Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα, τόμ. 1, 2007


Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα, τόμ. 1, 2007 Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα. Αναφέρεται στα σημαντικότερα διεθνή κείμενα, καθώς και στους ελληνικούς φορείς κοινωνικής διοίκησης και προστασίας των παιδιών. Επιχειρεί ειδικότερα, την ανάδειξη σύγχρονων ζητημάτων τα οποία συνδέονται με το αυξανόμενο φαινόμενο της βίας, που απασχολεί έντονα τα τελευταία χρόνια τη διεθνή κοινότητα και τη χώρα μας. Τα ζητήματα αυτά αφορούν την εμπορία και την εκμετάλλευση, την παιδική παραβατικότητα και την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος ανηλίκων.

Ερευνά την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμών, υπηρεσιών και μηχανισμών που ενεργοποιούνται για την προστασία των παιδιών-θυμάτων των πράξεων αυτών και εξετάζει τρόπους επανένταξης των ανηλίκων που έχουν υποστεί βία ή έχουν εκδηλώσει παραβατικότητα.

Επισημαίνει τις ελλείψεις της κοινωνικής διοίκησης και προσπαθεί να συμβάλλει δημιουργικά στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην αναζήτηση λύσεων.
Στόχος και φιλοδοξία του πονήματος αυτού, είναι η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για τη βελτίωση των υπαρχόντων δομών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα
© 2007
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-445-213-2
Pages
XVIII + 253
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα IX
Συντομογραφίες XI
Εισαγωγή 1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

1. Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνή Κείμενα

1.1. Η Διακήρυξη της Γενεύης

1.2. Η ίδρυση της UNICEF

1.3. Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1.4. Οι Συμβάσεις της Γενεύης περί προστασίας του αμάχου

πληθυσμού εν καιρώ πολέμου

1.5. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του παιδιού

1.6. Το Διεθνές Σύμφωνο των οικονομικών, κοινωνικών και

πολιτιστικών δικαιωμάτων

1.7. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)

1.8. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ΔΣΔΠ)

1.9. Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την

Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων

1.10. Κανόνες του ΟΗΕ για την προστασία των ανηλίκων που

στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας

2. Το Συμβούλιο της Ευρώπης

2.1. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

2.2. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων του

παιδιού

2.3. Άλλα κείμενα που αφορούν την κοινωνική προστασία των

παιδιών

2.4. Το Ψήφισμα 1468 του Συμβουλίου της Ευρώπης (5-10-2005)

με θέμα: «Καταναγκαστικοί γάμοι και γάμοι παιδιών»

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

3.1. Ο Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών

δικαιωμάτων

3.2. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού

3.3. Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.4. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

3.5. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των

παιδιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Οι Υπηρεσίες πρόνοιας του Δημόσιου Τομέα

1.1. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

1.2. Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

1.3. Οι παιδικές εξοχές.

1.4. Η αναδοχή ανηλίκου

1.5. Η υιοθεσία των ανηλίκων

1.6. Η επιτροπεία των ανηλίκων

1.7. Ιδρύματα παιδικής προστασίας και περίθαλψης

2. Συνήγορος του Πολίτη. Ο Υπερασπιστής των δικαιωμάτων των παιδιών

2.1. Εισαγωγικά

2.2. Οι διατάξεις του Ν. 3094/2003 για την προστασία των

δικαιωμάτων του παιδιού

2.3. Η υλοποίηση της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων

του παιδιού από το Συνήγορο του Πολίτη

2.3.1. Επικοινωνία με το παιδί

2.3.2. Θεματικές κατηγορίες

2.3.3. Προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

1. Κοινωνική Προστασία και αρωγή των ανηλίκων θυμάτων

εμπορίας και εκμετάλλευσης.

1.1. Εισαγωγικά

1.2. Το Νομικό Πλαίσιο

1.2.1. Ο Νόμος 3064/2002 για την «Καταπολέμηση της εμπορίας

ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας,

της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα

των πράξεων αυτών».

1.2.2. Το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003

1.3. Οι δράσεις της πολιτείας για την υλοποίηση και τη βελτίωση

του νομοθετικού πλαισίου

2. Η προστασία των εργαζόμενων ανηλίκων

2.1. Η παιδική εργασία

2.1.1 Εισαγωγικά

2.1.2 Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των

εργαζόμενων ανηλίκων

α. Γενικά

β. Η Υ.Α. 875/2003 «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες

στις οποίες απαγορεύεται να ασχολούνται οι ανήλικοι»

2.2. Το Πρόγραμμα «Προστασία και Κοινωνική φροντίδα των

παιδιών στο δρόμο»

2.2.1. Γενικά

2.2.2. Αρχικός σχεδιασμός

2.2.3. Δημοσιονομική κάλυψη του προγράμματος

2.2.4. Η επιλογή του χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος

2.2.5. Η υλοποίηση του προγράμματος. Προβλήματα και

δυσλειτουργίες

3. Η κοινωνική προστασία των ανηλίκων αλλοδαπών

3.1. Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

3.1.1. Εισαγωγικά

3.1.2. Κατευθυντήριες οδηγίες για τα παιδιά που ζητούν άσυλο

α. Πρόσβαση στην Επικράτεια

β. Προστασία της ανηλικότητας-ταυτοποίηση κατηγορίας

ανηλίκων

γ. Καταγραφή και έγγραφα ταυτότητας

δ. Αξιολόγηση της ηλικίας

ε. Προσωπική ελευθερία και κράτηση

στ. Αναζήτηση της οικογένειας και επικοινωνία

ζ. Διορισμός Επιτρόπου ή Συμβούλων

η. Δικαίωμα συμμετοχής στην λήψη των αποφάσεων

θ. Οικογενειακή συνένωση σε μια Ευρωπαϊκή Χώρα

ι. Μεταβατική φροντίδα. Υγεία. Εκπαίδευση και κατάρτιση

κ. Η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα

λ. Μακροπρόθεσμες ή βιώσιμες λύσεις

3.2. Η προστασία των ανηλίκων αλλοδαπών που συλλαμβάνονται

για παράνομη διαμονή στην Ελλάδα

3.2.1. Εισαγωγικά

3.2.2. Ειδική Έκθεση του Σ.τ.Π.

3.2.3. Συμπερασματικές Σκέψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων

1.1. Εισαγωγικά

1.2. Τα Δικαστήρια Ανηλίκων

1.3. Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

1.4. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων

2. Ο Ν. 3189/2003 «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας

ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

2.1. Οι διατάξεις του νόμου 3189/2003

2.2. Συμπερασματικές σκέψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

1. Η άσκηση της ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά

1.1. Εισαγωγικά

α. Σωματική βία

β. Ψυχολογική βία

γ. Σεξουαλική βία

1.2. Τα ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

2. Ο Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»

2.1. Το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΣΔΔΑ για την

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά

συνοικούντων προσώπων

2.2. Οι επί μέρους διατάξεις του Νόμου.

2.2.1. Η Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου της 25/8/2006 για την

αντιμετώπιση του φαινομένου της «παιδοφιλίας και της

κατάχρησης της γενετήσιας ζωής του ανηλίκου προς

ικανοποίηση ηδονιστικών σκοπών»

2.3. Οι Δράσεις της πολιτείας για την αντιμετώπιση της

ενδοοικογενειακής βίας

2.4. Συμπερασματικές σκέψεις και προτάσεις

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

2. Νόμος 3064/2002 «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της

γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών»

3. Προεδρικό Διάταγμα Υπ.Αριθ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002»

4. Νόμος 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

5. Νόμος 3189/2003 «Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας

ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

6. Νόμος 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»

7. Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Για την αντιμετώπιση της

ενδοοικογενειακής βίας». Αιτιολογική Έκθεση


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...