Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011


Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011 Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική πορεία των θεσμικών ανακατατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει ολόκληρο το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, που είχε διαμορφωθεί στα ευρωπαϊκά κράτη, εμφανίσθηκε έντονα το πρόβλημα της δημοσιονομικής κρίσης που οδήγησε τη χώρα μας στην αναγκαστική προσφυγή στο μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της Ελλάδας με την υλοποίηση σοβαρότατων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως τις ιδιωτικοποιήσεις, τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και επιτάχυνση του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, με σκοπό να πείσουμε τους εταίρους μας ότι μέσω των διαρθρωτικών αλλαγών θα λειτουργήσουμε στο κατάλληλο κλίμα για τις ανάγκες μας.

Edition info

Title
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
© 2011
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-723-6
Pages
ΧΙΙΙ + 637
Price
€ 52.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Το διοικητικό οικονομικό δίκαιο

1.1. Η αναγκαιότητα και η σημασία του διοικητικού οικονομι-κού δικαίου

1.2. Αρχές και θεωρίες του διοικητικού οικονομικού δικαίου

1.3. Δίκαιο και οικονομία

1.4. Διοικητικό οικονομικό δίκαιο και οικονομία

1.5. Διοικητικό οικονομικό δίκαιο και περιβάλλον

1.6. Το επίπεδο κωδικοποίησης, η συστηματικότητα και η ερμηνεία του διοικητικού οικονομικού δικαίου

2. Διεθνές και αλλοδαπό διοικητικό οικονομικό δίκαιο

3. Το ευρωπαϊκό διοικητικό οικονομικό δίκαιο

4. Η νομοθετική πολιτική

5. Η εξέλιξη του διοικητικού οικονομικού δικαίου

5.1. Τα οικονομικά συστήματα

5.2. Οι διαστάσεις της κοινοτικής προστασίας του περιβάλλοντος.

6. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης (διεθνοποίηση ή κοσμοπολιτισμός)

6.1. Η ιδεολογική κατασκευή της παγκοσμιοποίησης

6.2. Τα κινήματα κατά της «ανάλγητης παγκοσμιοποίησης» και του «δημοκρατικού ελλείμματος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. Από το φιλελεύθερο κράτος στο κράτος πρόνοιας

8. Η υπερκέραση του εθνικού κράτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

9. Σύνταγμα και κρατικός παρεμβατισμός

9.1. Οι συνταγματικές διατάξεις

9.2. Οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές

9.2.1. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην Ομοσπονδια

κή Δημοκρατία της Γερμανίας

9.2.2. Η κοινωνική αρχή στο κοινοτικό δίκαιο

9.2.3. Η αρχή του κοινωνικού κράτους και η κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων στο ελληνικό σύνταγμα

9.2.3.1. Οι κατασκευές θεμελίωσης της θεωρίας του κοινωνικού κεκτημένου

9.2.3.2. Η πραγματιστική προσέγγιση

9.2.3.3. Η προσφυγή στην αρχή της επιλεκτικότητας

9.2.4. Η αρχή του κράτους δικαίου και η δημοκρατική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

10. Οι κρατικοί φορείς οικονομικής παρέμβασης

10.1. Η θέση της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο συνταγματικό οικοδόμημα

10.2. Η κεντρική οικονομική διοίκηση

10.2.1. Τα συλλογικά όργανα άσκησης οικονομικής πολιτικής

10.2.1.1. Το υπουργικό συμβούλιο

10.2.1.2. Οι κυβερνητικές επιτροπές

10.2.1.3. Ο Πρωθυπουργός

10.2.1.4. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

10.2.1.4.1. Αρμοδιότητες του Υπουρ-γείου Οικονομίας

10.2.1.4.2. Αρμοδιότητες του Υπουρ-γείου Οικονομικών

10.3. Η Τράπεζα της Ελλάδας

10.4. Οι ανεξάρτητες αρχές

10.5. Η περιφερειακή οικονομική διοίκηση

10.6. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

10.6.1. Η οικονομική δραστηριότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

10.6.1.1. Η επιχειρηματική δράση των ΟΤΑ

10.6.1.2. Η συνταγματική θεμελίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

10.6.1.3. Οι προγραμματικές συμβάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

11. Οι πράξεις οικονομικής παρέμβασης

11.1. Το σύνταγμα

11.2. Οι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

11.3. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις

11.4. Οι νόμοι με αυξημένη τυπική ισχύ

11.5. Οι φορολογικές ρυθμίσεις

11.6. Οι κανονιστικές πράξεις

11.7. Τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

11.8. Οι κατευθυντήριες διατάξεις-εγκύκλιοι

11.9. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11.10. Οι διοικητικές πράξεις

11.11. Οι υποσχέσεις

11.12. Οι άτυπες διοικητικές δράσεις

11.13. Η διοικητική σύμβαση ως μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής

11.13.1. Η διοικητική σύμβαση κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

11.13.2. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής

11.13.3. Η διαδικασία σύναψης της διοικητικής σύμβασης- η δημοπρασία

11.13.4. Οι διαδικασίες ανάθεσης

11.13.5. Η αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας- προσβολή της κατακυρωτικής απόφασης

11.13.6. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων

11.13.7. Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

11.13.8. Ο έλεγχος του ασυμβιβάστου από το ΕΡΣ και η έκδοση του πιστοποιητικού διαφάνειας

11.13.9. Η νομοθετική κύρωση της σύμβασης

11.13.10. Η εκτέλεση και η λύση της διοικητικής σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

12. Η προστασία της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας.

12.1. Η οικονομική ελευθερία

12.1.1. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1

12.1.2. Οι φορείς του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας

12.2. Οι περιορισμοί της οικονομικής ελευθερίας

12.2.1. Η επιφύλαξη του νόμου

12.2.2. Η αρχή της ισότητας

12.2.3. Το γενικό συμφέρον

12.2.4. Ο πυρήνας της οικονομικής ελευθερίας

12.2.5. Η αρχή της συστηματικότητας

12.3. Η νομιμότητα της οικονομικής διοίκησης

12.3.1. Η αρχή της νομιμότητας της διοίκησης

12.3.2. Η οργανωτική επιφύλαξη του νόμου

12.3.3. Η μετρησιμότητα και η προβλεψιμότητα της οικονομικής δράσης

12.3.4. Η αρχή της αναλογικότητας

12.3.5. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ι-διώτη

13. Οι εκδηλώσεις της οικονομικής ελευθερίας

13.1. Η ελευθερία της διαφήμισης

13.2. Η ελευθερία τόυ συμβάλλεσθαι και του δικαιοπρακτείν

13.3. Η ελευθερία του επαγγέλματος και της εργασίας

13.3.1. Η επαγγελματική ελευθερία

13.3.2. Η ελευθερία της εργασίας

13.3.3. Το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης

13.4. Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας

13.5. Η ελευθερία των κερδοσκοπικών ενώσεων

13.6. Η ελευθερία του ανταγωνισμού

13.7. Η ιδιωτική τηλεοπτική δραστηριότητα

14. Το δικαίωμα της συνένωσης

15. Η συνδικαλιστική ελευθερία

16. Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση

16.1. Η ιστορική εξέλιξη

16.2. Η έκταση και το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας

16.3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση

16.3.1. Η δημόσια ωφέλεια

16.3.2. Η καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Η εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας

16.3.3. Η διαδικασία

16.3.4. H διαδικασία

17. Ειδικές μορφές στέρησης και περιορισμού της ιδιοκτησίας

17.1. Προσκύρωση προς τακτοποίηση ή ορθογωνισμό μη άρτιων οικοπέδων

17.2. Απαλλοτρίωση ιδιαιτέρων αντικειμένων ιδιοκτησίας

17.3. Αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων.

17.4. Η διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων

17.5. Επίταξη πραγμάτων

17.6. Η υποχρεωτική παραχώρηση αστικών εκτάσεων-αστικός αναδασμός

17.7. Ο αγροτικός αναδασμός

17.8. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς-παραδοσιακοί οικισμοί και τα διατηρητέα κτίρια

17.9. Ο θεσμός τη εθνικοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

18. Το οικονομικό συνταγματικό καθεστώς

18.1. Το οικονομικό καθεστώς του θεμελιώδους νόμου της Βόννης.

18.1.1. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις

18.1.2. Η οικονομικο-πολιτική ουδετερότητα του θεμελιώδους νόμου

19. Το οικονομικό σύνταγμα της διεθνούς οικονομίας

20. Το οικονομικό καθεστώς σύμφωνα με το σύνταγμα του 1975/ 1986/2001

20.1. Η οικονομικο-πολιτική διαπλαστική εξουσία του νομοθέτη

20.2. Η πλουραλιστική διάθρωση του ελληνικού οικονομικού καθεστώτος

21. Η κοινοτική έννομη τάξη. Θεμελιώδεις και γενικές αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου

21.1. Η αρχή της ειδικότητας των αρμοδιοτήτων και των στόχων.

21.2. Η αρχή της επικουρικότητας

21.3. Η αρχή της αναλογικότητας

21.4. Η αρχή της αναγκαιότητας

21.5. Η αρχή της διαφάνειας

21.6. Η αρχή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

22. Το οικονομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

23. Οι θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες

23.1. Ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων

23.1.1. Οι περιορισμοί της ελευθερίας της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με βάση τα κρατικά μονοπώλια.

23.2. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών

23.3. Ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων

23.4. Ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών

23.5. Η ελευθερία του ανταγωνισμού

23.5.1. Η απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

23.5.2. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων

23.5.3. Οι κρατικές ενισχύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

24. Η οικονομική πολιτική της Κοινότητας

25. Η οικονομική και νομισματική ένωση

25.1. Η σταδιακή εγκαθίδρυση της νομισματικής ένωσης

25.2. Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

26. Οι δημόσιες επιχειρήσεις-απελευθέρωση αγορών-αποκρατικοποίηση

26.1. Η ανάπτυξη της δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

26.2. Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων

26.3. Η προσφυγή στην αποκρατικοποίηση

26.4. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

26.5. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο

26.6. Το μνημόνιο και τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

26.6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

26.6.2. Θέσπιση του μνημονίου

26.6.3. Ο νόμος 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

26.7. Η απελευθέρωση των αγορών

26.8. Το ζήτημα της συνταγματικότητας της ιδιωτικοποίησης

26.9. Η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως νομικό όριο απελευθέρωσης των αγορών

26.10. Η προστασία των καταναλωτών (φορείς συλλογικής προ-

στασίας-συλλογική αγωγή)

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων