Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023


Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023

Ο προκείμενος τόμος συγκεντρώνει σχεδόν 15ετές έργο της συγγραφέως και περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις σε σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, του δικαίου της διαιτησίας και του δικαίου της διαμεσολάβησης, άπαντα δημοσιευμένα σε νομικά περιοδικά ή ως συμβολές σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικά έργα. Η ύλη του τόμου αφορά σε εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα από το έτος 2008 έως και το θέρος του έτους 2022, όλες με τη μορφή με την οποία δημοσιεύθηκαν αρχικά.

Η ύλη διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τις μελέτες και το δεύτερο τις παρατηρήσεις και τα σχόλια στις δικαστικές αποφάσεις με παράθεση από τη νεότερη χρονολογικά εργασία προς την παλαιότερη. Τα αναλυτικά περιεχόμενα και η οργανωμένη παράθεση της ύλης διευκολύνουν ιδιαίτερα στην αναζήτηση και αξιοποίηση των μελετών καθώς και των παρατηρήσεων και σχολίων στις δικαστικές αποφάσεις.

Edition info

Title
Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022)
© 2023
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-648-618-0
Pages
XVI + 1447
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ι. Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δίκαιου

1. Proceeding of cassation under Greek Law

2. Η τακτική διαδικασία μετά την τροποποίηση των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ από τον ν. 4842/2021

3. Περί της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήµου σε χρηµατικά αποτιµητές αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου µετά το ν. 4640/2019

4. Έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων των άρθρων 175 και 176 του ν. 4855/2021, που τροποποιούν άρθρα του ΚΠολΔ και του ν. 4842/2021 [Γνωμοδότηση]

5. Οι «συμπληγάδες» της αναγκαστικής εκτέλεσης επί υποχρέωσης προς παράδοση ή απόδοση τέκνου και επί παρεμπόδισης του δικαιώματος επικοινωνίας γονέα με τέκνο. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 950 ΚΠολΔ

6. Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση – Σύγχρονες νομολογιακές εφαρμογές

7. Η σχέση του άρθρου 536 ΚΠολΔ περί της απαγόρευσης επιβλαβέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα με το άρθρο 534 ΚΠολΔ περί της αντικατάστασης αιτιολογιών και ο αναιρετικός έλεγχος αυτής

8. Ένδικη προστασία στο πεδίο του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα ένδικα βοηθήματα των άρθρων 6 και 7 ν. 2664/1998

9. Νοµιµότητα κοινοποιήσεως δικογράφου εφέσεως ασκηθέντος εκ µέρους ΔΕΥΑ κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου στον πληρεξούσιο δικηγόρο των εφεσιβλήτων -εναγόντων στην πρωτοβάθµια δίκη [Γνωμοδότηση]

10. EU Enforcement Atlas [Republic of Cyprus, Narrative National Report]

11. Η από το δικαστήριο πρόταση για διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 214Γ ΚΠολΔ μετά την τροποποίηση του από τον ν. 4335/2015

12. Η απαιτούμενη άδεια του δικαστηρίου για την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας ΟΤΑ, ως τρίτων

13. Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 σε ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως (προσωρινή εκτελεστότητα, προδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και δίκες περί την εκτέλεση)

14. Δίκες των Οργανισμών Συλλογικής Διαχειρίσεως και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993

15. Ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

16. Bodies and members of a legal person as witnesses in civil cases under Greek law

17. Η νομιμοποίηση των ενώσεων καταναλωτών κατά το άρθρο 10 § 15 ν. 2251/1994

18. Η αρχή της αναστολής των ατομικών καταδιώξεων κατά το άρθρο 25 ΠτΚ - Σύγχρονες νομολογιακές παραδοχές

19. Issues of Estoppel and Res judicata on class action judgments in Greek and American law

20. Η επέκταση των υποκειμενικών ορίων των προληπτικών μέτρων κατά το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά το άρθρο 100 παρ. 1 ΠτΚ και μετά την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής κατά το άρθρο 104 παρ. 1 β΄ ΠτΚ. Οι διαμορφωθείσες θέσεις στη θεωρία και τη νομολογία και η νέα νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 103 παρ. 2 ΠτΚ με αφορμή την ΕφΑθ 805/2011

21. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 2664/1998 για την διόρθωση αρχικής κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης». Επίκαιρες νομολογιακές τάσεις με αφορμή την ΕφΑθ 1457/2010

22. Η εκδίκαση της διαφοράς με εσφαλμένη διαδικασία

ΙΙ. Μελέτες Δικαίου της Διαιτησίας

1. Η δεκτικότητα υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία στο Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο

2. Dispute settlement resolution mechanism in the Greek current exploration licensing rounds

3. Η διαιτητική συμφωνία, ως θεμέλιο της εσωτερικής και διεθνούς (εμπορικής) διαιτησίας στην Ελλάδα - Σύγχρονα ζητήματα τύπου

4. Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στην Ελλάδα (ν. 2735/1999)

5. Παρουσίαση διαιτητικών αποφάσεων επί ενεργειακών διαφορών Κρίσιμα νομικά ζητήματα – Πορίσματα

ΙΙΙ. Μελέτες Δικαίου της Διαμεσολάβησης

1. Διαμεσολάβηση κτηματολογικών διαφορών και διενέργεια από κτηματολογικό διαμεσολαβητή υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολαβήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 2 περ. δ) N 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 N 4821/2021

2. Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές

3. Mandatory initial mediation session in the legal order of Greece: a step forward for a balanced relationship between mediation and judicial proceedings?

4. Medical Mal Practice and Mediation in Cyprus: Mediation as a potential way of resolving medical Μal Practice Disputes

5. Alternative Dispute Resolution (ADR) & Online Dispute Resolution (ODR) for EU Consumers: The European and Cypriot Framework

6. The draft law on mediation of family disputes in Cyprus

7. Η σχέση της «υποχρεωτικής απόπειρας» εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω διαμεσολάβησης, με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης

8. Mediation in Cyprus: Theory Without Practice

9. Επίλυση διαφορών από δυσφημιστικές ενέργειες σε βάρος ιατρών στο διαδίκτυο, μέσω διαμεσολάβησης

10. Σκέψεις για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των «υπερχρεωμένων νοικοκυριών»

IV. Μελέτες Δίκαιου και Τεχνολογίας

Consumer Protection and Digital Currencies in the EU: A Comparative Analysis Between Fiat Currencies and Blockchain Payment Methods

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ι. Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις

Α. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Κήρυξη ως προσωρινά εκτελεστής οριστικής αποφάσεως, η οποία αναθέτει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου σε γονέα του και ρυθμίζει την επικοινωνία γονέα και τέκνου [Παρατηρήσεις στις ΜονΠρΘεσ 2792/2022, ΜονΠρΘεσ 4752/2022 και ΜονΠρΘεσ 5400/2022]

2. Ζητήματα της ρύθμισης από το δικαστήριο της χρήσης οικογενειακής στέγης και αποδοχής της αγωγής [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 985/2021]

3. Η εξαιρετική νομιμοποίηση του εκτελεστή διαθήκης [Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 3381/2021]

4. Περί της εξαιρετικής νομιμοποιήσεως Εταιρειών Διαχειρίσεως Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις [ΕΔΑΔΠ] και παρεμβάσεως αυτών στην πολιτική δίκη με αφορμή τις ΕιρΑθ 985/2021, ΕιρΘεσ 133/2021 και ΕιρΒασ 132/2021 [Παρατηρήσεις στις ΕιρΑθ 985/2021, ΕιρΘεσ 133/2021 και ΕιρΒασιλ 132/2021]

5. Μη συμβατότητα της ρύθμισης του άρθρου 7 του ν.δ/τος 1544/1942 περί της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου με το δεύτερο και το τρίτο κριτήριο ελέγχου της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας [Παρατηρήσεις στη ΜονΠρΧαν 199/2020]

6. Αξίωση αποζημίωσης λόγω άδικης εκτέλεσης βάσει μη τελεσίδικης, κατά το χρόνο διενέργειας της αναγκαστικής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, η οποία μετέπειτα ακυρώθηκε αμετακλήτως χωρίς ακύρωση και της αναγκαστικής εκτέλεσης [Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 5/2020]

7. Αντισυνταγματικότητα ή μη της ρύθμισης του άρθρου 42 § 1 ν. 4640/2019 περί της επιβολής δικαστικού ενσήμου (και) σε χρηματικά αποτιμητές αναγνωριστικές αγωγές, οι οποίες υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου [Παρατηρήσεις στις ΠολΠρΛαμ 46/2020, ΠολΠρΛασιθ 24/2020, ΠολΠρΑθ 1948/2020 και ΠολΠρΛαμ 56/2020]

8. Η oιονεί πλαγιαστική αγωγή στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων [Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 2005/2016]

9. Καταβολή ενιαίου παραβόλου εφέσεως επί ομοδικίας [Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΘεσ 162/2013]

