Δ. Κράνης, Προσωρινή Διαταγή, Ανάκληση και Μετενέργεια των Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013


Δ. Κράνης, Προσωρινή Διαταγή, Ανάκληση και Μετενέργεια των Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013

H διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι αυτή που ο δικαστής θα κληθεί να εφαρμόσει, τις περισσότερες συγκριτικά φορές, αφού τα ασφαλιστικά μέτρα καλύπτουν το έλλειμμα στη γρήγορη και αποτελεσματική παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας. Ενδέχεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων να είναι ξεπερασμένη από τα πράγματα, αν καθυστερήσει η έκδοσή της ή το συνηθέστερο αν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν να οριστεί σύντομη δικάσιμος για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης. Ανακύπτει έτσι ανάγκη για παροχή έννομης προστασίας και πριν από την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων που καλύπτεται με το θεσμό της προσωρινής διαταγής.

Τα σχετικά με την προσωρινή διαταγή ζητήματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τη διαδικασία, τη φύση και τις συνέπειες από την παράβασή της αποτελούν την πρώτη από τις ενότητες που συνθέτουν τον παρόντα τόμο. Η δεύτερη ενότητα του τόμου έχει αντικείμενο την ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, που συνιστά την κύρια μορφή κατάλυσής τους, ενώ στην τρίτη ενότητα του τόμου παρουσιάζονται μελέτες που αφορούν στη μετενέργεια γενικά των ασφαλιστικών μέτρων και στην κατ’ άρθρ. 703 του ΚΠολΔ αποζημίωση, ως ειδικότερη εκδήλωση της μετενέργειάς τους.

Σχηματικά η προσωρινή διαταγή συνιστά προεισαγωγή στην προσωρινή δικαστική προστασία, η ανάκληση των ασφαλιστικών μέτρων απεμπλοκή απ’ αυτή και η μετενέργεια των ασφαλιστικών μέτρων τη διαχρονική προέκταση της ισχύος τους μετά την άρση των μέτρων που διατάχθηκαν ή την ακύρωση της εκτέλεσής τους, οπότε η μετενέργεια ενδέχεται να εκδηλωθεί και ως σχέση εκκαθάρισης της κατάστασης που διαμόρφωσαν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Edition info

Title
Προσωρινή Διαταγή, Ανάκληση και Μετενέργεια των Ασφαλιστικών Μέτρων
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-015-2
Pages
VIII + 126
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Προσωρινή διαταγή

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙI. Διαδικαστικά θέματα και διάρκεια της προσωρινής διαταγής

ΙΙΙ. Η φύση της προσωρινής διαταγής

IV. Περιεχόμενο και λειτουργία της προσωρινής διαταγής

Α. Προσωρινή διαταγή με περιεχόμενο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή υλικής πράξης

Β. Απαγόρευση μεταβολής της νομικής κατάστασης

V. Μετενέργεια της προσωρινής διαταγής

VI. Συμπεράσματα

Ανάκληση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

Ι. Μορφές κατάλυσης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙ. Η λειτουργική εμβέλεια της ανακλητικής απόφασης

ΙΙΙ. Οι συνέπειες της ανακλητικής απόφασης

Α. Το ερώτημα της αναδρομικότητας και η επίδραση στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις

Β. Εκδηλώσεις μετενέργειας της ανακλητικής απόφασης

IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Η μετενέργεια των ασφαλιστικών μέτρων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Αναγκαιότητα της προσωρινής δικαστικής προστασίας

Συνταγματική κατοχύρωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας

Το πρόβλημα της μετενέργειας στα ασφαλιστικά μέτρα

ΙΙ. Βασικές έννοιες

Εννοιολογικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μέτρων

Κατηγορίες ασφαλιστικών μέτρων

Ασφαλιστικά μέτρα και κύρια δίκη

Αντικείμενο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων

Φύση και δεσμευτικότητα της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Η εκτέλεση της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Όψεις της μετενέργειας

ΙΙΙ. Η άρση των ασφαλιστικών μέτρων ως κύρια αιτία της μετενέργειας

Η συνάρτηση μετενέργειας και κατάλυσης της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

Η λειτουργική εμβέλεια της άρσης των ασφαλιστικών μέτρων

IV.

Η χρονική και ποιοτική διάσταση στην άρση των ασφαλιστικών μέτρων

Το ερώτημα της αναδρομικότητας

Η νομική μεταχείριση των ουσιαστικών έννομων σχέσεων και συνεπειών

V. H μετενέργεια ως διαχρονική προέκταση της ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων – Η στατική όψη της μετενέργειας

Η διατήρηση των ουσιαστικών έννομων σχέσεων και συνεπειών

Οι καταβολές στο πλαίσιο της προσωρινής επιδικάσεως και μεταρρυθμίσεως

VI. Η μετενέργεια ως σχέση εκκαθαρίσεως – Η δυναμική όψη της μετενέργειας

Α. Η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

Γενική θεώρηση

Η (οιονεί) επαναφορά στα ασφαλιστικά μέτρα

Β. Η αποζημίωση για τις ζημίες από τα ασφαλιστικά μέτρα

Γ. Η τύχη της εγγυήσεως του άρθρ. 694 ΚΠολΔ

VII. Συμπεράσματα

VIII. Επίλογος

Η κατ’ άρθρο 703 ΚΠολΔ αποζημίωση

Ι. Εισαγωγή: Η δεσμευτικότητα της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρ. 703 ΚΠολΔ σε συνάρτηση με την άρση των ασφαλιστικών μέτρων και την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος

Α. Οι συνέπειες από την άρση των ασφαλιστικών μέτρων

Β. Εκδηλώσεις μετενέργειας των ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ. Η φύση της ρυθμίσεως του άρθρ. 703 ΚΠολΔ

ΙV. Προϋποθέσεις της αποζημιώσεως

V. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και είδος της αποζημιώσεως

VI. Διαδικαστικά θέματα – Ανάλογη εφαρμογή

VII. Αποτίμηση της ρυθμίσεως του άρθρ. 703 ΚΠολΔ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία