σε πολλά άρθρα υπάρχει ξεχωριστή παράγραφος με συνοπτική, κρίσιμη νομολογία, αλλά και ξεχωριστή αναφορά σε επιπρόσθετη βιβλιογραφία και αρθρογραφία που επιτρέπει την εξαντλητική μελέτη των σημαντικότερων ζητημάτων.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, το παρόν αποτελεί έναν πλήρη οδηγό κατά την επισκόπηση των σχετικών διατάξεων του δικαίου της αναιρέσεως, το οποίο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς επιμέρους κλάδους του αστικού δικονομικού δικαίου.

Edition info

Title
Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης
© 2022
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-459-9
Pages
ΧΧVIII + 385
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Πρόλογος

Μέρος Πρώτο

Ένδικα μέσα και ανακοπές

Άρθρο 495 ΚΠολΔ

Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων μέσων

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914 «περί ασκήσεως των ενδίκων μέσων»

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την διάκριση μεταξύ «ενδίκων μέσων» και «ενδίκων βοηθημάτων»

(β) Ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των ενδίκων μέσων

(γ) Ως προς τον τρόπο ασκήσεως των ενδίκων μέσων

(δ) Επιπρόσθετες ως προς τον τρόπο ασκήσεως των ενδίκων μέσων απόψεις

(ε) Ειδικότερα ως προς το έννομο συμφέρον του ασκούντος το ένδικο μέσο

(στ) Η σχέση του εν λόγω άρθρου και του ν. 194/1914

(ζ) Συμπληρωματικαί διατάξεις

(η) Περιεχόμενο του ενδίκου μέσου

(θ) Περιπτώσεις εφαρμογής ειδικοτέρων διατάξεων (πέραν του ΚΠολΔ) σχετικών προς την άσκηση των ενδίκων μέσων

(ι) Δευτέρα άσκηση ενδίκου μέσου (συνεπώς και αναιρέσεως) απαγορεύεται

(ια) Διαδοχική άσκηση διαφόρων ενδίκων μέσων

(ιβ) Παραίτηση από τα ένδικα μέσα (συνεπώς και από την αναίρεση)

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη σχετική προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 496 ΚΠολΔ

Σύνταξη έκθεσης και καταχώρησης

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη σχετική προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 497 ΚΠολΔ

Φύλαξη του πρωτοτύπου

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 498 ΚΠολΔ

Προσδιορισμός δικάσιμου. Προθεσμία κλήτευσης

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη ως προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 499 ΚΠολΔ

Χρόνος ασκήσεως ενδίκων μέσων

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 500 ΚΠολΔ

Έναρξη των συνεπειών της ασκήσεως

του ενδίκου μέσου

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

1. Προ του ν. 194/1914

2. Μετά τον ν. 194/1914

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Μέρος Δεύτερο

Αναίρεση

Άρθρο 552 ΚΠολΔ

Ποιων δικαστηρίων οι αποφάσεις αναιρεσιβάλλονται

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Αποφάσεις προσβαλλόμενες με αναίρεση

(β) Εξ όλων των διαδικαστικών πράξεων μόνο η απόφαση αναιρεσιβάλλεται

(γ) Ποιες αποφάσεις, κατ’ εξαίρεσιν, δεν αναιρεσιβάλλονται

(δ) Μόνο δυνάμει ειδικής διατάξεως του νόμου δύναται να αποκλεισθεί η αναίρεση κατά μίας δικαστικής αποφάσεως

ΙΙ. Ως προς το κριτήριο με βάση το οποίο θα κριθεί, αν η απόφαση ενός Πολιτικού Δικαστηρίου προσβάλλεται (ή όχι) με ένδικα μέσα (συνεπώς και με αναίρεση)

