Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022


Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής απορρεουσών σημαντικών έννομων συνεπειών.

Η επιχειρούμενη ανάλυση και η επιδιωκόμενη ανάπτυξη του θεσμού αυτού ερείδεται στη θεωρία και στη νομολογία, που, καίτοι έχουν περιορισμένη έκταση, αποβλέπουν στην επιτυχή εναρμόνιση και στον συγκεντρωτικό συγκερασμό των γενικότερων δικαιϊκών εννοιών με τις κρατούσες πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Η μονογραφία διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Αναφέρονται το πρώτο στην ιστορική αναδρομή, το δεύτερο στην εισαγωγική οριοθέτηση, το τρίτο στις διαδικαστικές προϋποθέσεις, το τέταρτο στην άσκηση ανακοίνωσης δίκης και το πέμπτο στα αποτελέσματα άσκησης.

Edition info

Title
Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-536-7
Pages
XVIII + 174
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Προλογικό σημείωμα

Πίνακας συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

§ 1. Προϊσχύσαν δίκαιο

Ι. Πολιτική δικονομία

α. Δημιουργία

β. Ανακοίνωση δίκης

ΙΙ. Περιεχόμενο

α. Σκοπός

β. Τύπος και χρόνος

§ 2. Προεργασία και νέος κώδικας

Ι. Σχέδιο

α. Αλλοδαπές νομοθεσίες

β. Αποφάσεις επιτροπής

ΙΙ. Προσχέδιο

α. Διαμόρφωση

β. Μορφές παρέμβασης

ΙΙΙ. Νέος κώδικας

α. Έναρξη ισχύος

β. Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

§ 3. Δίκη

Ι. Λειτουργία

α. Φορείς δίκης

β. Επιδίωξη

ΙΙ. Συμμετοχή

α. Τρίτα πρόσωπα

β. Ένδικο βοήθημα

§ 4. Παρέμβαση

Ι. Ζητούμενη προστασία

α. Σκοπός - Διακρίσεις

β. Τρίτος παρεμβαίνων

ΙΙ. Εκδήλωση σύμπραξης

α. Ελατήρια μέθεξης

β. Συμβολή

§ 5. Προσεπίκληση

Ι. Πρόσκληση

α. Έννοια

β. Αποκλειστικές περιπτώσεις – Διαίρεση

ΙΙ. Χαρακτήρας

α. Διεύρυνση υποκειμενικών ορίων

β. Άσκηση

§ 6. Ανακοίνωση δίκης

Ι. Αμυντική πράξη

α. Χαρακτηριστικά στοιχεία – Νομιμοποίηση

β. Παρότρυνση

ΙΙ. Έγερση

α. Μορφές

β. Αρνητικές διαπιστώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ

§ 7. Διαχωρισμός

Ι. Κατάταξη

α. Ορισμός

β. Κατηγορίες

ΙΙ. Γενικές

α. Υποχρεωτικές

β. Ανυπόχρεες

ΙΙΙ. Ειδικές

α. Απαραίτητες

β. Ταυτότητα διαδικασίας

§ 8. Εξέταση γενικών

Ι. Ικανότητα διαδίκου

α. Έννοια

β. Φυσικά και νομικά πρόσωπα

γ. Ενώσεις προσώπων – Εταιρείες μορφώματα

δ. Έρευνα ικανότητας διαδίκου

ΙΙ. Ικανότητα δικαστικής παράστασης

α. Ύπαρξη αυτής

β. Φυσικά πρόσωπα

γ. Περιορισμένη ικανότητα

δα. Εκπροσώπηση ανίκανων φυσικών προσώπων

δβ. Εκπροσώπηση νομικών προσώπων

ε. Αλλοδαπά πρόσωπα

στ. Έρευνα και συμπλήρωση ελλείψεων

§ 9. Ανάλυση ειδικών

Ι. Ύπαρξη εκκρεμούς δίκης

α. Συντέλεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

β. Εκκρεμής δίκη

γα. Εκκρεμής δίκη τακτικής διαδικασίας

γβ. Εκκρεμής δίκη ειδικών διαδικασιών

δα. Εκκρεμοδικία

δβ. ‘Εναρξη και λήξη εκκρεμοδικίας

ε. Διαφορά εκκρεμοδικίας και εκκρεμούς δίκης

στ. Ασφαλιστικά μέτρα

ζ. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

ηα. Διαιτητική διαδικασία

ηβ. Κύρια και πρόσθετη παρεμβάσεις στη διαιτησία

θ. Δίκες περί την εκτέλεση

ΙΙ. Ιδιότητα λήπτη ανακοίνωσης δίκης ως τρίτου

α. Λήπτης τρίτος

β. Μορφές τρίτου

γ. Απαγορευτικές υποκαταστάσεις

ΙΙΙ. Έννομο συμφέρον του ανακοινώνοντος διαδίκου

α. Στοιχεία

β. Ανάλυση

γ. Χρονικός προσδιορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

§ 10. Δικόγραφο

Ι. Αποτύπωση

αα. Άσκηση

αβ. Ηλεκτρονικά μέσα

β. Ελληνική γλώσσα

ΙΙ. Γενικά στοιχεία

α. Δικαιοδοτικό όργανο

β. Είδος δικογράφου

γα. Φυσικό πρόσωπο

γβ. Κατοικία

γγ. Νομικό πρόσωπο

γδ. Έδρα

γε. Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης

γστ. Σκοπός

γζ. Συνέπειες

δ. Αντικείμενο

εα. Χρονολογία

εβ. Αναπλήρωση χρονολογίας

εγ. Υπογραφή δικογράφου

εδ. Κάλυψη υπογραφής

εε. Έλλειψη υπογραφής - Θεραπεία

ΙΙΙ. Ειδικά στοιχεία

α. Αρτιότητα πληροφορίας

β. Αιτία

γα. Έναρξη δίκης

γβ. Στάση δίκης

IV. Τρόπος άσκησης

α. Κατάθεση

β. Έκθεση

γα. Προθεσμία κατάθεσης και επίδοσης

γβ. Έναρξη και λήξη προθεσμίας ενέργειας

γγ. Έναρξη και λήξη προθεσμίας προπαρασκευαστικής

δ. Εξαιρετέες ημέρες

εα. Διακοπή προθεσμίας

εβ. Αναστολή προθεσμίας

εγ. Σύντμηση προθεσμίας

V. Επαναφορά πραγμάτων

α. Ένδικο βοήθημα

βα. Λόγοι επαναφοράς

ββ. Ανώτερη βία

βγ. Δόλος

βδ. Πταίσμα

γα. Προθεσμία άσκησης

γβ. Αποκλεισμός συναρίθμησης

δα. Αίτηση - Μορφές άσκησης

δβ. Περιεχόμενο αίτησης

δγ. Συζήτηση αίτησης

ε. Εκφορά απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

§ 11. Ενέργειες ανακοινώνοντος διαδίκου

Ι. Επιτρεπτές

α. Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα αγωγής

β. Παραίτηση μόνο από δικόγραφο ανακοίνωσης δίκης

ΙΙ. Ανεπίτρεπτες

α. Αναβολή δίκης

β. Παράταση προθεσμίας

§ 12. Δυνατότητες τρίτου

Ι. Ευχέρειες

αα. Αδιαφορία

αβ. Συνέπειες

β. Εκδήλωση ενδιαφέροντος τρίτου

γ. Προνόμιο τρίτου

δ. Κλήση παρεμβαίνοντος

ε. Δικαστικός συμβιβασμός

ΙΙ. Περιορισμοί

αα.

Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος στην τακτική διαδικασία

αβ.

Ερημοδικία προσθέτως παρεμβαίνοντος στην τακτική διαδικασία

β. Ερημοδικία στις ειδικές διαδικασίες

γ. Αποδοχή

§ 13. Εξουσία δικαστηρίου

Ι. Έλεγχος

α. Χρόνος έρευνας

β. Βάρος απόδειξης

ΙΙ. Ποινές

αα. Χρηματικές ποινές

αβ. Εξαίρεση

αγ. Επιβολή χρηματικών ποινών

β.

Διαγραφή εξυβριστικών ή άλλων ανάρμοστων φράσεων

γ. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα