Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018

Edition info

Title
Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα
© 2018
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-815-8
Pages
528
Price
€ 48.00
In stock

Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018


Δ. Κρεμπενιός, Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα, 2018

Η παρούσα μονογραφία παρουσιάζει το πολυσχιδές και πολυκύμαντο της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του δικαστηρίου που εκδικάζει τις περισσότερες αλλά και σημαντικότερες υποθέσεις που αφορούν στην ύλη του εκκλησιαστικού δικαίου, επηρεάζοντας πολλές φορές ουσιωδώς θέματα διοικήσεως της Εκκλησίας.

Διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων υποδιαιρείται περαιτέρω σε κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην Εκκλησία και το Σύνταγμα, διακρινόμενο στο πρώτο κεφάλαιο που αφορά ζητήματα προκύπτοντα από το άρθρο 3 Συντ., στο δεύτερο που περιλαμβάνει διαφορετικές όψεις του συνταγματικώς κατοχυρωμένου στο άρθρ. 13 Συντ. δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και στο τρίτο που άπτεται περιουσιακών σχέσεων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

Το δεύτερο μέρος περιέχει ζητήματα απτόμενα των τριών τάξεων των μελών της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ζητήματα τα σχετικά με τους Επισκόπους και στο δεύτερο στα ζητήματα τα σχετικά με τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τους μοναχούς. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέματα που αφορούν στα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή τους ιεροψάλτες και νεωκόρους, τους ιεροκήρυκες και τους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο πρώτο μεν κεφάλαιο στην αντιμετώπιση από το ΣτΕ των διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση με τους λατρευτικούς χώρους είτε πρόκειται για ναούς και ευκτήριους οίκους είτε για μοναστικά καθιδρύματα και ολοκληρώνεται με τα ζητήματα που αφορούν τα εκκλησιαστικά πολιτιστικά αγαθά, στο δεύτερο δε κεφάλαιο καταστρώνονται τα ζητήματα που αφορούν στα κοιμητήρια.

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει στο πρώτο μεν κεφάλαιο τα αφορώντα στις εκκλησιαστικές ποινές τόσο πνευματικού όσο και πειθαρχικού χαρακτήρα, στο δε δεύτερο κεφάλαιο τα ζητήματα που αναφέρονται στα εκκλησιαστικά δικαστήρια και τη δικονομία που τα διέπει.

Η μελέτη καλύπτει το χρονικό διάστημα από το έτος 1975 έως και το 2016 και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τη θεωρία, αλλά, κυρίως, για τη νομική πράξη, την οποία άλλωστε εκτενώς αποτυπώνει στις σελίδες του.

Edition info

Title
Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα
© 2018
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-815-8
Pages
528
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αντικείμενο της εργασίας και διάρθρωση της ύλης

§ 2. Το έννομο συμφέρον

§ 3. Το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

§ 4. Η Συνταγματική κατοχύρωση των ιερών κανόνων

§ 5. Η Συνταγματική κατοχύρωση του Τόμου του 1850 και της Πράξεως

του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

§ 6. Η υπόθεση των ταυτοτήτων

§ 7. Η διδασκαλία των θρησκευτικών

§ 8. Ορκοδοσία

§ 9. Αντιρρησίες συνειδήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

§ 10. Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας

Ι. Δραστηριότητες

ΙΙ. Δικηγόροι

§ 11. Περιουσιακά ζητήματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

§ 12. Μητροπολίτες

Ι. Εκλογή

II. Μετάθεση

ΙΙI. Αρμοδιότητες

ΙV. Απώλεια της Μητροπόλεως

V. Τιτουλάριοι Επίσκοποι

§ 13. Μητροπολιτικές Περιφέρειες

Ι. Ίδρυση

ΙΙ. Μεταβολή ορίων

§ 14. Το ζήτημα των «Ιερωνυμικών Μητροπολιτών»

Ι. Η γένεση

ΙΙ. Η νομολογιακή αντιμετώπιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ

§ 15. Εφημέριοι και διάκονοι

Ι. Πλήρωση εφημεριακής θέσεως

ΙΙ. Μισθολογική εξέλιξη

ΙΙΙ. Ιδιαίτερη μεταχείριση

ΙV. Ασυμβίβαστα

V. Μετάθεση

VΙ. Παύση εφημερίου

VII. Συνταξιοδότηση

VIII. Διάκονοι

§ 16. Εφημέριοι και εκπαιδευτικοί

§ 17. Μοναχοί και ιερομόναχοι

Ι. Μοναχοί

ΙΙ. Ιερομόναχοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΑΪΚΟΙ

§ 18. Ιεροψάλτες και νεωκόροι

Ι. Ιεροψάλτες

ΙΙ. Νεωκόροι

§ 19. Ιεροκήρυκες

§ 20. Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ

§ 21. Ενοριακοί ναοί

Ι. Ενορίες

IΙ. Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΙΙΙ. Ανέγερση ναού

§ 22. Λοιπά είδη ναών

Ι. Ιερά Προσκυνήματα

ΙΙ. Ιδιόκτητοι

ΙΙΙ. Σωματειακοί

IV. Ναοί Παλαιοημερολογιτών

§ 23. Ευκτήριοι οίκοι

§ 24. Μονές

Ι. Ίδρυση

ΙΙ. Ηγούμενος

ΙΙΙ. Δικαστική εκπροσώπηση

ΙV. Περιουσία

§ 25. Εκκλησιαστικά πολιτιστικά αγαθά

Ι. Εκκλησιαστικά μνημεία

ΙΙ. Η νήσος Πάτμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

§ 26. Γενικά

§ 27. Δημοτικά κοιμητήρια

Ι. Ναοί και ιερείς

ΙΙ. Κατάργηση κοιμητηρίου

ΙΙΙ. Αφή κανδυλίων

§ 28. Οικογενειακοί τάφοι

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΟΙΝΕΣ

§ 29. Πνευματικές ποινές

§ 30. Ποινές πειθαρχικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

§ 31. Εκκλησιαστικά δικαστήρια

Ι. Ιστορική εξέλιξη

ΙΙ. Φύση των εκκλησιαστικών δικαστηρίων

§ 32. Εκκλησιαστική δικονομία

Ι. Προδικασία

ΙΙ. Κύρια διαδικασία

ΙΙΙ. Ένδικα μέσα

ΙV. Παράσταση δικηγόρου

§ 33. Συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ δικαστικων ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account