(α) Τί ισχύει γενικώς ως προς το ζήτημα αυτό

(β) Αποφάσεις που δεν υπόκεινται εις αναίρεση δυνάμει ειδικής νομικής διατάξεως

III. Επί αποφάσεων ουσιαστικών δικαστηρίων, εκδιδομένων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

(α) Γενικώς ως προς τις αποφάσεις αυτές

(β) Ειδικότερα επί αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται μεν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πλην όμως (δυνάμει ειδικής διατάξεως) επιλύουν οριστικώς την ένδικη διαφορά

IV. Επί αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου «υπέρ τού νόμου»

V. Επί αποφάσεων ουσιαστικών δικαστηρίων για υποθέσεις δημοσίου δικαίου

VI. Επί αποφάσεων ουσιαστικών δικαστηρίων εκδιδομένων κατά τη διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας

VII. Επί αποφάσεων ουσιαστικών δικαστηρίων, λογιζομένων ως ανυπάρκτων

VIII. Επί συμφωνίας των διαδίκων για τον αποκλεισμό της αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί από ένα ουσιαστικό δικαστήριο

IX. Επί υποβολής αναιρετικής αιτήσεως και μετέπειτα ανακλήσεώς της

Δ. Συνοπτική νομολογία

Ε. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 553 ΚΠολΔ

Κατά ποιων αποφάσεων ασκείται αναίρεση

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται αναίρεση

(β) Ειδικότερα επί παραιτήσεως από του δικαιώματος ασκήσεως ενδίκων μέσων

(γ) Επί ειρηνοδικειακών αποφάσεων

(δ) Επί των διορθωτικών (λόγω γραφικών παραδρομών κ.λπ.) αποφάσεων και επί αιτήσεως αναψηλαφήσεως

(ε) Επί αποφάσεων εκδιδομένων κατά τις ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ

1. Αποφάσεις κατά των οποίων δεν επιτρέπεται αναίρεση

(α) Οι αποφάσεις των πενταμελών εφετείων επί διαφορών εκ της εκτελέσεως δημοσίων έργων

(β) Οι αποφάσεις περί παροχής του ευεργετήματος της πενίας

(γ) Η απόφαση του εφετείου (προ και μετά τον ν. 2915/2010) περί αναπομπής της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

(δ) Η απόφαση που αναιρεσιβάλλεται προ του χρόνου επελεύσεως της τελεσιδικία της

2. Ποια είναι η προσβαλλομένη (με αναίρεση) απόφαση επί εκδικάσεως της υποθέσεως πρωτοδίκως και κατ’ έφεσιν

(α) Πώς έχει το ζήτημα

(β) Ποια η θέση του Αρείου Πάγου επί του άνω ζητήματος

(γ) Ποια η θέση της θεωρίας επί απορρίψεως της εφέσεως

3. Απόφαση περιέχουσα οριστικές και μη οριστικές διατάξεις (χρόνος επελεύσεως τελεσιδικίας επ’ αυτών κ.λπ.)

4. Επιπρόσθετοι προβληματισμοί επί των μη οριστικών αποφάσεων (άλλως επί των αποφάσεων που περιέχουν οριστικές και μη οριστικές διατάξεις)

(α) Προκαταρτικές διευκρινίσεις

(β) Τα προκύπτοντα ζητήματα ως προς την άσκηση αναιρέσεως επί των εν λόγω αποφάσεων

(γ) Πότε (κατ’ εξαίρεση) επιτρέπεται να προσβληθεί με αναίρεση η οριστική (και μόνο) διάταξη επί των εν λόγω (οριστικών και μη οριστικών αποφάσεων

(δ) Ως προς το ζήτημα του παραδεκτού της προσβολής με αναίρεση, της οριστικής (και μόνο) διατάξεως, επί των ως άνω μη οριστικών αποφάσεων, όταν εσφαλμένα εκδόθηκαν με μία ειδική διαδικασία

(ε) Οι μη οριστικές διατάξεις επί των (εν λόγω) οριστικών και μη οριστικών αποφάσεων

(στ) Επιτρέπεται (κατ’ εξαίρεσιν) η προσβολή με αναίρεση μίας «μη οριστικής» διατάξεως, (επί των εν λόγω μη οριστικών) αποφάσεων, εάν δι’ αυτής επέρχεται παράνομος αποκλεισμός της δημοσιότητας της διαδικασίας

5. Δεν προσβάλλεται με αναίρεση η απόφαση του δευτεροβαθμίου, που εξαφανίζει την απόφαση του πρωτοβαθμίου για δικονομικούς λόγους και αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο

6. Ερήμην αποφάσεις

(α) Βασική προϋπόθεση η τελεσιδικία

(β) Επί αναιρέσεως κατά αποφάσεως του πρωτοβαθμίου ερήμην του (μετέπειτα) αναιρεσείοντος εκδοθείσης

(γ) Κατά ποιας αποφάσεως στρέφεται η αναίρεση επί άκυρης ερημοδικίας

7. Επί αποφάσεως εκδοθείσης κατ’ εσφαλμένη διαδικασία

8. Επιβοηθητική άσκηση αναιρέσεως

9. Επί αποφάσεως απορριπτούσης την έφεση για τυπικούς λόγους

10. Ειδικότερες περιπτώσεις ως προς το ζήτημα του προσδιορισμού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως

(α) Επί αποφάσεως απορριπτούσης την έφεση ως απαράδεκτη

(β) Επί αποφάσεως του πρωτοβαθμίου, κεφάλαια της οποίας προσβλήθηκαν με έφεση που κρίθηκε κατ’ ουσίαν

(γ) Αν η έφεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη

(δ) Απόφαση του δευτεροβαθμίου που δέχεται κατά τύπους την έφεση

(ε) Άσκηση δύο αυτοτελών εφέσεων κατά της αυτής αποφάσεως

(στ) Απόφαση πρωτοβαθμίου επί αγωγής με κύριο και επικουρικό αίτημα

(ζ) Τελεσίδικη απόφαση επί απλής ομοδικίας και επί αναγκαστικής ομοδικίας

(η) Επί αυτοτελούς προσθέτου παρεμβάσεως

(θ) Αντικειμενική σώρευση αγωγών – Αγωγή περί διανομής

(ι) Eκπρόθεσμη έφεση

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 554 ΚΠολΔ

Αναίρεση επί ανακοπής ερημοδικίας που απορρίφθηκε

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Αν η ανακοπή ερημοδικίας απορρίφθηκε, η αναίρεση στρέφεται κατά της αποφάσεως που απέρριψε την ανακοπή

(β) Αν η ανακοπή ερημοδικίας απορρίφθηκε «ορθώς» ή «εσφαλμένως»

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 555 ΚΠολΔ

Απαράδεκτο νέας αναίρεσης

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς το ανεπίτρεπτο της δεύτερης αναίρεσης

(β) Περιπτώσεις «δευτέρων» αναιρέσεων και συνεπώς «ανεπιτρέπτων» (κατά το άρθρο 555 ΚΠολΔ)

(γ) Ποιες αποφάσεις δεν θεωρούνται «δεύτερες» και συνεπώς προσβάλλονται παραδεκτώς με αναίρεση

(δ) Πότε πρόκειται για τον «ίδιο διάδικο», κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως του άρθρου 555 ΚΠολΔ

(ε) Πότε πρόκειται για την «ίδια απόφαση», κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως του άρθρου 555 ΚΠολΔ

(στ) Ποιες (ενδεικτικώς) θεωρούνται «δεύτερες» και συνεπώς δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με αναίρεση

(ζ) Άλλες σχετικές αποφάσεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 556 ΚΠολΔ

Ενεργητική νομιμοποίηση

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν αναίρεση

(β) Ως προς το έννομο συμφέρον του αναιρεσείοντος

(γ) Ειδικότερα ως προς τους «διαδίκους»

(δ) Ειδικότερα ως προς τους «ομοδίκους»

(ε) Ειδικότερα ως προς τους «κληρονόμους του διαδίκου»

(στ) Ειδικότερα ως προς τους «οιονεί καθολικούς διαδόχους» του διαδίκου

(ζ) Ειδικότερα ως προς τους «ειδικούς διαδόχους των διαδίκων»

(η) Ειδικότερα ως προς τους «ασκήσαντες αναψηλάφηση» κ.λπ

(θ) Ειδικότερα ως προς τους «εισαγγελείς»

(ι) Ειδικότερα ως προς τον «εκτλεστή διαθήκης»

(ια) Ειδικότερα προς τον «πτωχεύσαντα»

(ιβ) Ειδικότερα ως προς τους «αντιπροσώπους των διαδίκων»

(ιγ) Ειδικότερα ως προς τους «πληρεξουσίους»

(ιδ) Ειδικότερα επί «μη διαδίκου»

(ιε) Ειδικότερα ως προς τον «διάδικο που νίκησε»

(ιστ) Ως προς τις θετικές προϋποθέσεις για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως

(ιζ) Ως προς τις αρνητικές προϋποθέσεις για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως.

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 557 ΚΠολΔ

Αναίρεση από τον Εισαγγελέα

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ποια η ιστορία του θεσμού της εισαγγελικής αναιρέσεως στον τόπο μας

(β) Ποια τα επί μέρους δικαιώματά του Εισαγγελέως εκ της άνω διατάξεως

(γ) Περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως και υπό του διαδίκου και υπό του εισαγγελέως

(δ) Κατά ποιων αποφάσεων νομιμοποιείται ο εισαγγελέας να ασκήσει αναίρεση

(ε) Ποιους λόγους αναιρέσεως προτείνει ο εισαγγελεύς και εντός ποιας προθεσμίας

(στ) Ως προς τη δεύτερη αναίρεση

(ζ) Κλήτευση των διαδίκων

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 558 ΚΠολΔ

Παθητική νομιμοποίηση

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

1. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η αναίρεση

β) Επί κυρίας και πρόσθετης παρέμβασης

γ) Επί ομοδικίας

δ) Επί αναγκαστικής ομοδικίας

(ε) Επί ανυπάρκτου νομικού προσώπου

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 559 ΚΠολΔ

Έλλειψη νομίμου βάσεως

Ι. Οι γαλλικές περί του αναιρετικού αυτού λόγου απόψεις

ΙΙ. Προϊσχύσαν δίκαιο στον τόπο μας

1. Υπό το «παλαιό» άρθρο 807 (συνοπτικώς)

2. Υπό το «νέο» άρθρο 807 (συνοπτικώς)

3. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του Σχ.ΠολΔ) (όλως συνοπτικώς)

4. Νομοθετική καθιέρωση του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως νομίμου βάσεως στον τόπο μας έχει ήδη αναφερθεί (συνοπτικώς)

ΙΙΙ. Ειδικότερα ως προς τον λόγο της ελλείψεως νομίμου βάσεως

ΙV. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 560 ΚΠολΔ

Αναίρεση κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων

166

Άρθρο 561 ΚΠολΔ

Οριοθέτηση αναιρετικού ελέγχου

πραγματικών γεγονότων και διαδικαστικών εγγράφων

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Ι. Από την Επανάσταση μέχρι και του Όθωνος

ΙΙ. Από του Όθωνος έως το

ΙΙΙ. Από το 1911 μέχρι την εισαγωγή του ισχύοντος ΚΠολΔ

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την ερμηνεία του περιεχομένου εγγράφου

(β) Ως προς την προσβολή κανόνος δικαίου κατά την ερμηνεία δικαιοπραξιών και εν γένει εγγράφων

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 562 ΚΠολΔ

Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Γενικά

(β) Ως προς τον λόγο «αναίρεσης» (που καθίσταται) απαράδεκτος, αν το Δικαστήριο της παραπομπής συμμορφώθηκε με την αναιρετική απόφαση

(γ) Ως προς το απαράδεκτο του αναιρετικού λόγου, που στηρίζεται σε ισχυρισμό που δεν προτάθηκε στο Δικαστήριο της ουσίας

(δ) Ως προς το ότι λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται εκ σφάλματος του αναιρεσείοντος

(ε) Ως προς τους λόγους που αφορούν τη δημοσία τάξη (κατά το άρθρο 562 ΚΠολΔ)

(στ) Ως προς την αυτεπάγγελτη έρευνα λόγου αναιρέσεως

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 563 ΚΠολΔ

Ολομέλεια και τμήματα

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου

(β) Ως προς τις προτάσεις περί παραιτήσεως από της αναιρέσεως

(γ) Ως προς την εισαγωγή της υποθέσεως στην Ολομέλεια του ΑΠ

(δ) Ως προς τη δέσμευση (ή μη) της Ολομέλειας εκ του αναιρετικού λόγου

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 564 ΚΠολΔ

Προθεσμία

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την προϋπόθεση του παραδεκτού της αναίρεσης

(β) Ως προς την περίπτωση της παραιτήσεως από την αναίρεση

(γ) Ως προς την έναρξη της προθεσμίας προς αναίρεση, όταν δεν επεδόθη η εφετειακή απόφαση

(δ) Ως προς τον λόγο απορρίψεως της εκπρόθεσμης αναίρεσης

(ε) Ως προς την παρέκταση, διακοπή και σύντμηση της προθεσμίας

(στ) Ως προς παραίτηση από το ένδικο μέσο ελλείψει ειδικής δικαστικής πληρεξουσιότητας

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 565 ΚΠολΔ

Αναστολή

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς τον κίνδυνο βλάβης

(β) Χρειάζεται να πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αναίρεσης;

(γ) Νομική φύση της δικαστικής αναστολής

(δ) Αποφάσεις δεκτικές αναστολής

(ε) Αναστολή υπό όρον

(στ) Αναστολή ισχύος της αποφάσεως

(ζ) Πότε κατ΄εξαίρεσιν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η αναίρεσις

(η) Μη παράσταση του καθ’ ου, ως μη κλητευθέντος

(θ) Επί τελεσιδίκου απορρίψεως της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

(ι) Επί τελεσιδίκου απορρίψεως καταψηφιστικής αγωγής

(ια) Επί ανακλήσεως της αναστολής και προκύψεως μεταγενεστέρων πραγματικών περιστατικών

(ιβ) Διαδικασία

(ιγ) Σημείωμα

(ιδ) Ως προς τον πίνακα κατατάξεως

(ιε) Ως προς τα αποτελέσματα της αναστολής

(ιστ) Πότε αποκλείεται η χορήγηση αναστολής

(ιζ) Αναστολή της ισχύος επί αναγνωριστικών αγωγών

(ιη) Περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο του άρθρου 565 ΚΠολΔ

(ιθ) Σύνηθες αιτιολογικό απορρίψεως της περί αναστολής αιτήσεως

(κ) Η διακριτική ευχέρεια ή το υπηρεσιακό καθήκον είναι το κριτήριο των αποφάσεων του Συμβουλίου αναστολών;

(κα) Ειδικότερα ως προς τις διαπλαστικες αποφάσεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 566 ΚΠολΔ

Στοιχεία αναιρετηρίου

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Η εσφαλμένη αναγραφή των ως άνω στοιχείων

(β) Ως προς τους λόγους αναιρέσεως

(γ) Αίτηση ως προς την ουσία της υπόθεσης

(δ) Προϋπόθεση του παραδεκτού της αναιρέσεως, εάν στρέφεται κατά δύο ή περισσοτέρων αποφάσεων πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου

(ε) Προϋπόθεση του παραδεκτού ασκήσεως αναιρέσεως εναντίον προδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβαθμίου

(στ) Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως

(ζ) Οι αόριστοι λόγοι αναιρέσεως θεωρούνται ανύπαρκτοι

(η) Περίπτωση συμπροσβολής της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου και της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δκαστηρίου

(θ) Επί ενστάσεως καταλυτικής της αγωγής

(ι) Όταν η προσβαλλομένη απόφαση στηρίζεται σε δύο αιτιολογίες

(κ) Ως προς την υπογραφή του αναιρετηρίου

(λ) Ως προς τον τρόπο προτάσεως των λόγων αναιρέσεως

(μ) Ειδικότερη σημασία του λόγου αναιρέσεως, ως προς το ένδικο αυτό μέσο

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

IV. Στοιχεια αναιρετηρίου κατά το Γαλλικό δίκαιο

Άρθρο 567 ΚΠολΔ

Αναίρεση από τους Εισαγγελείς

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Αναιρετική αίτηση του εισαγγελέα ως διαδίκου

(β) Ως προς την αναιρετική αίτηση υπέρ του νόμου

(γ) Αναίρεση για κάθε λόγο

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 568 ΚΠολΔ

Προσδιορισμός δικασίμου

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο.

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς τις συνέπειες της μη προσκομιδής των ως άνω εγγράφων υπό του επισπεύδοντος αναιρεσείοντος

(β) Ως προς τη νομιμότητα της κλητεύσεως

(γ) Επί εκτιμήσεως μη προσκομισθέντων εγγράφων από το Εφετείο

(δ) Οι συνέπειες της παραμελήσεως της προθεσμίας για την επίδοση της κλήσεως προς συζήτηση

(ε) Κλήτευση επί προσθέτου παρεμβάσεως υπέρ του αναιρεσείοντος

(στ) Μη κλήτευση κλήτευση ενός από τους διαδίκους

(ζ) Επί θανάτου του αναιρεσείοντος, προ της κλήσεως προς συζήτηση των αντιδίκων του επισπεύδοντος διαδίκου. Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου

(η) Δικόγραφα που προσκομίζονται στον Άρειο Πάγο για τον προσδιορισμό δικασίμου

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 569 ΚΠολΔ

Πρόσθετοι λόγοι

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς τα προσβαλλόμενα κεφάλαια με τους προσθέτους λόγους

(β) Παραδεκτός πρόσθετος λόγος «εξ επεικείας»

(γ) Ως προς την παραδεκτή άσκηση των προσθέτων λόγων

(δ) Ως προς την επίδοση των προσθέτων λόγων

(ε) Ως προς τα αντίγραφα των προσθέτων λόγων

(στ) Άσκηση των προσθέτων λόγων μετά τον θάνατο του αναιρεσείοντος

(ζ) Ο θάνατος του αναιρεσιβλήτου δεν συνιστά ανωτέρα βία για την κατάθεση των προσθέτων λόγων. Όχι όμως και η επίδοσή τους

(η) Επιτρεπτή άσκηση εκπροθέσμως των λόγων αναιρέσεως

(θ) Δεν απαιτείται κλήση για τους προσθέτους λόγους

(ι) Δυνατότητα υποβολής παραδεκτών προσθέτων λόγων στην αναίρεση, παρ’ ό,τι ήταν απαράδεκτη η κυρία αίτηση

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Αρθρο 570 ΚΠολΔ

Προτάσεις

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου

(β) Ως προς τας κατ’ ιδίαν διατάξεις

(γ) Ως προς τις προτάσεις διά την κατ’ ουσίαν εκδίκασιν της υποθέσεως

(δ) Ως προς την προθεσμία καταθέσεως των προτάσεων

(ε) Ως προς τις ειδικές διαδικασίες

(στ) Ως προς τις ενστάσεις στο τμήμα της παραπομπής

(ζ) Ως προς τις απαρέδεκτες ενστάσεις λόγω εκπροθέσμου κ.λπ

(η) Πότε επιτρέπονται οι νέοι ισχυρισμοί ενώπιον του δικάζοντος την αναίρεση τμήματος

(θ) Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του τμήματος της παραπομπής

