Χ. Δετσαρίδης, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, 2006


Χ. Δετσαρίδης, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, 2006

Με τη μελέτη αυτήν αναλύεται το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΔΔ/σίας και της αναθεωρημένης διάταξης του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος του 2001. Γίνεται μία προσπάθεια ώστε να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του δικαιώματος στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Με αφετηρία τη νέα συνταγματική διάταξη, τις πρόσφατες νομολογιακές προσεγγίσεις, τα νέα δεδομένα στο χώρο του κοινοτικού δικαίου και κυρίως τις διάφορες απόψεις που έχουν γραφεί γύρω από το θέμα, η μελέτη αποπειράται να παρουσιάσει το δικαίωμα και τις πτυχές άσκησής του κατά τρόπο αναλυτικό και εξειδικευμένο.

Με την έκδοση του έργου αυτού καλύπτεται ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό, με την έννοια της αναλυτικής παρουσίασης των επιστημονικών απόψεων και της νομολογίας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος, το αντικείμενο της πρόσβασης, τις εξαιρέσεις από την άσκηση, την δυνατότητα δικαστικής προστασίας κ.λπ.

Η χρησιμότητα του βιβλίου είναι μεγάλη για το νομικό της «πράξης», και κυρίως για κάθε δημόσιο λειτουργό, αφού πλέον καθημερινά μεταξύ διοικούμενων και διοικητικών υπαλλήλων ανακύπτουν ζητήματα από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε διοικητικά στοιχεία. Η παρούσα μελέτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ, αλλά και όλων γενικά των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και δημοσίους υπαλλήλους, αφού μέσα από τη σύγχρονη επιστημονική και νομολογιακή παρουσίαση του ζητήματος θα βρουν απάντηση στα πολλά και ποικίλα ερωτήματα που καθημερινά ανακύπτουν.

Edition info

Title
Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων
Σύμφωνα με τις νεώτερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-112-X
Pages
XVII + 184
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η δογματική θεμελίωση του δικαιώματος

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών στοιχείων ως γενική αρχή του διοικητικού δικαίου

3. Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών στοιχείων και η αρχή του κράτους δικαίου

4. Συμπέρασμα

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο

1. Γενικά

2. Το Σύνταγμα

α. Το δικαίωμα πρόσβασης ως ατομικό - κοινωνικό - πολιτικό συνταγματικό δικαίωμα

β. Το δικαίωμα πρόσβασης και το άρθρο 10 παρ.3 Σ

γ. Το δικαίωμα πρόσβασης και το άρθρο 20 παρ.1 και 2 Σ

3. Ο ΚΔΔ/σίας

4. Ο Ν. 1599/1986

5. Λοιπές νομοθετικές διατάξεις

α. Το δικαίωμα πρόσβασης σε διάφορα νομοθετήματα

β. Το δικαίωμα πρόσβασης σε διατάξεις σχετικές με το περιβάλλον

6. Η ΕΣΔΑ και το ΔΣΑΠ

7. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Συμπέρασμα

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η αντιμετώπιση του θέματος στη Γαλλία

1. Γενικά - άλλες χώρες

2. Η γαλλική νομοθεσία

3. Η έννοια του εγγράφου

4. Η άρνηση της διοίκησης και η προστασία του διοικούμενου

5. Συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το περιεχόμενο του δικαιώματος

1. Γενικά

2. Οι φορείς του δικαιώματος

α. Τα φυσικά πρόσωπα

β. Τα νομικά πρόσωπα

γ. Οι έχοντες εύλογο ενδιαφέρον

3. Το αντικείμενο του δικαιώματος

α. Η έννοια του εγγράφου

β. Τα δημόσια έγγραφα

γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα «φυλασσόμενα» στη διοίκηση

δ. Τα ιδιωτικά έγγραφα

4. Το έννομο συμφέρον

α. Το εύλογο ενδιαφέρον ως προϋπόθεση του δικαιώματος

β. Το έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση του δικαιώματος

γ. Συμπέρασμα

5. Η υποχρέωση της διοίκησης

α. Η αίτηση του πολίτη

β. Οι αποδέκτες της αίτησης

γ. Η υποχρέωση της διοίκησης

6. Ο περιορισμός του δικαιώματος

α. Γενικά

β. Η άρνηση της διοίκησης

γ. Περιορισμοί του δικαιώματος και η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος

δ. Περιορισμός: στοιχείο της ιδιωτικής - οικογενειακής ζωής

ε. Περιορισμός: απόρρητα στοιχεία

στ. Ειδικότερα για το ιατρικό και φορολογικό απόρρητο

ζ. Περιορισμός: τα προσωπικά δεδομένα

i. Οι συνταγματικές διατάξεις

ii. Τα προσωπικά δεδομένα και το δικαίωμα πρόσβασης

7. Συμπέρασμα

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η προστασία του διοικούμενου

1. Γενικά

2. Ο ρόλος του Εισαγγελέα

3. Διοικητικός έλεγχος

4. Δικαστική προστασία

α. Στα πλαίσια των διοικητικών Δικαστηρίων

β. Στα πλαίσια των πολιτικών Δικαστηρίων (άρθρο 902 ΑΚ)

5. Συμπέρασμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...