Α. Στεργίου, Η κοινωνική προστασία στον Καναδά, 2003


Α. Στεργίου, Η κοινωνική προστασία στον Καναδά, 2003

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο σύστημα κοινωνικής προστασίας στον Καναδά. Στην αρχή, το βιβλίο δίνει κάποια θεμελιακά χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως είναι η ταλάντευσή του ανάμεσα στο θεσμικό και το υπολειμματικό μοντέλο κοινωνικού κράτους και ο τρόπος κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις επαρχίες.

Στο επόμενο κεφάλαιο χαρτογραφείται το καναδικό σύστημα εγγύησης του εισοδήματος των ηλικιωμένων. Περιγράφεται το σύστημα προστασίας σε περισσότερα επίπεδα: το δημόσιο-μη-ανταποδοτικό, το δημόσιο-ανταποδοτικό και τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σύστημα υποστηριζόμενα από τον εργοδότη (καθώς και τα προγράμματα αποταμίευσης – σύνταξης). Η συμβολή του Καναδά συνίσταται στην αποσαφήνιση της αντίληψης για προστασία σε περισσότερους πυλώνες (τρόπος διάρθωσης των επιπέδων, μίγμα δημοσίου και ιδιωτικού στη συνταξιοδοτική προστασία).

Το δημόσιο – μη ανταποδοτικό επίπεδο του συνταξιοδοτικού συστήματος χορηγεί καθολικές συνταξιοδοτικές παροχές. Αναδεικνύεται από το βιβλίο η σημασία του για την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων. Όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο του καναδικού συνταξιοδοτικού συστήματος, αναλύονται οι διάφορες παροχές του και ειδικότερα αναδεικνύονται οι αρετές τους.

Έτσι, προβάλλεται η ελαστικότητα των συντάξεων γήρατος, η ενθάρρυνση της επιστροφής στην εργασία των συνταξιούχων αναπηρίας και η συνδρομή του επιζώντος συζύγου κατά το μεταβατικό στάδιο. Στη συνέχεια, το βιβλίο αφιερώνει κάποιες σελίδες στην περιγραφή του τρίτου ιδιωτικού επιπέδου συνταξιοδότησης, όπου ο Καναδάς έχει να επιδείξει μια σημαντική εμπειρία. Το καναδικό παράδειγμα προσφέρει λύσεις για την ανάπτυξη ενός ρυθμιζόμενου-ελεγχόμενου ιδιωτικού τομέα συντάξεων. Παράλληλα δεν παραλείπεται η επισήμανση κάποιων αδυναμιών.

Σ’ ένα επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζεται πώς οι κοινωνικο-δημογραφικές μεταβολές επιδρούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Καναδά και πώς ο τελευταίος αντιδρά σ’ αυτές. Από αυτή την άποψη η καναδική εμπειρία είναι πολύτιμη γιατί έχει αντιδράσει στις ασκούμενες πιέσεις και το κυριότερο έχει οργανώσει τον τρόπο αντίδρασης.

Κατόπιν, εξετάζονται τα εξής ενδιαφέροντα σημεία: η προαγωγή της ισότητας των φύλων με το θεσμό του επιμερισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου, η μετατροπή της ασφάλισης ανεργίας σε ασφάλιση απασχόλησης, η καθιέρωση της επιλεκτικότητας στην χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και η εισαγωγή της πληροφορικής στη οργάνωση και διοίκηση των ασφαλιστικών οργανισμών.

Γενικά, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται η συμβολή του Καναδά στην παγκόσμια συζήτηση για τη μορφή που θα πρέπει να πάρει το κοινωνικό κράτος τον 21ο αιώνα.

Edition info

Title
Η κοινωνική προστασία στον Καναδά
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-705-1
Pages
183
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ

Ι. ΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ Ή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΙΙ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ-ΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ. Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ι. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΗΜΟΣΙΟ – ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (OLD AGE SE-CURITY, GUARANTEED INCOME SUPPLEMENT, SPOUSAL PENSION ALLOWANCE)

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (CANADA PEN-SION PLAN/ QUEBEC PENSION PLAN)

1. Συντάξεις γήρατος. Δυνατό σημείο: η ελαστική ηλικία συνταξιοδό-τησης

2. Συντάξεις αναπηρίας. Δυνατό σημείο: η ενθάρρυνση της επιστρο-φής στην εργασία

3. Συντάξεις επιζώντων. Δυνατό σημείο: η συνδρομή του επιζώντα συζύγου κατά το μεταβατικό στάδιο

III. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗ-ΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Ιδιωτικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα που οργανώνονται από τον εργοδότη

2. Προγράμματα αποταμίευσης - σύνταξης

IV. ΠΩΣ ΔΙΑΡΘΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟ-ΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ; Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑ-ΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ι. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΙΙ. ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΙV. QUEBEC PENSION PLAN: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Ι. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ;

ΙΙ. Η ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Το μοίρασμα του χρόνου ασφάλισης (credit splitting)

2. Το μοίρασμα της σύνταξης (pension sharing)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ι. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ (ΑΠΑΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)

ΙI. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΙII. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-ΛΙΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...