Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007


Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007

Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (ΕτΚ Α΄, φ. 146 της 25ης Ιουνίου 2002). Με τη θέσπισή του το δίκαιο, εν γένει, των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών στη χώρα µας απέκτησε, καθώς λέγεται, κανόνες «τρίτης γενιάς». Οι διατάξεις του, κατά το µέρους τους που αφορούν τον εκλογικό αγώνα, και οι κανονιστικές πράξεις που τις εξειδικεύουν περιέχονται στον παρόντα τόµο.

Για να είναι περισσότερο χρηστικός, η ύλη του διαρθρώνεται σε έξι ενότητες. Πρόκειται για την κρατική εκλογική χρηµατοδότηση, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη δηµόσια προβολή, τη δηµοσιότητα της εκλογικής διαχείρισης, τον έλεγχό τους και τις κυρώσεις. Οι ενότητες συµπίπτουν, κατά βάση, µε τις θεµατικές του ν. 3023/2002. Σε καθεµία παρατίθενται οι ισχύουσες, κατ’ άρθρο, διατάξεις του και, στη συνέχεια, οι αντίστοιχες των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται ενόψει της επικείµενης προσφυγής στη λαϊκή ετυµηγορία. Από το σύνολο όσων διέπουν την εκλογική αναµέτρηση της 16ης Σεπτεµβρίου 2007 δεν περιλαµβάνεται στον τόµο η απόφαση για τη ρύθµιση της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων που δεν εκπροσωπούνταν στη διαλυθείσα Βουλή. Ως γνωστόν, η έκδοσή της ακολουθεί την ανακήρυξη από το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου των υποψηφίων συνδυασµών και λαµβάνει χώρα την 14η ηµέρα µετά την προκήρυξη των εκλογών.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα
Η ισχύουσα νομοθεσία
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-224-8
Pages
108
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό σηµείωµα
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ι. Νόµος(άρθρα1-3)
ΙΙ. Αποφάσεις
1. Καθορισµός ποσοστού εκλογικής χρηµατοδότησης
των πολιτικών κοµµάτων
2. Κατανοµή εκλογικής χρηµατοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ι. Νόµος (άρθρα5-8, 13-14, 30)
ΙΙ. Αποφάσεις
1. Καθορισµός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών
και υποψηφίων
2. Αναπροσαρµογή και προσδιορισµός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Ι. Νόµος (άρθρα9-12, 30)
ΙΙ. Αποφάσεις
1. Καθορισµός αναγκαίων λεπτοµερειών, σχετικάµε τις εµφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικάµέσα των υποψηφίων βουλευτών και των οριζόµενων εκπρόσωπων των κοµµάτων ή των συνασπισµών, στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου 2007
2. Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή, από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθεµορφής, στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου 2007
3. Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών
Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Ι. Νόµος(άρθρα15-20)
Αποφάσεις
1.Τρόπος σύνταξης του ισολογισµού εσόδων και δαπανών, καθώς και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων που λαµβάνουν κρατική, τακτική και εκλογική χρηµατοδότηση
2. Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων δαπανών των υποψηφίων βουλευτών
3. Η Διαδικασία επιστροφής των κουπονιών συνεισφοράς των κοµµάτων, τρόπος και όργανα βεβαίωσης καταστροφής τους
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
Ι. Νόµος(άρθρο21)
ΙΙ. Αποφάσεις
1. Αντικείµενο, διαδικασία ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου21 του ν. 3023/2002
2. Καθορισµός αριθµού ορκωτών ελεγκτών λογιστών προϋποθέσεις και διαδικασία ορισµού τους
3. Οργάνωση και λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων και των βουλευτών
4. Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων
ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ι. Νόµος(άρθρα23-27)
ΙΙ. Απόφαση
Τρόπος είσπραξης του προστίµου που επιβάλλεται στα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων και υποψηφίους βουλευτές

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Εμβάθυνση στο δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας και την ερμηνεία του Συντάγματος με ανάλυση ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Μία κριτική ανάλυση της αναβίωσης φεουδαρχικών προτύπων ή μοτίβων στον σύγχρονο ευρωπαϊκό συνταγματισμό
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Εκτενής παρουσίαση μίας μεθόδου ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Μια αυτοτελής ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος μέσα από τη μελέτη των βάσεων και των αρχών του πολιτεύματος