Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2017


Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2017

Με το Νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Στο παρόν συμπλήρωμα εκτίθενται οι τροποποιήσεις αυτές, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποσπάσματα της από 8/6/2018 Αιτιολογικής Έκθεσης, με πλάγια στοιχεία.

Edition info

Title
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το Ν. 4549/2018
© 2017
Authors
ISBN
978-960-568-822-6
Pages
ΙΙΙ + 20
Price
€ 3.00
In stock

Table of contents   +

Νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018)

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

Εισαγωγικό τμήμα Αιτιολογικής Eκθεσης

Άρθρο 45. Ορισμοί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 46. Πεδίο εφαρμογής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 47. Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 48. Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 49. Συντονιστής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 50. Διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 51. Αμοιβή του συντονιστή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 52. Αναστολή εκτέλεσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 53. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σημείωση

Άρθρο 54. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης

οφειλών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 55. Μεταβατικές διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), 2018
Με το ν. 4469/2017 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο «εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Στην ουσία της, η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αρκετές...
 

Related editions

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...