Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια δικαιοδοσία, 2019


Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια δικαιοδοσία, 2019

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ερμηνεία των κανόνων ΚΠολΔ 739-866, με βάση βιβλιογραφία και νομολογία, με την ακόλουθη μέθοδο:

Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία των κανόνων.

Στο δεύτερο μέρος περιέχεται σύντομη κατά άρθρο ερμηνεία των ρυθμίσεων ΚΠολΔ 739-866, ώστε ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα ταχείας ενημέρωσης σε κρίσιμα ζητήματα.

Στο τρίτο μέρος παρατίθενται διάφορα υποδείγματα, βοηθητικά ιδίως για το νομικό της πράξεως.

Edition info

Title
Εκούσια δικαιοδοσία
© 2019
Collaborator
Author
ISBN
978-960-568-922-3
Pages
XΙΙ + 413
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Έννοια εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Ρύθμιση της εκούσιας δικαιοδοσίας

3. Αρμοδιότητα, διεθνής δικαιοδοσία

3.1. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην (υλική)

3.2. Αρμοδιότητα κατά τόπο

3.3. Έλεγχος αρμοδιότητας

3.4. Διεθνής δικαιοδοσία

4. Δικονομικές αρχές στην εκούσια δικαιοδοσία

4.1. Γενικά

4.2. Η αρχή του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι

4.3. Σύστημα ανακρίσεως

4.4. Η αρχή της διαθέσεως

5. Προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας

6. Διαδικαστικές προϋποθέσεις

6.1. Γενικά

6.2. Ικανότητα διαδίκου

6.3. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

6.4. Ικανότητα του δικολογείν

7. Διάδικοι

7.1. Ορολογία, γενικά

7.2. Κλήτευση από το δικαστήριο

7.3. Κοινοποίηση στον εισαγγελέα πρωτοδικών

7.4. Παρέμβαση

7.5. Προσεπίκληση

7.6. Τριτανακοπή

7.7. Ομοδικία

8. Διάφορα

8.1. Διαδικαστικές πράξεις

8.2. Επιδόσεις

8.3. Προθεσμίες

8.4. Δικαστικά έξοδα

8.5. Ασφαλιστικά μέτρα

8.6. ΚΠολΔ 242 § 2;

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

9. Γενικά

10. Η αίτηση του ενδιαφερομένου

10.1. Τύπος

10.2. Περιεχόμενο αιτήσεως [ή εκθέσεως]

10.3. Ελλείψεις του περιεχομένου

10.4. Υπογραφή πληρεξούσιου δικηγόρου;

10.5. Περιεχόμενο πράξεως δικαστηρίου ή αιτήσεως εισαγγελέα

11. Διαδικαστικές προϋποθέσεις ως προς τον αιτούντα

12. Σώρευση αιτήσεων

12.1. Αντικειμενική σώρευση

12.2. Υποκειμενική σώρευση

13. Υποβολή της αιτήσεως και τα μετ’ αυτήν

13.1. Υποβολή της αιτήσεως

13.2. Ενέργειες της γραμματείας

13.3. Ενέργειες του δικαστηρίου

13.4. Κοινοποίηση στον εισαγγελέα

13.5. Η κλήτευση

14. Συνέπειες υποβολής της αιτήσεως

15. Συνέπειες της μη τηρήσεως της προδικασίας

16. Άλλα θέματα

16.1. Παραίτηση από την αίτηση

16.2. Απεύθυνση αιτήσεως κατά «αντιδίκου»;

