Ελληνικά English
| | | |

Books


Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2017

Edition info

Title
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το Ν. 4549/2018
© 2017
Authors
ISBN
978-960-568-822-6
Pages
ΙΙΙ + 20
Price
€ 3.00
In stock

Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2017


Γ. Ψαρουδάκης/Α. Ρόκας/Θ. Κουλουριάνος, Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα, 2017

Με το Νόμο 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018) με τίτλο: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Στο παρόν συμπλήρωμα εκτίθενται οι τροποποιήσεις αυτές, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα αποσπάσματα της από 8/6/2018 Αιτιολογικής Έκθεσης, με πλάγια στοιχεία.

Edition info

Title
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) - Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με το Ν. 4549/2018
© 2017
Authors
ISBN
978-960-568-822-6
Pages
ΙΙΙ + 20
Price
€ 3.00
In stock

Table of contents   +

Νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14-06-2018)

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

Εισαγωγικό τμήμα Αιτιολογικής Eκθεσης

Άρθρο 45. Ορισμοί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 46. Πεδίο εφαρμογής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 47. Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 48. Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 49. Συντονιστής

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 50. Διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 51. Αμοιβή του συντονιστή

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 52. Αναστολή εκτέλεσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 53. Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σημείωση

Άρθρο 54. Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης

οφειλών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 55. Μεταβατικές διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Other volumes

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account