Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2023


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2023

Το έργο αυτό αποτελεί μια πλήρη παρουσίαση των ζητημάτων της ύλης του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και ενσωματώνει τόσο το δίκαιο της ιδιωτικής ασφαλιστικής σύμβασης όσο και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της κρατικής εποπτείας που ασκείται επ’ αυτών.

Η παρούσα νέα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω του εκσυγχρονισμού της ασφαλιστικής νομοθεσίας, με την πληθώρα των ραγδαίων νομοθετικών αλλαγών που επηρέασαν καθοριστικά ζητήματα και τις σημαντικές τροποποιήσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και άλλες επιμέρους ρυθμίσεις.

Με την παρούσα Ζ΄ έκδοση ολοκληρώθηκε στο μέτρο του δυνατού ένα πλήρες σύγγραμμα του ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το συμβατικό δίκαιο όσο και το δίκαιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η νέα αυτή έκδοση εμπλουτίστηκε με το δίκαιο της θαλάσσιας ασφάλισης σύμφωνα με τον νέο ΚΙΝΔ (ν. 5020/2023) και το δίκαιο της αεροπορικής ασφάλισης, εθνικό – ενωσιακό και διεθνές. Συγχρόνως, περιελήφθησαν σύγχρονες μορφές ασφάλισης, προαιρετικές, όπως η «cyber-risk», και υποχρεωτικές επαγγελματικής αστικής ευθύνης, όπως των σιδηροδρόμων, των drones κ.λπ., και όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν, όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων, η λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου και άλλες επιμέρους αλλαγές.

Edition info

Title
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο
• Χερσαία ασφάλιση • Θαλάσσια ασφάλιση • Αεροπορική ασφάλιση • Εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη
© 2023
Author
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-648-733-0
Pages
XXXVI + 483
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ζ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Ασφάλεια και Ασφάλιση

§ 2. Ασφαλιστική τεχνική και Ασφαλιστικό δίκαιο

Ι. Ασφαλιστική τεχνική

ΙΙ. Έννοια και διακρίσεις του Ασφαλιστικού δικαίου

§ 3. Η ασφάλιση ως καταναλωτικό αγαθό. Προστατευτικές αρχές

§ 4. Ιστορική επισκόπηση

Ι. Πρώτες μορφές κοινωνίας κινδύνων

ΙΙ. Νεότερη εξέλιξη

§ 5. Πηγές δικαίου

Ι. Νομοθετικές πηγές

ΙΙ. Συμβατικές πηγές δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ

§ 6. Η έννοια της ασφάλισης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ουσιώδη στοιχεία

1. Ο κίνδυνος

2. Κοινωνία κινδύνων

3. Ομοιότητα κινδύνων

4. Ασφαλιστική κάλυψη

5. Ανταποδοτικός χαρακτήρας

6. Αξίωση

7. Αυτονομία

ΙΙΙ. Ορισμός

§ 7. Διακρίσεις της ασφάλισης

Ι. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση

ΙΙ. Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση

ΙΙΙ. Ασφάλιση προσωπικών κινδύνων και μη προσωπικών ή περιουσιακών κινδύνων

IV. Ασφάλιση ζημίας. Ασφάλιση ποσού

1. Συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ζημίας)

2. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (ασφάλιση ποσού-προσώπων)

3. Μικτή ασφαλιστική κάλυψη

V. Ειδικές μορφές ασφάλισης

1. Καταναλωτικές και μη καταναλωτικές ή εμπορικές ασφαλίσεις

2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις

3. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 8. Έννοια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Ορισμός

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης

IV. Εμπορικός χαρακτήρας

V. Οι ασφαλιστικοί όροι – Γενικοί και Ειδικοί

1. Έννοια

2. Ένταξη

3. Ερμηνεία

4. Έλεγχος

VI. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της σύμβασης ασφάλισης. Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Γενικά

2. Εφαρμοστέο δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την 1/1/2016

Α. Ασφαλίσεις ζημιών

Δικαίωμα επιλογής

Β. Υποχρεωτικές ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

3. Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/6/2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

Α. Μεγάλοι κίνδυνοι

Β. Ασφαλίσεις ζημιών

Γ. Ασφαλίσεις ζωής

Δ. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

Ε. Υποχρέωση ασφάλισης

4. Ο Κανονισμός 864/2007 ΕΚ και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)

VII. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας

1. Αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων

2. Παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας

3. Επίλυση διαφορών – Αρμοδιότητα δικαστηρίων

VIII. Ενωσιακό δίκαιο των ασφαλίσεων

1. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ενιαία ασφαλιστική αγορά

Α. Πρωτογενές δίκαιο

Β. Παράγωγο κοινοτικό δίκαιο

§ 9. Τα συμβαλλόμενα μέρη – τρίτα πρόσωπα

§ 10. Ο ασφαλιστής

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η ασφαλιστική επιχείρηση

1. Γενικά

2. Λειτουργία

3. Χορήγηση άδειας - Προϋποθέσεις

Α. Γενικά

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

ΙΙΙ. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

1. Γενικά

2. Κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

α. Προϊσχύσαν δίκαιο

β. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το Ν. 1569/1985 (προϊσχύσαν δίκαιο)

γ. Κατηγοροποίηση σύμφωνα με την Οδηγία (IDD) και το Ν. 4583/2018 (Ισχύον δίκαιο)

§ 11. Τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Γενικά

1. Ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή (Λήπτης της ασφάλισης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

§ 12. Κατάρτιση

Ι. Γενική θεώρηση

ΙΙ. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης

ΙΙΙ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τον ασφαλιστή

1. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης

2. Προσυμβατική υποχρέωση ενημέρωσης. Διαφάνεια στους όρους της σύμβασης κατά τη ρύθμιση της Solvency

3. Προσυμβατική υποχρέωση παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης κατά το Ν. 4583/2018

ΙV. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

V. Προστασία προσωπικών δεδομένων

VΙ. Αποδοχή της πρότασης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή

VΙI. Συμφωνία των συμβαλλομένων μερών

VΙII. Ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων

1. Προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση

2. Ασφαλιστική σύμβαση από απόσταση

α. Γενικά

β. Έννοια – Προϋποθέσεις υπαγωγής

γ. Κατάρτιση της σύμβασης από απόσταση

δ. Υπαναχώρηση

ε. Πρόταση οδηγίας για τις διαδικτυακές ασφαλίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

§ 13. Το ασφαλιστήριο

Ι. Έννοια και νομική φύση του εγγράφου

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Περιεχόμενο

ΙV. Παρεκκλίσεις από την αίτηση για ασφάλιση. Δικαίωμα εναντίωσης

1. Γενικά

2. Το δικαίωμα εναντίωσης

3. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης

4. Αποτελέσματα

V. Παράδοση των πληροφοριών και των ασφαλιστικών όρων με το ασφαλιστήριο

1. Γενικά

2. Δικαίωμα εναντίωσης λόγω έλλειψης πληροφοριών (άρθρα 150-152 Ν. 4364/2016 και των ασφαλιστικών όρων

3. Προϋποθέσεις άσκησης

§ 14. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Είδη

ΙΙΙ. Έναρξη

ΙV. Αναδρομική ασφάλιση

V. Ανανέωση ή παράταση της διάρκειας

VI. Λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

§ 15. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

§ 16. Καταβολή ασφαλίστρου

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός – Καταβολή

ΙV. Συνέπειες μη καταβολής

V. Ρήτρα αναπροσαρμογής ασφαλίστρου

§ 17. Ασφαλιστικά βάρη

Ι. Έννοια

ΙΙ. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνου

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο της προσυμβατικής δήλωσης

3. Συνέπειες παράβασης

4. Τύχη ασφαλίστρου

ΙΙΙ. Επίταση και μείωση του κινδύνου (Αμετάβλητο του κινδύνου).

1. Γενικά

2. Επίταση του κινδύνου

Συνέπειες παράβασης

3. Μείωση του κινδύνου

Συνέπειες

IV. Αποφυγή ή μείωση της ζημίας

Συνέπειες

V. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Συνέπειες

§ 18. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή

Ι. Γενικά

ΙΙ. Στατικό στάδιο

ΙΙΙ. Καταβολή ασφαλίσματος

1. Ασφαλιστική περίπτωση

2. Καταβολή ασφαλίσματος

3. Εξαιρέσεις κάλυψης

α. Υποκειμενικές εξαιρέσεις

β. Αντικειμενικές εξαιρέσεις

§ 19. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης

§ 20. Παραγραφή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 21. Ασφαλιστική ζημία

Ι. Γενικά

ΙΙ. Έννοια – Διακρίσεις

ΙΙΙ. Υπολογισμός

IV. Εξαιρέσεις ζημιών

§ 22. Ασφαλιστικό συμφέρον

Ι. Γενικά

1. Έννοια

2. Διακρίσεις

ΙΙ. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος

ΙΙΙ. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος

1. Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου

2. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει

ΙV. Λειτουργία του ασφαλιστικού συμφέροντος

§ 23. Ασφαλιστική αξία

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

ΙΙΙ. Συμβατική αποτίμηση

§ 24. Ασφαλιστικό ποσό

Ι. Έννοια

ΙΙ. Συσχετισμός ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας

1. Πλήρης ασφάλιση

2. Υπασφάλιση

3. Υπερασφάλιση

4. Συνασφάλιση

5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση

6. Τρέχουσα ή ανοικτή ασφάλιση

§ 25. Η αποζημιωτική αρχή

Ι. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού

ΙΙ. Ασφαλιστική υποκατάσταση

1. Έννοια

2. Προϋποθέσεις

3. Συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

§ 26. Ασφάλιση πυρκαγιάς

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

2. Εξαιρέσεις

3. Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης

ΙΙΙ. Διάρκεια

§ 27. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφαλιστικό συμφέρον

ΙΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

ΙV. Διάρκεια

V. Ευθύνη του ασφαλιστή

§ 28. Ασφάλιση εσοδείας

§ 29. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Ι. Ασφάλιση πιστώσεων

ΙΙ. Ασφάλιση εγγυήσεων

§ 30. Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

1. Έννοια – Νομική φύση

2. Ασφαλιστική κάλυψη

α. Έκταση

β. Η ρήτρα αξιώσεων που θα προβληθούν («claims made»)

3. Λειτουργία της σύμβασης

4. Η ασφαλιστική περίπτωση

5. Ειδικές μορφές ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ΙΙI. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

1. Γενικά

2. Νομοθετική ρύθμιση

3. Ειδικές μορφές υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης

4. Αναλυτικότερα: ορισμένες μορφές υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης

α. Υποχρεωτική ασφάλιση από τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης από θαλάσσια ρύπανση

β. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβατών

γ. Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης επιχείρησης σιδηροδρομικών μεταφορών

§ 31. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

Ι. Νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Διαμόρφωση της σύμβασης

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη

2. Έννοια αυτοκινήτου

3. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης

4. Ανανέωση

5. Λύση

6. Καταγγελία

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

8. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

IV. Ασφαλιστική κάλυψη

1. Περιεχόμενο

2. Κυρώσεις

3. Περιπτώσεις εξαίρεσης

V. Ικανοποίηση του ζημιωθέντος τρίτου

1. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή

2. Αρχή απροβλήτου των ενστάσεων

3. Αναγωγή

VI. Το Επικουρικό Κεφάλαιο

VΙI. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

VΙΙI. Ασφάλιση (ιδίων ζημιών) αυτοκινήτου

IX. Ασφάλιση (τουριστικής) βοήθειας

§ 32. Άλλες μορφές ασφάλισης ζημιών

Ι. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

ΙΙ. Ειδική μορφή ασφάλισης ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος

ΙΙΙ. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης

ΙV. Αντασφάλιση

V. Ασφάλιση νομικής προστασίας

VI. Ασφάλιση κυβερνοκινδύνων (cyber risk)

VII. Ασφάλιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές και από την κλιματική αλλαγή. Ενωσιακή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κριτήρια βιωσιμότητας (Ε.S.G.)

VIII. Ασφάλιση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και τηλεκατευθυνόμενων Αερομοντέλων (drones)

§ 33. Θαλάσσια ασφάλιση

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση

1. Προγενέστερο δίκαιο

2. Ισχύον δίκαιο

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της θαλάσσιας ασφάλισης

1. Αρχή καθολικότητας των ασφαλισμένων κινδύνων

2. Εξαιρέσεις

ΙV. Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλισης

1. Γενικές έννοιες

2. Περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου

V. Είδη της θαλάσσιας ασφάλισης

1. Ασφάλιση πλοίου

A. Έννοια-βασικές αρχές

Β. Διάρκεια. Ασφάλιση πλοίου ορισμένου χρόνου

Γ. Ασφάλιση πλοίου κατά ταξίδι

Δ. Ως προς τις υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης

Ε. Ασφαλιστικά βάρη

ΣΤ. Ως προς τις υποχρεώσεις του ασφαλιστή

Ζ. Ζητήματα ασφάλισης αστικής ευθύνης (συγκρούσεις πλοίων και άλλες μορφές ασφάλισης αστικής ευθύνης)

Η. Ασφαλιστικό συμφέρον του ενυπόθηκου δανειστή

2. Θαλάσσια ασφάλιση φορτίου, ναύλου και ελπιζόμενου κέρδους

3. Ο θεσμός της εγκατάλειψης

§ 34. Αεροπορική ασφάλιση

Ι. Εννοιολογικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Τα είδη της αεροπορικής ασφάλισης

1. Ασφάλιση των ιδίων ζημιών του αεροσκάφους

α) Αντικείμενο ασφάλισης

β) Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

γ) Έννομο συμφέρον

2. Ασφάλιση φορτίου μεταφερομένων - πραγμάτων κατά το εθνικό δίκαιο (άρθρο 133 KAΔ)

3) Ασφάλιση ελπιζομένου κέρδους

4) Εγκατάλειψη του αεροσκάφους στον ασφαλιστή (άρθρο 136 KAΔ)

ΙΙΙ. Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα έναντι τρίτων.

1) Εθνικό δίκαιο

2) Ενωσιακό δίκαιο

3) Διεθνές δίκαιο

Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές

Η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΥ

§ 35. Ασφαλιστική κάλυψη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Αφηρημένη ασφαλιστική κάλυψη (Ασφάλιση ποσού)

§ 36. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Ι. Η παροχή του ασφαλιστή

II. Η παροχή του λήπτη της ασφάλισης

1. Καταβολή ασφαλίστρου – Ρήτρα αναπροσαρμογής

ΙΙΙ. Ασφαλιστικά βάρη

ΙV. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

§ 37. Ασφάλιση ζωής

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

Α. Με κριτήριο τον κίνδυνο η ασφάλιση ζωής διακρίνεται σε:

1. Ασφάλιση θανάτου

2. Ασφάλιση επιβίωσης

3. Μικτή ασφάλιση

4. Ασφάλιση ειδικού κινδύνου θανάτου – δήλης ημέρας

5. Η αυτοκτονία στην ασφάλιση θανάτου

Β. Με κριτήριο το πρόσωπο που ασφαλίζεται, η ασφάλιση ζωής διακρίνεται σε:

1. Ασφάλιση ίδιας ζωής

2. Ασφάλιση ζωής τρίτου

Γ. Ειδική κατηγορία ασφαλίσεων ζωής αποτελούν οι ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδυτικά κεφάλαια

Δ. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών

ΙΙΙ. Δικαίωμα εξαγοράς στην ασφάλιση ζωής

§ 38. Ασφάλιση ατυχημάτων

Ι. Έννοια

ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη

§ 39. Ασφάλιση ασθενειών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

§ 40. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι. Η Οδηγία 2009/138 και τα βασικά χαρακτηριστικά της

ΙΙ. Ο Ν. 4364/2016 και τα βασικά χαρακτηριστικά του

ΙΙΙ. Εποπτεία κατά την Οδηγία 2009/138 (Solvency II) και το Ν. 4364/2016

§ 41. Νομικό πλαίσιο εποπτείας

Ι. 1. Εποπτεία

2. Εποπτική Αρχή. Στόχοι, αρμοδιότητες

ΙΙ. Γενικές αρχές της εποπτείας σύμφωνα με το Ν. 4364/2016

1. Γενικά

2. Περιεχόμενο

3. Βασικές αρχές

4. Εξουσίες της εποπτικής αρχής

5. Υποχρέωση πληροφόρησης ασφαλιστικής επιχείρησης προς την εποπτική αρχή

ΙΙΙ. Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης

1. Έλεγχος φερεγγυότητος

2. Προϋποθέσεις φερεγγυότητος

Α. Οι τεχνικές προβλέψεις (Technical provisions) (άρθρα 51 επ. Ν. 4364/2016)