(ι) Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 571 ΚΠολΔ

Ενέργειες εισηγητή

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Γενικά

(β) Κίνδυνος επιμηκύνσεως της διάρκειας της αναιρετικής δίκης

(γ) Βασικές σχετικές διαφορές από την προϊσχύσασα ΠολΔικ

(δ) Η χρησιμότητα της εκθέσεως του εισηγητή, παρά της προταθείσες αντιρρήσεις

(ε) Περιεχόμενο της εισηγητικής εκθέσεως

(στ) Η γνώμη του Μπέη ως προς την έκθεση του εισηγητή

(ζ) Λόγοι προτεινόμενοι από τον εισηγητή

(η) Απουσία Εισηγητή από τη σύνθεση του Αναιρετικού Τμήματος

(θ)Τμήμα παραπομπής ή Ολομέλεια

(ι)Σύμπραξη εισηγητή αρεοπαγίτη

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 572 ΚΠολΔ

Όταν η συζήτηση επισπεύδεται

από τους Εισαγγελείς κλητεύονται οι διάδικοι

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Γενικά

(β) Πότε δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων

(γ) Επί αναιρέσεως υπέρ του νόμου

ΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 573 ΚΠολΔ

Διαδικασία

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Γενικά

(β) Άλλές διατάξεις που (επίσης) εφαρμόζονται

(γ) Αντίθετες αναιρέσεις

(δ) Παρεμπίπτοντα ζητήματα

(ε) Εφαρμοστέος νόμος από τον Άρειο Πάγο

(στ) Η πρόσθετη παρέμβαση στον Άρειο Πάγο

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 574 ΚΠολΔ

Η συζήτηση στο ακροατήριο

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Εάν κωλύεται ο συντάξας την έκθεσιν εισηγητής

(β) Αγόρευση εισαγγελέως

(γ) Αγόρευση εισαγγελέα και δευτερολογία των διαδίκων

(δ) Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης

(ε) Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης, ολική η μερική

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 575 ΚΠολΔ

Αναβολή της συζήτησης

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την αίτηση αναβολής

(β) Χρόνος υποβολής της αίτησης αναβολής

(γ) Αυτεπάγγελτη αναβολή

(δ) Κλήτευση ή μη διαδίκων στη μετ’ αναβολή συζήτηση

(ε) Αναβολή της συζητήσεως

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 576 ΚΠολΔ

Μη ανακοπή ερημοδικίας

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την ερημοδικία του επισπεύδοντος

(β) Εμφάνιση μη κλητευθέντος διαδίκου

(γ) Αυτεπάγγελτη έρευνα της κλήτευσης

(δ) Περιπτώσεις απαραδέκτου

(ε) Περισσότερι διάδικοι και μη κλήτευση ενός

(στ) Επί αναγκαστικής ομοδικίας

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

Άρθρο 577 ΚΠολΔ

Εξέταση του παραδεκτού

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς το παραδεκτό της αναίρεσης

(β) Προκομιζόμενα έγγραφα για το παραδεκτό της συζητήσεως

(γ) Αυτεπάγγελτη έρευνα

(δ) Προσφορά της επίδικης απαίτησης, μετά την αναίρεση

(ε) Πότε εξετάζεται το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της αναίρεσης

(στ) Αναίρεση της αποφάσεως κατά μία και μόνο διάταξη

(ζ) Ακύρωση προγενεστέρης (της αναιρέσεως) διαδικασίας

(η) Επί αναιρέσεως αποφάσεως διά δικονομικόν λόγο και παραπομπής της υποθέσεως εις έτερον τμήμα του ΑΠ

(θ) Επί αποφάσεως μη στηριχθείσης στην πραγματογνωμοσύνη

(ι) Αναιρετική απόφαση ως προς μερικά εκ των περισσοτέρων κεφαλαίων

(ια) Μέτρο κρίσεως της βασικότητας της αναιρετικής αίτησης

(ιβ) Ποιους λόγους εξετάζει το αναιρετικό τμήμα

(ιγ) Απόρριψη της αναιρέσεως μετ’ απόρριψη των λόγων αναιρέσεως

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 578 ΚΠολΔ

Εσφαλμένες αιτιολογίες

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Γενικά

(β) Ποια μορφή αιτιολογικού συνδέεται με το άρθρο αυτό

(γ) Έκταση δεδικασμένου

(δ) Συνοπτική ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως

(ε) Κεντρική σκέψη της εν λόγω διατάξεως

(στ) Αντικατάσταση αιτιολογιών εσφαλμένου συλλογισμού

(ζ) Έκταση εφαρμογής

(η) Επιπρόσθετες διευκρινίσεις

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 579 ΚΠολΔ

Τα μετά την αναίρεση = επαναφορά πραγμάτων

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς τις συνέπειες της αναίρεσης

(β) Ως προς τη μερική αναίρεση

(γ) Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγουμένη κατάσταση

(δ) Πότε η ακυρότητα χρήζει ανακοπής

(ε) Τι συμβαίνει επί ορκοδοσίας

(στ) Κατάργηση της συζήτησης. Ακύρωση προτάσεων

(ζ) Αναβίωση αποφάσεως αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας

(η) Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

(θ) Απαράδεκτο της αιτήσεως

(ι) Εάν η αίτηση επαναφοράς κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμου υποβολής των προτάσεων κ.λπ.

(ια) Αίτηση επαναφοράς και αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού

(ιβ) Βαρυσήμαντες οι έννομες συνέπειες εν παραδοχή της αναιρέσεως

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 580 ΚΠολΔ

Διακεκριμένες περιπτώσεις αναίρεσης

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Ως προς την αναίρεση για υπέρβαση δικαιοδοσίας

(β) Ως προς την παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο

(γ) Παραπομπή επί παραβάσεως της υλικής αρμοδιότητας

(δ) Εάν το Εφετείο εσφαλμένως κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ’ ύλην

(ε) Πότε ο Άρειος Πάγος κρατεί και δικάζει την υπόθεση

(στ) Παραπομπή της υποθέσεως στην Ολομέλεια

(ζ) Αναπομπή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

(η) Οι αποφάσεις της ολομελείας επι ζητημάτων γενικοτέρου ενδιαφέροντος

(θ) Επί υλικής αναρμοδιότητας

(ι) Διαφωνία τμήματος παραπομπής σε νομικό ζήτημα

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 581 ΚΠολΔ

Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Σχετικές απόψεις στη Συντακτική Επιτροπή (του ΣχΠολΔ)

Γ. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Ι. Σχετικές θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις

(α) Εισαγωγή και συζήτηση της υποθέσεως

(β) Έκταση ελέγχου του τμήματος τη παραπομής

(γ) Επί εξαφανίσεως από το εφετείο της πρωτόδικης απόφασης και στη συνέχεια της αγωγής ως αόριστης

(δ) Επί ειδικών διαδικασιών

(ε) Η συζήτηση της ουσίας γενικά

(στ) Η διαδικασία στο τμήμα της παραπομπής

(ζ) Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως στο τμήμα της παραπομπής

(η) Λόγοι αναιρέσεως υποχρεωτικώς εξεταστέοι, τους οποίους παρέλειψε να εξετάσει το Αναιρετικό Τμήμα

(θ) Λόγοι αναιρέσεως που δεν εξετάζονται ως αλυσιτελείς

(ι) Ως προς την έννοια «όρια» της αναιρετικής αποφάσεως

(ια) Ως προς την «αναζήτηση» των «ορίων» της αναιρετικής αποφάσεως

(ιβ) Αναίρεση ως προς ένα κεφάλαιο (μερική αναίρεση)

(ιγ) Και άλλα κρίσιμα ερμηνευτικά προβλήματα

ΙΙ. Συνοπτική νομολογία

ΙΙΙ. Επιπρόσθετη προς το εξεταζόμενο άρθρο βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Άρθρο 582 ΚΠολΔ

Σημείωση της αναιρετικής

Α. Προϊσχύσαν δίκαιο

Β. Υπό το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα