Ξ. Ζολώτας, Δημιουργικός Σοσιαλισμός, 2η έκδ., 2009


Ξ. Ζολώτας, Δημιουργικός Σοσιαλισμός, 2η έκδ., 2009

Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στη σειρά «Διοίκηση και Κοινωνία» των εκδόσεων Σάκκουλα το όχι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά προδρομικό για την εποχή του έργο του κορυφαίου Έλληνα Οικονομολόγου, πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Πρωθυπουργού Ξενοφώντα Ζολώτα.

Ο σχεδιασμός αυτής της έκδοσης είχε ξεκινήσει προτού ξεσπάσει η παρούσα οικονομική κρίση. Ως γνωστόν η έξοδος από αυτήν αναζητείται urbi et orbi από τους πλέον σώφρονες πολιτικούς και διανοούμενους με τη σύνθεση και εφαρμογή κραμάτων πολιτικής, τα οποία -χωρίς να μειώνουν την ελευθερία της οικονομικής δράσης- επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τον εγγυητικό και ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και των δημοσίων αρχών, ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία. Πρόκειται για επιδιώξεις και προβληματισμούς που ήδη απαντούν στο προδρομικό βιβλίο του Ξενοφώντα Ζολώτα, όπως αναφέρει εύστοχα στο εισαγωγικό του σημείωμα στο παρόν έργο ο καθηγητής Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.

Η αναγκαία σύνθεση ανάμεσα στο Κράτος και την αγορά και η ανάδειξη του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου του πρώτου έναντι της δεύτερης αποτελούν το κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ζωής και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σήμερα. Τα θέματα αυτά θίγει και ανατέμνει με τη γνωστή σαφήνεια και ευθύτητα στο έργο του ο Ξεν. Ζολώτας. Ένα έργο που δεν ήταν μόνο προδρομικό στην εποχή του, αλλά και επίκαιρο στη δική μας.

Edition info

Title
Δημιουργικός Σοσιαλισμός
Εισαγωγικό Σημείωμα: Μ. Ψαλιδόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
© 2009
Series director
Series editor
Foreword
Author
Series
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-448-8
Pages
XVIII + 298
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα VII
Εισαγωγικό σημείωμα IX
Πρόλογος XV

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

I. Αι μορφαί της οικονομικής οργανώσεως

1. Γενικά

2. Η ατομιστική οργάνωσις

3. Η κοινωνιστική οργάνωσις

Α. Ο κομμουνισμός

Β. Ο σοσιαλισμός

Γ. Ο συνδικαλισμός

4. Η διευθυνομένη ή προγραμματική οικονομία

5. Ο νεοφιλελευθερισμός

II. Η κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

1. Η ηθική κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

2. Η οικονομική κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

I. Οι σκοποί τού σοσιαλισμού

II. Η εξασφάλισις της οικονομικής υπάρξεως

III. Η δικαία διανομή του εισοδήματος

IV. Η ευημερία

1. Η ελευθερία τού ανθρώπου

2. Η μεγαλυτέρα παραγωγικότης

V. Η ατομική πρωτοβουλία

VI. Η μικρά ιδιοκτησία ως κοινωνικός θεσμός

VII. Η σοσιαλιστική επιχείρησις

VIII. Το πρόγραμμα

IX. Αι ηθικαί βάσεις τού σοσιαλισμού

Χ. Το εκπολιτιστικόν έργον του σοσιαλισμού

XI. Σοσιαλισμός και δημοκρατία

ΧΙΙ. Η πραγματοποίησις του σοσιαλισμού

XIII. Ο σοσιαλισμός εις την Ελλάδα

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ

I. Η γενική λειτουργία των τιμών

ΙΙ. Αι τιμαί των υπηρεσιών των συντελεστών της παραγωγής

1. Το εισόδημα καί η διανομή του

2. Η εργασία και ο μισθός

Α. Η εργασία

Β. Ο μισθός

3. Το έδαφος και η έγγειος πρόσοδος

Α. Το έδαφος

Β. Η έγγειος πρόσοδος

4. Η αποταμίευσις και ο τόκος

Α. Η αποταμίευσις

Β. Ο τόκος

5. Το επιχειρηματικόν κέρδος

III. Tο χρήμα

Παρατηρήσεις


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Σαρμάς,
Κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Δικαιοσύνη μέσα από τη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών αφιερωμένος στη συνταγματική νομολογία του...
S. Cohen/J. Young/Β. Βασιλαντωνοπούλου..., Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Ο ηθικός πανικός και τα δικαιώματα προσφέρουν τις κεντρικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται κάθε ένα από τα δύο μέρη στα οποία χωρίζεται το βιβλίο, ενώ η έννοια της...