Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023


Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023

Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή με το Ν. 4738/2020 προστέθηκε άρθρ. 2α για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, ενώ και στα άρθρ. 1α και 4θ Ν. 2251/1996, που αφορούν και στην ασφάλιση, επήλθαν τροποποιήσεις.

Σημαντική είναι η νέα ρύθμιση για τη “Θαλάσσια Ασφάλιση” που περιέχεται στο Νέο Κώδικα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν. 5020/2023, άρθρ. 252-271), καταργώντας φυσικά αυτήν του παλαιού καταργηθέντος ΚΙΝΔ.

Σημαντικές είναι επίσης οι επί μέρους τροποποιήσεις που επήλθαν στον κ.ν. 489/1976 για την έννοια του ζημιωθέντος τρίτου (άρθρ. 7) με το Ν. 4949/2022 (άρθρ. 50) καθώς και του άρθρου 19 § 2 για την ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου, δίδοντας λύση στην συνταγματικά αμφισβητούμενη προηγούμενη ρύθμιση (Ν. 5042/ 2023, άρθρ. 59), όπως και άλλες επί μέρους προσθήκες.

Επίσης τροποποιήσεις επήλθαν και στο Ν. 4364/2016 για τη Φερεγγυότητα ΙΙ με το Ν. 4701/2020 (άρθρ. 29) σε αρκετά άρθρα για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/2177 ΕΚ και Σ. καθώς και στο Ν. 3867/2010 για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής με το Ν. 4972/2022.

Edition info

Title
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Βασική Εμπορική Νομοθεσία Χ
Οκτώβριος 2023
© 2023
Editor
Series
Edition
5th ed.
ISBN
978-960-648-764-4
Pages
XVIII + 676
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

I. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ν. 2496/1997: Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νο­μοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/16.5.1997)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Άρθρα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Είδη ασφάλισης ζημιών

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ασφάλιση ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/1469 της Επιτροπής για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (ΕΕφ.ΕΕ 1209/12/8/2017)

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ν. 2251/1994: Προστασία των Καταναλωτών, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 102 § 12, Τμήμα Β, Ν. 4512/2018, Ν. 4537/2018, (άρθρ. 106 § 3), Ν. 5019/2023

IΙI. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. 5020/2023: Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Άρθρα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009 για την «ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος»

Υ.Α. αριθμ. 3332/10.4.2013/20.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1505/20.6.2013).

Οδηγία 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (EEL 131 της 28/5/2009, σ. 128).

Ν. 5039/2023 σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση από τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης από θαλάσσια ρύπανση

IV. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α. Ν. 1815/1988: Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Αντικείμενο του κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: Αεροπορική ασφάλιση

Β. Άρθρο 50 Ν. 3006/2002: Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Σύμβαση Μόντρεαλ 1999)

Γ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 785/2004 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών

V. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. Κ.Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331): Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (κωδικοποίηση με το Π.Δ. 237/1986)

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Επικουρικό κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Γραφείο διεθνούς ασφάλισης-34α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Συνοριακή ασφάλιση-37α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Β. ΝΟΜΟΣ ΓπΝ΄/4.12.1911: Περί της εκ των αυτοκινήτων ποι­νικής και αστικής ευθύνης

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ 4147/1961 «Περί κυρώσεως της παρά της ελληνικής κυβερνήσεως υπογραφείσης ευρωπαϊκής συμβάσεως περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως έναντι αστικής ευθύνης αφορώσης εις αυτοκίνητα οχήματα». (Κύρωση της ως άνω ευρωπαϊκής σύμβασης στο Στρασβούργο την 20ή Απριλ. 1959 και

έχει ισχύ Νόμου)

ΝΟΜΟΣ 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Ν. 3534/2007 και 3542/2007». (Ερμηνεία κατ’ άρθρο Αθ. Κρητικού - 2009)

ΝΟΜΟΣ 3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί

υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/100/14-05-2007)

Απ.Υπ.Εμπορίου Κ4/585/1978: Περί καθορισμού των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου, του καλύπτοντος την εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικήν ευθύνην (ΦΕΚ 795/ΤΑΕ και ΕΠΕ/8.4.1978) (Καταργήθηκε με το άρθρο 278 § 4 περ. α΄ Ν. 4364/2016)

ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 «Διαδικασία διακανονισμού και κατα-βολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτι-κής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων». Καταργήθηκε με το άρθρ. 278 § 4 (ia) του Ν. 4364/2016 από 1/1/2016

VI. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρα

Ν. 3651/2008: Οδική βοήθεια οχημάτων (ΦΕΚ Α΄ 44/18 Μαρτίου 2008), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 212, Τμήμα Ε, Ν. 4512/

VII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ν. 4364/2016: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/ 51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο­τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Σκοπός, Ορισμοί, Κλάδοι ασφάλισης, Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Γενικοί Κανόνες Εποπτείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προϋποθέσεις Διακυβέρνησης

Ενότητα 1: Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου - Μέλη διοίκησης.

