Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021


Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021

Το πρώτο μέρος του έργου «Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης» αποτελεί την 13η, ριζικά ανανεωμένη και πλήρως επικαιροποιημένη σε θέματα όπως τα προσωπικά δεδομένα, η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, έκδοση του Συμβατικού Ασφαλιστικού Δικαίου. Σε 6 τόμους (1.296+XXVII σελίδες) αναλύεται το σύνολο του γενικού και ειδικού συμβατικού ασφαλιστικού δικαίου, όπως οι ασφαλίσεις εμπορικών και καταναλωτικών κινδύνων, αστικής ευθύνης, ασθενειών και ατυχημάτων, προσώπων, μεταφορών και κατασκευαστικών έργων. Το δεύτερο μέρος, με τίτλο η Επιχείρηση, σε 2 τόμους (1.571+XXXIII σελίδες), αποτελεί ανάλυση του εντελώς νέου εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου εποπτείας και λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης (ν. 4364/2016, Οδηγία Solvency II) και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (ν. 4583/2018, Οδηγία IDD). Το έργο συνοδεύεται από πολύ αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, που ως «λεξικό όρων» οδηγούν εύκολα τον αναγνώστη στο αντικείμενο που ερευνά. Εξαντλητικοί είναι και οι πίνακες των πηγών των νομοθετικών ρυθμίσεων και της νομολογίας.
Το έργο, αν και συμπυκνωμένο, έχει έκταση που προσεγγίζει τις 3.000 σελίδες, είναι απλά γραμμένο και συνεκτικό, γιατί έχει τη μοναδικότητα να έχει γραφεί από έναν μόνο συγγραφέα, που μάλιστα κατέχει το αντικείμενο στην ελληνική και διεθνή θεωρία και πρακτική, τον ομ. Καθηγητή και δικηγόρο Ιωάννη Ρόκα, δημιουργό του νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση, προέδρου ε.τ. της Παγκόσμιας Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου. Αποτελεί ένα έργο συνεχώς βελτιούμενο και εμπλουτιζόμενο επί 35 χρόνια.

Edition info

Title
Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης
Μέρος Ι - Το Συμβατικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
Μέρος ΙΙ - Η Επιχείρηση
© 2021
Author
ISBN
978-960-648-288-5
Pages
LX + 2867
Price
€ 185.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Πρόλογος 13ης έκδοσης. Συμβατικό Ασφαλιστικό Δίκαιο

Πρόλογος 12ης έκδοσης. Συμβατικό Ασφαλιστικό Δίκαιο

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αριθ. περιθ.

Ασφαλιστική οικονομία, ασφαλιστική επιστήμη, ασφαλιστικό δίκαιο

I. Ασφαλιστική οικονομία και δίκαιο

II. Ασφαλιστική αγορά και ασφαλιστική τεχνική

III. Ασφαλιστική επιστήμη και ασφαλιστικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά και εξέλιξη

I. Οριοθέτηση πεδίου εφαρμογής του Συμβατικού Ασφαλιστικού Δικαίου

ΙΙ. Ιδιωτική ασφάλιση και συγγενείς έννοιες - Εποπτευόμενη ασφαλιστική εργασία και ασφαλιστική σύμβαση I

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ασφάλισης

ΙV. Οι φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης

V. Η εξέλιξη της ασφάλισης

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγικά και περιφερειακά θέματα...................................................................................... II 1

Ι. Η ασφαλιστική σύμβαση

ΙΙ. Ασφαλιστική, αλληλασφαλιστική και αντασφαλιστική σχέση

ΙΙΙ. Ασφαλιστής

IV. Νομική βάση της ασφαλιστικής σύμβασης

V. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο

VI. Διεθνής δικαιοδοσία και παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας

VII. Επίλυση των διαφορών

VIIΙ. Η εξέλιξη του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης

IX. Η σύγκλιση του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διακρίσεις και μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης.............................................................. II 126

Ι. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού

Αριθ. περιθ.

ΙΙ. Ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών (ενεργητικού) και ασφάλιση αστικής ευθύνης (παθητικού) II

ΙΙΙ. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων οικονομικών ζημιών

IV. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων

V. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις

VI. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση

VII. Ασφάλιση με ασφάλιστρο και αλληλασφάλιση

VIII. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις

ΙΧ. Διακρίσεις της ασφάλισης ανάλογα με τον κλάδο για τον οποίο χορηγείται η άδεια εργασίας στην ΑσφΕ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη ασφάλισης............................................................................. II 223

Ι. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης

ΙΙ. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση

ΙΙΙ. Έναρξη, διάρκεια, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

IV. Ασφαλιστικό ποσό

V. Ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης

VI. Ασφάλιση για λογαριασμό

VIΙ. Δικαιούχος του ασφαλίσματος

VIIΙ. Ποιος δικαιούται να συνάψει ασφάλιση

IX. Το ασφαλιστήριο

X. Ειδικότερα: Οι προπαρασκευασμένοι-στερεότυποι όροι των ασφαλιστηρίων (ασφαλιστικοί όροι) II

XI. Το ασφάλιστρο

XII. Γενικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή

XIII. Ειδικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή - Προστασία του ασφαλισμένου – Υποχρέωση πληροφόρησής του II

XIV. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

XV. Ασφαλιστικός κίνδυνος

XVI. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα

XVII. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

XVIII. Οι εξαιρέσεις και η έκταση της κάλυψης

XIX. Παραγραφή

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Βασικοί κανόνες που ισχύουν σε κάθε ασφάλιση ζημιών αγαθών....................................... III 1

I. Εισαγωγικά

II. Αποκατάσταση της ζημιάς από τον αστικώς υπεύθυνο που την προξένησε και από τον ασφαλιστή ζημιών III

III. Ασφαλιστικό συμφέρον (ίδιο - ξένο)

IV. Ασφαλιστική αξία και ασφαλιστικό ποσό

Αριθ. περιθ.

V. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)

VI. Υπασφάλιση, υπερασφάλιση

VII. Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο, ασφάλιση ποσοστού, απαλλαγές

VIII. Ανοικτή ασφάλιση

IX. Ασφαλιστού υποκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Είδη χερσαίας ασφάλισης κατά ζημιών, ιδιαίτερα πραγμάτων............................................. III 111

I. Εισαγωγικά

II. Ασφάλιση κατά πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων

III. Ασφάλιση εσοδείας

IV. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ασφάλιση ζημιών αγαθών μη πραγμάτων

I. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου

II. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

III. Ασφάλιση πιστώσεων, εγγυήσεων και εμπιστοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μικτές ασφαλίσεις ζημιών πραγμάτων/μη πραγμάτων και άλλες ειδικές ασφαλίσεις

I. Ασφάλιση βοήθειας

II. Ασφάλιση περιβαλλοντικών και καταστροφικών ζημιών

IIΙ. Ασφάλιση νομικής προστασίας

IV. Άλλα ειδικά θέματα

ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ασφάλιση γενικής και επαγγελματικής αστικής ευθύνης

I. Γενικά

II. Η ρήτρα «αξιώσεων που θα προβληθούν» (claims made)

III. Η θέση του τρίτου ζημιωθέντα

IV. Η επέλευση του κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ασφάλιση ειδικών περιπτώσεων αστικής ευθύνης επιτηδευματιών και επιχειρήσεων

I. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατασκευαστή

ΙΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ανασφαλή προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Αριθ. περιθ.

Ι. Γενικές ρυθμίσεις

ΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

Γενικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ειδικά θέματα υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων

I. Η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου Ευθύνης Αυτοκινήτων

II. Η διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων

ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Γ. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πρόλογος

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η θαλάσσια ασφάλιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικό μέρος

I. Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλισης

II. Ο κίνδυνος στη θαλάσσια ασφάλιση

III. Διάρκεια και λύση της ασφάλισης

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ειδικό μέρος

Ι. Ασφάλιση πληρώματος και αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη

II. Υποχρεωτικές θαλάσσιες ασφαλίσεις

III. Ασφάλιση νομικής προστασίας του πλοιοκτήτη

IV. Ασφάλιση σώματος πλοίου

V. Ασφάλιση φορτίου, ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους

VI. Εγκατάλειψη στον ασφαλιστή

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η αεροπορική ασφάλιση

Ι. Γενικά

II. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του διεθνούς αεροπορικού μεταφορέα

ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αριθ. περιθ.

Γενικά

Ι. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση ποσού

II. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ασφαλιστή

ΙΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις και ειδικά δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης

ΙV. Λήπτης της ασφάλισης, δικαιούχος ασφαλίσματος, πρόσωπο του κινδύνου, ασφαλισμένος, ασφάλιση για λογαριασμό, ασφάλιση επί της ζωής τρίτου - έννοιες

V. Οι λεγόμενες κεφαλαιοποιητικές ασφαλίσεις ζωής

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ασφάλιση επί της ζωής

I. Ασφάλιση θανάτου

II. Ασφάλιση επιβίωσης και ασφάλιση μικτή (θανάτου/επιβίωσης)

III. Ασφάλιση ιδίας ζωής

IV. Ασφάλιση επί της ζωής τρίτου

V. Διορισμός δικαιούχου και εκχώρηση των δικαιωμάτων από τη σύμβαση

VI. Ειδικές περιπτώσεις της κατηγορίας ασφαλίσεων ζωής

KEΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών

Ι. Ασφάλιση ατυχημάτων

ΙΙ. Ασφάλιση ασθενειών

ΙΙΙ. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας

ΙV. Ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΣΚ

ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες που παρατίθενται στο Α’ Μέρος της Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Πρόλογος του δεύτερου μέρους της Ιδιωτικής ασφάλισης

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στο νομικό περιβάλλον της ασφαλιστικής επιχείρησης

Αριθ. περιθ.

Ι. Βασικές έννοιες

ΙΙ. Ασφαλιστική επιχείρηση ως εποπτευόμενη επιχείρηση

ΙΙΙ. Μορφές των ειδικά εποπτευόμενων επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης

IV. Έκταση εφαρμογής της ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών

V. Πηγές του δικαίου της επιχείρησης ιδιωτικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σκοπός και λειτουργία της εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης

I. Γενικά

II. Λειτουργία της κρατικής εποπτείας

ΙΙΙ. Η Ελληνική Εποπτική Αρχή (ΤτΕ)

IV. Η Οδηγία Solvency II (09/138) για την ανάληψη και εκτέλεση (αντ)ασφαλιστικών εργασιών και οι νεωτερισμοί που επέφερε το σύστημα Solvency II στην εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι ασφαλιστικοί όμιλοι

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι ρυθμίσεις των ασφαλιστικών ομίλων

ΙΙΙ. Εποπτεία ασφαλιστικού ομίλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης

Ι. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία και αλληαλασφαλιστικός συνεταιρισμός

ΙΙ. Άδεια λειτουργίας

IΙΙ. Μεταβίβαση ασφαλιστικών εργασιών/ υποχρεώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τα είδη των ασφαλιστικών εργασιών

Ι. Γενικά επί των εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

IΙ. Εργασίες ασφαλίσεων ζημιών

ΙΙΙ. Εργασίες ασφαλίσεων ζωής

IV. Η άσκηση των υποχρεωτικών ασφαλίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης & Solvency II (Β’ πυλώνας)

Ι. Το σύστημα Solvency II

ΙΙ. Προϋποθέσεις διακυβέρνησης

ΙIΙ. Σύστημα διακυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Χρηματοοικονομική κατάσταση - Ποσοτικές απαιτήσεις (Α’ πυλώνας)

Ι. Γενικές αρχές αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού και τεχνικών προβλέψεων

ΙΙ. Τεχνικές προβλέψεις

ΙΙΙ. Ίδια κεφάλαια

ΙV. Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας

V. Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (ΕΚΑ)

VI. Επενδυτικοί κανόνες

VII. Παθολογία της φερεγγυότητας/χρηματοοικονομικής κατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Δημόσια Πληροφόρηση (Γ’ πυλώνας)

Ι. Δημοσιότητα με βάση τις γενικές διατάξεις

ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης με βάση τον ΝΕΑΕ

ΙΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης κατά τον Κανονισμό ΝΕΑΕ, τις ΚΓρ και τις ΠΕΕ/ ΤτΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ειδικές διατάξεις για την (αντ)ασφάλιση, την εποπτεία και τον έλεγχο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο

ΙΙΙ. Εθνική και ευρωπαϊκή εποπτεία

IV. Εξωτερικοί ελεγκτές

V. Βασικοί εποπτικοί κανόνες του ασφαλιστικού προϊόντος

VI. Ειδικοί εποπτικοί κανόνες του ασφαλιστικού προϊόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Άσκηση ασφαλίσεων από Κράτος μέλος σε Κράτος μέλος με εγκατάσταση και επυ

Ι. Άσκηση ασφαλιστικών εργασιών με εγκατάσταση

ΙΙ. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

ΙΙΙ. Κοινές διατάξεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών

Ι. Άδεια λειτουργίας

ΙΙ. Εργασίες των πρωτασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων Χωρών

ΙΙΙ. Θυγατρικές εταιρίες τρίτων Χωρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Εξυγίανση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ασφαλιστικός διαχειριστής

ΙΙΙ. Ειδικότερα μέτρα εξυγίανσης

ΙV. Δημοσιότητα των μέτρων εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Λύση και Εκκαθάριση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η ασφαλιστική εκκαθάριση κατά τον ΝΕΑΕ – Έναρξη και αποτελέσματα

ΙΙΙ. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής

IV. Αναγγελίες και αντιρρήσεις πιστωτών

V. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων (διαδικασία και εξασφαλισμένες απαιτήσεις τρίτων)

VI. Ενημέρωση κατοίκων άλλων Κρατών μελών

VII. Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (ΕΚΖ)

VIII. Περάτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης

ΙΧ. Εφαρμοστέο δίκαιο στην εκκαθάριση

Χ. Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Έννομη προστασία έναντι της εποπτικής Αρχής

I. Πράξεις της εποπτικής Αρχής, της ΕΙΟΡΑ και της ΕΕ

ΙΙ. Προστασία έναντι των πράξεων της εποπτικής Αρχής, της ΕΙΟΡΑ και της ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Φορολογία (άμεση, έμμεση, λοιπές επιβαρύνσεις)

I. Άμεση φορολογία

II. Έμμεση φορολογία

III. Λοιπές επιβαρύνσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

Η ενωσιακή και η ελληνική αντασφαλιστική επιχείρηση

I. Εισαγωγικά

II. Ρυθμίσεις της Οδηγίας 2005/68 σχετικά με τις αντασφαλίσεις

ΙII. Αντασφάλιση κατά τον ΝΕΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

I. Γενικά

II. Ποινικά κολάσιμες πράξεις κατά τις διατάξεις του ΝΕΑΕ και άλλων νόμων

III. Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

Ενωσιακή διασυνοριακή δραστηριότητα και ευρωπαϊκή συνασφάλιση

Ι. Η εξέλιξη του δευτερογενούς δικαίου της ενωσιακής διασυνοριακής δραστηριότητας

ΙΙ. Η υλοποίηση της ελευθερίας εγκατάστασης

III. Η υλοποίηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (επυ)

ΙV. Οι Οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

V. Συνεργασία ευρωπαϊκών Αρχών εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

Διεθνής συνεργασία και δραστηριότητα

I. Ο Κώδικας Απελευθέρωσης του ΟΟΣΑ

ΙΙ. Η Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS)

ΙΙΙ. Η Διεθνής Ένωση Εποπτών Ασφάλισης & η Ένωση της Γενεύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

Παροχείς (ιδρύματα) επαγγελματικών συντάξεων (πες ή ιεσπ)

I. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)

II. Παροχείς (Ιδρύματα) Επαγγελματικών Συντάξεων (ΠΕΣ ή ΙΕΣΠ)

ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Από το γενικό δίκαιο της διαμεσολάβησης στην ιδιωτική ασφάλιση

στο δίκαιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το καθεστώς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πριν την εισαγωγή ενωσιακής νομοθεσίας

ΙΙΙ. Το καθεστώς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατά την IMD και το π.δ.190/2006 της εναρμόνισης VIII

IV. Ψηφιακή ασφαλιστική διαμεσολάβηση

V. Η μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

VI. Η τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα

VII. Διανομή επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων

VIII. Διαμεσολαβητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες των διαφόρων συμβούλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/97 (IDD) και τον Κανονισμό PRIIPs

Ι. Η οριοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου

ΙΙ. Η κρατική εποπτεία

III. Η προσωπική κατάσταση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών/διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων VIII

IV. Επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση (IBIPs) κατά την IDD

V. «Συσκευασμένα» ή «πακεταρισμένα» επενδυτικά προϊόντα λιανικής και ο Κανονισμός PRIIPs. VIII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Εθνικές, μη εναρμονισμένες ρυθμίσεις του ΝIDD και κυρώσεις

I. Γενικά: Από το προηγούμενο στο μετά την 18.12.2018 νέο νομοθετικό καθεστώς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης VIII

II. Ασφαλιστικός πράκτορας και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων

III. Μεσιτεία ασφαλίσεων

IV. Υποπράκτορες, υπομεσίτες, «υποΑΔΔΔ» στον ρόλο των ασφαλιστικών συμβούλων του προϊσχύσαντος προϊσχύοντος δικαίου

V. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι

VI. Τοποθέτηση κινδύνων μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων

VII. Γενικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις του NIDD

VIII. Πραγματογνώμονες και διακανονιστές ασφαλιστικών ζημιών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ι. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΙΙΙ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες που παρατίθενται στο Β’ Μέρος της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019
Στο παρόν πόνημα, από oλόκληρο το φάσμα του ουσιαστικού (γενικές αρχές του αστικού δικαίου, γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο,...