Ο. Σπηλιόπουλος, Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, 2013


Ο. Σπηλιόπουλος, Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, 2013 Ένα χρήσιμο βοήθημα για τη μελέτη του δικαίου των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της ΕΕ καθώς και της θέσης της και του ρόλου της ως υποκείμενου των διεθνών (κυρίως οικονομικών) σχέσεων και ειδικότερα ως συμβαλλόμενου μέρους σε διεθνείς (οικονομικές) συμφωνίες.

Edition info

Title
Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-982-7
Pages
XVIII + 533
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οι διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ και το ενωσιακό νομικό - θεσμικό σύστημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

H Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου

1.1 Η νομική προσωπικότητα της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη

1.1.1 Η ρητή αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην ΕΚ

1.1.2 Η ρητή αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην ΕΕ βάσει της Συνθήκης της Λισαβώνας

1.2 Οι στόχοι της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

1.3 Οι διεθνείς αρμοδιότητες της ΕΕ

1.3.1 Οι αρχές οριοθέτησης και άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΕ

1.3.2 Η ανάληψη διεθνών συμβατικών δεσμεύσεων

1.3.2.1 Εννοιολογικά χαρακτηριστικά και διακρίσεις των διεθνών συμφωνιών

1.3.2.2 Οι ρητά προβλεπόμενες από τη ΣυνθΕΚ αρμοδιότητες

1.3.2.3 Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΚ μέσω της νομολογίας του ΔΕΚ

1.3.2.4 Η ενωσιακή αρμοδιότητα σύναψης διεθνών συμφωνιών βάσει της ΣυνθΛΕΕ και τα νομικά αποτελέσματά τους

1.3.2.5 Ο χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων της ΕΕ σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών

Α. Η υπό όρους αναγνώριση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΚ υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ

Β. Ο χαρακτήρας της αρμοδιότητας της ΕΚ στον τομέα της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής

Γ. Ο χαρακτήρας της αρμοδιότητας της ΕΚ στους άλλους τομείς εξωτερικής δράσης της

Δ. Συμπερασματική παρατήρηση σχετικά με τη φύση της κοινοτικής αρμοδιότητας σύναψης διεθνών συμφωνιών

Ε. Η κατοχύρωση στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ του αποκλειστικού χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων της

ΣΤ. Οι τομείς μη αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ

1.3.3 Η συμμετοχή της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς

1.3.3.1 Το καθεστώς της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς

1.3.3.2 Οι όροι συμμετοχής της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς

1.3.3.3 Η υποχρέωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών

1.3.3.4 Η εκπροσώπηση της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το ενωσιακό θεσμικό σύστημα σύναψης των διεθνών συμφωνιών

2.1 Το ενωσιακό πλαίσιο διαπραγματεύσεων των διεθνών συμφωνιών

2.1.1 Η άτυπη προκαταρκτική φάση

2.1.2 Το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων από το Συμβούλιο

2.1.3 Το πλαίσιο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων και ο κεντρικός ρόλος της Επι-τροπής

2.2 Το ενωσιακό πλαίσιο σύναψης των διεθνών συμφωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι κατηγορίες συμφωνιών της ΕΕ με κριτήριο τη νομική βάση σύναψής τους

3.1 Συμφωνίες για την υλοποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής βάσει του άρ-θρου 133 (πρώην 113) ΣυνθΕΚ (ήδη 207 ΣυνθΛΕΕ)

3.1.1 Τομεακές Συμφωνίες

3.1.1.1 Συμφωνίες για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Α. Η συμμετοχή της ΕΚ σε συμφωνίες οργάνωσης και ελέγχου της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Β. Η συμμετοχή της ΕΚ σε συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

3.1.1.2 Συμφωνίες για βασικά προϊόντα βάσει του άρθρου 133 ΣυνθΕΚ

A. Η διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο (2005)

Β. Η διεθνής συμφωνία για το κακάο (2001)

Γ. Η Διεθνής Συμφωνία για τον καφέ (2007)

3.1.1.3 Συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων χάλυβα

3.1.1.4 Συμφωνίες για την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα της γεωργίας

3.1.1.5 Συμφωνίες για το εμπόριο ζάχαρης

3.1.1.6 Συμφωνίες σχετικά με την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων στο εμπόριο ζώων και ζωϊκών προϊόντων

3.1.1.7 Συμφωνίες για την ανάπτυξη του εμπορίου στον τομέα του οίνου και των αλκοολούχων ποτών

3.1.1.8 Συμφωνία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων

3.1.1.9 Συμφωνία σχετικά με την τήρηση ομαλών συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο ναυπήγησης και επισκευής εμπορικών πλοίων

3.1.1.10 Συμφωνίες για το εμπόριο μπανανών

3.1.1.11 Συμφωνία για το εμπόριο πολιτικών αεροσκαφών

3.1.1.12 Συμφωνίες για το εμπόριο των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών

Α. Η Συμφωνία της Σιγκαπούρης (1996)

Β. Η Συμφωνία του 2005 στον τομέα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολλαπλών ψηφίδων

3.1.1.13 Συμφωνία για την προώθηση του εμπορίου προϊόντων ξυλείας

3.1.2 Συμφωνίες Τελωνειακής Συνεργασίας

3.1.2.1 Συμφωνίες για την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

3.1.2.2 Συμφωνία ενίσχυσης και επέκτασης της τελωνειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ

3.1.2.3 Συμφωνία τελωνειακής συνεργασίας με τη Νορβηγία

3.1.3 Συμφωνίες εμπορικής εταιρικής σχέσης

3.1.4 Ενδιάμεσες Συμφωνίες για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα

3.1.5 Συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας

3.1.6 Συμφωνίες σχετικά με την τροποποίηση δασμολογικών παραχωρήσεων δυνάμει της ΓΣΔΕ 1994

3.1.7 Συμφωνία για τη διευκόλυνση των ελέγχων και διατυπώσεων και τη θέσπιση τελωνειακών μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων

3.1.8 Συμφωνίες για τη θέσπιση σε διμερές επίπεδο μηχανισμού επίλυσης εμπορικών διαφορών

3.1.9 Συμφωνία για την ενίσχυση της προσφοράς και ζήτησης ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων

3.2 Συμφωνίες για την εγκαθίδρυση προνομιακής και σφαιρικής συνεργασίας βάσει του άρθρου 310 (πρώην 238) ΣυνθΕΚ (ήδη 217 ΣυνθΛΕΕ)

3.2.1 Η οριοθέτηση της έννοιας των συμφωνιών σύνδεσης

3.2.2 Οι κατηγορίες συμφωνιών βάσει του άρθρου 310 ΣυνθΕΚ (ήδη 217 ΣυνθΛΕΕ) και οι στόχοι τους

3.2.3 Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με ΧΚΑΕ

3.2.4 Συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

3.2.5 Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με Χώρες Δυτικών Βαλκανίων

3.2.6 Συμβάσεις συνεργασίας του Λομέ με τα κράτη ΑΚΕ

3.2.7 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού με τα κράτη ΑΚΕ

3.2.8 Συμφωνίες Συνεργασίας με χώρες Μαγκρέμπ και χώρες Μασρέκ

3.2.9 Ευρωμεσογειακές Συμφωνίες Σύνδεσης

3.2.9.1 Θεμέλιο, στόχοι και διάρθρωση των ΕΣΣ

3.2.9.2 Το θεσμικό σύστημα λειτουργίας και εφαρμογής των ΕΣΣ

3.2.10 Συμφωνία εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας με τη Νότιο Αφρική

3.2.11 Συμφωνία πολιτικής και οικονομικής σύνδεσης με Χιλή

3.2.12 Η ενίσχυση των προνομιακών δεσμών μεταξύ της ΕΚ και της Ελβετίας

3.2.13 Συμφωνία εγκαθίδρυσης σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής

3.3 Συμφωνίες για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού

3.4 Συμφωνίες για νομισματικά θέματα βάσει του άρθρου 111 ΣυνθΕΚ (ήδη 219 ­ΣυνθΛΕΕ)

3.5 Συμφωνίες στον τομέα των μεταφορών

3.5.1 Συμφωνίες σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 80 ΣυνθΕΚ (ήδη 100 ΣυνθΛΕΕ)

3.5.2 Συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών

3.5.3 Ευρωμεσογειακές συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών

3.5.4 Συμφωνίες στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών

3.6 Συμφωνίες για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής (προστασίας του περι-βάλλοντος)

3.6.1 Η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία 1992

3.6.2 Πρωτόκολλο της Καρταχένα για τη βιοασφάλεια

3.7 Συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς επιστήμης και τεχνολογίας

3.8 Συμφωνίες βάσει περισσοτέρων διατάξεων για την υλοποίηση πολλαπλών στόχων

3.8.1 Συμφωνίες εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας βάσει των άρθρων 133 (πρώην 113) και 308 (πρώην 235) ΣυνθΕΚ

3.8.2 Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για το εμπόριο και την ανάπτυξη

3.8.2.1 Η συνεργασία για την ανάπτυξη ως βασική συνιστώσα των εξωτερικών οι-κονομικών σχέσεων της ΕΕ

3.8.2.2 Συμφωνίες για το εμπόριο, την οικονομική και αναπτυξιακή συνεργασία (βάσει των άρθρων 133 (113) και 181 (130 Ω) ΣυνθΕΚ)

3.8.2.3 Συμφωνίες εταιρικής σχέσης για το εμπόριο και την ανάπτυξη με ομάδες των κρατών ΑΚΕ

3.8.2.4 Συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, την πολιτική συνεργασία και την ανάπτυξη (ΕΕ-Μεξικού)

3.8.2.5 Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με ασιατικές χώρες

Α. Συμφωνίες-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ένωσης κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας

Β. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Ιράκ

Γ. Η συμφωνία-πλαίσιο για ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και συνεργασία με τη Μογγολία

Δ. Η διαπραγμάτευση νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την Κίνα

3.8.3 Συμφωνίες για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τα κράτη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)

3.8.4 Συμφωνίες εγκαθίδρυσης ζωνών ελευθέρων συναλλαγών

3.8.4.1 Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Νότιο Κορέα (βάσει των άρθρων 91, 100, 167 και 207 ΣυνθΛΕΕ)

3.8.4.2 Η πολυμερής συμφωνία εμπορίου (ΠΣΕ) ΕΕ-Περού-Κολομβίας

3.8.4.3 Η προοπτική νέων συμφωνιών ελευθέρωσης των συναλλαγών

Α. Η διαπραγμάτευση συμφωνιών με τους στρατηγικούς οικονομικούς εταίρους της ΕΕ

Β. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) ΕΕ-κρατών ASEAN (Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Βιετνάμ)

Γ. Οι σε βάθος συνολικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) Ε-Ε-Ουκρανίας, ΕΕ-Γεωργίας, ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Μολδαβίας

Δ. Η διαπραγμάτευση συμφωνίας ελευθέρωσης των συναλλαγών με το Συμ-βούλιο Συνεργασίας του Κόλπου

3.8.5 Συμφωνία πολυτομεακής συνεργασίας

3.8.6 Πολυμερείς συμφωνίες για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών

3.8.7 Η διεθνής συμφωνία για την τροπική ξυλεία (βάσει των άρθρων 133, 175 ΣυνθΕΚ)

3.8.7.1 Η Συμφωνία του 2006 ως μέσο διεύρυνσης του διεθνούς εμπορίου και αει-φόρου διαχείρισης των δασών τροπικής ξυλείας

3.8.7.2 Η συμμετοχή της ΕΚ στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της συμφωνίας

3.8.8 Συμφωνίες στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής

3.8.8.1 Οι προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ

3.8.8.2 Η πολυμερής Συμφωνία για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας

Α. Η αποστολή της Ενεργειακής Κοινότητας

Β. Η δημιουργία ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Γ. Η συμμετοχή της ΕΚ στα θεσμικά όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας

3.8.9 Συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις

3.8.10 Συμφωνία για την ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας (βάσει των άρθρων 80, 133 ΣυνθΕΚ)

3.8.11 Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας βάσει των άρθρων 43, 113, 130 ΣυνθΕΚ

3.9  Συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (βάσει του άρθρου 37 ΣυνθΕΚ ήδη

ΣυνθΛΕΕ)

3.10 Συμφωνία για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανά-πτυξης (βάσει του άρθρου 235 ΣυνθΕΟΚ)

3.11 Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής

3.12 Συμφωνίες στον τομέα της φορολογίας

3.13 Συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών βάσει του άρθρου 172 ΣυνθΛΕΕ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ ως μέσο ρύθμισης των εξωτερικών οικονο-μικών σχέσεών της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το καθεστώς των εμπορευματικών συναλλαγών

4.1 Η αρχή της μη διάκρισης στις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ

4.1.1 Η αμοιβαία παραχώρηση της μεταχείρισης ΜΕΚ στο πλαίσιο των μη προτιμησιακών συμφωνιών της ΕΕ

4.1.2 Η αρχή της εθνικής μεταχείρισης στις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ

4.2 Η ελευθέρωση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων υπό το φως του πολυμε-ρούς δικαίου του ΠΟΕ

4.2.1 Η δέσμευση των συμβαλλομένων μερών για ελευθέρωση των εμπορευματικών συναλλαγών με τήρηση των συμφωνιών του ΠΟΕ

4.2.2 Η διαδικασία δασμολογικής ελευθέρωσης με εκπλήρωση των όρων του άρθρου ΧΧΙV της ΓΣΔΕ

4.2.2.1 Το καθεστώς δασμολογικής ελευθέρωσης στο πλαίσιο της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών βάσει των ΕΣΣ

4.2.2.2 Η απαγόρευση της δασμολογικής προστασίας στο πλαίσιο της ΖΕΣ βάσει των ΣΣΣ

4.2.2.3 Το δασμολογικό σκέλος της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Χιλής

4.2.2.4 Ο δασμολογικός «αφοπλισμός» στο πλαίσιο της ζώνης ελευθέρων συναλ-λαγών ΕΕ-Νοτίου Κορέας

4.2.2.5 Η Συμφωνία ίδρυσης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότιο Αφρική

4.2.2.6 Η εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρου εμπορίου βάσει της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής

4.2.2.7 Η ασύμμετρη ελευθέρωση στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ με στόχο την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ

Α. Το καθεστώς της ΣΟΕΣ ΕΕ-κρατών CARIFORUM

Β. Ενδιάμεσες συμφωνίες ενόψει ΣΟΕΣ

4.2.2.8 Η δασμολογική ελευθέρωση στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Περού-Κολομβίας

4.2.3 Η ελευθέρωση από εμπόδια μη δασμολογικού χαρακτήρα

4.2.3.1 Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των ΜΙΑ

4.2.3.2 Η θέσπιση κανόνων για την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο

4.2.3.3 Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα

4.2.3.4 Τελωνειακές διαδικασίες και ρυθμίσεις

4.3 Η δυνατότητα θέσπισης περιορισμών στην ελευθέρωση των εμπορευματικών συναλλαγών

4.3.1 Οι προϋποθέσεις λήψης των περιοριστικών μέτρων

4.3.1.1 Οι περιπτώσεις και οι λόγοι ‐ σκοποί λήψης περιοριστικών μέτρων

4.3.1.2 Η τήρηση ειδικής διαδικασίας θέσπισης των περιοριστικών μέτρων

4.3.2 Η φύση των λαμβανομένων μέτρων και το πλαίσιο εφαρμογής τους

4.4 Οι τομεακές συμφωνίες ελευθέρωσης και διευκόλυνσης των συναλλαγών με τις άλλες μεγάλες εμπορικές δυνάμεις

4.4.1 Οι συμφωνίες ελευθέρωσης των συναλλαγών στον τομέα της τεχνολογίας πλη-ροφοριών υπό την αιγίδα του ΠΟΕ

4.4.2 Η Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού πλοίων

4.4.3 Συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας

4.4.4 Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για το εμπόριο πολιτικών αεροσκαφών

4.4.5 Η καθιέρωση συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ

4.4.5.1 Το πεδίο της τελωνειακής συνεργασίας

4.4.5.2 Αντικείμενο και πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Το καθεστώς πρόσβασης στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων

5.1 Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων

5.1.1 Η υποχρέωση τήρησης της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης

5.1.2 Η θέσπιση μέτρων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

5.2 Ελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών

5.2.1 Η οικονομική σημασία και οι ιδιαιτερότητες του διεθνούς εμπορίου των υπηρεσιών

5.2.2 Το πολυμερές καθεστώς των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών

5.2.2.1 Οι Γενικές Υποχρεώσεις των μελών

5.2.2.2 Οι Ειδικές Δεσμεύσεις

5.2.2.3 Η διαδικασία προοδευτικής ελευθέρωσης

5.2.3 Η διαδικασία ελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών σε διμερές επίπεδο

5.2.3.1 Το κοινό καθεστώς ελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών

Α. Η υποχρέωση προώθησης της διαδικασίας σταδιακής ελευθέρωσης

Β. Οι δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την παροχή μη διακριτικής μεταχείρισης

5.2.3.2 Οι τομεακές ρυθμίσεις των διμερών συμφωνιών της ΕΕ

Α. Οι αρχές της ελευθέρωσης στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών

Β. Το καθεστώς παροχής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

5.3 Το καθεστώς διευκόλυνσης άσκησης του Δικαιώματος Εγκατάστασης

5.3.1 Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης ως θεμέλιο του καθεστώτος άσκησης του Δικαιώματος Εγκατάστασης

5.3.2 Η υποχρέωση μη επίτασης του περιοριστικού χαρακτήρα των συνθηκών εγκα-τάστασης

5.4 Το καθεστώς εισόδου και προσωρινής παρουσίας φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς

5.5 Οι αποκλίσεις από το γενικό καθεστώς ελευθέρωσης και μη διακριτικής μετα-χείρισης

5.6 Οι όροι πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους τρίτων κρατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Το καθεστώς της κυκλοφορίας κεφαλαίων και των τρεχουσών πληρωμών

6.1 Η έννοια της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών πληρωμών

6.2 Η σημασία της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων

6.3 Η κατοχύρωση στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ της αρχής της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων προς και από τρίτες χώρες

6.4 Η ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών πληρωμών στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών της ΕΕ

6.4.1 Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών για την ελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των τρεχουσών πληρωμών

6.4.2 Η δυνατότητα λήψης περιοριστικών μέτρων και μέτρων διασφάλισης και οι όροι άσκησής της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Το καθεστώς προστασίας του ανταγωνισμού

7.1 Απαγόρευση πρακτικών αντιανταγωνιστικών

7.2 Επιβολή υποχρεώσεων για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού

7.3 Καθιέρωση μηχανισμών συνεργασίας για την προστασία του ανταγωνισμού

7.3.1 Κοινοποίηση των μέτρων εφαρμογής

7.3.2 Διεξαγωγή Διαβουλεύσεων

7.3.3 Συνεργασία για την επιβολή της εφαρμογής

7.3.4 Συντονισμός των μέτρων εφαρμογής

7.3.5 Η ανάπτυξη συνεργασίας βάσει των αρχών της Θετικής Διεθνούς Αβροφροσύ-νης

7.3.5.1 Η εφαρμογή της αρχής της Θετικής Διεθνούς Αβροφροσύνης

7.3.5.2 Η αποσαφήνιση της αρχής της Θετικής Διεθνούς Αβροφροσύνης

7.3.6 Η εφαρμογή της αρχής της Αρνητικής Διεθνούς Αβροφροσύνης: η αποφυγή συγκρούσεων

7.3.7 Ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού των μερών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η διαμόρφωση συνθηκών ανοικτού ανταγωνισμού στον τομέα των δημο-σίων συμβάσεων

8.1 Η έννοια και ο στρατηγικός οικονομικός ρόλος των δημοσίων συμβάσεων

8.2 Η διαδικασία ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων σε πολυμερές επίπεδο

8.2.1 Η πλειομερής Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις ως πρώτο βήμα για το ά-νοιγμα στο διεθνή ανταγωνισμό

8.2.2 Η αναθεώρηση της ΣΔΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων

8.3 Η δέσμευση για το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων σε διμερές επίπεδο βάσει των αρχών της αμοιβαιότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Το νομικό πλαίσιο για την ορθή - αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ

9.1 Το προβλεπόμενο από τις διεθνείς συμφωνίες νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών

9.2 Η επίλυση των διαφορών κατά την εφαρμογή των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες

9.2.1 Οι απλές διαδικασίες ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των μερών

9.2.2 Το ολοκληρωμένο σύστημα διακανονισμού των διαφορών σχετικών με το ε-μπόριο και με τα συναφή με αυτό θέματα

9.2.2.1 Το ειδικό πεδίο εφαρμογής των διαδικασιών επίλυσης διαφορών

9.2.2.2 Οι προϋποθέσεις εφαρμογής

9.2.2.3 Οι φάσεις της διαδικασίας επίλυσης

Α. Η φάση της διεξαγωγής διαβουλεύσεων

Β. Η φάση της διαμεσολάβησης

Γ. Η φάση της διαιτησίας

9.3 Το ενωσιακό πλαίσιο για την επιβολή των δικαιωμάτων της ΕΕ βάσει των διε-θνών εμπορικών συμφωνιών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A.-S. Georgiadou, The regulation of Foreign Direct Investments under International, European and Greek Law, 2005
Στον 21ο αιώνα και υπό τους όρους ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, οι Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις έχουν καταστεί η κυρίαρχη πηγή εσόδων για τις αναπτυγμένες...
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Series: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Η επιρροή του
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται με συστηματικότητα και περισσή ενάργεια οι απαρχές της εμφάνισης της θεωρίας του Ordoliberalism, στις σχέσεις που αναπτύσσει με συγγενείς ή και...
Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...