Δ. Παπαστερίου, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2014


Δ. Παπαστερίου, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2014

Με την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά συνδυασμένη συστηματική ανάλυση αφενός της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας αφετέρου του Κτηματολογικού Δικαίου. Η διείσδυση του κτηματολογικού φαινομένου στην οροφοκτησία δημιουργεί σειρά νομικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζονται με βάση τα νομολογιακά δεδομένα και την υπάρχουσα συμβολή της θεωρίας κατά περίπτωση.

Από τους νόμους που διέπουν την οροφοκτησία [ν. 3741/1929, ν.δ. 1024/1971, ν. 1562/1985 (συμπεριλαμβανομένου και του νέου ΓΟΚ κατά το ν. 4067/2012)] σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ και του ΚΠολΔ μέχρι τους νόμους του Κτηματολογίου (2308/1995 και 2664/1998, όπως ισχύουν) δημιουργείται ένα σύνθεμα ζητημάτων, που ερμηνεύονται κατά τρόπο συστηματικό.

Η πλουσιότατη παράθεση αποσπασμάτων από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις (ακόμη και του έτους 2014) κατά συγκεκριμένο νομικό θέμα διευκολύνει αποτελεσματικά το νομικό της πράξης αλλά και το θεωρητικό του δικαίου.

Το βιβλίο έχει πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφική στήριξη, που συνδυάζεται με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπάρχουν υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων, αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια νομικών διατάξεων και λημμάτων, καθώς και νομοθετικά κείμενα με τις αντίστοιχες εισηγητικές εκθέσεις.

Ο συγγραφέας, προσφέρει με το παρόν έργο ένα ακόμη σημαντικό δείγμα παραθέσεως των θέσεων της νομολογίας και των απόψεων της θεωρίας στον τομέα του κτηματολογικού δικαίου της οροφοκτησίας, αιτιολογώντας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είτε την άποψη που ακολουθεί είτε τη νέα πρόταση που εισηγείται.

Edition info

Title
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Συστηματική ερμηνεία
Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-167-8
Pages
XL + 866
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

§ 1. Εισαγωγή στην οροφοκτησία

I. Προδιάθεση

ΙΙ. Αντί ιστορικής διαδρομής

ΙΙΙ. Ειδική επαναφορά του θεσμού της επιφάνειας

IV. Δίκαιο της οροφοκτησίας και Κτηματολογικό Δίκαιο

V. Γενικές αρχές της οροφοκτησίας

VI. Νομική φύση των διατάξεων της οροφοκτησίας

Α. Ειδικές οι διατάξεις της οροφοκτησίας

Β. Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και διατάξεις ενδοτικού δικαίου

Γ. Διατάξεις εξαιρετικού (και μη) δικαίου

Δ. Ειδικότερα οι διατάξεις του Κτηματολογικού Δικαίου

Ε. Γενικές διατάξεις του Αστικού Δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οροφοκτησία και ιδανικό μερίδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

§ 2. Σχέσεις οροφοκτησίας και Κτηματολογικού Δικαίου - Γενική προσέγγιση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αμφίπλευρη προσέγγιση

Α. Γενικά

Β. Οροφοκτησία προς Κτηματολογικό Δίκαιο

Γ. Κτηματολογικό Δίκαιο προς οροφοκτησία

ΙΙΙ. Ειδικές διατάξεις προσεγγίσεως του Κτηματολογικού Δικαίου

Α. Γενικά

Β. Κυριότητα ή συγκυριότητα ως εγγραπτέο δικαίωμα

1. Διπλή προσέγγιση κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

2. Περιγραφή εγγραπτέου δικαιώματος και αρχή ειδικότητας

3. Αρχή ειδικότητας στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Γ. Συστατική δικαιοπραξία ως καταχωριζόμενη δικαιοπραξία

Δ. Οι οροφοκτήτες ως καλούμενα πρόσωπα

Ε. Το περιεχόμενο των υποβλητέων δηλώσεων

Στ. Η ταυτότητα της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ζ. Αναγραφή οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά φύλλα

Η. Εσφαλμένη αναγραφή

Θ. Διόρθωση σφαλμάτων

Ι. Η αρχή «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις»

ΙΑ. Η δημόσια πίστη

ΙΒ. Τα τεκμήρια του Κτηματολογικού Δικαίου

ΙΓ. Η καταχώριση στο Κτηματολογικό Δίκαιο

1. Η γενική υποχρέωση καταχωρίσεως

2. Η καταχώριση ως όρος του ενεργού

3. Ο χρόνος καταχωρίσεως

4. Ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας

5. Παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου

6. Έννομες συνέπειες καταχωρίσεως εμπράγματης δικαιοπραξίας

ΙΔ. Το Κτηματολόγιο και οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο Κτηματολογικό Δίκαιο

§ 3. Έννοια και νομική φύση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και λειτουργία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Α. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

Β. Τα επί μέρους στοιχεία και η συνάφειά τους

Γ. Συναφή ζητήματα από την εισαγωγή του Κτηματολογικού Δικαίου

ΙΙΙ. Νομική φύση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

ΙV. Περιεχόμενο και αντικείμενο οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Α. Περιεχόμενο οριζόντιας ιδιοκτησίας

1. Γενικά

2. Εξουσία σε πράγμα

α. Το πράγμα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

β. Τα κοινά μέρη στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

γ. Το πράγμα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και στο Κτηματολογικό Δίκαιο

3. Εξουσία έννομη

4. Εξουσία άμεση

5. Εξουσία απόλυτη

6. Εξουσία καθολική ή μερική

Β. Τα στοιχεία στην κτηματολογική έννομη τάξη

Γ. Προσδιορισμός αντικειμένου οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Δ. Το ακίνητο ως αντικείμενο κτηματολογικών εγγραφών