Β. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17. Γενικά, επισκόπηση

18. Μη εμφάνιση του αιτούντος, του κλητευθέντος, του παρεμβάντος

18.1. Μη εμφάνιση διαδίκων

18.2. Μη εμφάνιση αιτούντος

18.3. Μη εμφάνιση κλητευθέντος ή παρεμβάντος

19. Η συζήτηση

19.1. Γενικά

19.2. Αυτεπάγγελτη δράση του δικαστηρίου

19.3. Η θέση του αιτούντος και των άλλων

19.4. Προβολή πραγματικών ισχυρισμών

19.5. Προδικαστικά ζητήματα άλλης δικαιοδοσίας

20. Η απόδειξη

20.1. Γενικά

20.2. Ειδικά θέματα

21. Διακοπή και επανάληψη

22. Η απόφαση

22.1. Γενικά

22.2. Περιεχόμενο αποφάσεως

22.3. Πάντοτε οριστική απόφαση

22.4. Δημοσίευση της αποφάσεως

22.5. Ειδικότερα η αδυναμία εκδόσεως αποφάσεως

22.6. Περιληπτική καταχώριση αποφάσεως

22.7. Πλασματική επίδοση αποφάσεως

23. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως

23.1. Γενικά

23.2. Λόγοι ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως

23.3. Αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως και ένδικα μέσα

23.4. Χρόνος υποβολής αιτήσεως

23.5. Διαδικασία

23.6. Η απόφαση

24. Προσωρινή διαταγή

Γ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

25. Γενικά

25.1. Ένδικα μέσα και βοηθήματα

25.2. Άσκηση

25.3. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

25.4. Εγγραφή κατά ΚΠολΔ

26. Έφεση

26.1. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση

26.2. Αρμόδιο δικαστήριο

26.3. Υποκείμενα

26.3.1. Εκκαλών

26.3.2. Εφεσίβλητος

26.3.3. Ειδικά θέματα

26.4. Προθεσμία

26.5. Το δικόγραφο της εφέσεως

26.6. Διαδικασία

26.7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

26.8. Η απόφαση

27. Αναψηλάφηση

27.1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

27.2. Αρμόδιο δικαστήριο

27.3. Υποκείμενα

27.4. Προθεσμία

27.5. Το δικόγραφο της αναψηλαφήσεως

27.6. Η διαδικασία

27.7. Η απόφαση

28. Αναίρεση

28.1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

28.2. Υποκείμενα

28.3. Προθεσμία

28.4. Το δικόγραφο της αναιρέσεως

28.5. Η διαδικασία

28.6. Η απόφαση

28.7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

29. Τριτανακοπή

29.1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

29.2. Αρμόδιο δικαστήριο

29.3. Υποκείμενα

29.4. Προθεσμία

29.5. Το δικόγραφο της τριτανακοπής

29.6. Η διαδικασία

29.7. Η απόφαση

29.8. Ανασταλτικό αποτέλεσμα

30. Ανακοπή ερημοδικίας;

