Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016


Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού & Κανονικού Δικαίου, στους συνδρομητές της Επιθεωρήσεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ και στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην ειδική τιμή των 25 €.

------------------

Σκοπός του έργου είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει, σε έναν εύχρηστο τόμο, τις θεμελιώδεις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις Κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα μας.

Η επανέκδοση του καθιερωμένου και από ετών ήδη εξαντλημένου έργου κατέστη αναγκαία, πρωτίστως, ως εκ της πληθώρας νομοθετικών αλλαγών που διατρέχουν σχεδόν ανεξαιρέτως την ύλη όλων των μερών του, μετά από την παρέλευση δεκαετίας και πλέον από τη δεύτερη έκδοσή του.

Ενόψει των ανωτέρω, η μετά χείρας τρίτη έκδοση αναδιατάχθηκε και, υπό τον ορθότερο και ευρύτερο τίτλο «Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους - Θρησκευμάτων», μετά το διαφωτιστικό εισαγωγικό σημείωμα, που προηγείται, περιλαμβάνει πλέον τα ακόλουθα εννέα μέρη:

• Συνταγματικές διατάξεις

• Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα

• Εκκλησία της Ελλάδος

• Εκκλησία της Κρήτης

• Εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου

• Άγιον ΄Ορος

• Ιεροί Χώροι

• Ισραηλιτικές Κοινότητες

• Μουσουλμάνοι

Το έργο δεν συνιστά ένα απλό συμπίλημα νομοθετικών κειμένων, αλλά μια πλήρη και έγκυρη κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με την αποκάθαρση των κειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό από διατάξεις που έπαυσαν να ισχύουν και με την ένταξη στις οικείες θέσεις τροποποιήσεων που στο μεταξύ επήλθαν και οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε πλήθος, πολύ συχνά άσχετων, νομοθετημάτων, που επισημαίνονται στις δίκην σχολίων υποσημειώσεις.

Για τον λόγο αυτό το έργο κατακλείουν λεπτομερέστατα Ευρετήρια και συγκεκριμένα Ευρετήριο Πηγών και Αλφαβητικό Ευρετήριο.

Οι «Θεμελιώδεις Διατάξεις» φιλοδοξούν να αποτελέσουν όχι μόνο χρήσιμο βοήθημα για τη θεωρία, κυρίως για τους σπουδαστές των Νομικών και Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων μας, αλλά και το απαραίτητο έγκυρο εργαλείο για την πράξη, για τους δικηγόρους και τους δικαστές, ως ασφαλής βάση εκκινήσεως στη μελέτη των σχετικών με τις θεματικές του υποθέσεών τους.

Edition info

Title
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων
Κείμενα και σχόλια
© 2016
Author
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-568-279-8
Pages
XIV + 586
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύνταγμα της Ελλάδος: Άρθρα 3, 13, 18 §8, 28 §1, 72 §1, 105

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ισχύει σήμερα

ΙΙ. Ν. 5383/1932 «Περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας», όπως ισχύει σήμερα

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ι. Σύμβαση της 14ης Οκτωβρίου 1900 μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας

ΙΙ. Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει σήμερα

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ι. Ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»: Άρθρα 21, 22

ΙΙ. Ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις»: Άρθρο έκτο

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ι. Ν.Δ. της 10/16.9.1926 «Περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», όπως ισχύει σήμερα

ΙΙ. Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους Άθω

ΙΙΙ. Ν. 1166/1981 «Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους»

IV. Ν. 1198/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Άθω ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και άλλων τινών διατάξεων»

V. Π.Δ. 1231/1981 «Περί καταρτίσεως του Οργανισμού λειτουργίας του υπό του Ν. 1198/81 συσταθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμί-

αν «Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας» (ΚΔΑΚ)

VI. Π.Δ. 227/1998 «Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΙΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ι. Ν. 1155/1981 «Περί αναγνωρίσεως της Πάτμου ως Ιεράς Νήσου και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινων θεμάτων»

ΙΙ. Ν. 2351/1995 «Αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου και άλλες διατάξεις»

ΙΙΙ. Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»: Άρθρο 30

IV. Π.Δ. 86/2014 «Περί της προβολής της νήσου Μήλου ως Ιεράς Νήσου»

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ι. Ν. 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»

ΙΙ. Α.Ν. 367/1945 «Περί ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών Κοινοτήτων»

ΙΙΙ. Ν. 3218/2004 «Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολο­καυτώματος»

IV. Π.Δ. 31/2005 «Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος»

ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Ι. Ν. 1920/1991 «Κύρωση της από 24ης Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Περί Μουσουλμάνων Θρη­σκευτικών Λειτουργών”»

ΙΙ. Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης»: Άρθρα 36-40 και 40Α

ΙΙΙ. Ν. 3647/2008 «Διοίκηση και διαχείριση των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη και των περιουσιών τους»

Ευρετήρια

Ι. Ευρετήριο πηγών

ΙΙ. Αλφαβητικό Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #7
Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...
Κ. Κυριαζόπουλος, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, 1999
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #3
Στη Χώρα μας οι διαμορφωμένες στην πράξη σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας από όλους και στην ισότητα του...