Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995


Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995 Ο σκοπός του συγγραφέα στο παρόν σύγγραμμα είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και στο μελετητή των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων τις σημαντικότερες εξελίξεις στη θεωρία του διεθνούς χρήματος και στα μακροοικονομικά της ανοικτής οικονομίας.

Το σύγγραμμα «Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Διεθνή Μακροοικονομικά» αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιγράφει τις χρηματοοικονομικές αγορές συναλλάγματος (όψεως, προθεσμίας, διατραπεζικής ανταλλαγής, μελλοντικών συμβολαίων και χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων) και χρήματος (εγχώρια και διεθνή).

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των ισοτιμιών όψεως (ονομαστικής και πραγματικής) και προθεσμίας, και την παρεμβατική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος.

Στο τρίτο μέρος εξετάζεται ο προσδιορισμός του επιτοκίου, του εισοδήματος, της ισοτιμίας και των τιμών, και η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής υπό καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών και διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας κεφαλαίων.

Τέλος, στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα από το Bretton Woods μέχρι σήμερα.

Το παρόν σύγγραμμα προορίζεται για χρήση σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών και είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που έχουν διδαχθεί εισαγωγικά μαθήματα μακροοικονομικής θεωρίας και οικονομετρίας. Το σύγγραμμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και από μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Επιστημών σαν εγχειρίδιο αναφοράς.

Edition info

Title
Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά
Χρηματοοικονομικές αγορές, θεωρία συναλλαγματικών ισοτιμιών, μακροοικονομική πολιτική ανοικτής οικονομίας, διεθνές νομισματικό σύστημα
© 1995
Author
ISBN
978-960-301-182-7
Pages
214
Price
€ 11.50
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Μέρος 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κεφάλαιο 1. AΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΟΨΕΩΣ

Τριγωνικό αρμπιτράζ

Ακάλυπτο αρμπιτράζ επιτοκίων

Κερδοσκοπία όψεως

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου

Προθεσμιακή υπερτίμηση/υποτίμηση

Καλυμμένο αρμπιτράζ επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες της προθεσμιακής διαφοράς

Κερδοσκοπία προθεσμίας

Η Θεωρία της αποτελεσματικότητας

Οικονομετρική ανάλυση

ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Αντιστάθμιση ανοικτής προθεσμιακής θέσης

Χρηματοδότηση βραχείας θέσης

Κερδοσκοπία επιτοκίων

ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αγορά δικαιώματος call

Αγορά δικαιώματος put

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

H ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ζήτηση χρήματος για συναλλαγές

Ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία

Συνολική ζήτηση χρήματος

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή χρήματος

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Νομισματική πολιτική

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 3. ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

'Ενα νόμισμα και μια ευρωαγορά

'Ενα νόμισμα και τέσσερις ευρωαγορές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέρος 2. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩN ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

Κεφάλαιο 4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΟΨΕΩΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Οικονομετρική ανάλυση

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ<R> ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος

Εσωτερικό αρμπιτράζ

Εξωτερικό αρμπιτράζ

Νομισματική πολιτική

Οικονομετρική ανάλυση

ΤΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Το υπόδειγμα των Bilson-Frenkel-Mussa

Aγορά χρήματος

Προβλέψεις του μονεταριστικού υποδείγματος

Το υπόδειγμα των ορθολογικών προσδοκιών

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ DORNBUSCH

Aγορά προιόντος

Αγορά χρήματος και συναλλάγματος

Προσδιορισμός ισοτιμίας και τιμών

Nομισματική πολιτική

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ FRANKEL

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αγορά χρήματος

Αγορά εγχωρίων χρεωγράφων

Αγορά ξένων χρεωγράφων

Προσδιορισμός ισοτιμίας και επιτοκίου

Νομισματική πολιτική

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ NEWS

Oικονομετρική αναλυση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 5. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝΑΓΑΘΩΝ

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ HOOPER-MORTON

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ BRANSON

Αγορά προιόντος

Αγορά συναλλάγματος

Προσδιορισμός πραγματικής ισοτιμίας και πραγματικού επιτοκίου

Δημοσιονομική πολιτική

Ασφάλιστρο κινδύνου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ<R>

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΑΡΜΠΙΤΡΑΖ.<R>ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TSIANG

Η συνάρτηση υπερβάλλουσας ζήτησης των επενδυτών

Η συνάρτηση υπερβάλλουσας ζήτησης των κερδοσκόπων

Ισορροπία στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος

Η κριτική του Phaup

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 7. ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ο μηχανισμός ισορροπίας του χαρτοφυλακίου

Ο μηχανισμός του σήματος

Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέρος 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαιο 8. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ

Συνάρτηση εξαγωγών

Συνάρτηση εισαγωγών

Εμπορικό ισοζύγιο

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 9. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ MUNDELL-FLEMING

Αγορά προιόντος

Αγορά χρήματος

Aγορά συναλλάγματος

Προσδιορισμός επιτοκίου και εισοδήματος

ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Νομισματική πολιτική

Δημοσιονομική πολιτική

Συναλλαγματική πολιτική

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Νομισματική πολιτική

Δημοσιονομική πολιτική

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ FRENKEL-RAZIN

Δημοσιονομική πολιτική

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ BRANSON-BUITER

Δημοσιονομική πολιτική

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαιο 10. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Νομισματική πολιτική

Εγχώριος και διεθνής πληθωρισμός

Συναλλαγματική πολιτική

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Νομισματική πολιτική

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέρος 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κεφάλαιο 11. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΟΛΑΡΙΟΥ-ΧΡΥΣΟΥ (1944-1973)

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ PLAZA ΚΑΙ LOUVRE

ΑΠΟ ΤΟ "ΦΙΔΙ" ΣΤΟ ΕΝΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011
Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική...
Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Η δημοσία επιχείρησις, 2η έκδ., 2010
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #4
Κατά την 10ετία 1950 έως 1960 η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους ήταν ο κύριος μοχλός για την ανασυγκρότηση και στη συνέχεια ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μετά την...
Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007
Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των...