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

31. Ελαττωματικές αποφάσεις

31.1. Γενικά

31.2. Αντιμετώπιση ελαττωματικών αποφάσεων

32. Δεσμευτικότητα αποφάσεως

32.1. Γενικά

32.2. Προστασία καλόπιστων τρίτων

33. Εκτέλεση αποφάσεων

33.1. Γενικά

33.2. Επί αλλοδαπών αποφάσεων

34. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων

35. Τήρηση βιβλίων

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

36. Εισαγωγικά

37. Ληξιαρχικές πράξεις

37.1. Έννοια, νομοθετική ρύθμιση

37.2. Η ΚΠολΔ 782 §§ 1 και

37.3. Η ΚΠολΔ 782 §

37.4. Η διαδικασία

37.5. Δημοτολόγια, μητρώα αρρένων

37.6. Προσωρινή διαταγή

38. Αφάνεια

38.1. Γενικά, η ρύθμιση

38.2. Αρμόδιο δικαστήριο

38.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

38.4. Διαδικασία

38.5. Άρση αφάνειας, μεταβολή χρόνου ενάρξεως

38.6. Ένδικα μέσα

39. Διορισμός προσωρινής διοικήσεως ή εκκαθαριστών νομικού προσώπου

39.1. Γενικά, η ρύθμιση

39.2. Προϋποθέσεις

39.2.1. Προϋποθέσεις, γενικά

39.2.2. Επί εκκαθαριστών κλπ

39.3. Αρμόδιο δικαστήριο

39.4. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

39.5. Διαδικασία, ένδικα μέσα

39.6. Η απόφαση

39.7. Αντικατάσταση

39.8. Ευθύνη προσωρινής διοικήσεως

40. Εγγραφή σωματείου και συναφή θέματα

40.1. Γενικά, η ρύθμιση

40.2. Αρμόδιο δικαστήριο

40.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

40.4. Διαδικασία

41. Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας

41.1. Γενικά, η ρύθμιση

41.2. Αρμόδιο δικαστήριο

41.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

41.4. Διαδικασία

42. Συνέλευση συνεταιρισμού

42.1. Γενικά, η ρύθμιση

42.2. Αρμόδιο δικαστήριο

42.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

42.4. Διαδικασία

43. Διορισμός ή αντικατάσταση εκκαθαριστών συνεταιρισμού

43.1. Γενικά, η ρύθμιση

43.2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

43.3. Διαδικασία

44. Καταχωρίσεις σε δημόσια βιβλία

44.1. Γενικά, η ρύθμιση

44.2. Ενέργειες οργάνου επί αρνήσεως καταχωρίσεως

44.3. Η άρση της εκκρεμότητας

44.4. Ρυθμίσεις επί αρνήσεως χορηγήσεως αντιγράφου κλπ

45. Άδεια εκποιήσεως κλπ. ενεχύρου

45.1. Γενικά, η ρύθμιση

45.2. Αρμόδιο δικαστήριο

45.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

45.4. Διαδικασία

46. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση μεσεγγυούχου ή φύλακα

46.1. Γενικά, η ρύθμιση

46.2. Αρμόδιο δικαστήριο

46.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

46.4. Διαδικασία

46.5. Η απόφαση

47. Διορισμός, αντικατάσταση ή παύση πραγματογνωμόνων

47.1. Γενικά, η ρύθμιση

47.2. Αρμόδιο δικαστήριο

47.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

47.4. Διαδικασία

47.5. Η απόφαση

48. Προστασία ψιλού κυρίου

48.1. Γενικά, η ρύθμιση

48.2. Αρμόδιο δικαστήριο

48.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

48.4. Διαδικασία

48.5. Η απόφαση

49. Διορισμός, αντικατάσταση, παύση επιτρόπου ή μελών εποπτικού συμβουλίου

49.1. Γενικά, η ρύθμιση

49.2. Αρμόδιο δικαστήριο

49.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

49.4. Διαδικασία

49.5. Άλλα θέματα

50. Άδεια για επιχείρηση πράξεως από επίτροπο κλπ

50.1. Γενικά, η ρύθμιση

50.2. Αρμόδιο δικαστήριο

50.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

50.4. Διαδικασία

50.5. Ειδικά θέματα

51. Άδεια για επιχείρηση άλλων πράξεων

51.1. Γενικά, η ρύθμιση

51.2. Ερμηνευτικά σχόλια

52. Άδεια για τεχνητή γονιμοποίηση

52.1. Γενικά, η ρύθμιση

52.2. Αρμόδιο δικαστήριο

52.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

52.4. Διαδικασία

52.5. Ειδικά θέματα

52.5.1. Συναίνεση με διαθήκη;

52.5.2. Όριο ηλικίας αιτούσας;

52.5.3. Η δημοσιότητα

53. Υιοθεσία

53.1. Γενικά, η ρύθμιση

53.2. Αρμόδιο δικαστήριο

53.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

53.4. Διαδικασία

53.5. Ένδικα μέσα και βοηθήματα

53.6. Λύση της υιοθεσίας δικαστική, συναινετική

53.7. Ανασύσταση λυθείσας υιοθεσίας

54. Δικαστική συμπαράσταση

54.1. Γενικά, η ρύθμιση

54.2. Αρμόδιο δικαστήριο

54.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

54.3.1. Νομιμοποίηση για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση

54.3.2. Νομιμοποίηση για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη

54.3.3. Νομιμοποίηση για τον διορισμό προσωρινού συμπαραστάτη.

54.3.4. Νομιμοποίηση για τον διορισμό εποπτικού συμβουλίου

54.3.5. Νομιμοποίηση για την τροποποίηση της δικαστικής συμπαραστάσεως

54.3.6. Νομιμοποίηση για την αντικατάσταση κλπ. δικαστικού συμπαραστάτη ή μέλους του εποπτικού συμβουλίου

54.3.7. Νομιμοποίηση για τον διορισμό ειδικού συμπαραστάτη

54.3.8. Νομιμοποίηση για την άρση της δικαστικής συμπαραστάσεως

54.4. Διαδικασία

54.4.1. Σώρευση αιτήσεων

54.4.2. Κοινοποίηση στον εισαγγελέα

54.4.3. Κλήτευση συμπαραστατέου

54.4.4. Επικοινωνία με συμπαραστατέο

54.4.5. «Κεκλεισμένων των θυρών»

54.4.6. Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας

54.5. Η απόφαση

54.6. Ένδικα μέσα και βοηθήματα

54.7. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης

54.7.1. Διορισμός

54.7.2. Αρμόδιο δικαστήριο

54.7.3. Κοινοποιήσεις, κλητεύσεις

54.7.4. Άλλες ρυθμίσεις

54.8. Εξουσίες και αρμοδιότητες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη

54.9. Ειδικά θέματα

55. Δημοσίευση διαθηκών

55.1. Γενικά, η ρύθμιση

55.2. Υποχρέωση καταθέσεως/δημοσιεύσεως

55.3. Εξαναγκασμός προς κατάθεση

55.4. Διαδικασία δημοσιεύσεως

55.4.1. Αρμόδια όργανα

55.4.2. Προσαγωγή για δημοσίευση

55.4.3. Η δημοσίευση

55.5. Τα μετά τη δημοσίευση

55.6. Δικαστήριο της κληρονομίας

55.7. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας

55.8. Τέλη δημοσιεύσεως

55.9. Μη τήρηση διατάξεων για τη δημοσίευση

56. Δηλώσεις στο δικαστήριο της κληρονομίας

56.1. Δικαστήριο της κληρονομίας, αρμοδιότητες

56.2. Δήλωση αποποιήσεως κληρονομίας

56.3. Δήλωση αποδοχής με ευεργέτημα απογραφής

56.4. Αποδοχή, αποποίηση, παραίτηση εκτελεστή διαθήκης

56.5. Αποδοχή ή παραίτηση κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας

57. Διορισμός, αντικατάσταση, παύση κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας

57.1. Γενικά, η ρύθμιση

57.2. Ειδικός κηδεμόνας

57.2.1. Αρμοδιότητα, διεθνής δικαιοδοσία

57.2.2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα, κοινοποιήσεις

57.3. Προσωρινός κηδεμόνας;

58. Βεβαίωση για την ιδιότητα του Δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου

58.1. Γενικά, η ρύθμιση

58.2. Αρμόδιο δικαστήριο, νομιμοποίηση, διαδικασία, τεκμήριο

59. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας

59.1. Γενικά, η ρύθμιση

59.2. Αρμόδιο δικαστήριο, έκταση αρμοδιότητας

59.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

59.4. Διαδικασία

60. Θέματα εκτελεστή διαθήκης

60.1. Ρυθμιζόμενα θέματα

60.2. Αποδοχή ή αποποίηση λειτουργήματος

60.3. Διαφωνία περισσότερων εκτελεστών

60.4. Παύση εκτελεστή

60.5. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

61. Προθεσμία επιλογής κληροδόχου ή κληροδοτήματος

61.1. Γενικά

61.2. Αρμoδιότητα, διαδικασία

61.3. Νομιμοποιούμενοι, αίτηση

61.4. Επί τρόπου

62. Παραχώρηση περιουσίας από εξ απογραφής κληρονόμο

62.1. Γενικά, η ρύθμιση

62.2. Αρμόδιο δικαστήριο, νομιμοποίηση, διαδικασία

63. Διάθεση κληρονομιαίου από κληρονόμο βαρυνόμενο με καταπίστευμα

63.1. Γενικά, η ρύθμιση

63.2. Αρμόδιο δικαστήριο, νομιμοποίηση, διαδικασία

64. Κληρονομητήριο

64.1. Γενικά, η ρύθμιση

64.2. Αρμοδιότητες, αρμόδιο όργανο

64.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

64.4. Διαδικασία, αίτηση, κληρονομητήριο

64.5. Ένδικα μέσα και βοηθήματα

64.6. Δημόσια πίστη του κληρονομητηρίου

64.7. Το «ευρωπαϊκό κληρονομητήριο»

65. Ερμηνεία διαθήκης κλπ. υπέρ κοινωφελών σκοπών

65.1. Γενικά, η ρύθμιση

65.2. Πεδίο εφαρμογής της ΚΠολΔ

65.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία, αντικείμενο

65.4. Περιπτωσιολογία

65.5. Νομιμοποίηση, αίτηση

65.6. Η απόφαση

66. Σφράγιση και αποσφράγιση

66.1. Σφράγιση

66.1.1. Ρύθμιση

66.1.2. Έννοια σφραγίσεως, αρμοδιότητα, αίτηση

66.1.3. Εξαιρούμενα από τη σφράγιση

66.1.4. Διάταξη/απόφαση του ειρηνοδίκη

66.1.5. Διενέργεια σφραγίσεως

66.1.6. Ανεύρεση διαθήκης ή σημαντικών εγγράφων

66.1.7. Διορισμός μεσεγγυούχου

66.1.8. Άρση σφραγίσεως

66.1.9. Διάθεση, κατάσχεση σφραγισθέντος

66.2. Αποσφράγιση

66.2.1. Έννοια. περιπτώσεις

66.2.2. Αρμοδιότητα, διαδικασία, αίτηση

66.2.3. Διάταξη/απόφαση αποσφραγίσεως

66.2.4. Διαδικασία αποσφραγίσεως, επανασφράγιση

66.2.5. Έκθεση αποσφραγίσεως

66.3. Ένδικα μέσα

67. Απογραφή

67.1. Έννοια

67.2. Ρύθμιση, περιπτώσεις

67.3. Αρμοδιότητα, διαδικασία, νομιμοποίηση, απόφαση

67.4. Διαδικασία απογραφής

67.5. Διαφορές ή δυσχέρειες κατά την απογραφή (σφράγιση ή αποσφράγιση)

68. Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος ή απαιτήσεως

68.1. Γενικά, η ρύθμιση

68.2. Αρμόδιο δικαστήριο

68.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

68.4. Διαδικασία

68.5. Ένδικα μέσα

69. Κήρυξη αξιογράφων ως ανισχύρων

69.1. Γενικά, η ρύθμιση, έννοιες

69.2. Αρμόδιο δικαστήριο

69.3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

69.4. Διαδικασία

  Α. Πρώτο στάδιο

69.4.1. Η διαδικασία

69.4.2. Η αίτηση

69.4.3. Κλητεύσεις, παρεμβάσεις

69.4.4. Απόδειξη/πιθανολόγηση

69.4.5. Απόφαση – πρόσκληση

69.4.6. Περαιτέρω δυνατότητες του δικαστηρίου, μετά από σχετική αίτηση.

69.4.7. Αναγγελία, προθεσμία αναγγελίας

  Β. Δεύτερο στάδιο

69.4.8. Μετά την αναγγελία

69.4.9. Επί μη αναγγελίας

69.4.10. Ειδικότερα η απόφαση και τα μετ’ αυτήν

70. Δόση βεβαιωτικού όρκου

70.1. Έννοια, περιπτώσεις, ρύθμιση

70.2. Αρμόδιο δικαστήριο, νομιμοποίηση

70.3. Διαδικασία

70.4. Μη δόση όρκου, προσωποκράτηση

70.5. Άρση/ματαίωση προσωποκρατήσεως

70.6. Ψευδορκία

71. Ακούσια νοσηλεία

71.1. Έννοια, ρύθμιση

71.2. Αρμοδιότητα, νομιμοποίηση

71.3. Διαδικασία

71.4. Ένδικα μέσα

71.5. Συνθήκες - Διάρκεια - Διακοπή - Λήξη νοσηλείας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικές διατάξεις

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Σύνταξη ή διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως (ΚΠολΔ 782)

2. Αφάνεια (ΚΠολΔ 783)

3. Αφάνεια (ΚΠολΔ 783)

4. Άρση αφάνειας (ΚΠολΔ 784)

5. Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου (ΚΠολΔ 786)

6. Εγγραφή σωματείου (ΚΠολΔ 787 § 1, ΑΚ 79 επ.)

