Α. Στεργίου, Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 1997


Α. Στεργίου, Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 1997 Ο Κανονισμός ΕΟΚ 1408/71, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (και τελευταία το 1992), συνδέει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της ´Ενωσης.Πρόκειται για κανόνες που επιτρέπουν την υπερεθνική εφαρμογή των εθνικών κανόνων. Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φανερώνει ότι ο συντονισμός δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη δυναμική ανάπτυξη του κοινοτικού δικαίου με την παραγωγή κανόνων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με την πλούσια νομολογιακή προσφορά του, το Δικαστήριο αναδεικνύεται σε ιδιάζοντα παράγοντα δυναμικής.Μέσω της ενοποίησης της ερμηνείας, ο κοινοτικός δικαστής δεν εγγυάται μόνο τη διασφάλιση τήρησης του κοινοτικού δικαίου, αλλά συμβάλλει ταυτόχρονα στην ολοκλήρωση του συντονισμού. Θα λέγαμε ότι ο συντονισμός προχωρά υπό την πίεση της νομολογίας.

Απέναντι σε μια περιορισμένη δράση των νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης, λόγω δύστοκης εξισορρόπησης των εθνικών συμφερόντων, το Δικαστήριο προσφέρει μια εύπλαστη λύση προαγωγής του συντονισμού. Εν όψει του ότι δεν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου και δεν είναι δυνατή η εξεύρεση ενιαίων λύσεων - όπως είναι γνωστό, πολλές προτάσεις της Επιτροπής που θα βελτίωναν το συντονισμό, δεν μπορούν να συγκεντρώσουν την ομοφωνία στο Συμβούλιο - , αναζητείται η λύση των προβλημάτων στις διατάξεις των Κανονισμών, όπως ερμηνεύονται από το ίδιο το Δικαστήριο. Μάλιστα, η αντίδραση του Δικαστηρίου λειτούργησε, μερικές φορές, ως τροφοδότης της νομοθετικής δράσης, προκάλεσε μεταγενέστερη παρέμβαση για ενσωμάτωση νομολογιακών λύσεων ή και για μετριασμό των συνεπειών τους. Από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου μπορεί να φανεί η καινοτόμος επίδρασή τους στη νομοθετική δράση. Το ΔΕΚ ασκεί έμμεση επιρροή στην πολιτική απόφαση και παρεμβαίνει αποφασιστικά στη διαδικασία ενσωμάτωσης.

Edition info

Title
Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-297-1
Pages
102
Price
€ 7.50
In stock

Table of contents   +

Διάγραμμα

Ως προανάκρουσμα

Ι. Το Δικαστήριο σε μια πορεία μετριασμένης παραγωγής δικαίου

ΙΙ. Η συστηματική ένταξη της ερμηνευόμενης διάταξης εντός του πλαισίου της Συνθήκης

ΙΙΙ. Η ανάδειξη της τελολογικής ερμηνείας ως μοχλού εξέλιξης της νομολογίας

ΙV. Ο σεβασμός της αυτονομίας του εθνικού νομοθέτη

V. Η συγκρότηση κοινοτικών εννοιών

1. Η ανασύνθεση του υποκειμένου

2. Η ανάπλαση του αντικειμένου

VI. Η αρχής της ίσης μεταχείρισης, ένα προνομιακό πεδίο δικαιοπλασίας

1. Η διάπλαση ομάδων σύγκρισης

2. Η επέκταση στις έμμεσες διακρίσεις

VII. Η αρχή της ευνοϊκότερης μεταχείρισης

1. Εν όψει των διεθνών συμβάσεων

2. Εν όψει του υπολογισμού παροχών

VIII. Η πλήρωση των κενών

IΧ. Ο έλεγχος συμφωνίας του Κανονισμού με τη Συνθήκη

Χ. Η συνεργασία ανάμεσα στον έλληνα και τον κοινοτικό δικαστή

Ως κατακλείδα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...
Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020
Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς...