Δ. Αυγητίδης/Ν. Βερβεσός/Α. Γαβριηλίδης..., Ναυτιλία και χρηματιστήριο, 2009


Δ. Αυγητίδης/Ν. Βερβεσός/Α. Γαβριηλίδης..., Ναυτιλία και χρηματιστήριο, 2009

Στις 9 και 10 Μαΐου 2008 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Ναυτιλία και Χρηματιστήριο».
Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας. Σημειώνεται ότι στις 22.7.2008 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του ΧΑ και επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ΧΑ. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις:

Theodore C. Syriopoulos

Financing Greek Shipping in International Capital Markets

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος
Εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Νικόλαος Α. Βερβεσός
Η παράλληλη εισαγωγή (Dual ή multiple listing) μετοχών αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ

Δημήτρης Κ. Αυγητίδης
Εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις αγορές των Αθηνών και του Λονδίνου

Γρ. Ι. Τιμαγένης
Εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης
Θαλάσσια ασφάλιση και εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε οργανωμένη αγορά

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης
Εταιρείες επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας
Χρηματοδότηση της ναυτιλίας και αμοιβαία κεφάλαια

Απόστολος Α. Καραγκουνίδης
Έκδοση ομολογιακών δανείων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Αριστείδης Σάμιτας
Ναυτιλία και διαχείριση κινδύνου

Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Νομικά ζητήματα σχετικά με παράγωγα ναυτιλιακά προϊόντα

Ελένη Ν. Ρούπα
Εισαγωγή Ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε οργανωμένη αγορά. Αποτελέσματα έρευνας

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Η εισαγωγή εταιριών της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο

Table of contents   +

Theodore C. Syriopoulos

Financing Greek Shipping in International Capital Markets

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Νικόλαος Α. Βερβεσός

Η παράλληλη εισαγωγή (Dual ή multiple listing) μετοχών αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ

Δημήτρης Κ. Αυγητίδης

Εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις αγορές των Αθηνών και του Λονδίνου

Γρ. Ι. Τιμαγένης

Εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης

Θαλάσσια ασφάλιση και εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε οργανωμένη αγορά

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Εταιρείες επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας

Χρηματοδότηση της ναυτιλίας και αμοιβαία κεφάλαια

Απόστολος Α. Καραγκουνίδης

Έκδοση ομολογιακών δανείων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Αριστείδης Σάμιτας

Ναυτιλία και διαχείριση κινδύνου

Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου

Νομικά ζητήματα σχετικά με παράγωγα ναυτιλιακά προϊόντα

Ελένη Ν. Ρούπα

Εισαγωγή Ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε οργανωμένη αγορά. Αποτελέσματα έρευνας

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Η εισαγωγή εταιριών της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....