Σ. Ορφανουδάκης, Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία, 2η έκδ., 2007


Σ. Ορφανουδάκης, Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία, 2η έκδ., 2007

Την παρούσα, δεύτερη, έκδοση κατέστησε αναγκαία η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην πρώτη έκδοση, η οποία ήδη εξαντλήθηκε. Τα χρόνια που µεσολάβησαν έκαναν επιτακτική αφ’ ενός την επικαιροποίηση της παρουσίασης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και αφ’ ετέρου την αναθεώρηση των αναγκαίων νοµοθετικών αλλαγών του.
Η τελευταία παράµετρος συνιστά την κύρια συνιστώσα του εγχειρήµατος, υπό την έννοια της συµβολής στη δηµόσια διαβούλευση πριν την όποια νοµοθετική πρωτοβουλία. Τόσο απλά… Επειδή, οι καιροί ου µενετοί και ο διάλογος για τα θέµατα της παιδείας δεν µπορεί να είναι σ’ αυτόν τον τόπο πάντα πρόσχηµα.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία
© 2007
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-195-1
Pages
86
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές διευκρινίσεις

§ 2. Τα πραγµατικά περιστατικά. Η αποδοχή µιας διατριβής, που οι κριτές της δεν αποδέχονταν τις ιδεολογικές της συνιστώσες

§ 3. Η διδακτορική διατριβή στο προστατευτικό πεδίο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας

3.1. Το εννοιολογικό περιεχόµενο της ελευθερίας της επιστήµης και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Οι συνέπειες της διάκρισης για την προστασία της

ερευνητικής δραστηριότητας

3.2. Η νοµική φύση και το πεδίο προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Μια παλιά θεωρητική συζήτηση µε χρήσιµα σύγχρονα συµπεράσµατα.

3.3. Ο περιορισµός της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Η επανάληψη του αυτονόητου

3.4. Η διδακτορική διατριβή στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρ. 16 παρ.1 Σ

3.4.1. Οι διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις έγκρισης της διατριβής

3.4.2. Τα νοµοθετικά κενά της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

3.4.3. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία του κρινόµενου

3.4.4. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία των κριτών

§ 4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2083/92)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Kechris, Étude historique sur la censure des films en France, 2021
L’évolution des régimes de l’expression cinématographique en France entraînerait deux transitions consécutives ainsi résumées: de la censure au contrôle et du contrôle à la...
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Series: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Η ανάγκη μελέτης του παρόντος έργου γεννάται από τη διαπίστωση ότι το δικονομικό δίκαιο είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, συνταγματικό δί­καιο. Στις συνταγματικές δικο­νομικές...
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου 
απαγόρευσης των διακρίσεων 
και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. 
για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020
Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» είναι ένα συλλογικό έργο που εμπεριέχει τις...