Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004


Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004

Oι ενώσεις προσώπων και τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν ξεχωριστή βούληση, η οποία διαμορφώνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Νομοτεχνικό εργαλείο της διαμόρφωσης της βούλησης των ενώσεων προσώπων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι η «απόφαση».

Σκοπός της μελέτης είναι να αποδώσει σε όλο το εύρος του το συγκεκριμένο μηχανισμό διαμόρφωσης της βούλησης, προσεγγίζοντάς τον σε όλες τις πιθανές μορ-φές ενώσεων προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβα-νομένων και σύγχρονων μορφωμάτων, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού και η Ευρωπαϊκή Εταιρία.

Το έργο εξαντλεί τα θέματα που σχετίζονται με την απόφαση, ως μέσο δια-μόρφωσης συλλογικών οντοτήτων και μονοπρόσωπων νομικών προσώπων. Ανα-πτύσσονται τόσο ζητήματα της πράξης, όπως για παράδειγμα η κατάστρωση της ημε-ρήσιας διάταξης, η ακυρότητα των αποφάσεων, η νομιμοποίηση, ενεργητική και πα-θητική, για την ακύρωσή τους, η προστασία των τρίτων που συναλλάσσονται με το νομικό πρόσωπο, όσο και ζητήματα δογματικά, όπως η ένταξη της απόφασης στις δικαιοπραξίες και η διάκρισή της ανάλογα με το βαθμό ελαττωματικότητάς της.

Το βιβλίο είναι ενημερωμένο με όλα τα τελευταία σχετικά νομοθετήματα του ημεδαπού και του ευρωπαϊκού νομικού χώρου, ενώ διαθέτει πλούσια νομολογία και ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Edition info

Title
Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-882-1
Pages
357
Price
€ 34.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Οι Γενικές Αρχές είναι το πιο αφηρημένο, και γι’ αυτό το λόγο ίσως και το πιο δύσκολο τμήμα του Αστικού Δικαίου. Το παρόν έργο συνδυάζει την απλότητα με την πληρότητα, τη...
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται και αναλύεται το πάντοτε επίκαιρο πρόβλημα της πληρεξουσιότητας, η οποία κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πληρεξουσιοδότη. Και σε...
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του Πρώτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, οι «Γενικές Αρχές» μπορεί να διακριθούν σε τρία τμήματα: Την «Εισαγωγή», που περιλαμβάνει...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021
Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο...