Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας, 2η έκδ., 2020


Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας, 2η έκδ., 2020

Η πρώτη έκδοση του μετά χείρας έργου ήταν από πολλού χρόνου εξηντλημένη και η εύρεσή της ακόμη και παλαιοπωλικώς δυσχερής. Η επανέκδοση ενός έργου, πολλώ μάλλον του συγκεκριμένου, και μάλιστα τέσσερις δεκαετίες μετά από την πρώτη έκδοσή του, θέτει τον συγγραφέα του ενώπιον μιας σειράς κρίσιμων διλημμάτων.

Η περιουσία των μονών και οι σχετικές με αυτήν κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην απόκτηση, διοίκηση, εκμετάλλευση και φορολόγησή της, εξακολουθούν να αποτελούν ακόμη και σήμερα, ένα ιδιαιτέρως στασιαζόμενο ζήτημα, πολλώ μάλλον από τη στιγμή που υπήρξε ανάμειξη στα θέματα αυτά και της πολιτείας στις επιμέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες. Τα παραδείγματα είναι πολλά, θυμίζω μόνο τη σκληρή αντιπαράθεση για το θέμα αυτό στη χώρα μας το 1987/1988 και την όλως επίκαιρη, σύγχρονη, σφοδρή διαμάχη στο Μαυροβούνιο.

H επανακυκλοφόρηση του παρόντος έργου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στους νεώτερους ερευνητές, στους οποίους δεν ήταν πλέον προσιτό, αλλά και να παρακινήσει άλλους να συνεχίσουν ή/και να επαναθεωρήσουν την παρούσα έρευνα και τα συμπεράσματά της.

Edition info

Title
Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας
Από του 9ου μέχρι και του 12ου αιώνος
© 2020
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-116-1
Pages
XXVI + 291
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΠΙΝΑΞ ΠΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΞ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία