Π. Κούσης, Η θεσμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ, 2000


Π. Κούσης, Η θεσμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ, 2000

Edition info

Title
Η θεσμική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ
© 2000
Series editors
Author
Series
ISBN
978-960-301-478-8
Pages
133
Price
€ 10.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ο. Σπηλιόπουλος, Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, 2013
Ένα χρήσιμο βοήθημα για τη μελέτη του δικαίου των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της ΕΕ καθώς και της θέσης της και του ρόλου της ως υποκείμενου των διεθνών (κυρίως...
A.-S. Georgiadou, The regulation of Foreign Direct Investments under International, European and Greek Law, 2005
Στον 21ο αιώνα και υπό τους όρους ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, οι Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις έχουν καταστεί η κυρίαρχη πηγή εσόδων για τις αναπτυγμένες...
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Series: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως