Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου, 2013


Π.-Μ. Ευστρατίου, Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου, 2013

Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο (όπως και τα άλλα εθνικά διοικητικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου εφαρμόζεται όχι μόνο το εθνικό δίκαιο, αλλά και το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά το ελληνικό διοικητικό δίκαιο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διέπεται σε μεγάλο βαθμό από μια έντονη εσωστρέφεια που δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο και τη θέση του στο όλο οικοδόμημα του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Την ανάγκη μιας τέτοιας εξωστρεφούς ευρωπαϊκής προσέγγισης – που να κινείται πέρα από μια απλή επιλεκτική νομική σύγκριση – επιχειρεί να καλύψει η παρούσα συστηματική ανάλυση των βασικών θεσμών και αρχών του σύγχρονου ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε ενότητες, στις οποίες αναλύονται οι γενικές αρχές του ελληνικού διοικητικού δικαίου, η οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οι βασικοί θεσμοί του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας και οι νομικές μορφές διοικητικής δράσης, τα δημοκρατικά θεμέλια του ελληνικού διοικητικού δικαίου, τα μέσα έννομης προστασίας έναντι της διοικήσεως και οι μορφές και η πυκνότητα του δικαστικού ελέγχου, καθώς και το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως – πάντοτε σε σχέση με τους αντίστοιχους θεσμούς του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Με τη συστηματική αυτή ανάλυση αναδεικνύονται ο ουσιαστικός ρόλος, περιεχόμενο και τεράστια σημασία της δημόσιας διοίκησης και του διοικητικού δικαίου του σύγχρονου κράτους για την ανάπτυξη της κοινωνίας και δίνονται απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης διοίκησης και του σύγχρονου διοικητικού δικαίου.

Edition info

Title
Συστηματικά Θεμέλια του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου
Ουσιαστικού και Δικονομικού
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-033-6
Pages
XVIII + 182
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§ 1. Εισαγωγή και αρχές διοικητικού δικαίου

Ι. Αρχές του ελληνικού διοικητικού δικαίου

ΙΙ. Σύγκλιση και απόκλιση από ευρωπαϊκές αρχές

§ 2. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από ρυθμιστική-κανονιστική άποψη

Ι. Οργάνωση και προσωπικό της δημόσιας διοίκησης

1. Διοικητική οργάνωση

α) Κυβέρνηση

β) Κεντρική κρατική διοίκηση

γ) Περιφερειακή κρατική διοίκηση

δ) Τοπική αυτοδιοίκηση

ε) Ειδική, λειτουργική ή καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση

2. Προσωπικό, ιδίως υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων

υπαλλήλων και κοινωνική θέση

3. Στρατηγικές και προβλήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή

έννομη τάξη

ΙΙ. Διαδικασία και μορφές διοικητικής δράσης

1. Διοικητική διαδικασία

2. Νομικές μορφές δράσης της δημόσιας διοίκησης

3. Στρατηγικές και προβλήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή

έννομη τάξη

§ 3. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από δημοκρατική άποψη

Ι. Υποταγή στο νόμο

1. Αρχή της νομιμότητας της διοικήσεως

2. Δεσμεύσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού

3. Περαιτέρω δεσμεύσεις μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου

ΙΙ. Άλλα δημοκρατικά εργαλεία

1. Διαφάνεια, πρόσβαση σε πληροφορίες, δημοσιότητα

2. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και αυτοδιοίκηση

§ 4. Θεσμοί διοικητικού δικαίου από άποψη έννομης προστασίας

Ι. Μέσα δικαστικής προστασίας έναντι της διοικήσεως

ΙΙ. Μορφές και πυκνότητα του δικαστικού ελέγχου

ΙΙΙ. Άλλοι θεσμοί έννομης προστασίας

§ 5. Το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και...
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/16.9.1988), είναι ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις...
Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021
Το παρόν έργο αναλύει το φαινόμενο της άσκησης διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών με έμφαση στις φάσεις πριν και μετά την ανάθεση και τα επιμέρους κρίσιμα νομικά ζητήματα που...
Π. Παραράς, Ανάλεκτα, 2021
Η ύλη του παρόντος Τόμου διαιρείται στα εξής Μέρη: Α. Συμβολές στη διαμόρφωση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, Β. Συμμετοχή στον δημόσιο νομικοπολιτικό διάλογο,...