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Η απεικόνιση της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στα κτηματολογικά δια­γράμματα

α. Γενικά για την απεικόνιση

β. Η ρύθμιση της απεικονίσεως

γ. Ανακρίβεια στις απεικονίσεις

δ. Ζητήματα συμβατότητας

ε. Μεταβολές στο ακίνητο λόγω συστάσεως οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

3. Το κτηματολογικό φύλλο και η οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

4. Η ταυτότητα της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στο Κτηματολογικό Δίκαιο

5. Ο ΚΑΕΚ της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

6. Περιπτωσιολογία επεμβάσεων σε ΚΑΕΚ οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ε. Ο όροφος ή το διαμέρισμα ορόφου

Στ. Χαρακτηριστικά εμπράγματου δικαιώματος στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και στην κτηματολογική έννομη τάξη

1. Συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο και στο ίδιο πράγμα

2. Οι ποικίλες εκδηλώσεις του εμπράγματου δικαιώματος

α. Η ιδιότητα της διώξεως

β. Η ιδιότητα της παρακολουθήσεως

3. Ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Ζ. Ειδικότερα ζητήματα χρονικής προτεραιότητας στην οριζόντια και κάθετη ιδιο­κτησία και στο Κτηματολογικό Δίκαιο

1. Γενικά

2. Η χρονική προτεραιότητα στο Κτηματολογικό Δίκαιο

3. Οι κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κτηματολογικού Δικαίου

4. Οι παραπεμπόμενες διατάξεις του ΑΚ (1206, 1207, 1272 § 2, 1301)

α. Εγγραφές της ίδιας ημέρας

i. Άρθρο AK 1206. Μεταγραφή της ίδιας ημέρας

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο: Επικράτηση του αρχαιότερου τίτλου στις εγγραφές της ίδιας ημέρας

β. Εγγραφή άλλου εμπράγματου δικαιώματος και εγγραφή υποθήκης

i. Άρθρο AK 1207. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο: Επικρατέστερη η προηγούμενη κα­ταχώριση

5. Τάξη υποθηκών

α. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας στην υποθηκική τάξη

β. Έννοια της υποθηκικής τάξης

γ. Ισοδύναμη τάξη υποθηκών

i. Άρθρο AK 1272, παρ.

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο

δ. Δανειστές με υποθήκη εγγραφείσα την ίδια ημέρα

i. Άρθρο AK

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο

ε. Η εναλλαγή υποθηκικών τάξεων

i. Ισχύουσα ρύθμιση με βάση τον α.ν. 612/1968

ii. Η εναλλαγή στο Κτηματολογικό Δίκαιο

στ. Εναλλαγή υποθηκικής τάξης με ενδιάμεση υποθήκη

ζ. Η επιφύλαξη υποθηκικής τάξης

η. Παραχώρηση άλλης υποθήκης

θ. Απαγόρευση παραχωρήσεως άλλης υποθήκης

ι. Απαγόρευση παραχωρήσεως άλλης υποθήκης στο Κτηματολογικό Δίκαιο

6. Ανίσχυρες δικαιοπραξίες στο Κτηματολογικό Δίκαιο

α. Ακυρότητα και Κτηματολογικό Δίκαιο

β. Η γενική υποχρέωση καταχωρίσεως σύννομων πράξεων

γ. Ενδεικτικά περιπτώσεις σχετικής ακυρότητας

Η. Άλλα ειδικά ζητήματα χρονικής προτεραιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Η οικοδομή, ο όροφος, το διαμέρισμα και οι βοηθητικοί χώροι

στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

§ 4. Η οικοδομή στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Μονοκατοικία και πολυώροφη οικοδομή

Α. Μονοκατοικία

Β. Διώροφη ή πολυώροφη οικοδομή

III. Εννοιολογική προσέγγιση

ΙV. Η οικοδομή και συγγενείς όροι στον ΑΚ

V. Ποικίλες αναφορές με βάση το στοιχείο της «οικοδομής»

VI. Μέρη και στοιχεία οικοδομής

VII. Η οικοδομή και οι «πρόσθετες» πληροφορίες

VΙII. Η οικοδομή και το δικαίωμα της επιφάνειας

§ 5. Ο όροφος και το διαμέρισμα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ο όροφος

Α. Γενικά

Β. Σε σχέση με τη διαίρεση του ορόφου

1. Δικαιοπρακτική διαίρεση

2. Δικαιοπρακτική απαγόρευση διαιρέσεως

3. Διαίρεση βάσει δικαστικής αποφάσεως

4. Περιπτώσεις συνενώσεως

Γ. Ο όροφος στον ΑΚ και στον ΚΠολΔ

1. Ο όροφος στο κείμενο του ΑΚ

2. Ο όροφος στο κείμενο του ΚΠολΔ

Δ. Εννοιολογική προσέγγιση

1. Ορισμός ορόφου

2. Τα επί μέρους εννοιολογικά στοιχεία

3. Συσχέτιση με το διαμέρισμα

4. Σε σχέση με τον όροφο κατά τον ΓΟΚ

Ε. Υπόγεια και δωμάτια κάτω από τη στέγη

Στ. Εξουσίες κυρίου ορόφου ή διαμερίσματος (ΑΚ 1000 και 1001)

1. Προδιάθεση

2. Θετικό περιεχόμενο κυριότητας

3. Αρνητικό περιεχόμενο κυριότητας

Ζ. Το κυκλαδικό έθιμο

ΙΙΙ. Το διαμέρισμα

Α. Γενικά

Β. Το διαμέρισμα στον ΑΚ και στον ΚΠολΔ

1. Στον ΑΚ

2. Στον ΚΠολΔ

3. Στο ν. 3741/1929

4. Στο ν. 1562/1985

Γ. Εννοιολογική προσέγγιση

Δ. Νομικό καθεστώς

§ 6. Οι «βοηθητικοί χώροι» στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Εννοιολογική προσέγγιση

ΙΙ. Ανοικτός χώρος – Τροπή σε περίκλειστο

Α. Νομικό καθεστώς ανοικτών χώρων

Β. Ανοικτός χώρος και πιλοτή

Γ. Παραχώρηση της χρήσης στην πιλοτή

Δ. Κλειστοί χώροι και πιλοτή

Ε. Ανοικτός και κλειστός χώρος στην πιλοτή

ΙΙΙ. Η υποχρέωση εξασφαλίσεως χώρων για στάθμευση αυτοκινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τα κοινά μέρη στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

§ 7. Προσέγγιση των κοινών μερών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις γιά τα κοινά πράγματα

Α. Ρυθμίσεις βάσει ειδικών διατάξεων

1. Αδιαίρετη ιδιοκτησία. Ενδεικτική απαρίθμηση. Κριτήριο χρήσης

2. Αυτοδίκαιη συγκυριότητα. Ενδεικτική απαρίθμηση. Κριτήριο χρήσης

α. Αυτοδίκαιη συγκυριότητα στα κοινά μέρη

β. Ενδεικτική απαρίθμηση

γ. Κριτήριο χρήσης

3. Σχετικά με το ποσοστό συγκυριότητας στα κοινά μέρη

4. Μεταβολές ή προσθήκες

5. Αποφάσεις γιά συντήρηση, βελτίωση και χρήση

6. Κοινά βάρη

7. Κλίμακες και κυρίως διάδρομοι

8. Ηλιακωτά

9. Σκιάδα

10. Αναλογία στην ανοικοδόμηση κοινών πραγμάτων

11. Πώληση περιλαμβάνουσα και το μερίδιο στα κοινά πράγματα

Β. Ρυθμίσεις από την ιδιωτική αυτονομία

Γ. Ο κατά τη φύση προορισμός του πράγματος

1. Προορισμός οικοδομής και προσδιορισμός κοινών μερών της

2. Ειδικότερα ο προσδιορισμός των κοινών μερών

Δ. Απαγόρευση αυτοτελούς διαθέσεως των κοινών

Ε. Παρέκκλιση: Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης

Στ. Ειδική περίπτωση: Κτίριο με πιλοτή

1. Προδιάθεση

2. Στάθμευση αυτοκινήτων

3. Κυριότητα και χρήση

4. Παραχώρηση χρήσης σε οροφοκτήτες

5. Ειδικά ζητήματα

Ζ. Επίλυση διαφορών με αντικείμενο τα κοινά μέρη

Η. Σχέση κοινών μερών με οικοδομή, όροφο ή διαμέρισμα

ΙΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν κοινά μέρη

Α. Τα οριζόμενα στο νόμο κοινά μέρη

1. Προδιάθεση

2. Γενικοί κανόνες γιά τα κοινά μέρη και περιπτωσιολογία

3. Το έδαφος

α. Προδιάθεση

β. Εννοιολογική προσέγγιση

γ. Οικοδομημένο τμήμα εδάφους και ακάλυπτος χώρος

δ. Αρτιότητα οικοπέδου και έδαφος

ε. Συστατικά του εδάφους

στ. Χώρος πάνω και κάτω από το έδαφος

ζ. Ακάλυπτος χώρος εδάφους

η. Σε σχέση με το υπέδαφος

4. Τα θεμέλια

5. Οι πρωτότοιχοι

6. Στέγη ή δώμα, βεράντα και υπόγεια

α. Η στέγη ή δώμα

β. Η βεράντα και το ηλιακό δώμα

γ. Υπόγεια

7. Οι καπνοδόχοι

8. Η αυλή

9. Το φρέαρ (πηγάδι)

10. Οι ανελκυστήρες

11. Οι βόθροι

12. Η κεντρική θέρμανση (ή ψύξη)

Β. Μη οριζόμενα στο νόμο κοινά μέρη

1. Η κοινή είσοδος

2. Βοηθητική είσοδος και ατομική είσοδος

3. Η πρασιά (προκήπιο)

4. Ο κήπος

5. Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων

6. Η πιλοτή

7. Κλίμακες (σκάλες) και διάδρομοι

8. Η αρχιτεκτονική και αισθητική κατασκευή – Παρειές

α. Παρειές

β. Αρχιτεκτονική και αισθητική κατασκευή

9. Η πρόσοψη

10. Οι τοίχοι κοινόχρηστων μερών

11. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις φωτισμού και υδρεύσεως

12. Το λεβητοστάσιο

13. Πάτωμα, θύρες, θόλοι, δωμάτια και οροφές δωματίων

14. Υδρορροές απορροής βρόχινου νερού

15. Υδραυλικές εγκαταστάσεις

16. Οι φωταγωγοί και αεραγωγοί

17. Αντιαεροπορικό καταφύγιο

Γ. Περιπτώσεις πραγμάτων μη κοινών

Δ. Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων

Ε. Πιλοτή

Στ. Γενική διάταξη γιά τα κοινά μέρη

Ζ. Ειδικά: η «δωματοταράτσα» (δωμοταράτσα) και ο «δωματόροφος» σε συνδυασμό με το δικαίωμα επεκτάσεως

1. Προλεγόμενα

2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

3. Σε σχέση γενικά με το δώμα

4. Σε σχέση με το δωματόροφο

5. Σε σχέση με τη δωματοταράτσα (δωμοταράτσα)

6. Σε σχέση με το δικαίωμα επεκτάσεως

α. Προδιάθεση

β. Η συμφωνία γιά επέκταση

γ. Αδυναμία ή αδικαιολόγητη δυστροπία

δ. Προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο

ε. Δημοσιότητα

στ. Νομική φύση

ζ. Άσκηση δικαιώματος επεκτάσεως

η. Δικαίωμα επεκτάσεως και δικαίωμα χρήσης δώματος

θ. Δικαίωμα επεκτάσεως στην κάθετη ιδιοκτησία

ι. Η νέα κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Το ιδανικό μερίδιο

§ 8. Έννοια και λειτουργία ιδανικού μεριδίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ο όρος «ιδανικό μερίδιο» ή «ιδανική μερίδα»

ΙΙΙ. Ιδανικό μερίδιο, κοινωνία, και συγκυριότητα

IV. Προσδιορισμός ιδανικού μεριδίου

Α. Προσδιορισμός από την ιδιωτική βούληση

1. Προλεγόμενα

2. Προσδιορισμός των κοινόκτητων και των κοινόχρηστων μερών

3. Οι διατάξεις του ΓΟΚ

Β. Προσδιορισμός από το νόμο

Γ. Προσδιορισμός από το δικαστήριο

V. Κτήση, μεταβίβαση και επιβάρυνση ιδανικού μεριδίου

Α. Κτήση συγκυριότητας κατά ιδανικό μερίδιο

Β. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση σε ιδανική μερίδα συγκυρίου

VI. Το ιδανικό μερίδιο ως αντικείμενο δίκης στο εισφερόμενο ακίνητο (άρθρο 49, παρ. 3, ν. 947/1979)

VII. Ευθύνη κοινωνών - συγκυρίων κατά την αναλογία της μερίδας τους γιά δαπάνες συ­ντηρήσεως, δαπάνες διοικήσεως και δαπάνες χρησιμοποιήσεως κοινού πράγματος

Α. Προλεγόμενα

Β. Συντήρηση – Δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής

Γ. Η ρύθμιση του ΑΚ

Δ. Περίπτωση κινδύνου

VIII. Προστασία ιδανικής μερίδας συγκυρίου

IX. Ειδικά ζητήματα ιδανικού μεριδίου

Α. Το ιδανικό μερίδιο ως κριτήριο γιά την αποδοτέα ωφέλεια

Β. Η αρχή της συλλογικής διοικήσεως στην κοινωνία δικαιώματος κατ’ ιδανικά μέρη

Γ. Το δικαίωμα απόλυτης χρήσης ανεξάρτητα από μέγεθος ιδανικής μερίδας

Δ. Η συγκυριότητα στο έδαφος κατά το μεταβιβαζόμενο ιδανικό μερίδιο

Ε. Το αδιαίρετο πραγματικής δουλείας και ιδανικό μερίδιο

Στ. Το ιδανικό μερίδιο ως αμοιβή εργολάβου

Ζ. Το ιδανικό μερίδιο ως βάση στην αγωγή διανομής

Χ. Περιπτωσιολογία σε θέματα ιδανικού μεριδίου

XI. Διόρθωση ανακριβών εγγραφών βάσει άρθρου 18 ν. 2664/1998

ΧΙΙ. Οι θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα και οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

§ 9. Δουλείες

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πραγματικές δουλείες

Α. Καλούμενα πρόσωπα προς υποβολή δηλώσεως

Β. Συναίνεση συνδικαιούχων

Γ. Η πραγματική δουλεία ως παρεπόμενο δικαίωμα

Δ. Αγωγή ομολογήσεως δουλείας

Ε. Περιορισμοί κυριότητας με χαρακτήρα δουλείας

ΙΙΙ. Επικαρπία

IV. Οίκηση

V. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

§ 10. Εμπράγματη ασφάλεια

Ι. Υποθήκη

ΙΙ. Προσημείωση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σύσταση και λειτουργία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, απώλεια και προστασία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

§ 11. Σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Δημιουργία της εμπράγματης σχέσης της οροφοκτησίας

Α. Γενικά

Β. Οροφοκτησία και Κτηματολογικό Δίκαιο

Γ. Το έδαφος ως στοιχείο της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Δ. Σύσταση σε ανοικτό χώρο

Ε. Τρόποι συστάσεως οροφοκτησίας

1. Προλεγόμενα

2. Με σύμβαση όλων των συγκυρίων

3. Με σύμβαση μεταξύ του κυρίου (ή συγκυρίων) και του μέλλοντος οροφοκτήτη

4. Με μονομερή εν ζωή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου

5. Με διαθήκη του κυρίου του όλου ακινήτου

6. Με δικαστική απόφαση σε δίκη διανομής κοινού οικοπέδου

α. Προδιάθεση

β. Σε σχέση με τον όρο «οικοδομή»

γ. Προϋποθέσεις συστάσεως με δικαστική απόφαση

δ. Καταχώριση της δικαστικής αποφάσεως

7. Με δικαστική απόφαση ύστερα από συμφωνία της πλειοψηφίας του 65% των συγκυρίων του οικοπέδου

α. Προδιάθεση

β. Προϋποθέσεις προσφυγής στο δικαστήριο: Το 65%

γ. Προϋποθέσεις προσφυγής στο δικαστήριο: Ανάγκη ή ωφέλεια

δ. Προϋποθέσεις προσφυγής στο δικαστήριο: Περίπτωση ακάλυπτου οικο­πέδου

ε. Περίπτωση προϋφιστάμενης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας

στ. Προβλεπόμενες διατυπώσεις – Υποβαλλόμενα έγγραφα

ζ. Η αγωγή

η. Προσεπίκληση

θ. Αρμόδιο δικαστήριο

ι. Εγγραφή – καταχώριση της αγωγής

ια. Άμυνα εναγόμενου

ιβ. Η απόφαση

ιγ1. Περιεχόμενο της αποφάσεως που δέχεται την αγωγή

ιγ2. Δέσμευση των λοιπών συγκυρίων

ιγ3. Ειδικές ρυθμίσεις

ιδ. Ένδικα μέσα

ιε. Σύναψη συμβάσεως εργολαβίας

8. Με χρησικτησία

9. Η περίπτωση της οιονεί αυτοδίκαιης συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας

10. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση

11. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός

ΙΙ. Μη συμμόρφωση προς τη δικαιοπραξία συστάσεως οροφοκτησίας

§ 12. Κατάλυση της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Απώλεια της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Α. Γενικά

Β. Τρόποι απώλειας

ΙΙ. Οι καθ’ έκαστον λόγοι απώλειας

Α. Καταργητική συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών

Β. Ειδικά η παραίτηση από την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

1. Γενικά

2. Η παραίτηση στο Κτηματολογικό Δίκαιο

3. Ειδικές περιπτώσεις παραιτήσεως

α. Παραίτηση από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

β. Παραίτηση από ιδανικό μερίδιο

γ. Παραίτηση με σκοπό την κοινοχρησία

δ. Περιπτώσεις που κρίθηκαν ότι δεν αποτελούν παραίτηση

ε. Παραίτηση και δωρεά

στ. Παραίτηση από την αίτηση του άρθρου 6, παρ. 3, ν. 2664/1998

Γ. Η διαθήκη

Δ. Η πλήρωση της αιρέσεως ή προθεσμίας

Ε. Καταστροφή οικοδομής

1. Προλεγόμενα

2. Πλήρης καταστροφή

3. «Ήσσονος σημασίας» καταστροφή

4. Συμφωνία γιά κατεδάφιση οικοδομής

Στ. Κατεδάφιση επικίνδυνων οικοδομών

Ζ. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου

Η. Αναγκαστικός πλειστηριασμός

Θ. Ρυμοτομία

Ι. Η άρνηση ανοικοδομήσεως

ΙΑ. Ειδικότερα, η περίπτωση της ενώσεως των ιδιοκτησιών σε ένα πρόσωπο

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες καταργήσεως οροφοκτησίας

§ 13. Προστασία οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προστασία οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά το Αστικό Δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Η διεκδικητική αγωγή στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Γ. Η αρνητική αγωγή στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Δ. Λοιπές περιπτώσεις ένδικης προστασίας

Ε. Προστασία νομής

Στ. Προστασία των κοινών μερών

ΙΙΙ. Προστασία οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

Α. Γενικά

Β. Προστασία οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως

1. Προλεγόμενα

2. Σκοπός και μορφές διορθώσεως κτηματολογικών στοιχείων κατά την κτηματο­γράφηση

α. Σε σχέση με το σκοπό της διορθώσεως

β. Οι εισαγόμενες μορφές διορθώσεως κτηματολογικών στοιχείων

γ. Γενική αίτηση διορθώσεως κτηματολογικής εγγραφής

δ. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

ε. Η υποβολή ενστάσεως

Γ. Κατά το στάδιο λειτουργούντος Κτηματολογίου

1. Προλεγόμενα

2. Σε σχέση με την αποκατάσταση πρόδηλων σφαλμάτων

3. Σε σχέση με την αποκατάσταση μη πρόδηλων σφαλμάτων

α. Με την αγωγή του άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998

β. Με την αίτηση του άρθρου 6, παρ. 3, ν. 2664/1998

γ. Με την αγωγή ανατροπής του άρθρου 13 ν. 2664/1998

δ. Με το άρθρο 17 ν. 2664/1998

Δ. Διόρθωση κτηματολογικών σφαλμάτων στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία βάσει του άρθρου 6, παρ. 8, ν. 2664/1998

1. Προλεγόμενα

2. Αντικείμενο της αιτήσεως διορθώσεως

3. Εισαγόμενοι περιορισμοί στη διόρθωση

4. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

5. Καταχώριση της αιτήσεως

6. Απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου

7. Ειδικό ζήτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Σχέσεις οροφοκτητών μεταξύ τους

§ 14. Οι οροφοκτήτες ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ο κανονισμός (ιδιωτικός ή δικαστικός)

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Νομική φύση και είδη

Γ. Κατάρτιση κανονισμού

Δ. Δημοσιότητα κανονισμού

Ε. Περιεχόμενο κανονισμού

1. Αντικείμενο ρυθμίσεων κανονισμού

2. Περιπτωσιολογία

Στ. Προσχώρηση στον κανονισμό

Ζ. Τροποποίηση κανονισμού

Η. Υποχρέωση συμμορφώσεως προς τον κανονισμό

Θ. Κανονισμός με δικαστική απόφαση

Ι. Έλλειψη κανονισμού

1. Προλεγόμενα

2. Έλλειψη κανονισμού. Δικαστική αναπλήρωση

α. Προδιάθεση: Οι συμφωνίες στον κανονισμό

β. Κατάρτιση κανονισμού με δικαστική απόφαση

3. Έλλειψη κανονισμού. Διορισμός διαχειριστή

4. Έλλειψη κανονισμού. Κλιμακοστάσιο

5. Έλλειψη κανονισμού. Υποχρέωση συνεισφοράς στα βάρη

6. Έλλειψη κανονισμού. Ρύθμιση θέσεων σταθμεύσεως

7. Μισθωτές διαμερίσματος, κανονισμός και συνιδιοκτήτες

ΙΑ. Συνέπειες μη τηρήσεως κανονισμού

ΙΙΙ. Η ένωση των οροφοκτητών και τα όργανά της

Α. Γενικά

Β. Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

Γ. Ο κανόνας γιά τη διοίκηση και οι εξαιρέσεις του

Δ. Η ένωση των οροφοκτητών

Ε. Η γενική συνέλευση

1. Προλεγόμενα

2. Η γενική συνέλευση ως όργανο

3. Ύπαρξη και συγκρότηση

4. Τα μέλη γενικής συνελεύσεως

α. Η ιδιότητα μέλους

β. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση

5. Αρμοδιότητες

6. Σύγκληση γενικής συνελεύσεως

7. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως

α. Έννοια και λήψη αποφάσεων

β. Η ψήφος

γ. Ισχύς των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως

8. Αποχωρήσεις μελών

9. Περισσότερες γενικές συνελεύσεις

10. Σχέσεις γενικής συνελεύσεως με το διαχειριστή

Στ. Ο διαχειριστής (ή διαχειριστική επιτροπή)

1. Διορισμός από τους οροφοκτήτες

2. Διορισμός από το δικαστήριο

3. Θητεία διαχειριστή

4. Νομική φύση

5. Αρμοδιότητες

6. Μεταβολή του διαχειριστή εν επιδικία

7. Παύση

§ 15. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των οροφοκτητών

Ι. Εισαγωγικά.

ΙΙ. Το δικαίωμα αποκλειστικής (χωριστής) κυριότητας

ΙΙΙ. Δικαίωμα χρήσης και χρήση κοινού πράγματος

Α. Γενικά

Β. Δικαίωμα χρήσης κοινού πράγματος

Γ. Εγκατάσταση συγκυρίου - οροφοκτήτη και μερική κατοχή

Δ. Χρήση κοινού πράγματος

Ε. Μορφές χρήσης κοινού πράγματος

Στ. Συνέπειες από χρήση κοινού πράγματος

Ζ. Ειδικότερα η θέση της νομολογίας για την ωφέλεια λόγω αποκλειστικής χρήσης

Η. Το ζήτημα της επικλήσεως της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας

ΙV. Το δικαίωμα απόλυτης χρήσης

Α. Ο κανόνας της κοινοχρησίας

Β. Δικαιώματα πηγάζοντα από την αποκλειστική κυριότητα – Περιπτωσιολογία

Γ. Δικαιώματα συνδεόμενα με τα κοινά μέρη – Περιπτωσιολογία

Δ. Οι αποκλίσεις: Συμφωνία για αποκλειστική χρήση συνιδιοκτήτη

Ε. Η βλαπτική χρήση και η μεταβολή του συνήθους προορισμού

1. Κρίση κατά περίπτωση

2. Βλαπτική χρήση

3. Μεταβολή του συνήθους προορισμού

4. Δικαιώματα βλαπτομένων

5. Συμπληρωματική εφαρμογή του ΓΟΚ

V. Δικαίωμα επισκευής και ανανεώσεως κοινών πραγμάτων

VΙ. Μεταβολές ή προσθήκες στα κοινά μέρη

VΙΙ. Το δικαίωμα επεκτάσεως της οικοδομής

A. Δικαίωμα όλων των συνιδιοκτητών

B. Απόφαση παραχωρήσεως του δικαιώματος

Γ. Άσκηση του παραχωρηθέντος δικαιώματος

Δ. Έννομες συνέπειες

Ε. Η περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής

VΙΙΙ. Δικαίωμα καρπώσεως κοινού πράγματος και γενικότερα συμμετοχής στα ωφελήματα

ΙΧ. Δικαίωμα διαθέσεως ιδανικής μερίδας και διάθεση ολόκληρου κοινού πράγματος

Α. Γενικά

Β. Δικαίωμα διαθέσεως ιδανικής μερίδας

Γ. Διάθεση ολόκληρου του κοινού πράγματος

Χ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση κοινού πράγματος

ΧΙ. Δικαίωμα λύσης της συγκυριότητας στο κοινό πράγμα

XΙΙ. Υποχρεώσεις συγκυρίων

Α. Υποχρεώσεις με αντικείμενο τις χωριστές ιδιοκτησίες

Β. Υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες κοινού πράγματος.

1. Γενική ρύθμιση βάσει του ΑΚ

2. Ειδική ρύθμιση βάσει διατάξεων της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας για τα κοινά βάρη

α. Το νομικό καθεστώς

β. Συμφωνία κατανομής κοινόχρηστων δαπανών

γ. Μεταβολή της συμφωνίας κατανομής κοινόχρηστων δαπανών

δ. Συντήρηση και επισκευή ως δικαίωμα και υποχρέωση

ε. Βλάβη σε διαμέρισμα από χρήση κοινού πράγματος

στ. Ο «ιδιοκτήτης» ως υπόχρεος καταβολής δαπανών

ζ. Συμμετοχή στην κεντρική θέρμανση

η. Μεταβολή στη συμμετοχή στην κεντρική θέρμανση

θ. Απαλλαγή από τη συμμετοχή στην κεντρική θέρμανση

ι. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες

ια. Εγκατάσταση φυσικού αερίου

ιβ. Αποθεματικό

ιγ. Υποχρέωση αποκαταστάσεως βλάβης

Γ. Υποχρέωση λήψης αναγκαίων μέτρων και συνεισφοράς στις δαπάνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

§ 16. Προδιάθεση στη διοίκηση κοινού πράγματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια διοικήσεως

Α. Γενικά

Β. Διοίκηση με την ευρεία του όρου σημασία

1. Εννοιολογική προσέγγιση

2. Ειδικότερα η απονεμόμενη εξουσία

3. Ειδικά ζητήματα: Ο όρος «διοίκηση»

4. Ειδικά ζητήματα: Ιδιωτική αυτονομία και διοίκηση

5. Ρυθμίσεις ΑΚ γιά τη διοίκηση στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

6. Ο ν. 3741/1929 και η ιδιωτική αυτονομία

Γ. Τακτική διοίκηση

1. Εννοιολογική προσέγγιση

2. Σύγκριση τακτικής διοικήσεως με τη διοίκηση υπό την ευρεία του όρου σημα­σία

3. Ειδικό ζήτημα: ΑΚ 789, εδ. α΄, και οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Δ. Σχέσεις με συγγενείς έννοιες

1. Σχέσεις με χρήση κοινού πράγματος

2. Σχέσεις με εκμετάλλευση

3. Σχέσεις με κάρπωση

§ 17. Τρόποι διοικήσεως

Ι. Εισαγωγικά

Α. Ομοφωνία, πλειοψηφία, δικαστική απόφαση

Β. ΑΚ 785-805 και διατάξεις που διέπουν την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

II. Έννοια και νομική φύση αποφάσεως

A. Έννοια αποφάσεως

B. Νομική φύση

III. Διοίκηση με ομόφωνη απόφαση

IV. Διοίκηση με απόφαση πλειοψηφίας

Α. Γενικά

Β. Καθορισμός περιεχομένου αποφάσεων

Γ. Διορισμός διαχειριστή γιά το κοινό πράγμα

Δ. Τροποποίηση αποφάσεων και ειδικότερα μεταβολή αρμοδιοτήτων πλειοψηφίας

1. Τροποποίηση αποφάσεων

2. Μεταβολή αρμοδιοτήτων πλειοψηφίας

Ε. Υπολογισμός πλειοψηφίας

V. Διοίκηση με απόφαση δικαστηρίου

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής ΑΚ

Γ. Η απόφαση του δικαστηρίου

Δ. Διορισμός διαχειριστή με απόφαση δικαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Δημοσιότητα οροφοκτησίας

§ 18. Δημοσιότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η δημοσιότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία κατά τον ΑΚ

Α. Δημοσιότητα πράξεων διοικήσεως με την ευρεία του όρου σημασία

Β. Δημοσιότητα πράξεων τακτικής διοικήσεως – Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

ΙΙΙ. Η δημοσιότητα κατά το ν. 3741/1929

Α. Γενικά

Β. Μεταγραφή κατά το ν. 3741/1929

Γ. Περιπτωσιολογία

1. Συστατική πράξη

2. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας

3. Ιδιαίτερες συμφωνίες

4. Κανονισμός οροφοκτησίας

5. Προσδιορισμός κοινών μερών

6. Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης

7. Απαγόρευση μεταβολής της χρήσης

8. Τροποποίηση κανονισμού

9. Δέσμευση διαδόχων

10. Ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας

11. Χώρος που πρόκειται να οικοδομηθεί

12. Επέκταση οικοδομής

13. Συμμετοχή στις κοινές δαπάνες – Τροποποίηση συμφωνίας

14. Δαπάνη συντηρήσεως και λειτουργίας κεντρικής θερμάνσεως

15. Δικαιοπραξία για λύση κοινωνίας

16. Πράξη εφαρμογής

ΙV. Δημοσιότητα κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Λύση συγκυριότητας στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

§ 19. Το δικαίωμα λύσης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Λόγοι λύσης της συγκυριότητας

Α. Γενικά

1. Λύση κοινωνίας, λύση συγκυριότητας, διανομή

2. Λόγοι λύσης συγκυριότητας

3. Δικαίωμα λύσης κοινωνίας και δικαίωμα λύσης συγκυριότητας

Β. Γενικά γιά το δικαίωμα λύσης

ΙΙΙ. Αποκλεισμός δικαιώματος

Α. Αποκλεισμός με συμφωνία

Β. Αποκλεισμός από τον προορισμό κοινού πράγματος

Γ. Αποκλεισμός από το νόμο ή από δικαστική απόφαση

IV. Άσκηση δικαιώματος

§ 20. Διανομή στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Ι. Έννοια και είδη διανομής

Α. Γενικά

Β. Εκούσια διανομή

1. Έννοια

2. Αρχές που διέπουν την εκούσια διανομή

3. Οι συμβάσεις εκούσιας διανομής

Γ. Δικαστική διανομή

1. Έννοια

2. Μορφές δικαστικής διανομής

Δ. Δικαίωμα γιά δικαστική διανομή

Ε. Η αγωγή διανομής

Στ. Αυτούσια διανομή βάσει δικαστικής αποφάσεως

1. Νομικό καθεστώς δικαστικής διανομής

α. Προδιάθεση

β. Οι ρυθμίσεις του ΚΠολΔ 480Α

γ. Οι όροι «υπάρχουσα οικοδομή» και «κοινό οικόπεδο»

δ. Αυθαίρετες κατασκευές

ε. «Ομοειδή μέρη» και «μέρη ανάλογα των μερίδων»

2. Έννοια

3. Αίτημα της αγωγής

4. Ζητήματα υπαγόμενα στην κρίση δικαστηρίου

5. Ειδικότερα το πρόδηλο της αυτούσιας διανομής

6. Κριτήρια αυτούσιας διανομής

7. Αυτούσια διανομή με επιδίκαση κοινής μερίδας

8. Καταβολή χρηματικού ποσού

9. Αυτούσια διανομή με κλήρωση

10. Αυτούσια διανομή με απονέμηση

Ζ. Ζητήματα δημοσιότητας στη δικαστική διανομή

Η. Ειδικά ζητήματα στη δικαστική διανομή

1. Ειδικό ζήτημα αυτούσιας διανομής σε μία μόνον οικοδομή

2. Αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή το οποίο είναι ακάλυπτο και οικοδομήσιμο

3. Διαίρεση χωριστών ιδιοκτησιών σε παραπέρα άλλες χωριστές ιδιοκτησίες

Θ. Περιορισμός υποθήκης μετά τη διανομή

Ι. Πώληση με πλειστηριασμό βάσει δικαστικής αποφάσεως

1. Αποκλεισμός αυτούσιας διανομής

2. Σκοπός εκούσιου πλειστηριασμού

3. Διατάξεις εφαρμοζόμενες στον εκούσιο πλειστηριασμό

4. Διανομή εκπλειστηριάσματος

5. Ειδικά ζητήματα πλειστηριασμού

α. Διορισμός συγκεκριμένου συμβολαιογράφου

β. Κήρυξη της εκδοθησόμενης αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής

IΙ. Ειδικά ζητήματα διανομής

A. Ειδικά ζητήματα: Αμοιβαίες απαιτήσεις συγκυρίων

B. Ειδικά ζητήματα: Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμα

Γ. Ειδικά ζητήματα: Τύχη κατασχέσεων

Δ. Ειδικά ζητήματα: Ευθύνη για ελαττώματα

Ε. Ειδικά ζητήματα: Πάροδος χρόνου και δικαίωμα γιά λύση κοινωνίας - συγκυ­ριότητας

Στ. Ειδικά ζητήματα: Διανομή ακάλυπτου χώρου προσφυγικών ακινήτων.

ΙΙΙ. Το ΑΚ 281 στη διανομή ακινήτου (και γενικότερα στην οροφοκτησία)

Α. Γενικά

Β. Ειδικότερα στη λύση της οροφοκτησίας

Γ. Κρίσιμα στοιχεία

Δ. Ο κανονισμός οροφοκτησίας στο πεδίο των ΑΚ 281 και

Ε. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του ΑΚ

§ 21. Ειδικά ζητήματα κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Εισαγωγικά.

ΙΙ. Έννοια και είδη.

Α. Έννοια.

Β. Νομική φύση και είδη.

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία κάθετης ιδιοκτησίας.

ΙV. Σύσταση ή μεταβίβαση κάθετης ιδιοκτησίας.

V. Τροποποίηση συστάσεως κάθετης ιδιοκτησίας.

VI. Προσδιορισμός κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών στην κάθετη ιδιοκτησία.

VII. Σχέσεις συνιδιοκτητών μεταξύ τους.

Α. Γενικά.

Β. Ο κανονισμός.

Γ. Οι ενώσεις των συγκυρίων και τα όργανά τους.

Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

VIIΙ. Συμφωνία αποκλειστικής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία.

IX. Τροποποίηση συμφωνίας αποκλειστικής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία.

Χ. Δικαίωμα επεκτάσεως στην κάθετη ιδιοκτησία.

ΧI. Η διαίρεση και ενοποίηση στην κάθετη ιδιοκτησία.

XIΙ. Προστασία κάθετης ιδιοκτησίας.

ΧIΙΙ. Λύση κάθετης ιδιοκτησίας.

ΧΙV. Μεταβατική διάταξη

ΧV. Δικονομικά ζητήματα.

§ 22. Δικονομικά ζητήματα οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

Ι. Εισαγωγικά.

IΙ. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων.

IΙΙ. Μη υπαγωγή στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων.

ΙV. Ποικίλα ζητήματα

V. Κατά τόπο αρμοδιότητα.

VI. Ενεργητική νομιμοποίηση ενώσεως συνιδιοκτητών.

VII. Ζήτημα ομοδικίας.

VΙIΙ. Προθεσμία εφέσεως.

IX. Άλλα δικονομικά ζητήματα

X. Το ζήτημα της καταχωρίσεως της αγωγής κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

XI. Διαφορές μεταξύ οροφοκτητών ή ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

XII. Ανακοπή.

XIΙI. Ποικίλες αγωγές

§ 23. Δικαίωμα επιφάνειας και οροφοκτησία

Ι. Γενικά.

ΙΙ. Εννοιολογική προσέγγιση.

ΙΙΙ. Επιφανειούχος και κύριος.

IV. Σύσταση επιφάνειας.

V. Επιφάνεια και οροφοκτησία.

VI. Διαίρεση επιφάνειας.

VII. Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος επιφάνειας.

VIII. Προστασία επιφάνειας.

ΙΧ. Κατάλυση του δικαιώματος επιφάνειας.

Χ. Επιφάνεια και Κτηματολόγιο.

§ 24. Επίμετρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Α. ΝΟΜΟΣ 3741 της 4/9 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α΄ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»

Β. Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης γιά το ν. 3741/1929

Γ. Έκθεση της επί της Δικαιοσύνης Επιτροπής της Βουλής γιά το ν. 3741/1929

ΙΙ. Α. Ν.Δ. 1024 της 12/15.11.1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγει-

ρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (Α΄ 232)

Β. Εισηγητική Έκθεση Ν.Δ. 1024/1971

ΙΙΙ. Α. Νόμος 1562 της 16/16.9.1985 «Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίη-

ση διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις»

(Α΄ 150)

Β. Αιτιολογική έκθεση ν. 1562/1985

IV. Άρθρο 52 N. 4277/2014

B΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αγωγή αποζημίωσης συνιδιοκτήτη λόγω υπερβάσης συντελεστή δόμησης

2. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά καταβολή δαπανών θέρμανσης

3. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά προσβολή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης

4. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά προσβολή δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστου χώρου

5. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά παραβίαση κανονισμού

6. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά προσβολή κυριότητας θέσης στάθμευσης

7. Αγωγή διαχειριστή γιά κοινόχρηστα

8. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά καθ’ ύψος επέκταση της οικοδομής

9. Αγωγή συνιδιοκτήτη γιά παραμέληση συντήρησης οριζόντιας ιδιοκτησίας

10. Αγωγή (άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998) διόρθωσης πρώτης εγγραφής

11. Αίτηση (κατά το άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998) διόρθωσης πρώτης εγγραφής «αγνώστου» ιδιοκτήτη

12. Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα...
Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011
Οι εμπράγματες σχέσεις στο Εποικιστικό Δίκαιο Η παραχώρηση από το Δημόσιο εκτάσεων για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών σε συνδυασμό με την αναγκαστική απαλλοτρίωση...