Χ. Ταρνανίδου, Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών (Swaps), 1998


Χ. Ταρνανίδου, Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών (Swaps), 1998

Συστηματική προσέγγιση θεμάτων μείζονος ενδιαφέροντος που ανέκυψαν από την πρόσφατη εισαγωγή των συμβάσεων χρηματοοικονομικών συναλλαγών στους κόλπους των ελληνικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Edition info

Title
Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών (Swaps)
© 1998
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-401-X
Pages
93
Price
€ 9.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς αποτελεί έναν κλάδο δικαίου με ευρύτητα αντικειμένου, με ρυθμίσεις διάσπαρτες σε περισσότερα νομοθετήματα, χωρίς απαραίτητα συστηματική συνοχή και...
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....