Χ. Παπαστάθης, Εκκλησιαστικό δίκαιo, τόμ. 1, 2η έκδ., 2007


Χ. Παπαστάθης, Εκκλησιαστικό δίκαιo, τόμ. 1, 2η έκδ., 2007

Edition info

Title
Εκκλησιαστικό δίκαιo
© 2007
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-186-9
Pages
108
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Γενική βιβλιογραφία

Κεφ. Α΄ Συστήματα Σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας

1. Εισαγωγικά

1.1. Συστήματα Ενότητας

1.1.2. Πολιτειοκρατία

1.1.2.1. Σύστημα του καισαροπαπισμού

1.1.2.1.1. Ο καισαροπαπισμός στο Βυζάντιο

1.1.2.1.2. Ο καισαροπαπισμός στην Δύση

1.1.2.2. Σύστημα του territorialismus

1.1.2.3. Σύστημα του κρατικισμού

1.1.2.4. Σύστημα της απολυταρχίας των ρωμαιοκαθολικών κρατών

1.1.2.4.1. Γαλλικανισμός (Gallicanisme)

1.1.2.4.2. Φεβρωνιανισμός (Febronianismus)

1.1.2.4.3. Ιωσηφισμός (Josephismus)

1.1.2.5. Σύστημα εκκλησιαστικής υποτελείας (Jus circa sacra, Kirchenhoheit)

1.1.2.6. Σύστημα της Νόμω Κρατούσης Πολιτείας

1.1.3. Ιεροκρατία

1.1.3.1. Το Ιεροκρατικό Σύστημα στην Ανατολή

1.2. Συστήματα χωρισμού

1.2.1. Ήπιος χωρισμός

1.2.2. Απόλυτος χωρισμός

1.3. Συστήματα αυτοτελείας

1.3.1. Σύστημα ομοταξίας

1.3.1.1. Το Σύστημα της ομοταξίας στην Κύπρο

1.3.2. Σύστημα συναλληλίας

Κεφ. Β΄ Σύστημα Σχέσεων στην Ελλάδα

2. Εισαγωγικά

2.1. Σχέσεις Πολιτείας και Ορθόδοξης Εκκλησίας

Κεφ. Γ΄ Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα

3. Οι συνταγματικές διατάξεις

3.1. Επικρατούσα θρησκεία

3.2. Η πνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

3.2.1. Η λεγόμενη συνταγματική κατοχύρωση των ι. κανό-νων

3.3. Η αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας

3.3.1. Ο έλεγχος της εκκλησιαστικής αυτοδιοικήσεως εκ μέρους του κράτους

3.3.1.1. Οι εποπτεύουσες κρατικές υπηρεσίες

3.3.1.2. Ο ακυρωτικός έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρα-τείας

3.4. Η έκταση του αυτοκεφάλου στην ελληνική επικρά-τεια

Κεφ. Δ΄ Η θρησκευτική ελευθερία

4.1. Εισαγωγικά

4.2. Ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως

4.3. Ελευθερία ασκήσεως θρησκευτικών εκδηλώσεων

4.4. Διεθνής προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας

Κεφ. Ε΄ Οι περιορισμοί της θρησκευτικής ελευθερίας

5.1. Γνωστή θρησκεία

5.2. Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη

5.3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το κράτος και συμ-μόρφωση προς τους νόμους

5.4. Προσηλυτισμός

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία