Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006


Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006

Η κοινή αβαρία είναι ένας πολύ παλαιός θεσμός που διατηρεί την πρακτική του σημασία, παρ’ όλη την ανάπτυξη των θαλασσίων ασφαλίσεων και ιδιαίτερα εκείνων του φορτίου και του πλοίου, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν συναφθεί, οπότε τη θέση τους παίρνει η κοινή αβαρία.

Ο συγγραφέας του βιβλίου ασχολήθηκε σε μονογραφία με τον ίδιο θεσμό, την κοινή αβαρία. Εκεί αντιμετωπίσθηκαν με κριτικό πνεύμα τα διδαχθέντα από την επιστήμη του ναυτικού δικαίου και τη νομολογία. Στο παρόν βιβλίο ανιχνεύονται νέα προβλήματα και λύσεις, διατηρουμένης της αξίας της μονογραφίας.

Μετά από μία εισαγωγή στα άρθρα 219-234 του ΚΙΝΔ, ακολουθεί η ερμηνεία αυτών. Πριν τη σχετική ανάπτυξη σε κάθε διάταξη, αναφέρεται η πηγή της, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, και ακολουθούν ο πίνακας περιεχομένων και το αλφαβητικό ευρετήριο. Η ανάπτυξη της όλης εργασίας είναι σαφής, αιτιολογούνται οι προτεινόμενες λύσεις και προάγεται η ελληνική επιστήμη του ναυτικού δικαίου.

Edition info

Title
Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-133-3
Pages
135
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφια

Εισαγωγή στα άρθρα

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Λ. Ζυγούρος, Αξιοπλοΐα, 2024
Ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της αξιοπλοΐας, του φορτίου και της ευθύνης του μεταφορέα στη θαλάσσια μεταφορά
Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο ενημερωμένη με τον ν. 5020/2023
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας