Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 3, 2009


Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 3, 2009

Όπως φαίνεται και στον υπότιτλό του, η ύλη του τόμου «Η δικονομική έννομη τάξη» ΙΙΙ καλύπτει αντικείμενα που ανήκουν στους υπό ευρεία έννοια κλάδους του Γενικού Μέρους και των άλλων Τμημάτων της Πολιτικής Δικονομίας, όπως και του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου. Προτάσσονται εισαγωγικά ορισμένες γενικότερες μελέτες, και ακολουθούν οι εργασίες του Οργανισμού των Δικαστηρίων. Οι μελέτες που ασχολούνται με θέματα του ΚΠολΔ ταξινομούνται, για λόγους συστηματικούς, με τη σειρά των επιμέρους άρθρων του, όπως υποδηλώνεται στην κάθε πρώτη σελίδα τους. Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι, οι μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου, κλάδου που τώρα σταδιακά διαμορφώνεται, ανήκουν στην επιστημονική ενασχόλησή μου των τελευταίων ιδίως ετών.

Σκοπός της συλλογικής αυτής εκδόσεως είναι και πάλι, όπως και της «Δικονομικής έννομης τάξεως» Ι και ΙΙ, να συγκεντρώσει τα διάσπαρτα δημοσιεύματα από τόμους και περιοδικά, ελληνικά ή αλλοδαπά, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη στην ευχερέστερη προσπέλασή τους.

Edition info

Title
Η δικονομική έννομη τάξη
Μελέτες και γνωμοδοτήσεις αστικού δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου
© 2009
Author
Volume
vol. 3
ISBN
978-960-445-417-4
Pages
1314
Price
€ 78.50
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εξελικτική πορεία του αστικού δικονομικού δικαίου από τις εθνικές προς υπερεθνικές πηγές

Σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις των Κωδίκων Πολιτικής Δικονομίας στην Ευρώπη

Η δίκη στο λαϊκό δικαστήριο της αρχαίας Ηλιαίας: η γένεση δικονομικών αρχών με σύγχρονη σημασία

Civil Procedure in Greece (19th-20th Century) - Η πολιτική δικονομία στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)

Judicial Review of Unconstitutional Legislation in Greece - Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα

Judicial Responsibility in Greece - Ευθύνη των δικαστών στην Ελλάδα

Η βελτίωση της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης: Διδάγματα από τη διοικητική δικαιοσύνη

Future of Justice - Το μέλλον της Δικαιοσύνης

IΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

International Jurisdiction according to the Greek Code of Civil Procedure - Η διεθνής δικαιοδοσία κατά τον ελληνικό ΚΠολΔ

Wirkungen einer internationalen Zuständigkeitsvereinbarung bei einer Streitgenossenschaft - Ενέργειες της συμφωνίας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας επί ομοδικίας

Ο επιδόσεις στην αλλοδαπή μετά την κύρωση της Συμβάσεως της Χάγης του 1965

Die Auslandszustellung durch «rémise au parquet» - Auslegungsfragen aus griechischer Sicht - Η επίδοση στην αλλοδαπή μέσω παραδόσεως των εγγράφων στον εισαγγελέα - Ερμηνευτικά ερωτήματα στο ελληνικό δίκαιο

Greek Law on Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents - Το ελληνικό δίκαιο για την επίδοση στην αλλοδαπή διαδικαστικών και εξωδίκων εγγράφων

Date and Means by which a Greek Court Becomes Seised of a Proceeding - Χρόνος και τρόπος ενάρξεως εκκρεμοδικίας στα ελληνικά δικαστήρια

Die Anerkennung und Vollstreckung deutscher Gerichtsurteile in Griechenland aus der Sicht eines griechischen Juristen - Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας γερμανικών αποφάσεων στην Ελλάδα από την πλευρά του ελληνικού δικαίου

Anerkennung ausländischer Personenstandsentscheidungen nach autonomem griechischen Recht - Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων προσωπικής καταστάσεως κατά το κοινό ελληνικό δίκαιο

IΙI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

Το δικαίωμα αποδείξεως στο νέο δίκαιο αποδείξεως του ΚΠολΔ

Η διαδικασία της αποδείξεως στα πρωτοβάθμια δικαστήρια μετά το

ν. 2915/2001

Έγγραφα - Μη πληρούντα τους όρους του νόμου μέσα - Δικαστικά τεκμήρια

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ζητήματα των ειδικών διατάξεων για τη λογοδοσία

Ζητήματα από τη διαδικασία δικαστικής διανομής κοινού κληρονομιαίου ακινήτου

V. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ανακοπή ερημοδικίας για λόγους ανώτερης βίας

Ερημοδικία και ανακοπή ερημοδικίας μετά το ν. 2145/1993

Τα ένδικα μέσα μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Versäumnisverfahren und Versäumnisurteil nach griechischem Recht bei Zustellung des Verfahrenseinleitenden Schriftstückes im Ausland - Ερήμην δίκη και ερήμην δικαστική απόφαση στο ελληνικό δίκαιο επί επιδόσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στην αλλοδαπή

Αναίρεση υπέρ του νόμου κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

Ist der «manque de base légale» ein Kassationsgrund, der über die Unterscheidung des materiellen Rechts und des Zivilprozessrechts hinausgeht? - Υπερβαίνει ο λόγος αναιρέσεως για την έλλειψη νόμιμης βάσεως τη διάκριση ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου;

Ο αναιρετικός έλεγχος της αποφάσεως που καταδικάζει σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ

Ενέργεια και διαδικαστικά ζητήματα της δίκης της τριτανακοπής στη διαδικασία του άρθρου 44 ν. 1892/1990

VΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Γενικές παρατηρήσεις για τις ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ

Προϋποθέσεις διορθώσεως διαταγής πληρωμής και δεδικασμένο - Χωριστή βραχυπρόθεσμη παραγραφή τόκων από καθυστέρηση καταβολής καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού

VIΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κύρος εκτελέσεως ασφαλιστικού μέτρου που διατάχθηκε καθ’ υπέρβαση δικαιοδοσίας - Ζητήματα παραδεκτού και βασίμου αγωγής για τη μείωση ποινικής ρήτρας - Καταχρηστική αναγκαστική εκτέλεση

Grenzüberschreitender einstweiliger Rechtsschutz nach autonomem griechischen Recht - Τα διασυνοριακά ασφαλιστικά μέτρα κατά το κοινό ελληνικό δίκαιο

Ζητήματα ανακλήσεως ασφαλιστικού μέτρου κατά το άρθρο 696 § 1 και αντικαταστάσεως με εγγυοδοσία - Ζητήματα δωσιδικίας της συνάφειας

Η απαγόρευση της αναγκαστικής κατασχέσεως πραγμάτων που τελούν υπό δικαστική μετεγγύηση

VIΙΙ. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η συμφωνία πιστωτών και προβληματικής επιχειρήσεως (άρθρο 44 ν. 1892/1990) ως υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας

IX. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής κατά της εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως με κατάσχεση τραπεζικής καταθέσεως

Τρόπος κοινοποιήσεως διαιτητικής αποφάσεως κατά τον Κανονισμό Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και κατά τον ΚΠολΔ - Κίνηση της προθεσμίας για την αγωγή ακυρώσεως

Χ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δικονομικό Δίκαιο

Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τον Καν 44/2001

Date and Means by which a Greek Court Becomes Seized of a Proceeding for the Purposes of the European Judgments Conventions and Regulation Nr. 44/2001 - Χρόνος και τρόπος ενάρξεως της εκκρεμοδικίας σε ελληνικό δικαστήριο στο πλαίσιο των ΣΒρ και Λουγκ και Καν 44/2001

Το ελληνικό δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ασφαλιστικά μέτρα και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

Ανεφάρμοστο του Καν 44/2001 της Ε.Ε. για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων επί αιτήσεων μη αναγνωρίσεως - Προϋποθέσεις του παραδεκτού κύριας παρεμβάσεως

Αδυναμία εφαρμογής του κωλύματος των ασυμβίβαστων αποφάσεων κατά το άρθρο 34 αρ. 3 Καν 44/2001 επί ημεδαπής αποφάσεως της εκούσιας δικαιοδοσίας

Die Folgen des Europäischen Vollstreckungstitels für das Vollstreckungsrecht in Europa - Οι συνέπειες του ΕυρΕΤ για το Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ευρώπη

Ο Ευρωπαϊκός Eκτελεστός Tίτλος και οι επιδράσεις του στο δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ευρώπη

Effects of the European Enforcement Order on the Enforcement Law in Europe - Επιδράσεις του ΕυρΕΤ στο Δίκαιο Εκτελέσεως στην Ευρώπη

Civil Law, Civil Procedure, und the European Union, Past-Present-and Future - Αστικό δίκαιο, Πολιτική δικονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρελθόν-Παρόν- και Μέλλον

ΧI. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εισαγωγικές ομιλίες, Παρεμβάσεις, και Πορίσματα επιστημονικών εκδηλώσεων

Μνήμη Gottfried Baumgärtel

Τα βιβλία της συγγραφέως

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 4, 2009
Ο τόμος «Η δικονομική έννομη τάξη» IV είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε μελέτες και γνωμοδοτήσεις, ή άλλα ποικίλα δημοσιεύματα, που ανήκουν στον υπό ευρεία έννοια κλάδο του...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019
Η ανά χείρας συλλογή, περιλαμβάνει μελέτες και γνωμοδοτήσεις, όπως και μερικά πονήματα μικρότερης εκτάσεως, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των ετών 2008-2018,...
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης