Γ. Πουλής/Σ. Ορφανουδάκης/Χ. Κοσμίδης..., Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2008


Γ. Πουλής/Σ. Ορφανουδάκης/Χ. Κοσμίδης..., Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2008

Edition info

Title
Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος
© 2008
Authors
Series
ISBN
978-960-445-261-3
Pages
VI + 94
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Σαράντης Κ. Ορφανουδάκης, Ο χωρισμός Κράτους-Εκκλη-

σίας. Αναγκαιότητα ή παλιλλογία;

1. Το άρθρο 3 του ισχύοντος Συντάγματος και τα προγενέ-

στερα Συντάγματα

2. Τα συστήματα σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας

2.1. Η συστηματική κατάταξη των σχέσεων Κράτους-Εκ-

κλησίας· μια, από τις πολλές, προτάσεις

2.2. Ο χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, μεταξύ ουδετερότη-

τας και «κοσμικότητας»

3. Τα χαρακτηριστικά του ισχύσαντος στην Ελλάδα συστή-

ματος για τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και οι προθέ-

σεις του συντακτικού νομοθέτη του

4. Το κανονιστικό περιεχόμενο των διατάξεων και οι θεσμι-

κές παραδοχές του Συντάγματος του 1975 για τις σχέσεις

Κράτους-Εκκλησίας

5. Οι σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και το, μέχρι πρότινος, εν

εξελίξει αναθεωρητικό εγχείρημα

Γεώργιος Πουλής, Η ισχύς των κανόνων της Εκκλησίας και ο

προσηλυτισμός ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης

1. Εκκλησιαστική δικαιοταξία

2. Προσυλητισμός

Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, Η συνταγματική αναθεώρηση των

σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας. Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία;

Χριστόφορος Κοσμίδης, Σκέψεις για τις σχέσεις Κράτους-Εκ-

κλησίας στην Ελλάδα

1. Τα όρια της εισήγησης και ο τρόπος της προσέγγισης

Περιεχόμενα

2. Ένα πολυσυζητημένο θέμα

Α´ Το υφιστάμενο πλέγμα σχέσεων και οι επικρίσης του

3. Οι ορισμοί του ισχύοντος Συντάγματος

4. Οι ρυθμίσεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας

της Ελλάδος

5. Οι πρακτικές επιπτώσεις που αποτελούν σημεία αμφι-

σβήτησης

6. Οι επικρίσεις του ισχύοντος συστήματος

Β´ Το Κράτος, η Εκκλησία και ο λαός, στην καθ’ ημάς

Ανατολή

7. Το δίλημμα της υπακοής στον Καίσαρα ή στο Θεό

8. Η διαφορά στην ουσία του Κράτους και της Εκ-

κλησίας

9. Ο λαός της Εκκλησίας

10. Ο Ιησούς Χριστός και η πολιτική εξουσία

11. Η εξουσία της Εκκλησίας και η συμπόρευση με το

Κράτος

12. Η Ρωμανία, η Δύση και οι Έλληνες διαφωτιστές

Γ´ Οι επιφυλάξεις για το θρησκευτικό αποχρωματισμό του

Κράτους

13. Η άρνηση της απώλειας κεκτημένων δικαιωμάτων

14. Το θρησκευτικό μέρος των κρατικών τελετών

15. Τα θρησκευτικά σύμβολα στην πολιτική ζωή

16. Η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση

17. Πολιτικός γάμος, πολιτική κηδεία και καύση των νεκρών

18. Με σεβασμό στη «φυσιογνωμία» του λαού

Επίλογος

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων, 3η έκδ., 2016
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές, #1
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) προσφέρουν το έργο Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση στα μέλη της Εταιρείας Εκκλησιαστικού &...
Θ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, 2013
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #7
Η πραγματεία αυτή αποτελεί την μοναδική, θεωρητική και πρακτική, συμβολή στην ερμηνεία των νομικών πηγών που διέπουν σήμερα τη διαχείριση και προστασία των θρησκευτικών...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...
Κ. Κυριαζόπουλος, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, 1999
Series: Δίκαιο και Θεσμοί, #3
Στη Χώρα μας οι διαμορφωμένες στην πράξη σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας από όλους και στην ισότητα του...