Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019

Η ανά χείρας συλλογή, περιλαμβάνει μελέτες και γνωμοδοτήσεις, όπως και μερικά πονήματα μικρότερης εκτάσεως, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των ετών 2008-2018, με λίγες εξαιρέσεις κειμένων που ήταν έως τώρα αδημοσίευτα. Αποτελεί έτσι τη συνέχεια των συλλογών «Η δικονομική έννομη τάξη ΙΙΙ, Μελέτες και Γνωμοδοτήσεις Αστικού Δικονομικού και Ευρω­παϊκού Δικονομικού Δικαίου» και «Η δικονομική έννομη τάξη IV, Μελέτες και Γνωμοδοτήσεις Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009.

Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα τόμο απηχούν ευνόητα τα νομοθετικά, θεωρητικά και νομολογιακά δεδομένα του χρόνου κατά τον οποίο εκπονήθηκαν. Σε ορισμένες πάντως περιπτώσεις γίνεται περιθωριακή μνεία των μεταγενέστερων νομοθετικών μεταβολών. Τα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ διατηρούν τη μορφή της πρώτης δημοσιεύ­σεως, όπως και την τεχνική των παραπομπών του τόμου ή του περιοδικού όπου πρωτοεμφανίσθηκαν.

Η συλλογή «Δικονομική έννομη τάξη V» παρουσιάζει συγκεντρωτικά είκοσι έξι (26) Μελέτες, τριάντα μία (31) Γνωμοδοτήσεις, όπως και δέκα τέσσερα (14) διάφορα άλλα νομικά κείμενα.

Edition info

Title
Η δικονομική έννομη τάξη
© 2019
Author
Volume
vol. 5
ISBN
978-960-568-921-6
Pages
XVI + 1395
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δικαστικός έλεγχος των νόμων ως παράγοντας διαπλάσεως του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού

Model Laws and National Traditions - Lois-modèles et traditions nationales

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Feststellungsklagen und Anerkennung ausländischer Entscheidungen

Ενεχύραση απαιτήσεως κατά τα άρθρα 39 και 44 ν.δ. 1923 - Απλή και αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση: διάκριση - Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποιήσεως ενόψει και των άρθρων 83, 225 και 325 αρ. 2 ΚΠολΔ - Παθητική νομιμοποίηση επί εφέσεως όταν έχει υπάρξει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ενάγοντος εφεσιβλήτου

Συντέλεση της επιδόσεως στην αλλοδαπή των εγγράφων της διαγνωστικής και της εκτελεστικής διαδικασίας

Προϋποθέσεις αναστολής δυνάμει των διατάξεων για την εκκρεμοδικία και δυνάμει του άρθρου 249 ΚΠολΔ

Όρια δεσμεύσεως των πολιτικών δικαστηρίων από το δεδικασμένο αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων

Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα από την ένσταση περιορισμού της ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας - Προϋποθέσεις καλύψεώς της από το δεδικασμένο

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

Δικαίωμα αποδείξεως και τραπεζικό απόρρητο

Επίδειξη εγγράφων και ζητήματα τραπεζικού απορρήτου στους κοινούς διαζευκτικούς λογαριασμούς

Το δικαίωμα των κληρονόμων για επίδειξη εγγράφων κοινού τραπεζικού λογαριασμού

Το δικαίωμα αποδείξεως στις διακρατικές σχέσεις - Με παράδειγμα τους περιορισμούς του από το τραπεζικό απόρρητο

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου κατά την εξέταση μαρτύρων - Αριθμός εξεταστέων μαρτύρων και συνέπειες εξετάσεως υπεράριθμων μαρτύρων

ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ζητήματα από την αγωγή για την επιδίκαση επιχειρήσεως - άρθρο 483 ΚΠολΔ

Παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού στον πλειστηριασμό για τη δικαστική διανομή ακινήτων

V. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ζητήματα παραδεκτού και βασίμου των λόγων αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1, αρ. 8, αρ. 14 και αρ. 19 ΚΠολΔ

Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών και η κατάχρηση δικαιώματος στο δίκαιο της αναιρέσεως

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Der Zahlungsbefehl der griechischen ZPO als Vollstreckungstitel innerhalb der EU

VΙI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η δημοσιότητα στα ασφαλιστικά μέτρα

Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως εκδιδόμενης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 39 § 1 εδ γ΄ και δ΄ κ.ν. 2190/1920)

Ζητήματα από το άρθρο 39 § 1 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 § 2 ν. 3604/2007, για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως - Συνέπειες από την αδυναμία εκτελέσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδι­κείου - Ανάγκη κηρύξεως προσωρινής εκτελεστότητας

Αποβολή από ξενοδοχειακό συγκρότημα δυνάμει διαταγής αποδόσεως μισθίου και βασιμότητα αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας για την προσωρινή επανεγκατάστασή της ως του πρόσφορου ασφαλιστικού μέτρου στο πλαίσιο της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως

Προσωρινή απαγόρευση μεταβολής της περιουσιακής καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο για την εξασφάλιση χρηματικής απαιτήσεως - Τα δικαιώματα από τις συμβάσεις δικαιοχρήσεως (Franchising) ως αντικείμενο κατασχέσεως (1022 επ.)

Παραδεκτό αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκείται με τις προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί απορρίψεως από το Μονομελές Πρωτοδικείο όμοιας προηγούμενης

Συμμετοχή και ψήφος σε Γενική Συνέλευση ανώνυμης εταιρείας επί αμφισβητήσεως μετοχικής ιδιότητας δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως - Ζητήματα επί ανακλήσεως της παραπάνω αποφάσεως

Εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως - Πότε απαιτείται επίδοση επιταγής και παρέλευση προθεσμίας (άρθρο 700 § 2 εδ. β ΚΠολΔ)

Λήξη ισχύος προσωρινής διαταγής μετά την έκδοση παραπεμπτικής αποφάσεως λόγω κατά τόπον αναρμοδιότητας από το δικαστήριο που τη χορήγησε

VΙΙΙ. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η εκκρεμοδικία στην εκούσια δικαιοδοσία - Καθύλην αρμοδιότητα για το διορισμό προσωρινού διαχειριστή εταιρείας (νέα άρθρα 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ)

ΙΧ. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η ικανότητα των εμπορικών εταιρειών για τη σύναψη συμβάσεων διαιτησίας ως όρος για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα των σχετικών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Συμφωνία διεθνούς διαιτησίας που υπογράφεται από εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρείας - Δικαιοδοσία και διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για την κρίση του κύρους της - Εφαρμοστέο δίκαιο - Το κύρος της συμφωνίας ως προϋπόθεση αναγνωρίσεως διαιτητικής αποφάσεως κατά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης

Η μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ - Ζητήματα της διαιτητικής διαδικασίας

Αρχές και κανόνες της διαιτησίας του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστη­ρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι (ICC)

Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας διαιτητικής δίκης που διεξάγεται κατά τους κανόνες του ICC

X. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Οι μεταρρυθμιστικές τάσεις του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως.

Το Δημόσιο ως παθητικό υποκείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως (με αφορμή τις ΑΠ 1264-1265/2011 και το νέο άρθρο 326 § 5 ν. 4072/2012)

Η αναγκαστική εκτέλεση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την επιβολή του επανακαθορισμού τους με τα άρθρα 30 ν. 2789/2000 και 39 ν. 3259/2005 ως απόηχος της ΑΠ 1099/2010

Υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων κατά εταιρειών που στο ελληνικό δίκαιο εξομοιώνονται με ομόρρυθμες (με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4072/2012)

Ακυρότητα επιταγής για παράλειψη πράξεως (947 ΚΠολΔ) σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της επιδόσεώς της - Ζητήματα δεδικασμένου

Αδικαιολόγητη αναγκαστική εκτέλεση και αποζημίωση κατά τις διατάξεις για την αδικοπραξία

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Νομιμότητα εκχωρήσεως απαιτήσεων επαγγελματιών αθλητών από το «πριμ» υπογραφής συμβολαίου - Το κατασχετό του μισθού

Πλειοδοσία για λογαριασμό τρίτου δυνάμει εντολής ή άλλης έννομης σχέσεως

Συμμετοχή στον πλειστηριασμό για λογαριασμό τρίτου (άρθρο 1003 § 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 ν. 3346/2005)

Η παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής του υπερθεματιστή για αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν ακυρώνεται ο πλειστηριασμός

Ανεφάρμοστο του λόγου ανακοπής για την παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού στον πλειστηριασμό για τη δικαστική διανομή ακινήτου - Προϋποθέσεις προσβολής της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως για πλαστότητα

Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)

Die Abendstunde des persönlichen Arrestes als Exekutionsmittel zur Befriedigung von Geldforderungen im griechischen Recht

The 1952 Brussels International Convention on the Arrest of Ships for Maritime Claims and on Jurisdiction - Important Steps for the Unification of Maritime Law

ΧΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεδικασμένο στη διοικητική δίκη της προσφυγής

ΧΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ενδοκοινοτικές αποφάσεις για την αναγνώριση της πατρότητας και τα ζητήματα της αντιθέσεώς τους προς την ελληνική δημόσια τάξη

Deutsche Urteile über die Vaterschaftsfestellung von nichtehelichen Kindern aus der Sicht der griechischen öffentliche Ordnung

Ζητήματα από την αναγνώριση του δεδικασμένου αλλοδαπών αποφάσεων για την αναγνώριση πατρότητας - Πότε αντίθεση προς την ουσιαστική και δικονομική δημόσια τάξη

ΧΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Greek Judiciary and European Law

Η σταδιακή πορεία προς την ενοποίηση του Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

Γενική Εισαγωγή στις ρυθμίσεις για τη διεθνή δικαιοδοσία κατά τον Καν 44/2001

Αρνητική αναγνωριστική αγωγή και αίτηση κηρύξεως εκτελεστότητας αγγλικών αποφάσεων κατά τον Καν 44/2001 - Ζητήματα εκκρεμοδικίας και ορίων ουσιαστικού ελέγχου των ενδοκοινοτικών αποφά­σεων

Η έδρα των νομικών προσώπων κατά τα άρθρα 60 § 1 Καν 44/2001, 10 ΑΚ και 25 ΚΠολΔ - Υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου και της εκτελεστότητας ενδοκοινοτικής αποφάσεως κατά «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμης εταιρίας με πραγματική έδρα στην Ελλάδα

Το ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Conditions for Applying Article 28 of Regulation 44/2001 in case of Related Greek and English Proceedings - Questions of Greek Company Law - Application of Articles 281, 914 and 919 of the Greek Civil Code

ΧΙV. ΔΙΑΦΟΡΑ

Παρουσίαση και Πορίσματα επιστημονικών εκδηλώσεων - Εισαγωγικές ομιλίες - Παρεμβάσεις σε Συνέδρια

Προλεγόμενα της Προεδρεύουσας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Εμπορικολόγων στη Θεσσαλονίκη από 15-17 Νοεμβρίου

Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου της Ενώσεως για το Διεθνές Διαδικαστικό Δίκαιο στην Οξφόρδη τον Μάρτιο

Εναρκτήριες παρατηρήσεις και τελικά σχόλια Προεδρεύουσας για το θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου»

Δύο Παρεμβάσεις στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων στη Χίο από 10-13 Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα «Ζητήματα του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως»

Παρέμβαση στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων στη Ρόδο από 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, με θέμα «Διαπλαστικές αγωγές, ενστάσεις και αποφάσεις»

Παρέμβαση στο 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων στις Σέρρες από 5-8 Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας των καταναλωτών»

Ευχαριστήρια Προσφώνηση στο 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώ­σεως Ελλήνων Δικονομολόγων στο Ηράκλειο Κρήτης, 11-14 Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα «Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων»

Προλεγόμενα της Προεδρεύουσας στο International Conference της International Association of Procedural Law, Αθήνα

Παρέμβαση στο 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων στη Σύρο, 8-11 Σεπτεμβρίου 2016, με θέμα «Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου»

Προλεγόμενα της Προεδρεύουσας στην Επιστημονική Διημερίδα προς τιμήν του ομοτίμου Καθηγητή Αθανασίου Καΐση

ΧV. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

“Introduction to Greek Law”, edited by Konstantinos D. Kerameus and Phaedon J. Kozyris, Third Revised Edition, Kluwer Law International-Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2008, σ. 1-547 και Ι-ΧΧΧIX

Νικολόπουλος Γεώργιος, Δίκαιο αποδείξεως, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011

ΧVΙ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ομιλία στο Επιστημονικό Μνημόσυνο του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου στη Δημόσια Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της 25ης Φεβρουαρίου

Μνήμη Γεωργίου Μητσοπούλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 3, 2009
Όπως φαίνεται και στον υπότιτλό του, η ύλη του τόμου «Η δικονομική έννομη τάξη» ΙΙΙ καλύπτει αντικείμενα που ανήκουν στους υπό ευρεία έννοια κλάδους του Γενικού Μέρους και...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 4, 2009
Ο τόμος «Η δικονομική έννομη τάξη» IV είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε μελέτες και γνωμοδοτήσεις, ή άλλα ποικίλα δημοσιεύματα, που ανήκουν στον υπό ευρεία έννοια κλάδο του...
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης