Α. Παπαδάκη, Οι Μνημονιακοί Νόμοι στην Κοινωνική Ασφάλιση, 2016


Α. Παπαδάκη, Οι Μνημονιακοί Νόμοι στην Κοινωνική Ασφάλιση, 2016

Η συγγραφέας, μέσα από την εργασιακή της εμπειρία, ως νομική σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και παράλληλα, ως μάχιμη δικηγόρος, επισημαίνει στο παρόν έργο τις βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην ασφαλιστική νομοθεσία και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα όπως: τι αλλαγές έχει υποστεί η κοινωνική ασφάλιση από τους μνημονιακούς νόμους; Πώς θα ασφαλίζεται στο εξής ο νέος εργαζόμενος στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα; Θα αλλάξει κάτι στην ασφάλιση του ελεύθερου επαγγελματία; Πως και πότε θα συνταξιοδοτείται;

Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα, που θα διευκολύνει την εργασία του δικηγόρου της πράξης και ταυτόχρονα θα δώσει απλά και εύκολα απαντήσεις ακόμη και σε μη νομικούς, για θέματα που σχετίζονται με τη κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση.

Edition info

Title
Οι Μνημονιακοί Νόμοι στην Κοινωνική Ασφάλιση
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-405-1
Pages
Χ + 141
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α.1. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Α.2. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Ι. Νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Διαδικασία έκδοσης - εξαργύρωσης εργοσήμου

ΙΙΙ. Κλάδοι ασφάλισης – Ποσοστό ασφάλισης

Παράδειγμα

Α.3. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας – «aτλας»

Α.4. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Ν. 3865/2010

I. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Παλαιός/Νέος ασφαλισμένος

α. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Επισημάνσεις

β. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (Ο.Η.)

Επισημάνσεις

γ. Συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (Α.Ο.Η)

Επισήμανση

δ. Πρόωρη συνταξιοδότηση/Μειωμένη σύνταξη

ε. Ενηλικίωση παιδιών

II. Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 01-01-2011

Επισημάνσεις

Αύξηση ορίων ηλικίας

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3865/2010

α. Δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί μέχρι 31-

β. Παλαιοί ασφαλισμένοι

1. Συνταξιοδότηση υπαλλήλων με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά (παρ. 1α)

Παραδείγματα

2. Συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών με ανήλικα παιδιά (παρ. 2β)

3. Άνδρες και Γυναίκες με ανίκανη/ο σύζυγο (παρ. 2β. υποπεριπτ. ββ)

ΙV. Αναγνώριση πλασματικών χρόνων για συνταξιοδότηση

1. Πλασματικός χρόνος παιδιών

Γενικά

Διευκρινίσεις

Διαδικασία αναγνώρισης

2. Αναγνώριση χρόνου σπουδών

Γενικά

Διευκρινίσεις

Παραδείγματα

3. Αναγνώριση λοιπών υπηρεσιών

Α. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας

Β. Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιού

4. Διαδικασία αναγνώρισης

Α.5. Γ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Ι. Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), Άρθρο 2: Παράγραφος Ε, Υποπαράγραφος Ε.2: Τροποποιήσεις Ν. 4334/ 2015 (Α΄ 80)

α. Κατώτατα όρια σύνταξης

β. Πάγωμα κατωτάτων ορίων

γ. Πώς θα γίνουν οι αυξήσεις ορίων ηλικίας

Παραδείγματα

δ. Ποσοστά μείωσης μειωμένων συντάξεων

Παραδείγματα

ΙΙ. ΝΟΜΟΣ 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015)

α. Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Α.6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ι. ετεα.

α. Ίδρυση και θεσμικές παρεμβάσεις

Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης που μετατράπηκαν από 01.03.2013 σε Επαγγελματικά Ταμεία Υποχρεωτικής Ασφάλισης – ν.π.ι.δ

β. Λειτουργικές παρεμβάσεις

γ. Οικονομική λειτουργία

ΙΙ. Επικουρικά Ταμεία και αναλογιστικές μελέτες (άρθρο 220 - Ν. 4281/2014)

Α.7. Γ΄ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ι. Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) Άρθρο 2, Παράγραφος Ε, Υποπαράγραφος ε.2

Α.8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ι. Οι περιορισμοί

ΙΙ. Ποια είναι τα 13 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Α.9. ΕΦΑΠΑΞ

Α.10. ΕΚΑΣ

Ι. Εισοδηματικά κριτήρια

ΙΙ. Ειδικά εισοδηματικά κριτήρια και ποσό ΕΚΑΣ

ΙΙΙ. Ηλικιακά κριτήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Β.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Β.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β.3. ΚΕ.Π.Α

Ι. Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα - Οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία

ΙΙ. Διαδικασία παράτασης προνοιακών παροχών

ΙΙΙ. Έλεγχος χορήγησης προνοιακών παροχών

ΙV. Ρύθμιση θεμάτων κε.π.α

V. Κατάργηση παράβολου για την εξέταση σε κε.π.α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

VI. Ειδική επιστημονική επιτροπή – Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας (ε.π.π.π.α.)

VII. Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας

VIII. Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

IX. Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας

X. Ρυθμίσεις θεμάτων ογα περί συνοδείας ατόμων με αναπηρία (αμεα) δικαιούχων λ.α.ε.

XI. Περιπτώσεις συνδρομής σε αμεα παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην Απασχόληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Γ.1. ΚΕΑΟ

Ι. Σκοπός

ΙΙ. Λειτουργία κεαο

ΙΙΙ. Εποπτεία

ΙV. Στελέχωση υπηρεσιών

V. Διαβίβαση οφειλών από τους φ.κ.α

VI. Άσκηση ένδικων μέσων

VII. Αναγκαστικά μέτρα από το κεαο

VIII. Κατάργηση ποινικής δίωξης οφειλετών από φκα

IX. Ρύθμιση οφειλών

X. Απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση

XI. Ωφέλεια της ρύθμισης

α. Αλληλέγγυα ευθύνη

β. Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων

ΧΙΙ. Γ΄ Μνημόνιο: Ν. 4336 / 2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/ 14.08.2015)

ΧΙΙΙ. Συγκρότηση ομάδας εργασίας είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών μέσω της φορολογικής διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Σ.τ.Ε

Πηγές


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

S. Devetzi, Minimum Income in Old Age, 2023
Questions on minimum income in old age from a comparative and European law perspective
Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού