Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020


Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020

Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από τον θεσμό της προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον θεσμό της δικαστική προστασίας στην πολιτική δίκη γενικότερα, ως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και περιέχει μία ξεχωριστή αναφορά στην αυτοτελή διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η φύση και το αντικείμενο της εκουσίας διαδικασίας ως ειδικής διαδικασίας και αναλύεται το ζήτημα της χορήγησης προσωρινής προστασίας εντός της διαδικασίας αυτής. Το τρίο κεφάλαιο εστιάζει και αναλύει διεξοδικά τον θεσμό της προσωρινής διαταγής του άρθρου 781 ΚΠολΔ ως την κύρια μορφή παροχής προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικότερες μορφές της προσωρινής προστασίας, όπως η χορήγηση προσωρινών μέτρων και τα προληπτικά μέτρα που άπτονται στο πεδίο πτωχευτικών και παρεμφερών διαδικασιών.

Το παρόν βιβλίο στοχεύει σε μια πλήρη και συστηματική ενημέρωση του αναγνώστη με αναφορές και ανάλυση των σημαντικότερων σχετικών άρθρων του ΚΠολΔ, αποτελώντας ένα πλήρες εργαλείο μελέτης αλλά και αντιμετώπισης ζητημάτων από τον δικηγόρο της πράξης.

Edition info

Title
Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
© 2020
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-648-199-4
Pages
XVIII + 385
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Συγγραφέα

Πίνακας Κυριότερων Συντομογραφιών

Κεφάλαιο πρώτο

Τα θεμέλια της προσωρινής δικαστικής προστασίας

στην πολιτική δίκη

§1. Η προσωρινή προστασία ως έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας

I. Η ανάγκη άμεσης δικαστικής προστασίας ως απόρροια της καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης

II. Συνταγματικό θεμέλιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας

III. Η πρόβλεψη προσωρινών μέτρων στον ΚΠολΔ

§2. Η αυτοτελής διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ.) και το αντικείμενο της σχετικής δίκης

I. Τα γνήσια ασφαλιστικά μέτρα ως τελεολογικό παρεπόμενο της κύριας δίκης

II. Η προσωρινή διαταγή του άρθρου 691Α ΚΠολΔ

Κεφάλαιο δεύτερο

Η εκούσια δικαιοδοσία ως ειδική διαδικασία γενικότερης ισχύος

και η χορήγηση προσωρινής προστασίας εντός του πλαισίου της

§3. Εκούσια δικαιοδοσία: Νομική φύση και αντικείμενο της κύριας δίκης

I. Η φύση της εκούσιας δικαιοδοσίας και η διάκρισή της από την αμφισβητούμενη

II. Ιστορική προσέγγιση των διατάξεων της εκούσιας δικαιοδοσίας

III. Το αντικείμενο της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας

1. Η θέση του ζητήματος

2. Διάκριση των αποφάσεων εκούσιας δικαιοδοσίας με κριτήριο τη μορφή των λαμβανομένων μέτρων (μέτρα διαπλαστικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα)

3. Η διαπλαστική απόφαση της εκούσιας έναντι της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας

4. Το (δημοσίου δικαίου) δικαίωμα δικαστικής διάπλασης ως αντικείμενο της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας και η σύνδεσή του με το ουσιαστικό δίκαιο

IV. Οι μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας

1. Το αντικείμενο της δίκης

2. Η χορήγηση προσωρινής δικαστικής προστασίας

§4. Μορφές εκδήλωσης της προσωρινής προστασίας στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας

I. Αναγκαιότητα λήψης προσωρινών μέτρων (και) στην εκούσια δικαιοδοσία

II. Η θετική ρύθμιση για τα προσωρινά μέτρα της εκούσιας δικαιοδοσίας στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο

1. Η προσωρινή δικαστική προστασία στα γερμανικά νομοθετήματα για την εκούσια δικαιοδοσία

α. Ο παλαιός νόμος για την εκούσια δικαιοδοσία (γερμFGG): 01.01.1900 - 31.08.2009

β. Ο ισχύων νόμος για την εκούσια δικαιοδοσία (FamFG)

2. Η «προσωρινή διαταγή» του άρθρου 781 ΚΠολΔ

3. Το άρθρο 781 ΚΠολΔ ως η καθόλου διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων της εκούσιας δικαιοδοσίας

§5. Η συμβατότητα των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

I. Το πρόβλημα

II. Η γραμματική διατύπωση του άρθρου 741 ΚΠολΔ

III. Η θέση των ασφαλιστικών μέτρων στο σύστημα της πολιτικής δίκης

IV. Το αντικείμενο της κύριας δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας ως αντικείμενο προδικαστικής κρίσης στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων

§6. Το περιεχόμενο και τα όρια της χορηγούμενης στην εκούσια δικαιοδοσία προσωρινής προστασίας

I. Η μορφή των προσωρινών μέτρων της εκούσιας δικαιοδοσίας

1. Τα προσωρινά μέτρα ως μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης

2. Διαφοροποίηση των προσωρινών μέτρων ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία για τη χορήγησή τους;

II. Τα όρια και οι δεσμεύσεις του δικαστή κατά τη χορήγηση προσωρινών μέτρων στην εκούσια δικαιοδοσία

1. Το πρόβλημα

2. Η εφαρμογή του άρθρου 692§4 ΚΠολΔ στη διαπλαστική δίκη γενικότερα

3. Η εφαρμογή του άρθρου 692§4 ΚΠολΔ στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

Κεφάλαιο τρίτο

Η προσωρινή διαταγή του άρθρου 781 ΚΠολΔ

ως η κύρια μορφή παροχής προσωρινής προστασίας

στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας

§7. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγής

I. Οι θεωρίες για τη νομική φύση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 691Α ΚΠολΔ

II. Η νομική φύση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 781 ΚΠολΔ

§8. Η χρονική εμβέλεια του άρθρου 781 ΚΠολΔ

I. Γραμματική ερμηνεία του άρθρου 781 ΚΠολΔ: Η εκκρεμοδικία σε ρόλο σημείου τομής

II. Ειδικότερα το διάστημα μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας

1. Το πρόβλημα της παράλληλης συνδρομής δύο διαδικασιών

2. Σταθμίσεις ως προς την επάρκεια του άρθρου 781 ΚΠολΔ

3. Εισαγωγή αίτησης για τη λήψη προσωρινών μέτρων εκούσιας δικαιοδοσίας με τη διαδικασία του άρθρου 691Α ή των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Εισαγωγή ως αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής του άρθρου 691Α ΚΠολΔ

γ. Εισαγωγή ως αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκρεμοδικίας

1. Συνταγματική θεώρηση της αναγκαιότητας χορήγησης προσωρινών μέτρων στο προκείμενο χρονικό στάδιο

2. Διασταλτική εφαρμογή του άρθρου 781 ΚΠολΔ ή ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ: σχέση διάζευξης ή αντιπαλότητας;

3. Η εξασφάλιση της μεταγενέστερης έναρξης της εκκρεμοδικίας (ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 693 ΚΠολΔ)

§9. Η διαδικασία εκδίκασης της προσωρινής διαταγής και οι συνέπειές της

Ι. Νομοθετικά ρυθμιζόμενα ζητήματα διαδικασίας

1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση προσωρινής διαταγής ως συνάρτηση του διαδικαστικού σταδίου χορήγησής της

2. Η προϋπόθεση του «κατεπείγοντος»

3. Η αίτηση για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής

α. Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον

β. Περιεχόμενο της αίτησης

4. Αυτεπάγγελτη χορήγηση προσωρινής διαταγής

5. Η καταχώριση της προσωρινής διαταγής

6. Εκτέλεση και δεσμευτικότητα της προσωρινής διαταγής

7. Ανάκληση και μεταρρύθμιση

ΙΙ. Αρρύθμιστα διαδικαστικά ζητήματα και δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ

1. Κλήτευση προσώπων (άρθρο 687 ΚΠολΔ)

2. Το πρόβλημα του απαιτούμενου βαθμού δικανικής πεποίθησης (άρθρο 690§1 ΚΠολΔ)

3. Προσωρινή διαταγή (άρθρου 691Α ΚΠολΔ) επί προσωρινής διαταγής (άρθρου 781 ΚΠολΔ);

4. Ένδικα μέσα (άρθρο 699 ΚΠολΔ)

5. Ζητήματα μετενέργειας της προσωρινής διαταγής

6. Δικαίωμα αποζημίωσης (άρθρο 703 ΚΠολΔ) και προστασία των καλόπιστων τρίτων (άρθρο 779 ΚΠολΔ)

Κεφάλαιο τέταρτο

Ειδικότερες μορφές προσωρινής προστασίας

στην εκούσια δικαιοδοσία

§10. Ειδικές διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας για τη χορήγηση προσωρινών μέτρων

Ι. Επείγουσα ανάγκη για παύση του δικαστικού συμπαραστάτη (803§3 ΚΠολΔ)

ΙΙ. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη με προσωρινή διαταγή (805§2 ΚΠολΔ)

ΙΙΙ. Προσωρινά μέτρα σε περίπτωση κήρυξης αξιογράφου ως ανισχύρου

1. Προσωρινές απαγορεύσεις στον κομιστή αξιογράφου (859 ΚΠολΔ)

2. Δημόσια κατάθεση του οφειλομένου βάσει αξιογράφου ποσού (860 ΚΠολΔ)

§11. Πτωχευτικές και παρεμφερείς διαδικασίες

Ι. Ζητήματα από το δίκαιο της πτώχευσης

1. Τα προληπτικά μέτρα στο πτωχευτικό στάδιο (άρθρο 10 ΠτΚ)

2. Τα προληπτικά μέτρα στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

α. Τα προληπτικά μέτρα πριν από τον ν. 4446/2016

β. Τα προληπτικά μέτρα μετά τον ν. 4446/2016

ΙΙ. Ζητήματα από τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010)

1. Χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 3869/2010 σε συνδ. με το άρθρο 781 ΚΠολΔ

2. Αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 6 του ν. 3869/2010)

3. Χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ’ άρθρο 781 ΚΠολΔ

Βιβλιογραφικός πίνακας

Ευρετήριο βασικών λημμάτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια δικαιοδοσία, 2019
Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ερμηνεία των κανόνων ΚΠολΔ 739-866, με βάση βιβλιογραφία και νομολογία, με την ακόλουθη μέθοδο: Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία των...
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #1
Η μονογραφία με επίκεντρο τη δικονομική προστασία έναντι αρνήσεως του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ή του υποθηκοφύλακα) να καταχωρίσει μεταβιβαστική δικαιοπραξία,...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...