Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές υπηρεσίες, 2005


Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές υπηρεσίες, 2005

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο συχνές τραπεζικές υπηρεσίες, αποσκοπώντας στην ενημέρωση των τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων, αναφορικά με θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καθημερινό ενδιαφέρον και βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής πραγματικότητας.

Στα πρώτα πέντε κεφάλαια του βιβλίου, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τραπεζικές υπηρεσίες (καταθέσεις, λοιπές καταθετικές εργασίες, εμβάσματα, μεταφορές ή κίνηση κεφαλαίων, θυρίδες θησαυροφυλακίου, ισοζύγιο πληρωμών, διατραπεζικές συναλλαγές, επενδυτικές, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες). Παρουσιάζονται επίσης θέματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Κεφάλαιο 6ο) καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Κεφάλαιο 7ο). Παρουσιάζονται επίσης ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό των τραπεζών καθώς και την εργασιακή απασχόληση (Κεφάλαιο 8ο). Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που έγιναν στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο κατά τα τελευταία έτη καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Edition info

Title
Τραπεζικές υπηρεσίες
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-976-3
Pages
214
Price
€ 20.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Σκοπός του βιβλίου είναι η καταγραφή των γεγονότων κατά τα έτη 2012-2013 που ταλάνισαν αλλά και συνεχίζουν τα ταλανίζουν την Κυπριακή Οικονομία. Είναι γνωστό ότι κατά την...
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...