Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011

Edition info

Title
Εποικιστικό δίκαιο
• Εμπράγματες σχέσεις • Περιέλευση κυριότητας σε κλήρους • Κατοχή και νομή • Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-614-7
Pages
ΧΧΙΙΙ + 299
Price
€ 35.00
In stock

Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011


Δ. Παπαστερίου, Εποικιστικό δίκαιο, 2011

Οι εμπράγματες σχέσεις στο Εποικιστικό Δίκαιο
Η παραχώρηση από το Δημόσιο εκτάσεων για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών σε συνδυασμό με την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων για εγκατάσταση σε αυτές ακτημόνων καλλιεργητών, γηγενών ή προσφύγων, πραγματοποιούνται στη βάση ενός πολύπλοκου νομικού μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός χαρακτηρίζεται από την παρουσία των λεγόμενων ανώμαλων δικαιοπραξιών, που αποτελούν εντυπωσιακό δείγμα επιεικούς δικαίου, μέσω της δυνατότητας επικυρώσεώς τους.
Στο παρόν αναλύονται οι εμπράγματες σχέσεις στο Εποικιστικό Δίκαιο, η συνταγματική διάσταση της εποικιστικής νομοθεσίας, η περιέλευση της κυριότητας στους κληρούχους (διανομή, παραχωρητήριο, διάθεση κλήρων, αρχή της μη κατάτμησης - εξαιρέσεις, δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων), οι δουλείες και η υποθήκη στο Δίκαιο του Εποικισμού, η εγκατάσταση στον κλήρο, οι ανώμαλες δικαιοπραξίες και η επικύρωσή τους, διάφορα ειδικά θέματα (χρησικτησία, προστασία κληρούχων, ζητήματα κληρονομίας, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος).
Ταυτόχρονα, λήφθηκε υπ’ όψιν η πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων που έχει στο ενεργητικό της τη διάπλαση των εποικιστικών σχέσεων κατά τρόπο που να ευνοεί την εκπλήρωση των στόχων της εποικιστικής νομοθεσίας.

Edition info

Title
Εποικιστικό δίκαιο
• Εμπράγματες σχέσεις • Περιέλευση κυριότητας σε κλήρους • Κατοχή και νομή • Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-614-7
Pages
ΧΧΙΙΙ + 299
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εμπράγματο Δίκαιο, Εποικιστική Νομοθεσία και Δίκαιο του Εποικισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικά για τις εμπράγματες σχέσεις στο Εποικιστικό Δίκαιο

§ 1. Έννομη σχέση, εμπράγματη σχέση, εποικιστική σχέση

§ 2. Η συνταγματική διάσταση

§ 3. Χαρακτηριστικά και πηγές του Εποικιστικού Δικαίου (Η εποικιστική νομοθεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περιέλευση της κυριότητας

§ 4. Βασικές έννοιες

§ 5. Τα προ της οριστικής διανομής – Αρμόδια όργανα

§ 6. Οριστική διανομή

§ 7. Περιέλευση κυριότητας στους κληρούχους

§ 8. Έκδοση τίτλου. Παραχωρητήριο

§ 9. Διάθεση των κλήρων

§ 10. Γενική αρχή η μη κατάτμηση κλήρων (οριστικής διανομής)

§ 11. Εξαιρέσεις από την αρχή της μη κατατμήσεως

§ 12. Δημιουργία μη άρτιων οικοπέδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Δουλείες και υποθήκη

§ 13. Οι δουλείες στο Δίκαιο του Εποικισμού

§ 14. Η υποθήκη στο Δίκαιο του Εποικισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατοχή και νομή

§ 15. Εγκατάσταση στον κλήρο

§ 16. Κατοχή

§ 17. Νομή στον κλήρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η επικύρωση

§ 18. Ανώμαλες δικαιοπραξίες

§ 19. Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ειδικά ζητήματα του Εποικιστικού Δικαίου

§ 20. Χρησικτησία και Εποικιστικό Δίκαιο

§ 21. Προστασία κληρούχων

§ 22. Ζητήματα κληρονομίας

§ 23. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account