7. Συνέλευση σωματείου (ΚΠολΔ 787 § 1, ΑΚ 96)

8. Ανακοπή κατά ΚΠολΔ 787 § 2, ΑΚ 82 εδ. β’

9. Σωματείο, ανακοπή (ΑΚ 82, ΚΠολΔ 740 § 1 εδ. α’)

10. Εκκαθαριστής (ΑΚ 73, 778, ΚΠολΔ 786)

11. Έλεγχος α.ε. (ΚΠολΔ 788) [Μονομελές Πρωτοδικείο – ΚΠολΔ 740 § 1 εδ. α’]

12. Αντικατάσταση ελεγκτών α.ε. (ΚΠολΔ 786 § 3 αναλ.)

13. Καταχωρίσεις σε δημόσια βιβλία (ΚΠολΔ 791, 740 § 1 εδ. α’)

14. Εκποίηση ενεχύρου (ΚΠολΔ 792, 740 § 1 εδ, α’)

15. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου (ΚΠολΔ 793)

16. Επικαρπία, εκμίσθωση, διαχείριση

17. Διορισμός επιτρόπου (ΑΚ 1532, ΚΠολΔ 796, 740 § 1 εδ. α’)

18. Παύση επιτρόπου (ΑΚ 1651, ΚΠολΔ 796, 740 § 1 εδ. α’)

19. Άδεια για την ενέργεια πράξεως (ΚΠολΔ 797)

20. Παρένθετη μητέρα (ΑΚ 1458, ΚΠολΔ 799, 740 § 1 εδ. β’)

21. Υιοθεσία ανηλίκου (ΑΚ 1542 επ., ΚΠολΔ 800, 740 § 1 εδ. α’)

22. Δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επ., ΚΠολΔ 801 επ., 740 § 1 εδ. α’)

23. Δικαστική συμπαράσταση, τροποποίηση (ΑΚ 1677, ΚΠολΔ 802)

24. Δημοσίευση διαθήκης (ΑΚ 1774 επ., ΚΠολΔ 807) (Ειρηνοδίκης)

25. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (ΑΚ 1776, ΚΠολΔ 808) (Ειρηνοδίκης).

26. Κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης που δημοσιεύθηκε σε προξενείο (Ειρηνοδίκης κληρονομίας)

27. Διαταγή καταθέσεως διαθήκης (ΑΚ 1774, 811) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας).

28. Ειδικός κηδεμόνας κληρονομίας (ΑΚ 1865, ΚΠολΔ 813) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

29. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (ΑΚ 1813 επ., ΚΠολΔ 814) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

30. Παύση εκτελεστή διαθήκης (ΑΚ 2028, ΚΠολΔ 815) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

31. Παύση εκτελεστή (ΑΚ 2031, ΚΠολΔ 815) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

32. Ισοψηφία συνεκτελεστών (ΑΚ 2024, ΚΠολΔ 815) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

33. Επιλογή επί κληροδοτήματος (ΑΚ 1971 επ., 1990, ΚΠολΔ 816) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

34. Εκκαθάριση παραχωρηθείσας κληρονομίας (ΑΚ 1909, ΚΠολΔ 817) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

35. Άδεια διαθέσεως αντικειμένου καταπιστεύματος (ΑΚ 1937, ΚΠολΔ 818, δικαστήριο κληρονομίας)

36. Κληρονομητήριο (ΑΚ 1956, ΚΠολΔ 819) (Ειρηνοδικείο κληρονομίας)

37. Σφράγιση (ΑΚ 1866, ΚΠολΔ 826) (Ειρηνοδίκης)

38. Απογραφή (ΑΚ 1146, 1523 κ.ά., ΚΠολΔ 838) (Ειρηνοδίκης)

39. Αναγγελία δικαιώματος (ΑΚ 1916, ΚΠολΔ 843) (Ειρηνοδικείο)

40. Ανίσχυρο αξιόγραφο (ΑΚ 895, ΚΠολΔ 850 επ.) (Ειρηνοδικείο)

41. Βεβαιωτικός όρκος (ΚΠολΔ 861 επ.)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #25
Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από τον θεσμό της προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον θεσμό της...
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #1
Η μονογραφία με επίκεντρο τη δικονομική προστασία έναντι αρνήσεως του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ή του υποθηκοφύλακα) να καταχωρίσει μεταβιβαστική δικαιοπραξία,...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...