10. Νομιμότητα επίδοσης δικογράφου σε διευθυντή «παραρτήματος» αλλοδαπού νομικού προσώπου με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ [Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 3018/2011]

11. Έκταση δεδικασμένου επί διαδοχής [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1415/2009]

12. Επίδοση σε διαμένοντα στην αλλοδαπή σε γνωστή διεύθυνση - Εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1658/2009]

13. Σώρευση περισσότερων αιτήσεων στο ίδιο δικόγραφο - Μη τήρηση προσηκούσας διαδικασίας - Αναβολή συζήτησης λόγω εκκρεμούς ποινικής δίκης [Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 1504/2010]

14. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας - Τοπικά αρμόδιο δικαστήριο για παροχή άδειας για διενέργεια από τους γονείς των πράξεων της ΑΚ 1625 [Παρατηρήσεις στη ΜΠρΑθ 477/2009]

15. Η εξαιρετική νομιμοποίηση του εκτελεστή διαθήκης [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1928/2008]

16. Προβολή ένστασης παραγραφής εν επιδικία [Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 182/2009]

17. Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί απόδοσης ή παράδοσης τέκνου και διατροφής [Παρατηρήσεις στη ΜΠρΠειρ 1775/2009]

Β. Δίκαιο της Διαιτησίας

1. Διεθνής εμπορική διαιτησία κατά το ν. 2735/1999 - Ένσταση υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία και παραπομπή σε αυτή από το τακτικό δικαστήριο [Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΑθ 2315/2019]

2. Μόνιμη διαιτησία στο ΤΕΕ. Η παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία κατά το άρθρο 264 ΚΠολΔ [Παρατηρήσεις στη ΜΕφΘεσ 1126/2019]

3. Συμβατικός αποκλεισμός του δικαιώματος ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, ο οποίος κυρώθηκε με νόμο. Υποκειμενικά όρια διαιτητικής ρήτρας και επέκταση αυτής σε θυγατρική εταιρία [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1235/2017]

4. Αναγκαίο περιεχόμενο διαιτητικής απόφασης – Σύμπραξη γραμματέα στη διαιτητική διαδικασία – Υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 390/2017]

5. Έκταση και όρια εξουσίας του τακτικού δικαστηρίου, όταν εκδικάζει αγωγή ακύρωσης κατά διαιτητικής απόφασης - Εννοιολογικό περιεχόμενο της «δημόσιας τάξης» στο πλαίσιο λόγου ακύρωσης διαιτητικής απόφασης επί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας [Παρατηρήσεις στην ΑΠ 517/2016]

6. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης σε διατάξεις δημόσιας τάξης – Προϋποθέσεις - Οι διατάξεις της ΑΚ 281 δεν είναι δημόσιας τάξης [Παρατηρήσεις στην ΤριμΕφΑθ 1888/2017]

Γ. Δίκαιο της Διαμεσολάβησης

1. Υποχρέωση ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης του συνόλου ή μέρους της διαφοράς από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης της αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4640/2019 [Παρατηρήσεις επί των ΠολΠρΘεσ 12158/2021, ΠολΠρΠατρ 66/2022 και ΜονΠρΠατρ 194/2021]

2. Η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εντύπου του άρθρου 3 § 2 του ν. 4640/2019 δεν συνιστά τυπική παράλειψη που δύναται να συμπληρωθεί με εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ και επιφέρει το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής [Παρατηρήσεις στην ΕιρΘεσ 23/2022]

3. Δικαστική και εξωδικαστική, μέσω διαμεσολάβησης, άσκηση διαπλαστικών δικαιωμάτων [Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ 6457/2021]

4. Επί των ρυθμίσεων του άρθρου 3 § 2 ν. 4640/2019 περί της υποχρέωσης προσκομιδής ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς και της υποχρέωσης προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής με αφορμή την ΠολΠρΘεσ 1045/2021 [Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ 1045/2021]

ΙΙ. Σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις

Α. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

1. Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης επί αναγκαίας ομοδικίας [Σημείωση στην ΑΠ 277/2021]

2. Επίδοση σε σύνοικο [Σημείωση στη ΜονΕφΑθ 1103/2021]

3. Παράσταση Εισαγγελέα Πρωτοδικών στην εκδίκαση υπόθεσης αφαίρεσης γονικής μέριμνας από τους γονείς [Σημείωση στη ΜονΠρΘεσ 576/2021]

4. Χρόνος διενέργειας του πλειστηριασμού [Σχόλιο στην ΜονΕφΠειρ 86/2022]

5. Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, λόγω τοπικής αναρμοδιότητας του ορισθέντος συμβολαιογράφου, ως υπαλλήλου του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού [Σχόλιο στην MονΠρΛασιθ 296/2019]

6. Ακυρότητα πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τρίτου κυρίου ενυπόθηκου ακινήτου, λόγω μη αναφοράς της τροπής της προσημείωσης σε υποθήκη στην επιταγή προς εκτέλεση και στα έγγραφα της εκτελεστικής διαδικασίας [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 6282/2022]

7. Κήρυξη ως προσωρινά εκτελεστής καταψηφιστικής διάταξης περί απόδοσης ανηλίκου τέκνου και απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση μη εκτέλεσης της [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 5607/2022]

8. Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται της καταβολής δικαστικού ενσήμου [Σχόλιο στην EιρΠατρ 32/2021]

9. Εκούσιος πλειστηριασμός ακινήτου [Σχόλιο στη ΜονΠρΚεφαλ 17/2021]

10. Άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας κατόπιν επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης στο περιεχόμενο αυτής [Σχόλιο στη ΜονΠρΛαμ 58/2021]

11. Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου διαδίκου [Σχόλιο στη ΜονΕφΘεσ 2601/2019].

12. Δικαστικά έξοδα επί νομικής βοήθειας [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 4410/2020]

13. Απόδειξη παράνομης προσβολής της προσωπικότητας – Sms και ηλεκτρονικά έγγραφα ως μέσα απόδειξης [Σχόλιο στην ΠολΠρΘεσ 13661/2019]

14. Η πολλαπλή παραβίαση της επικοινωνίας γονέα με τέκνο συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του γονέα [Σχόλιο στην ΠολΠρΑθ 124/2021]

15. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση ΕΔΑΔΠ ως ειδικού διαδόχου [Σχόλιο στη ΜονΠρΑθ 1058/2020]

16. Εξαιρετική νομιμοποίηση ΕΔΑΔΠ ως μη δικαιούχων διαδίκων - Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση ΕΔΑΔΠ ως ειδικού διαδόχου [Σχόλιο στην ΠολΠρΑθ 2883/2020]

17. Επανάληψη συζήτησης λόγω αδυναμίας έκδοσης απόφασης [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 9128/2020]

18. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης Εταιρίας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ως μη δικαιούχου διαδίκου [Σχόλιο στη ΜονΠρΠειρ 3265/2019]

19. Αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της ΑΚ 281 [Σχόλιο στη ΜονΠρΑθ 301/2018]

20. Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως - Προϋποθέσεις διεξαγωγής των δικών και συζήτησης υποθέσεων ειδικών διαδικασιών χωρίς εξέταση μαρτύρων κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 [Σχόλιο στη ΜονΠρΛαμ 1/2021]

21. Σώρευση ανακοπών κατά διαταγή πληρωμής με ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας του δικηγόρου που υπογράφει την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής [Σχόλιο στη ΜονΠρΑθ 1109/2019]

22. Τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίου σύμφωνα με τη δωσιδικία της δικαιοπραξίας κατ’ άρθρο 33 ΚΠολΔ [Σχόλιο στη ΜονΠρΜεσολ 21/2019]

23. Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα για το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού - Αποδεικτική δύναμη αποσπασμάτων μηχανογραφικώς τηρούμενων εμπορικών βιβλίων τράπεζας [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 11168/2019]

24. Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του άρθρου 938 ΚΠολΔ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 937 § 1γ΄ ΚΠολΔ ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 731 επ. ΚΠολΔ [Σχόλιο στη ΜονΠρΗλ 23/2019]

Β. Δίκαιο της Διαιτησίας

Αποκλεισμός δικαιοδοτικής εξουσίας των τακτικών δικαστηρίων μέσω έγκυρης διαιτητικής συμφωνίας [Σχόλιο στην ΠολΠρΘεσ 13100/2018]

Γ. Δίκαιο της Διαμεσολάβησης

1. Ενημέρωση για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς μετά την κατάθεση της αγωγής [Σχόλιο στη ΠολΠρΘεσ 1878/2021]

2. Υποχρέωση προσκομιδής ενημερωτικού εγγράφου για τη διαμεσολάβηση σε γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας [Σχόλιο στη ΜονΠρΛαμ 197/2020]

3. Υποχρέωση προσκομιδής ενημερωτικού εγγράφου για τη διαμεσολάβηση και διεξαγωγή υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας επί αγωγής διατροφής [Σχόλιο στη ΜονΠρΘεσ 896/2021]

Έργα της ίδιας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου