Α. Κούσουλα, Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2009


Α. Κούσουλα, Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2009

Η μελέτη αυτή γράφτηκε στη Γερμανία ως μελέτη συγκριτική, για την § 32 FGG (Γερμανικός Νόμος Εκούσιας Δικαιοδοσίας) και την ΚΠολΔ. 779, και ενόψει της τότε επικείμενης μεταρρύθμισης τόσο του Γερμανικού Νόμου Εκούσιας Δικαιοδοσίας όσο και του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εδώ δημοσιεύεται το τμήμα της μελέτης που αφορά την ΚΠολΔ. 779, αφού συμπληρώθηκε με τη σύγχρονη νομολογία και θεωρία. Αναφορές στην αντίστοιχη γερμανική θεωρία και νομολογία διατηρήθηκαν, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο για τις ανάγκες της ανάλυσης.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας
Συμβολή στην ερμηνεία της ΚΠολΔ 779
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-454-9
Pages
114
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Δικαιολογητικός λόγος, σκοπός, πεδίο εφαρμογής και χαρακτήρας της ΚΠολΔ. 779

I. Η εισαγωγή της ΚΠολΔ. 779 ως μέσο προστασίας των συναλλαγών από τους κινδύνους μιας ελαστικής διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας

II. Το πεδίο εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

1. Η «ικανότητα» ή «αρμοδιότητα» για την επιχείρηση των προστατευόμενων νομικών πράξεων ως συστατικό στοιχείο του πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

2. Χρονικός περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

3. Η ΚΠολΔ. 779 ως διάταξη ουσιαστικού δικαίου

III. Το ειδικότερο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΠολΔ. 779

1. Η άρση της ισχύος της αρχικής απόφασης

2. Οι λόγοι άρσης της ισχύος της απόφασης και ο χρόνος συνδρομής αυτών

3. Αντικειμενικά όρια της προστασίας της ΚΠολΔ 779: οι προστατευόμενες νομικές πράξεις

a. Οι προστατευόμενες «καταβολές»

b. Τα προστατευόμενα «δικαιώματα» και «δικαιοπραξίες»

(1). Οι προστατευόμενες δικαιοπραξίες

(2). Τα προστατευόμενα δικαιώματα

(3). Η αναγκαιότητα της σωρρευτικής διατύπωσης

4. Υποκειμενικές προϋποθέσεις: Η αναγκαία καλή πίστη

a. Γενικά

b. Η έννοια της απαιτούμενης καλής πίστης υπό το καθεστώς της ΚΠολΔ. 779

c. Αντικείμενο της καλής πίστης υπό το καθεστώς της ΚΠολΔ. 779

d. Οι προϋποθέσεις και το βάρος απόδειξης της καλής πίστης.

e. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της καλής πίστης

IV. Οι έννομες συνέπειες της παρεχόμενης προστασίας

§ 3. Το θέμα της εφαρμογής της ΑΚ 913

I. Το πρόβλημα

II. Η εφαρμογή της ΑΚ 913

§ 4. Η σχέση της ΚΠολΔ. 779 με άλλες διατάξεις ρυθμίζουσες την καλόπιστη κτήση δικαιωμάτων

I. Άρθρο 13 ΕθνΚτημ.

II. Άρθρα 1036 επ. ΑΚ

III. Άρθρα 1962 επόμ. ΑΚ και ΚΠολΔ. 821 επόμ.

§ 5. Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...
Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #25
Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικότερα ζητήματα γύρω από τον θεσμό της προσωρινής προστασίας στην εκουσία δικαιοδοσία. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον θεσμό της...
Ι. Σπυριδάκης, Εκούσια δικαιοδοσία, 2019
Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ερμηνεία των κανόνων ΚΠολΔ 739-866, με βάση βιβλιογραφία και νομολογία, με την ακόλουθη μέθοδο: Στο πρώτο μέρος περιέχεται συστηματική ερμηνεία των...
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #1
Η μονογραφία με επίκεντρο τη δικονομική προστασία έναντι αρνήσεως του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ή του υποθηκοφύλακα) να καταχωρίσει μεταβιβαστική δικαιοπραξία,...