Ενότητα 2: Σύστημα Διακυβέρνησης

Ενότητα 3: Δημόσια πληροφόρηση

Ενότητα 4: Ειδικές Συμμετοχές

Ενότητα 5: Υπηρεσιακό και Επαγγελματικό Απόρρητο - Ανταλλαγή πληροφοριών - Εποπτική σύγκλιση

Ενότητα 6: Καθήκοντα Ελεγκτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Aσκηση των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζημιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, τις τεχνικές προβλέψεις, τα ίδια κεφάλαια, την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και τους επενδυτικούς κανόνες

Ενότητα 1: Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

Ενότητα 2: Κανόνες Σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις

Ενότητα 3: Ίδια κεφάλαια

Τμήμα 1: Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων

Τμήμα 2: Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων

Τμήμα 3: Επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων

Ενότητα 4: Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας

Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις για την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας υπολογιζόμενη με την τυποποιημένη μέθοδο ή με εσωτερικό υπόδειγμα

Τμήμα 2: Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - τυποποιημένη μέθοδος

Τμήμα 3: Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - πλήρη και μερικά εσωτερικά Υποδείγματα

Ενότητα 5: Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση

Ενότητα 6: Επενδύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονομική δυσχέρεια Ή σε ασυνήθη κατάσταση

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Ενότητα 1: Εγκατάσταση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ενότητα 2: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα

Ενότητα 3: Αρμοδιότητες της Εποπτικής Αρχής σε περίπτωση που λειτουργεί ως εποπτική αρχή υποδοχής

Τμήμα 1: Πρωτασφάλιση

Τμήμα 2: Αντασφάλιση

Ενότητα 4: Στατιστικά στοιχεία

Ενότητα 5: Μεταχείριση των συμβάσεων υποκαταστημάτων σε διαδικασίες εκκαθάρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών

Ενότητα 1: Ανάληψη δραστηριοτήτων

Ενότητα 2: Αντασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Θυγατρικές ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και απόκτηση συμμετοχής από τις επιχειρήσεις αυτές

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Όροι συμβολαίων ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Διατάξεις για ασφαλίσεις κατά ζημιών

Ενότητα 1: Γενικές Διατάξεις

Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Συνασφάλιση

Ενότητα 3: Ασφάλιση νομικής προστασίας

Ενότητα 4: Ασφάλιση Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ειδικοί κανόνες για την αντασφάλιση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εποπτεία ομίλου: Ορισμοί, περιπτώσεις εφαρμογής, πεδίο εφαρμογής και επίπεδα

Ενότητα 1: Ορισμοί

Ενότητα 2: Περιπτώσεις και πεδίο εφαρμογής

Ενότητα 3: Επίπεδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Χρηματοοικονομική θέση

Ενότητα 1: Φερεγγυότητα Ομίλου

Τμήμα 1: Γενικές Διατάξεις

Τμήμα 2: Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της φερεγγυότητας

Τμήμα 3: Εφαρμογή μεθόδων υπολογισμού

Τμήμα 4: Μέθοδοι υπολογισμού

Τμήμα 5: Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι θυγατρικές εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών

Τμήμα 6: Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου για ομίλους με κεντρική διαχείριση κινδύνου

Ενότητα 2: Συγκέντρωση κινδύνων και συναλλαγές εντός του ομίλου

Ενότητα 3: Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Μέτρα για τη διευκόλυνση της εποπτείας του ομίλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Τρίτες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μέτρα εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ασφαλιστική εκκαθάριση

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αντιπρόσωπος ζημιών, κυρώσεις και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Μεταβατικές διατάξεις και σταδιακή εφαρμογή

Ενότητα 1: Ασφάλιση

Ενότητα 2: Αντασφάλιση

Ενότητα 3: Ασφάλιση και Αντασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναφορές και έναρξη ισχύος

ΕΠΑΘ 232/1/19-5-2017: Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το Ν. 4364/2016

VIII. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Άρθρα

Ν.Δ. υπ’ αριθμ. 551/70: Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών 1, 3, 3α

IX. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ν. 4583/2018 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. (Με το Νόμο αυτό καταργήθηκαν ο Ν. 1569/1985 και το Π.Δ. 190/2006 για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Σκοπός, πεδίο εφαρμογής, ορισμός, εθνικές ρυθμίσεις για τις κατηγορίες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αρμόδιες αρχές, εποπτικές εξουσίες και συνεργασία μεταξύ αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εγγραφή στο ειδικό μητρώο και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Κυρώσεις και άλλα μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Καταργούμενες, τροποποιούμενες μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Σχετικοί Κανονισμοί προς συμπλήρωση της Οδηγίας 2016/97 ΕΚ και Σ. (I.D.D.)

1). Κανονισμός 2017/1469

2). Κανονισμός 2017/2358

3). Κανονισμός 2017/2359

X. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3229/2004: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38/10.02.2004)

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης

Β. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3867/2010: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 128/31.7.2010)

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019
Στο παρόν πόνημα, από oλόκληρο το φάσμα του ουσιαστικού (γενικές αρχές του αστικού δικαίου, γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο,...