Β. Ίδια Κεφάλαια (άρθρα 66, 67 επ. Ν. 4364/2016)

Γ. Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητος – Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση)

3. Επενδύσεις – Αρχή του συνετού επενδυτή

Α. Μορφές και τρόπος επένδυσης των κεφαλαίων

Β. Η αρχή επιμέλειας του συνετού επενδυτή

4. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

§ 42. Προληπτικά μέτρα αποφυγής της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης

Ι. Γενικά – Προϊσχύσαν δίκαιο

ΙΙ. Νέα ρύθμιση κατά το άρθρο 107 επ. Ν. 4364/2016

1. Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων του ενεργητικού.

2. Σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης

3. Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης

ΙΙΙ. Μέτρα εξυγίανσης

1. Γενικά

§ 43. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Ι. Λόγοι ανάκλησης

ΙΙ. Συνέπειες ανάκλησης

1. Ως προς την ασφαλιστική επιχείρηση

2. Ως προς τις ασφαλιστικές συμβάσεις

ΙΙΙ. Ασφαλιστική εκκαθάριση (Διαδικασία – Συνέπειες)

1. Έννοια – Γενικά χαρακτηριστικά

2. Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Α. Σφράγιση – αποσφράγιση

Β. Αναγγελία και επαλήθευση

Γ. Κατάσταση Δικαιούχων

Δ. Αντιρρήσεις κατά της Κατάστασης Δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση

Ε. Εκπρόθεσμη αναγγελία

ΣΤ. Ο ρόλος του Επικουρικού Κεφαλαίου

3. Προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων. Σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων από ασφάλιση (άρθρα 240-241 Ν. 4364/2016)

4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης (άρθρο 245 Ν. 4364/2016)

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ασφαλιστική εκκαθάριση

§ 44. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, και των Κανονισμών 1094/2010 και Καν. 648/2012 (I.R.R.D.) ΟΜ 2021 582 (insurance recovery and resolution directive)

Ι. Γενικά για την προσπάθεια τροποποίησης της οδηγίας Solvency II

ΙΙ. Η προτεινόμενη πρόταση οδηγίας (I.R.R.D) καθορίζει τις απαιτήσεις για τον προληπτικό σχεδιασμό ανάκτησης, τον προγραμματισμό εξυγίανσης καθώς και τη διαδικασία και τους όρους εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

§ 44. Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»

Ι. Σκοπός και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του

ΙΙ. Λειτουργία του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

ΙΙΙ. Παρεχόμενη κάλυψη - Εδαφική ισχύς

IV. Διοίκηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής» (Πράξη Διοικητή ΤτΕ 2629/4.10.2010)

V. Χρηματοδότηση του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής»

VΙ. Ενεργοποίηση του ρόλου του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής».

1. Διατήρηση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής

2. Ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων

§ 45. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Ι. Γενικά

ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο νομοθετικό καθεστώς του Ν. 4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

ΙΙΙ. Κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Α. Ασφαλιστικός πράκτορας

1. Έννοια και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητάς του.

2. Τυπική προϋπόθεση

Β. Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων

Γ. Λύση της σύμβασης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστκών πρακτόρων

Δ. Μεσίτης ασφαλίσεων

Ε. Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν τη διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα (άρθρο 4 § 7 και 5 § 6 Ν. 4583/18)

ΣΤ.1. Ασφαλιστικοί υπάλληλοι

2. Πραγματογνώμονες

Ζ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα όλων των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Ενημέρωση και διαφάνεια

1. Κανόνες δεοντολογίας

2. Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συμβουλών

3. Κώδικας Δεοντολογίας

ΙV. Φορολογικός Αντιπρόσωπος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019
Στο παρόν πόνημα, από oλόκληρο το φάσμα του ουσιαστικού (γενικές αρχές του αστικού δικαίου, γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο,...