Α. Βαβούσκος, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912-2005), 2005


Α. Βαβούσκος, Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912-2005), 2005

Το βιβλίο εξετάζει το εκκλησιαστικό καθεστώς των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου από την έναρξη της Ιταλοκρατίας μέχρι τις μέρες μας.

Κατά την ανάπτυξη του θέματος, ο συγγραφέας επιχειρεί την προσέγγιση του αντικειμένου της έρευνάς του μέσα από τρεις άξονες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, ενώ το πρώτο μέρος χωρίζεται περαιτέρω σε δύο κεφάλαια.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου και στο πρώτο κεφάλαιο, ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει το ζήτημα του «αυτοκεφάλου», δηλαδή την προσπάθεια των Ιταλικών Αρχών για τη δημιουργία ανεξάρτητης Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Η παρουσίαση γίνεται, αφ’ ενός μέσω της παραθέσεως των απόψεων Ιεραρχών και λαϊκών που είχαν αμέσως ή εμμέσως αναμειχθεί στο όλο ζήτημα, αφ’ ετέρου μέσω της παρουσιάσεως εγγράφων τόσο του Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρακτικών της Ιεράς αυτού Συνόδου όσο και του Αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους ο συγγραφέας παρουσιάζει το ισχύον εκκλησιαστικό καθεστώς μέσα: α) από τις διατάξεις των νόμων, των οποίων η ισχύς επεκτάθηκε και στις Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, β) από τις απόψεις της νομικής θεωρίας και νομολογίας σχετικώς με τις διατάξεις, που επεκτάθηκαν στην εκκλησιαστική αυτή περιφέρεια και γ) από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ισχύουν στη χώρα μας - αλλά και των προϊσχυσάντων Συνταγματικών κειμένων και Καταστατικών Χαρτών.

Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας προσεγγίζει τον τρίτο άξονα του θέματος (το μέλλον) μέσα από την παρουσίαση του Σχεδίου Καταστατικού Χάρτη των Ι. Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, που καταρτίσθηκε προσφάτως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το οποίο Σχέδιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά.

Το βιβλίο αυτό συνιστά σημαντική συνεισφορά στην έρευνα και μελέτη του εκκλησιαστικού καθεστώτος της περιοχής αυτής ιδίως λόγω του πλούσιου αρχειακού και νομολογιακού υλικού.

Προσωπική επαγγελματική σελίδα του Συγγραφέα: www.vavouskos.com

Επικοινωνία μέσω e-mail: info@vavouskos.com

Edition info

Title
Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου (1912-2005)
© 2005
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-992-5
Pages
335
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

§ 151 1 Έννοια, νομική φύση και οικονομική σημασία

Ι Έννοια και νομική φύση

ΙΙ Οικονομική σημασία

§ 152 2 Διάκριση από τις συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Ι Διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

1 Το κριτήριο του περιεχομένου της συμβατικής υποχρέωσης

2 Το κριτήριο της συμβατικής κατανομής των κινδύνων

3 Το κριτήριο της εξάρτησης

ΙΙ Διάκριση από τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΙΙΙ Λοιπά κριτήρια διάκρισης

§ 153 3 Διάκριση από την πώληση - Ο κανόνας του

Ι Ο χαρακτήρας του κανόνα του

ΙΙ Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα

1 Σύμβαση κατασκευής έργου

2 Υποχρέωση για μεταβίβαση κυριότητας

3 Αμφιβολία ως προς την αληθινή βούληση των μερών

ΙΙΙ Η δικονομική λειτουργία του κανόνα – η κατανομή του βάρους

απόδειξης

1 Η εισαγόμενη ρύθμιση

2 Η δικονομική λειτουργία του κανόνα

ΙΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 154 1 Περιεχόμενο της σύμβασης

Ι Το έργο

ΙΙ Η αμοιβή του εργολάβου

1 Γενικά

2 Τεκμήριο συμφωνίας για αμοιβή (682 § 1)

3 Τρόποι καθορισμού του ύψους της αμοιβής

α Αμοιβή κατ’ αποκοπή

β Αμοιβή κατά μονάδα

γ Αμοιβή βάσει προϋπολογισμού

δ Καθορισμός αμοιβής απολογιστικώς

ε Χρονική αμοιβή

στ Αμοιβή με ποσοστά

ζ Αόριστη αμοιβή

4 Αναπροσαρμογή του ύψους της αμοιβής

ΙΙΙ Η συμφωνία των μερών

1 Γενικά

2 Τεκμήριο συμφωνίας (682 § 2)

3 Τύπος

4 Προσύμφωνο

§ 155 2 Οι υποχρεώσεις του εργολάβου

Ι Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου

1 Γενικά

α Έννοια προσήκουσας εκτέλεσης

β Τόπος παροχής

γ Χρόνος παροχής

δ Οδηγίες του εργοδότη

2 Υποκατάσταση του εργολάβου (684)

α Γενικά

β Ο κανόνας

γ Η εξαίρεση

δ Συνέπειες ανεπίτρεπτης υποκατάστασης

ΙΙ Η παράδοση του έργου

ΙΙΙ Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1 Υποχρέωση παροχής ύλης και βοηθητικών μέσων

2 Υποχρέωση επιμέλειας της ύλης του εργοδότη

3 Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV Η παροχή του εργολάβου ως παροχή «γένους» ή «είδους»

§ 156 3 Οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Ι Καταβολή της αμοιβής

1 Γενικά

2 Χρόνος καταβολής

3 Παραγραφή

4 Δικονομικά- στοιχεία αγωγής εργολάβου

ΙΙ Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την εργολαβική αμοιβή

1 Απαγόρευση κατάσχεσης ή εκχώρησης εργολαβικών απαιτήσεων

2 Το νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

α Γενικά

β Ασφαλιζόμενες αξιώσεις

γ Το αντικείμενο του ενεχύρου

δ Καλόπιστη κτήση του ενεχύρου;

ε Το ζήτημα της (ανάλογης) εφαρμογής του

στ Μεταβίβαση των αντικειμένων του ενεχύρου μετά τη σύστασή του

3 Η υπέρ των εργατών δέσμευση της εργολαβικής αμοιβής (702)

α Γενικά

β Προϋποθέσεις εφαρμογής του

i Κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης ακίνητης εγκατάστασης

ii Οφειλή του εργοδότη

iii Απαιτήσεις εργατών

γ Συνέπειες της εφαρμογής του

δ Αναγκαστικός χαρακτήρας

ε Δικονομικά

4 Η μεταβολή των τιμών του προϋπολογισμού (696, 697)

α Η περίπτωση του «εγγυημένου» προϋπολογισμού

β Η περίπτωση του «ενδεικτικού» προϋπολογισμού

ΙΙΙ Η υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου

1 Υποχρέωση σύμπραξης κατά την εκτέλεση του έργου

2 Υποχρέωση σύμπραξης κατά την παραλαβή του έργου;

ΙV Άλλες παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

§ 157 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι Γενικά

ΙΙ Διάρθρωση της ευθύνης

§ 158 2 Ευθύνη για μη εκπλήρωση γενικώς

Ι Αδυναμία παροχής

1 Περιπτώσεις

2 Συνέπειες

ΙΙ Υπερημερία οφειλέτη

1 Περιπτώσεις

2 Συνέπειες

ΙΙΙ Πλημμελής εκπλήρωση

§ 159 3 Ευθύνη του εργολάβου κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο (686, 687)

Ι Ευθύνη για καθυστερήσεις (686)

1 Γενικά

2 Προϋποθέσεις εφαρμογής της 686 εδ α΄

α Μη έγκαιρη έναρξη εκτέλεσης

β Επιβράδυνση της εκτέλεσης

γ Έλλειψη υπαιτιότητας του εργοδότη

δ Αντίθεση στη σύμβαση

ε Αδυναμία έγκαιρης περάτωσης του έργου

3 Υπαναχώρηση ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του εργολάβου

4 Το παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης

α Άσκηση

β Συνέπειες

5 Υπερημερία του εργολάβου (686 εδ β΄)

α Πεδίο εφαρμογής

β Συνέπειες

ΙΙ Ευθύνη λόγω προβλεπόμενης ελαττωματικής ή αντισυμβατικής εκτέλεσης του έργου (687)

1 Γενικά

2 Προϋποθέσεις εφαρμογής

α Πρόβλεψη ελαττωματικής ή αντίθετης προς τη σύμβαση κατασκευής

β Υπαιτιότητα του εργολάβου

3 Τα δικαιώματα του εργοδότη

α Θέση προθεσμίας για διόρθωση

β Αυτοπρόσωπη διόρθωση

§ 160 4 Οι συμβατικές ρήτρες έκπτωσης του εργολάβου

IV Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

§ 161 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Ι Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της ευθύνης

1 Χαρακτηριστικά

2 Δικαιολογητικός λόγος

3 Ενδοτικός χαρακτήρας

ΙΙ Χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 688 επ

1 Η παράδοση του έργου ως αφετηρία της εφαρμογής των άρθρων 688 επ

2 Αδικαιολόγητη άρνηση παραλαβής από τον εργοδότη

ΙΙΙ Σχέση των άρθρων 688 επ με τις γενικές διατάξεις

1 Οι υποστηριζόμενες απόψεις

2 Η προτεινόμενη θέση

α Πριν την κατά το 349 αποδοχή του έργου

β Μετά την κατά το 349 αποδοχή του έργου

i Ένσταση μη προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης

ii Εφαρμογή των άρθρων 380 επ

iii Κατασκευή οικοδομής με αντιπαροχή

§ 162 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ι Πραγματικό ελάττωμα

1 Έννοια της «ιδιότητας»

2 Κριτήρια της ελαττωματικότητας

3 Περιπτώσεις ελαττωματικότητας

4 Ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα

5 Ελαττώματα είδους ή κατηγορίας (aliud)

6 Ελαττώματα ποσότητας

ΙΙ Συνομολογημένη ιδιότητα

ΙΙΙ Νομικό ελάττωμα

§ 163 3 Γέννηση και περιεχόμενο της ευθύνης

Ι Γενικά

1 Χρονική οριοθέτηση – Επισκόπηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων

2 Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων

ΙΙ Η αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων (688, 689)

1 Προϋποθέσεις παροχής της αξίωσης

2 Τρόπος και συνέπειες άσκησης της αξίωσης

ΙΙΙ Το δικαίωμα για μείωση της αμοιβής

1 Νομική φύση – άσκηση

2 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

3 Μέθοδος υπολογισμού

4 Έννομες συνέπειες

IV Το δικαίωμα υπαναχώρησης

1 Νομική φύση – άσκηση

2 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

3 Έννομες συνέπειες

α Γενικά

β Αδυναμία ή ασύμφορο της επιστροφής των παροχών

V Η αξίωση αποζημίωσης

1 Προϋποθέσεις

2 Άσκηση

α Γενικά – Στοιχεία αγωγής ή ένστασης

β Κατανομή του βάρους απόδειξης

γ Δικαιούχος

3 Έκταση και περιεχόμενο της αποζημίωσης

4 Συρροή με ευθύνη από αδικοπραξία

§ 164 4 Αποκλεισμός της ευθύνης

Ι Έγκυρη απαλλακτική ρήτρα

ΙΙ Υπαιτιότητα του εργοδότη (691)

ΙΙΙ Η έγκριση του έργου (692)

1 Έννοια και μορφές έγκρισης

2 Ευθύνη του εργολάβου παρά την έγκριση

3 Δικονομικά

IV Παραγραφή (693)

1 Γενικά

2 Χρόνος παραγραφής

3 Έναρξη παραγραφής

4 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την πώληση

5 Δικονομικά

V Η ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 165 1 Αθέτηση κύριας υποχρέωσης

§ 166 2 Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

VΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

§ 167 1 Γενικά

Ι Κίνδυνος παροχής

ΙΙ Κίνδυνος αντιπαροχής

§ 168 2 Η βασική ρύθμιση

Ι Γενικά

ΙΙ Έργο με χαρακτηριστικά παροχής «γένους»

ΙΙΙ Έργο με χαρακτηριστικά παροχής «είδους»

§ 169 3 Διαφοροποιημένες ρυθμίσεις

Ι Υπερημερία εργοδότη ως δανειστή

ΙΙ Αποστολή του έργου

ΙΙΙ Ο κίνδυνος της ύλης

ΙV Ελαττωματικά υλικά, εσφαλμένες οδηγίες κτλ του εργοδότη

1 Προϋποθέσεις

α Ελαττωματικά υλικά

β Οδηγίες του εργοδότη

γ Ειδοποίηση του εργοδότη

δ Υπαιτιότητα του εργολάβου

2 Συνέπειες

3 Ανάλογη εφαρμογή

VII Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

§ 170 1 Γενικά

Ι Λόγοι λήξης

IΙ Λήξη με την προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης

IΙΙ Λήξη με αντίθετη συμφωνία

§ 171 2 Λήξη με καταγγελία κατά το

Ι Γενικά

1 Δικαιολογητικός λόγος

2 Ενδοτικός χαρακτήρας

α Επιτρεπτές συμφωνίες

β Η παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας

3 Καταγγελία για σπουδαίο λόγο

4 Νομική φύση

ΙΙ Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

1 Δικαιούχος

2 Τρόπος άσκησης – τύπος – περιεχόμενο

ΙΙΙ Συνέπειες της καταγγελίας

1 Λήξη της σύμβασης έργου – παράδοση του έργου στον εργοδότη

2 Υποχρέωση καταβολής της αμοιβής

α Η συμφωνημένη αμοιβή

β Αμοιβή υπό αναβλητική αίρεση

γ Αμοιβή σε ποσοστά συγκυριότητας οικοπέδου

δ Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας

3 Αφαιρούμενα ποσά

4 Τύχη των ήδη γεννημένων αξιώσεων μεταξύ των μερών

5 Δικονομικά

§ 172 3 Ο θάνατος ενός από τους συμβαλλομένους

Ι Ο θάνατος του εργολάβου

1 Φύση και περιεχόμενο της ρύθμισης

2 Συνέπειες μη λύσης της σύμβασης

3 Συνέπειες λύσης της σύμβασης

ΙΙ Ο θάνατος του εργοδότη

§ 173 4 Η πτώχευση ενός από τους συμβαλλομένους

Ι Γενικά

ΙΙ Η πτώχευση του εργολάβου

ΙΙΙ Η πτώχευση του εργοδότη

VIII ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

§ 175 1 Κατασκευή οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Ι Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1 Το περιεχόμενο της σύμβασης

2 Νομική φύση –τύπος

α Νομική φύση

β Τύπος

γ Μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου

ΙΙ Η σχέση ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τον εργολάβο

1 Δικαίωμα κατοχής του εργολάβου

2 Εφαρμοστέες διατάξεις

3 Ανάκληση της ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας

4 Μείωση της αμοιβής του εργολάβου

5 Συνέπειες της υπαναχώρησης του εργοδότη ή της έκπτωσης του εργολάβου

α Υπαναχώρηση βάσει των γενικών διατάξεων ή βάσει του 686 – Έκπτωση του εργολάβου

β Υπαναχώρηση βάσει του

ΙΙΙ Σχέση οικοπεδούχου και τρίτου

§ 176 2 Πώληση διαιρετού χώρου υπό κατασκευή

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία